Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчанняСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2018
Розмір0,49 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ

II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA

FILOLÓGIA TANSZÉK


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

для вступників на навчання

за освітнім ступенем «Магістр»


ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK

TÉMAKÖREI

Ukrán nyelvből és irodalomból

Magiszteri” képzési szintre felvételizők számára

Берегово / Beregszász

Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ


Чонка Т.С., кандидат філологічних наук, доцент.

Кордонець О.А., кандидат філологічних наук, доцент;

Барань Є.Б., старший викладач;


ПЕРЕДМОВА
Програма вступних випробувань з української мови та літератури передбачена для підготовки бакалаврів, які мають намір вступати до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ для навчання за ОКР «Магістр» на п’ятий курс денної та заочної форм навчання. Згідно з чинним законодавством такі категорії громадян складатимуть вступні іспити в навчальному закладі. Тестові завдання охоплюють питання з фахових дисциплін 1- 4 го курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», напрям підготовки «Філологія (українська мова та література)*». Комплексний вступний іспит проходить у формі письмового тестування і включає завдання з таких дисциплін: сучасна українська літературна мова (фонетика, лексикологія, орфографія, фразеологія, лексикографія, синтаксис, пунктуація); фольклор; давня, нова і новітня українська література. У програмі подано тематичні розділи, які повинен освоїти абітурієнт, а також три зразки вступних тестових завдань.
Для написання тестових завдань вступнику дається 60 хвилин. Тестові завдання складаються з 50 завдань, кожне з яких оцінюється двома балами. За правильне виконання всіх завдань вступник отримає 100 балів. Прохідний бал – 60 балів.
Детальнішу інформацію можна отримати у навчальному відділі або на сайті нашого інституту.

Бажаємо всім успішної та результативної підготовки!

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Вступний іспит з української мови та літератури за ОКР «Спеціаліст» – це форма контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу, визначеного програмами навчальних дисциплін, відповідно до стандартів вищої освіти.

Вступне випробування проводиться у вигляді комплексного вступного іспиту, який охоплює нормативний зміст підготовки фахівця з української мови та української літератури.

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня підготовленості студентів, володіння ними фаховими знаннями, передбаченими відповідними стандартами вищої освіти, що дає можливість продовження освіти на вищому кваліфікаційному рівні.

Порядок проведення і програму вступних випробувань визначає Вчена рада ЗУІ на засадах нормативних і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та стандарту вищої освіти.

На вступні випробування виносяться питання і завдання з таких фахових дисциплін:

– сучасна українська літературна мова;
– історія української літератури.

До пакету програми вступного іспиту входять тестові завдання.


1.1. Порядок проведення вступного іспиту


Форма проведення вступного іспиту – письмова (у формі тестових завдань).

Програма вступного випробування ухвалюється на засіданні кафедри філології і затверджується проректором з навчальної роботи.

Вступний іспит проводиться за тестовими варіантами, які затверджуються не пізніше як за місяць до початку вступного іспиту. Тестові завдання, що виносяться на іспит, не повинні виходити за межі програми.

Вступний іспит приймає екзаменаційна комісія (ЕК), члени якої затверджуються наказом ректора.

Під час проведення вступного іспиту студентам не дозволяється користуватися підручними засобами (підручниками, конспектами, спеціальною літературою тощо). У разі користування забороненими джерелами/засобами студент усувається з екзамену і йому виставляється оцінка “незадовільно” (2).

Під час проведення державного іспиту члени ЕК зобов’язані створити сприятливу морально-психологічну обстановку, в якій студент має можливість обміркувати відповіді, повністю розкрити знання. Кількість тестових завдань в одному варіанті складає 50 – 25 з мови та 25 з літератури. Кожна правильна відповідь оцінюється у два бали, таким чином максимальна кількість балів становить 100 балів. Тривалість комплексного іспиту не повинна перевищувати 60 хвилин.

Результати складання вступного іспиту оцінюються за національною чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), за міжнародною шкалою ECTS, а також за стобальною шкалою на закритому засіданні ЕК і вносяться в екзаменаційну відомість.

1.2. Критерії оцінювання


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКритерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка А (90 – 100 балів) або „відмінно” виставляється за відповідь, яка містить вичерпне за сумою поданих знань розкриття усіх запитань, розгорнуту аргументацію кожного з положень, побудовану логічно й послідовно, розкриває питання від його нижчих до вищих рівнів, а також містить приклади з журналістської практики – з історії чи сучасності, – які дозволяють судити про повноту уявлень студента з поставленого питання. Відповідь повинна бути викладена гарною, багатою мовою, відзначатися точним вживанням термінів, містити посилання на засвоєну навчальну літературу.

Оцінка В (82 – 89 балів) або „добре” виставляється за відповідь, яка містить повне, але не вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань, що містяться в білеті, скорочену аргументацію головних положень, порушення логіки й послідовності викладу матеріалу, відсутність ілюстрацій з журналістської практики теоретичних питань. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів, довільне витлумачення фактів.

Оцінка С (74 – 81 бал) або „добре” виставляється за відповідь, яка містить недостатньо вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення запитань, що містяться в білеті, відсутня аргументація головних положень, допущено порушення логіки й послідовності викладу матеріалу, а наведені приклади з практики не відповідають теоретичним моментам даного курсу. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів, довільне витлумачення фактів. Крім того, таким балом може бути оцінений студент, який протягом семестру не виявляв відповідних знань з даного курсу, але на іспиті успішно відповів на поставлені теоретичні та практичні завдання.

Оцінка D (64 – 73 бали) або „задовільно” виставляється за відповідь, яка містить неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань, поверхово аргументує положення відповіді, у викладі допускає композиційні диспропорції, порушення логіки й послідовності викладу матеріалу, не ілюструє теоретичні положення прикладами з журналістської практики. Мова відповіді рясніє помилками, наявне неправильне слово- й терміновживання.

Оцінка E (60 – 63 балів) або „задовільно” виставляється за відповідь, яка містить неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань або за незнання окремого питання із загальної кількості поставлених. У викладі студента допущені композиційні диспропорції, порушення логіки й послідовності викладу матеріалу. Студент не може відтворити основні теоретичні положення, але наводить окремі приклади з журналістської практики. Мова відповіді рясніє помилками, наявне неправильне слово- й терміновживання, немає розуміння окремих журналістських термінів.

Оцінка FX (35 – 59 балів) або „незадовільно” виставляється у разі, коли студентом протягом навчального семестру набрано недостатню кількість балів за змістові модулі, він не може бути допущеним до складання іспиту. У випадку, якщо студент допущений, але його відповідь на іспиті містить неправильне висвітлення заданих питань, помилкову аргументацію, допускаються помилкові умовиводи, неправильне посилання на факти та їхнє витлумачення, мова близька до суржику, він також може бути оцінений незадовільно.

Оцінка F (0 – 34 балів) або „незадовільно” виставляється у разі, коли студентом протягом навчального семестру набрано недостатню кількість балів за змістові модулі, він не може бути допущеним до складання іспиту. У випадку, якщо студент допущений, але відповісти на поставлені запитання на іспиті він не може або відповідає неправильно, а також не може дати відповідь на жодне із поставлених додаткових запитань, така відповідь оцінюється незадовільно.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на ІІ курс навчання
У програмі подано тематичні розділи, які повинен освоїти абітурієнт, а також три зразки вступних тестових завдань
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
...
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 8 липня 2001 р.; Чинних...
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови, чинних програм з української літератури, а також програми Українського центру оцінювання якості освіти
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання iconПрограма вступних випробувань «Українська мова та література з методиками їх навчання»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка