Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантуриСторінка1/12
Дата конвертації25.05.2017
Розмір1,5 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


Затверджено

Голова приймальної комісії

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

_______________проф. І.Я. Коцан

„______” ___________ 2016 р.ПРОГРАМА

вступного випробовування з історії для вступників

до аспірантури

за освітньою програмою “Історія, археологія”

ЛУЦЬК - 2016
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування з історії має на меті перевірку вмінь вступників до аспірантури самостійно аналізувати історичні і сучасні суспільні та соціальні явища, застосовувати набуті історичні знання, вміло користуватися усім арсеналом методів і методик наукових досліджень. Вступники мають продемонструвати здатність прогнозувати історичну перспективу, навички застосування одержаних знань при вирішенні професійних завдань, готовність жити в умовах наукового плюралізму, формувати культуру наукової дискусії, володіти педагогічною психологією та методикою.

Вступне випробування з історії включає питання з курсів історії України, археології, всесвітньої історії, музеєзнавства та пам’яткознавства. Ці завдання відповідають кваліфікаційним вимогам до фахівця підготовленого відповідно до освітньо–професійної програми напряму “Історія та археологія”.


Історія України

Стародавнє населення України у ранньозалізну добу

Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття та побут. Основні етапи історичного розвитку Скіфії. Сармати на території сучасної України. Осіле землеробське населення українського Лісостепу та Полісся.


Давні слов’яни на території України

Історичні джерела про походження та основні етапи етногенезу давніх слов’ян. Суспільна організація, господарство та побут давніх слов’ян. Стосунки слов’ян із сусідніми народами.


Виникнення держави у східних слов’ян та основні етапи її історичного розвитку

Історичні передумови виникнення держави у східних слов’ян. Давньоруська держава за перших князів (Олега, Ігоря, Ольги та Святослава). Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток Києво-Руської держави за Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Основні тенденції розвитку Київської Русі у 1054-1113 рр. Володимир Мономах, його внутрішня та зовнішня політика. Київська Русь у другій половині 20-х – на початку 30-х рр. ХІІ ст.Трансформація державно-політичного устрою Давньоруської держави та основні тенденції її політичного та соціально-економічного розвитку у період роздробленості

Причини роздробленості Давньоруської держави. Основні тенденції розвитку Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Боротьба за Київ у середині ХІІ ст. Русь і половці у період роздробленості. Завоювання руських князівств монголо-татарами.


Галицько-волинська держава у часи правління Данила Галицького

Боротьба Данила Романовича за владу у Галицько-Волинському князівстві та його утвердження на князівському престолі. Внутрішня політика Данила Галицького. Основні напрями зовнішньої політики. Коронація Данила Романовича. Боротьба за визволення галицько-волинських земель з-під монголо-татарського іга.


Українські землі під владою Литви

Захоплення Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини. Поділля і Київщини з Переяславщиною. Вплив культури руських земель на Литву. Кревська унія (1385 р.). Островська угода 1392 р. Становлення політико-адміністративного устрою та управління на Україні. Зміцнення Великого князівства Литовського за князювання Вітовта. Ліквідація удільних князівств. Литовські Статути (1529, 1566 і 1588 рр.)


Соціально-економічний розвиток України наприкінці ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Стан сільського господарства. Зростання феодального землеволодіння. Фільваркова система господарства. Категорії селянського населення. Посилення феодально-кріпосницького гноблення (форми феодальної ренти, закріпачення селян і зростання визиску їх). Волочна поміра (1557 р.). Ремесла і промили. Цехи. Міста. Магдебурзьке право. Соціальна структура міського населення. Внутрішня і зовнішня торгівля. Юридичне оформлення кріпосного права. Литовський Статут 1588 р.


Формування української народності

Умови формування. Розвиток української мови. Виникнення та поширення назви „Україна”. Термін „Мала Русь”. Етапи формування української народності.


Люблінська унія 1569 р.

Загарбання шляхетською Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. Українські землі після Люблінської унії. Річ Посполита.


Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії України

Територія, умови і джерела формування козацтва. Соціальна нерівність у середовищі козацтва. Виникнення запорізької січі та її устрій. Символіка. Воєнне мистецтво козацтва. Зв’язки запорізького та донського козацтва. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. Утворення реєстрового козацтва. заняття і побут козаків. Культурне життя на Запорізькій Січі (освіта, релігія, архів Коша Запорізької Січі). П.Сагайдачний.


Визвольна війна в Україні середини ХVІІ ст. (Хмельниччина 1648-1657 рр.)

Передумови, причини та характер Хмельниччини. Зиновій Богдан Хмельницький: нові штрихи до політичного портрету. Перші перемоги: від Жовтих Вод до Замостя. Збаразько-Зборівська кампанія 1649 р. „Реєстр Війська Запорозького”. Битва під Берестечком та інші бої. Українсько-російська угода 1654 р. „Переяславська легенда”. Віленське перемир’я 1656 р. Останні дні та смерть Б.Хмельницького 1657 р. Місце Хмельниччини в історії України та Європи.Руїна

Геополітичні причини руїни. Іван Виговський. Юрій Немирич та його ідея “Великого князівства Руського”. Гадяцький трактат. Юрій Хмельницький. Переяслав – 2. Слободищенський трактат 1660 р. Чорна рада 1663 р. Спроба встановлення нового контролю над Україною згідно Батуринських статей 1663 р. та Московський статей 1665 р. за Івана Брюховецького. Гетьман Петро Дорошенко – “сонце Руїни”. Гетьманування Д.Многогрішного та І.Самойловича. Підпорядкування Київської митрополії московському патріархатові.


Гетьманщина в останній чверті ХVІІ – 80-х рр. ХVІІІ ст.

Гетьманщина: термінологія, періодизація та історіографія. Політична історія козацького Гетьманату від Івана Мазепи до Кирила Розумовського. Північна війна і українські землі: між Росією, Швецією та Польщею. Соціально-економічна політика Івана Мазепи. Український сепаратизм 1708 р. Гетьманування Пилипа Орлика на вигнанні “Пакти і конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького ...” 1710 р. Українська козацька держава за гетьманування Івана Скоропадського та Павла Полуботка. Перша Малоросійська колегія. Спроба відновлення козацької автономії за Данила Апостола. “Правління гетьманського уряду”. “Золота осінь” козацького Гетьманату – гетьманування Кирила Розумовського. Ліквідація автономії Гетьманщини.


Запорізька Січ у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Військо запорозьке низове в період Хмельниччини і Руїни. Боротьба проти турецько-татарської. Кошовий отаман Іван Сірко. Запоріжжя доби Івана Мазепи. Повстання Петра Іваненка (Петрика). Кошовий-мазепинець Кость Гордієнко. Зруйнування Січі 1709 р. Кам’янська і Олешківська Січі. Суспільно-політичний устрій Нової (Покровської) Січі на р.Підпільній. Господарство Запоріжжя. Митна політика Коша. Запорізькі зимівники. Причини, привід та ліквідація Запорізької Січі 1775 р. і подальша доля запорожців.


Народно-визвольні рухи в Україні ХVІІІ ст.

Політичні та суспільно-економічні передумови загострення визвольної боротьби: національне та селянське питання. Перші гайдамацькі виступи на Правобережжі у першій половині ХVІІІ ст. Зародження і розвиток опришківського руху в Карпатському регіоні. Апогей опришківства у 1738-1745 рр. Олекса Довбуш . Селянські рухи на Лівобережжі та Слобожанщині. Причини, початок та три етапи Коліївщини 1768 р. Максим Залізняк та Іван Гонта. Повстання в с.Турбаях 1789-1793 рр. Проблема соціального бандитизму.ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА У XVIII ст.
Адміністративно-політичний устрій. Шляхетське землеволодіння. Міста. Розвиток сільських ремесел, промислів і мануфактур. Торгівля. Повстання 1702-1704 рр. і Росія. Гайдамацький і опришківський рух. Загострення релігійної боротьби. Мелхіседек Значко-Яворський. Коліївщина 1768 р. Максим Залізняк та Іван Гонга. Участь російських військ у придушенні повстання.

Приєднання Київщини, Брацлавщини, Поділля та Східної Волині до Росії.


КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ХVІІІ ст.
Освіта та наука. Книгодрукування. Фольклор. Література. Мова. Театр. Музика. Архітектура. Образотворче мистецтво. Матеріальна культура. Побут. Звичаї’.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОПОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

(перша половина XIX ст.).
Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX ст.

Адміністративно-територіальний устрій. Ліквідація Литовського статуту (1831 р.) та Магдебурзького права (1835 р.). Наслідки політико-адміністративних нововведень.

Сільське господарство. Панщина. Криза поміщицького господарства. Переростання середньовічної промисловості у індустріальну. Становлення буржуазних відносин. Початок машинобудування в Україні. Технічна революція в українській промисловості. Формування українського ринку.

Загострення соціальних суперечностей. Устим Кармелюк. Київська козаччина. Формування буржуазії та робітничого класу.


НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

(кінець XVIII - початок XIX ст.).

Початок українського національного відродження як відгук ідей французької революції та поширення романтизму. Формування національної інтелігенції.

Україна у війні 1812 р. Становлення українознавства як науки Перші мовознавчі дослідження в українознавстві. Формування наукових центрів. Популяризація минулого України у творах російських і українсько-російських літераторів.
ПОЛІТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

(перша половина XIX ст.).

Діяльність масонських організацій. Декабристський рух в Україні. Політичний гурток у Харкові і політизоване вольнодумство в Ніжинській гімназії. Спроби об’єднання польською і українського визвольних рухів у 30-х роках. Кирило-Мефодіївське товариство. Теоретичне обґрунтування української ідеї та перша українська політична програма в XIX ст. Т.Г.Шевченко Суспільна думка як відгук на революційні події в Західній Європі.


ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ

(перша половина XIX ст.).

Інкорпорація західноукраїнських земель до складу імперії Габсбургів. Початок національного відродження. Шкільна справа. Просвітницька діяльність. «Клерикальне товариство» Івана Могилянського. «Українська школа» в польській літературі. «Руська трійця». Маріан Шашкевич. Іван Вагилевич. Яків Головацький. Альманах «Русалка Дністрова».

Економічна політика австрійського уряду. Сільське господарство. Міста. Ярмарки. Львів. Контрактові ярмарки. Селянство.

Північна Буковина, Закарпаття.

Революція 1848 р. Ліквідація панщини. «Головна руська рада». «Руський собор». Слов’янський конгрес. Селянський рух за проведення реформи. Боротьба за автономію Східної Галичини. Збройне повстання у Львові. Закарпаття та Північна Буковина під час революції 1848-1849 рр. у Австро-Угорщині.
НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ КРІПОСНОГО ПРАВА. РЕФОРМИ 70-80-Х РОКІВ XIX ст.

Україна в Кримській війні 1854-1855 рр. Скасування кріпосного права. Проведення реформи 1861 р. у життя. Вплив реформи на економіку селянського господарства. Малоземелля селян. Україна - основний регіон Російської імперії у виробництві зернових. Зміни в політико-правовому становищі селянства.

Демократичні реформи 60-70-х років. Земська реформа 1864 р. Судова реформа 1864 р. Реформа народної освіти. Реформа вищої школи. Посилення контролю за видавничою діяльністю. Удосконалення системи міського правління. Військова реформа 1864 р.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИН В XIX ст.

Розвиток залізничного та іншого транспорту. Розвиток гірничодобувної промисловості. Завершення промислового перевороту. Становлення металургійної та металообробної індустрії. Розвиток машинобудування. Капіталізація харчової та легкої промисловості. Розвиток міст. Особливості торгівлі. Ярмарки.

Особливості економічного розвитку. Колоніальний характер політики Російської держави в Україні. Боротьба робітників за свої права. «Південноросійський союз робітників».

Волинь в умовах індустріалізації економіки Росії.


ГРОМАДІВСЬКИЙ ТА ЗЕМСЬКИЙ РУХ

(друга половина XIX ст.).

Українська громада в Петербурзі. Журнал «Основа». Перший етап громадівського руху. «Українська громада». Хлопомани. «Черниговский листок». «Земля і воля». Польське повстання 1863-1864 рр. і відгуки на нього в Україні.

Другий етап громадівського руху. «Киевский телеграф». Земський указ 1876 р. «Киевская старина».

Михайло Драгоманов. Активізація громадівського студентського руху в 90-х роках. «Братерство тарасівців». Опозиційна діяльність земств.


ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ, ГУРТКІВ І ГРУП (друга половина XIX ст.).

Харківське-Київське таємне товариство 1856-1860 рр. Народницький рух 1871-1878 рр. Рух радикалів-демократів (народників) у 1879-1889 рр. Зв’язки громадівських і народницьких організацій. Поширення марксизму і зародження соціал-демократизму.


ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

(друга половина XIX ст.).

Загальна чисельність та соціальний склад населення. Формування української буржуазії. Національні меншини. Міграція українського населення в межах Російської імперії. Українці в Казахстані, Середній Азії, Сибіру, на Далекому Сході і в Приморському країСХІДНА ГАЛИЧИНА, ПІВНІЧНА БУКОВИНА

ТА ЗАКАРПАТТЯ -КОЛОНІАЛЬНІ ВОЛОДІННЯ

АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

(друга половина XIX - початок XX ст.).

Поміщицьке землеволодіння. Селянство. Початок трудової еміграції Еміграція в США, Канаду, Аргентину. Сезонна еміграція до Німеччини і Саксонії.

Економічне пожвавлення б0-х років ХІХ ст. Залізничне будівництво. Становлення фабрично-заводської промисловості в 70-90-х роках. Іноземний капітал. Українська буржуазія. Діяльність українських кредитних товариств і організацій. Нафтові промисли Борислава і Дрогобича. Вугледобувна промисловість. Солеварні підприємства. Лісопереробна промисловість. Харчова промисловість. Міста. Робітничий клас.
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ - ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ (друга половина XIX - початок XX ст.).

Політичні зміни в Австро-Угорській імперії після революції 1848-1849 рр. Українські делегати в Галицькому сеймі. Помилковість ідеології вірно підданства українців імперії Габсбургів.

«Москвофільство». «Руська Рада» - політична організація «москвофілів». «Народовці». Культурно-просвітницька діяльність. «Русько-українська радикальна партія». І.Франко. М.Павлик.

Націонал-демократична партія в політичному житті краю. Соціал-демократична партія. «Русько-католицький союз».

Парламентська діяльність українців. Студентський та молодіжний рух.

Українські національні-спортивні організації "Сокіл", "Січ", "Пласт".

Становище українців Північної Буковини та Закарпаття,

Культурна діяльність.


КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИН В XIX СТ.

Освітній рух широких народних мас. Початкова освіта. Середня і вища освіта. Наука. Література. Драматургія та театр. Музика. Образотворче мистецтво. Народна творчість, побут і звичаї.


НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.

Розвиток промисловості. Утворення монополій. Ріст робітничого класу. Становище пролетаріату. Сільське господарство. Столипінські реформи. Русифікаторська політика російського самодержавства в Україні. Наростання політичної боротьби пролетаріату. Посилення селянських виступів. Опозиційний рух ліберальної буржуазії.

Національний рух. Виникнення українських політичних партій.

Загострення суспільної кризи.
Україна в першій світовій війні

Початок Першої світової війни. Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України. Заснування Головної української ради у Львові. Створення Союзу визволення України. Формування легіону Січових стрільців. Ставлення до війни на Наддніпрянщині. Воєнні дії на території України 1914р. Захоплення російськими військами Галичини та Північної Буковини.Українські землі в 1915-1917 рр. Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр. Бойовий шлях легіону УСС. Участь української інтелігенції в діяльності громадських товариств і комітетів з допомоги жертвам війни. Національний рух у Наддніпрянській і Західній Україні. Назрівання глибокої економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях.

Українська революція.

Початок Української революції. Україна напередодні 1917 р/ Початок революції. Утворення Центральної Ради, її склад і політична програма. М.Грушевський. Початок українізації армії. Виникнення Вільного козацтва.

Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні-жовтні 1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український національний Конгрес. П Всеукраїнський військовий з’їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. П Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників. «Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату Тимчасового уряду на Україні». Послаблення позицій Центральної Ради. Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. Корніловський заколот і Україна. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії. «Демократична нарада» і позиція Центральної Ради. З’їзд народів Росії в Києві.

Проголошення Української Народної Республіки. Підсумки виборів до Установчих зборів в Україні. Тактика більшовиків в Україні. Встановлення контролю Центральної Ради над Києвом. Ш Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і невдачі Центральної Ради у зовнішній політиці.

Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності УНР. Ультиматум російського Раднаркому і початок війни більшовиків із Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Кругами. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. Регіональні «республіки». Ставлення населення до політичних сил в Україні.


Каталог: sites -> default -> files -> Files
Files -> Програма з філософії для вступу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
Files -> Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
Files -> Людина І світ
Files -> Інтернет шлях розвитку української музичної індустрії Інтернет новий інструмент для таланта
Files -> Рада адвокатів міста києва
Files -> Дипломний проект на здобуття ступеня бакалавра з напряму підготовки 050102 «Комп'ютерна інженерія»
Files -> 4. Довідка медичної установи про стан здоров'я помічника адвоката (122-2/о)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 р. Програма
Програма додаткового вступного випробовування з історії філософії для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти зі...
Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма для складання вступних іспитів до аспірантури факультету соціології за спеціальністю 22. 00
У програмі відображені основні вимоги до вступників до аспірантури факультету соціології в галузі соціологічних наук, що закінчили...
Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconІнформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології

Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 05. Образотворче мистецтво львів 2010

Програма вступного випробовування з історії для вступників до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (англійська) Укладач: доц. Н. А. ШпакБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка