Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмоюСкачати 101,79 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір101,79 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ПРОГРАМА

вступних випробувань з англійської мови

для навчання за

освітньо-кваліфікаційною програмою

"магістр" на факультет культури і мистецтв

Львівського національного університету

імені Івана Франка

Львів 2017

Встановлення незалежною Україною дипломатичних стосунків з закордонними країнами, підписання взаємовигідних контрактів у галузях економіки, сферах освіти, науки й культури ставить перед навчальними закладами невідкладні завдання у підготовці всебічно освічених спеціалістів з досконалим знанням іноземних мов. Поряд з фаховими знаннями необхідно оволодіти також іноземними мовами та практично затосовувати їх.

Вступники до Львівського національного університету імені Івана Франка на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" повинні продемонструвати певний рівень володіння іноземною мовою (В2), як це визначає «Програма з англійської мови для професійного спілкування», що розроблена на основі стандарту Ради Європи і рекомендована Міністерством освіти і науки України. Цей рівень володіння іноземною мовою забезпечує особі академічну і професійну мобільність, і є достатнім для вступу в магістратуру. Згідно з вимогами Програми після закінчення вивчення курсу іноземної мови у бакалавраті студент повинен:

1) володіти навичками та вміннями усної комунікації й застосовувати їх для спілкування в навчальних, загальнонаукових і професійних цілях;

2) розуміти усне монологічне й діалогічне мовлення, що стосується тем загальнонаукового й професійного характеру;

3) активно володіти базовою граматикою й основними граматичними явищами, характерними для загальнонаукового й професійного мовлення;

4) знати базову, загальнонаукову лексику, а також термінологію в галузі вузької спеціалізації;

5) уміти користуватися словником у ході читання професійно орієнтованої літератури;

6) володіти основами публічного мовлення – робити підготовлені повідомлення, доповіді, виступати на наукових конференціях;

7) брати участь у дискусії на теми, пов'язані з досліджуваною спеціальністю; формулювати запитання й відповідати на них;

8) володіти основними навичками та вміннями письмової комунікації, необхідними для листування в професійних і наукових цілях;

9) володіти основними прийомами анотування, реферування, адекватного перекладу професійно орієнтованої літератури.

Метою програми вступних випробувань з іноземних мов факультету культури і мистецтв університету є вдосконалення вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою. Програма передбачає забезпечення майбутньому фахівцеві можливості отримування та передавання наукової інформації на загально-побутову та фахову тематику.

З метою успішного складання тестових випробувань за освітньо-кваліфікаційною програмою "магістр" на факультеті культури і мистецтв, вступникам необхідно повторити навчальний матеріал наступної тематики:

І. Країнознавча, загально-побутова тематика:

1. Навчання (факультет, університет).

2. Студентське життя (відвідування бібліотек міста Львова, видатні вчені мого факультету).

3. Видатні українські письменники та поети (біографії авторів, мій улюблений вірш, аналіз твору).

4. Моя країна (географічне розташування, історія, політичний та економічний устрій).

5. Столиця України. Київ у минулому та сьогодні.

6. Львів. Історія міста та його культурна спадщина.

7. Англомовні країни: Великобританія, Канада США (географічне розташування, історія, політичний та економічний устрій).

8. Система освіти в Україні та англомовних країнах.

9. Порівняльний аналіз системи освіти в Україні та Великобританії.

ІІ. Фахова тематика: 1. Globalization

 2. Music in our life. Types of music.

 3. On the history of Ukrainian music: Ukrainian folk music, Popular music, Classical music.

 4. Musical culture in Great Britain: Musical instruments.

 5. An educated man and computer.

 6. English as a means of international communication.

 7. Ballet as art: Opera and Ballet houses.

 8. Art in your life.

 9. Outstanding artists.

 10. From the history of art.

 11. Famous foreign performers.

 12. The main types of libraries.

 13. Books in our life.

 14. About books and libraries.

 15. Outstanding people in the field of libraries.

 16. Books and their structure.

 17. London libraries.

 18. American libraries.

 19. World’s well-known libraries.

 20. Use of the modern technologies in the libraries.

ІІІ. Перелік граматичних тем:

1. Типи речень. Головні члени речення. Другорядні члени речення. Складносурядні та складнопідрядні речення. Безсполучникові складносурядні та складнопідрядні речення.

2. Система відмін дієслова. Активний та пасивний стани.

3. Типи питальних речень. Порядок слів у різних питальних реченнях.

4. Пряма та непряма мова. Правила послідовності часів.

5. Модальні дієслова can, may, must, be, have. Особливості перекладу українською мовою.

6. Модальні дієслова shall, will, should, would. Еквіваленти модальних дієслів.

7. Способи дієслова. Умовний спосіб. Утворення та вживання часових форм умовного способу. Змішані типи умовних речень: І+ІІ, ІІ+ІІІ, ІІІ+ІІ, ІІ+І.

8. Інфінітив. Функції інфінітива у реченні. Інфінітивні комплекси: об’єктний, суб’єктний, прийменниковий, незалежний.

9.Дієприкметник. Утворення та форми дієприкметника.

10. Дієприкметникові комплекси: об’єктний, суб’єктний, незалежний.

11. Герундій. Дієслівні та іменникові властивості герундія. Комплекси з герундієм. Герундій та віддієслівний іменник. Переклад герундія українською мовою.

12. Типові граматичні форми та конструкції у фаховій літературі.

Вступникові варто пам’ятати, що оволодіння лексико-граматичним матеріалом відбувається в процесі роботи над загальними та фаховими текстами.З метою успішного тестового випробування з англійської мови, подаємо для вступників список рекомендованої літератури, яку необхідно опрацювати, а також зразок тестового випробування для вступників у магістратуру.
НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Методичне забезпечення

 1. Cross D. A Practical Handbook of Language Teaching. London, 1991

 2. Harmer J. How to Teach Grammar. London: Longman, 1998

 3. Harmer J. Teaching and Learning Grammar. London: Longman, 1991

 4. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 1991

 5. Rogova G. V. Methods of Teaching English. Ленинград, 1975

 6. Swan M. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1980

 7. Ur P. Grammar Practice Activities. Cambridge: Cambridge University Press, 1991

 8. Дацько Ю., Бабенко Т. Методика навчання англійської мови, Львів, ЛДУ 1999

 9. Програма з англійської мови для професійного спілкування. – К.: Ленвіт, 2005. Рекомендовано Міносвіти і науки України.


Рекомендована література
Базова

 1. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice (for intermediate students). – Longman, 1996.

 2. Evans Virginia, Dooley Jenny. Enterprise 4. Coursebook – Express Publishing, 1997.

 3. Evans Virginia, Dooley Jenny. Upstream Advanced. – Express Publishing, 2006

 4. Evans Virginia, Dooley Jenny. Upstream B1+. – Express Publishing, 2006

 5. Evans Virginia, Dooley Jenny. Upstream Intermediate. – Express Publishing, 2006

 6. Evans Virginia, Dooley Jenny. Upstream Upper Intermediate. – Express Publishing, 2006

 7. Murphy R. English Grammar in Use// A self-study reference and practice book for intermediate students. – Cambridge University Press, 1995.

 8. Murphy R. supplementary Grammar Exercises. – Cambridge University Press, 1992.

 9. Либерман Н.И., Фролов-Багреева Н.А., Кедрова М.М. English for Art Students – М.: Высш. шк., 1989. – 463с.

 10. Л.Г.Верба, Г.В.Верба Граматика сучасної англійської мови, "ВП Логос- М", Київ, 2006.– 341 с.

 11. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ: Навч. посібник. Мова англ.., укр. – Київ: ТОВ «ВП Логос – М», 209 – 384с.Допоміжна

 1. Балла М.І. Англо-український словник. Т 1-2. Київ, "Освіта", 1996.

 2. Longman Dictionary of Language and Culture. – Pearson-Longman, 2006.

 3. A Dictionary of False Friends. Robert Hill. London: Macmillan, 1982.

 4. A New Dictionary of Eponyms. Morton Freeman.Oxford: Oxford University Press. 1997.

 5. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Eds. Kate Woodford, Guy Jackson and Patrick Gillard. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

 6. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Daniel Jones. Eds. Peter Roach, James Hartman and Jane Setter. 16th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

 7. Cambridge International Dictionary of Idioms. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

 8. Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

 9. Collins Cobuild Dictionary of Idioms. Ed. John Sinclair. London: HarperCollins Publishers, 2002, 2nd ed.

 10. English Conjugation: System and Functioning (Reference-Book). CD-ROM K., 2003

 11. Longman Dictionary of Contemporary English. Ed. dir. Gadsby A. Longman Dictionaries, 1995.

 12. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Ed. Michael Rundell. Oxford: Macmillan, 2002.

 13. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Albert Hornby. Ed. Sally Wehmeier. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2000.

 14. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford University Press, 2002

 15. The Oxford Advanced Learner’s CD-ROM Dictionary (version 3.1, 2000)

 16. The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms. Ed. Rosalind Fergusson. London: Penguin Books, 1992.

 17. The Wordsworth Dictionary of Abbreviations and Acronyms. Rodney Dale and Steve Puttick. Herts: Wordsworth Editions, Ltd., 1998.


Примітка щодо типів завдань тесту:

1. 60% завдань стосуються загальновживаної лексики та основ нормативної граматики.

2. 40% завдань стосуються фахової специфіки факультету.
Загальний блок складається із 4-х типів завдань:

1. Граматика (вставити відповідну граматичну форму дієслова) – вибір із 4-х варіантів.

2. Поєднання 2-х частин речення (продовження речення) – вибір із 3-х варіантів.

3. Лексика (доповнення речення відповідним до контексту словом) – вибір із 4-х варіантів.

4. Прийменник/сполучник – вибір із 4-х варіантів.

Спеціальний блок складається із 2-х різних завдань:

5. Фаховий текст (обсяг приблизно 3000 др. знаків) – вибір із поданих 3-х варіантів тверджень-доповнень однієї відповіді відповідно до змісту.

6. Переклад підкресленого слова чи фрази – вибір із 5-ти варіантів.

Кожен блок складається із 5-ти речень з оцінюванням по 1 балу.

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.
Протокол № ______ від _______________ 2017 р.

Голова Вченої ради доц. В.Т. Сулим


ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників у магістратуру

(факультет культури і мистецтв)
І. Fill in the gaps with the correct grammar form:

#1. Informal education means that people (…) while they go about their daily lives.

1) are learning 2) would be learning 3) have learned 4) had been learnt

#2. Spanish (…) the second most common language in the USA.

1) will have been 2) was being 3) is 4) has been

#3. Jill has decided not (…) a car.

1) buy 2) to buy 3) buying 4) to buying

#4. Tom suggested (…) this museum.

1) visit 2) visiting 3) to have visited 4) should visit

#5. I can’t imagine George (…) a motor-bike.

1) riding 2) rides 3) to ride 4) to riding
II. Complete the sentences:

#1. Our producer is said (...)

1) know several foreign languages.

2) to know several foreign languages.

3) knowing several foreign languages.

#2. Would you rather (...)

1) to put it off for a few days.

2) putting it off for a few days.

3) put it off for a few days.

#3. I wonder if he (...)

1) has read the review of his book.

2) had read the review of his book.

3) would read the review of his book.

#4. I saw him (...)

1) to interview the President.

2) interview the President.

3) interviewing the President.

#5. I can't help (...)

1) worrying about Chernobyl.

2) to worry about Chernobyl.

3) worry about Chernobyl.

ІІI. Fill in the gaps with the appropriate word:

#1. During the gold rush, many settlers travelled to California (…) of gold.

1) in charge 2) in search 3) at the sight 4) at random

#2. We were (…) to play tennis today, but we cancelled it.

1) predicted 2) calculated 3) estimated 4) supposed

#3. In my (…), the political system should change.

1) mind 2) idea 3) view 4) thought

#4. Every four years there is a general (…) and people vote for the party they prefer.

1) selection 2) choice 3) election 4) option

#5. If the chest pain continues, you should (…) a doctor.

1) advise 2) recommend 3) propose 4) consult
IV. Fill in the gaps with the appropriate prepositions or conjunctions:

#1. Terry doesn't like his new job. He's only had it for three months, but he's already decided to pack it (…).

1) out 2) off 3) in 4) on

#2. Don't waste time chatting! Get (…) with your essay.

1) out of 2) on 3) round to 4) up

#3.We're moving to Liverpool next month. Remember to look us (…) if you're in the area.

1) up 2) after 3) forward 4) in

#4. You promised to make a speech at Jill's wedding, so you can’t get (…) it now. Jill would be disappointed.

1) out with 2) out at 3) out of 4) out up

#5. Try (…) they might, the surgeon and anaesthetist were unable to resuscitate her.

1) as 2) for 3) so 4) if
V. For questions 1-5 choose the answer which you think fits best according to the text:

The Mona Liza

Genius though he was, Leonardo da Vinci didn’t produce many paintings because he was a perfectionist and spent years on each one. Only seventeen of them survive, and they are all very valuable. Leonardo began painting the Mona Liza in 1503 and finished it shortly before his death in 1519. Today many consider it the most famous painting in the world, and one of the precious, but this hasn’t always been the case.

The Mona Liza didn’t become well-known until the Symbolist movement in the mid-19th century, when it was viewed as the embodiment of eternal femininity. The painting’s fame skyrocketed in the 20th century, when it was stolen from the Louvre in 1911. The theft closed the museum down for a week. Pablo Picasso was one of the suspects, but it turned out the painting had been taken by Louvre employee, Vincenzo Peruggia, who was apprehended two years later when he tried to sell it to the Uffizi Gallery in Florence.

Perhaps the most important element of the painting is the gaze: it meets ours, while Mona Lisa’s posture and the visual impression of distance between sitter and observer that Leonardo created give her an almost divine inaccessibility.Mona Lisa is a realistic woman and an ideal at the same time, full of contradictions. Dynamism and a sense of movement are always hailed as hallmarks of a masterpiece, and Leonardo succeeds in capturing dynamism in motion, rather than someone holding a halt smile. Complex paintings evoke complex responses – there are no easy analysis or interpretations. The painting continuously toys with our perceptions and emotions.

Speculations about the identity of the sitter also contribute to the painting’s fame, until 2005 when a library expert at the University of Heindelberg discovered a 1503 margin note written by Agostini Vespucci. The sitter is now confirmed as Lisa del Giocondo, the wife of Francesco del Giocondo, a wealthy Florentine silk merchant. The painting was commissioned to celebrate the birth of their second child, because of a typical garment, worn by women pregnant or after giving birth. Before then there had been much speculations about the woman’s identity.

Above all, it is the enigmatic smile that continues to hold the public imagination in both popular culture and the art world. It’s a smile that seems to disappear when you look at it directly and Leonardo painted it with this intention.
#1. Why didn’t Leonardo da Vinci produce many paintings? (…)

1) He wanted his paintings to be ideal.

2) He wanted his paintings to cost a lot.

3) He wasn’t especially interested in painting.

#2. According to paragraph 2 the Mona Lisa (…)

1) was stolen for Pablo Picasso.

2) became world famous overnight.

3) was bought by Italian Galery.#3. The painting is famous for all reasons except (…)

 1. It makes a mysterious impression.

 2. It is Leonardo’s last painting.

 3. It has caused a lot of arguments.

#4. According to the passage Mona Lisa (...)

1) is different from the rest of da Vinci’s paintings.

2) depicts the most beautiful smile ever.

3) used to be missing for a couple of years.#5. Which of the following is true of Leonardo and his paintings? (...)

1) He got a lot of money for his paintings.

2) His Mona Lisa has excited people’s interest for centuries.

3) he presented his paintings to museums.
VI. Choose the Ukrainian equivalent of the underlined term:
#1. The talent of each artist is his own ability to study art (…).

1) здатність 2) вивчення 3) знання 4) розуміння 5) тлумачення


#2. According to the critics of that time he gave bold, unusual interpretations of the characters, always psychologically true, profound and convincing (…).

1) літератори 2) критики 3) режисери 4) історики

5) письменники
#3. He wished to take hold of art at its beginning, that is to say, with the accurate observation of objects (…).

1) спостереження 2) знання 3) досвід 4) аналіз 5) опис


#4. “Throne of Blood” has a convincing Japanese background, but the characters display a universality that communicates their doubts and fears in spite of the national style by Kurosawa (…).

1) історія 2) фон 3) малюнок 4) люди 5) зображення


#5. The main character is to a great extent the reflection of the author (…).

1) художник 2) актор 3) автор 4) письменник 5) літераторКлючі до тестового випробування

для вступників у магістратуру:
I – 1 – 1, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 2, 5 – 1

II – 1 – 2, 2 – 3, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 1

III – 1 – 2, 2 – 4, 3 – 3, 4 – 3, 5 – 4

IV – 1 – 3, 2 – 2, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 1

V – 1 – 1, 2 – 2, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 2

VI – 1 – 3, 2 – 2, 3 – 1, 4 – 2, 5 – 3

Затверджено

на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету

імені Івана Франка

Протокол №

від


Уклали: Андрущак О.В.

Девлиш І.А.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”
2017 -> На формування та удосконалення


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки
Програма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки 020302 «Історія» для абітурієнтів, які вступають на базі окр «Молодший...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань

Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
На даний освітньо-кваліфікаційний рівень приймаються особи, які мають базову вищу освіту, освітній ступінь бакалавра 020204 «Музичне...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма вступних випробувань «Українська мова та література з методиками їх навчання»
...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма вступних випробувань для вступників на спеціальність 024 «Хореографія» окр «Спеціаліст» Київ 2016 пояснювальна записка
«Хореографія» здійснюється на основі ступеня бакалавра за напрямом 020202 «Хореографія» (спеціалізації «Народна хореографія», «Бальна...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма фахових вступних випробувань з німецької мови для вступу на навчання
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
На дану спеціальність приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка