Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланкаСторінка1/14
Дата конвертації24.04.2018
Розмір1,72 Mb.
ТипГлава
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ГЛАВА 2

ПСИХІЧНІ Й ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ


ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА

2.1. Людина-оператор як ланка

системи "людина-машина"
Як уже зазначалося, незалежно від рівня автоматизації людина залишається основною ланкою системи "людина-ма-шина". Саме вона формулює мету функціонування системи, планує, спрямовує й контролює основні процеси. Тому діяль-ність оператора є підгрунтям для інженерно-психологічного аналізу і вивчення СОМС [25].

Діяльність оператора в СОМС може мати різноманітний характер, але в загальному вигляді вона може бути подана у вигляді чотирьох основних етапів (рис. 2.1).1. Прийом інформації. На цьому етапі здійснюється сприйняття інформації про об'єкти керування, властивості се-редовища і СОМС в цілому, важливих для вирішення задачі, яка поставлена перед системою "людина-машина". На цьому етапі виконуються такі операції, як виявлення сигналів, виді-лення з їх сукупності найбільш значущих і потрібних в зада-них умовах діяльності, їх розшифровка й декодування. В ре-зультаті цих дій у оператора складається попереднє уявлення про стан керованого об'єкту: інформації надають вигляд, най-більш придатний для оцінки і прийняття рішення.

2. Оцінка й переробка інформації. На цьому етапі здійснюється порівняння заданих і поточних (реальних) ре-жимів роботи СОМС, виконується аналіз і узагальнення ін-формації, визначаються критичні об'єкти та ситуації і на під-ставі відомих критеріїв важливості і терміновості визначаєть-ся послідовність обробки інформації.

Якість виконання цього етапу багато в чому залежить від застосованих способів кодування інформації та можливос-тей оператора по її декодуванню. На цьому етапі можуть ви-конуватися такі дії, як запам'ятовування інформації, отриман-ня її з пам'яті, декодування тощо.3. Прийняття рішення. Рішення про необхідні дії приймають на підставі аналізу й оцінки інформації, а також на підставі інших відомих даних: про мету і умови роботи системи, можливі способи дії, наслідки правильних або по-милкових рішень і т.п. Термін прийняття рішення істотно за-лежить від можливої невизначеності, пов’язаної з великою кількістю рішень.

4. Реалізація прийнятого рішення. На цьому етапі здійснюється виконання прийнятого рішення в цілому шля-хом виконання певних дій або відповідних розпоряджень. Окремими діями на цьому етапі є: перекодування прийнятого рішення в машинний код, пошук необхідного органа керу-вання, рух руки до органа керування та маніпуляція з ним (натиснення на кнопку, поворот штурвалу і т.п.).

На якість і ефективність виконання кожного з розгля-нутих етапів впливає ряд факторів. Так, наприклад, якість прийому інформації залежить від виду і кількості індика-торних пристроїв, організації інформаційного поля, психо-фізичних характеристик інформаційних сигналів (розмірів відображень, їх світлотехнічних характеристик, контрасту, кольорового тону та ін.).

На оцінку й перероблення інформації впливають такі фактори, як спосіб її відображення, динаміка зміни інфор-мації, відповідність її можливостям пам'яті, уваги та мислен-ня оператора.

Ефективність прийняття рішення визначається: типом вирішуваної задачі; кількістю і складністю логічних умов, що перевіряються; складністю алгоритму та кількістю можливих варіантів рішення тощо.

На виконання керуючих дій впливають такі фактори, як кількість органів керування, їх тип та спосіб розміщення, форма, сила опірності тощо.

На кожному з етапів оператор здійснює самоконтроль своїх дій, який може бути інструментальним або неінстру-ментальним. В першому випадку оператор контролює свої дії за допомогою спеціальних технічних засобів (наприклад, за допомогою спеціальних індикаторів перевіряє правильність набору інформації). У другому випадку контроль проводить-ся без застосування технічних засобів (шляхом візуального огляду, повторення окремих дій і т.п.). Проведення будь-якого виду самоконтролю сприяє підвищенню надійності ро-боти оператора.

Перші два етапи в сукупності відповідають отриманню інформації, останні – її реалізації. Вони залежать переважно від якості функціонування аналізаторів людини-оператора та рівня його психофізіологічних властивостей.

2.2. Аналізатори людини-оператора
Призначення, будова, загальні

властивості, різновиди
Будь-яка діяльність оператора починається з прийому інформації про об'єкт керування, контролю або технічного обслуговування. Цей прийом інформації здійснюється за допомогою аналізаторів. Аналізаторами називаються нервові органи, які забезпечують прийом і первинний аналіз інфор-маційних сигналів. Робота аналізаторів є фізіологічною осно-вою відчуття. Інформація, яка надходить через аналізатори, називається сенсорною (від лат. sensus – почуття, відчуття), а процес її прийому й первинної обробки – сенсорним сприй-няттям, сенсорною діяльністю.

Аналізатори складаються з трьох функціонально пов'я-заних ланок (рис. 2.2): периферичної, – сприймаючої, це – ре-цептори, які знаходяться на поверхні тіла і сприймають зов-нішню інформацію (їх також називають органами відчуттів); рецепторів, які знаходяться у внутрішніх органах і сприй-мають інформацію про їхній стан; провідникової ланки, що являє собою нервові зв'язки, які з'єднують рецептори з відпо-відними ділянками кори головного мозку; і, нарешті, цент-ральної або коркової ланки, – певної зони у корі головного мозку.

Внутрішні сигнали


Нервові


зв'язки

Рецептори

Головний мозок


Каталог: files -> doc
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Інтернет шлях розвитку української музичної індустрії Інтернет новий інструмент для таланта
doc -> Методична комісія класних керівників Житомирського професійного політехнічного ліцею
doc -> Концепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи Х
doc -> Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
doc -> Молодих учених
doc -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
doc -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconЛабораторна робота 3 Дослідження психічних властивостей людини-оператора Мета роботи Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які
Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які відбуваються у людини-оператора: відчуття, сприйняття, уявлення І уява, увага, пам’ять...
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconПредмет психології
Записати у словник визначення понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості особистості, біхевіоризм,...
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconБуров Олександр Юрійович
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconВизначення нахилу до певного типу професії
«людина – людина» (групи, спілки, колективи людей), «людина – техніка» (технічні системи, механізми, матеріали), «людина – природа»...
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconТема. Ти людина, значить маєш права І свободи
Мета дидактична: ознайомити учнів з основними принципами у сфері прав людини І громадянина, що містяться в Загальній Декларації прав...
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconТема перпендикуляр І похила. Властивості похилих мета
Розвивати уміння І навички учнів використовувати теорему Піфагора та властивості прямокутних трикутників під час розв’язування задач....
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconСценарій інтелектуально-розважальної гри для учнів І та ІІ курсів робітничої професії «Оператор комп’ютерного набору»
Метод проведення заходу: інтегрований з елементами інтерактивного та індивідуального навчання
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconПсихічні та поведінкові розлади
Українського науково-дослідного інституту соціальної І судової психіатрії та наркології моз україни, д м н
Психічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка iconДовідка 50 років з часу першого в історії виходу людини у відкритий космос
Олексі́й Архи́пович Лео́нов — радянський космонавт, перша людина, яка вийшла у відкритий космос


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка