Рекомендована літератураСкачати 275,54 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір275,54 Kb.

РЕКОМЕНДОВАНА література


 1. Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.

 2. Айзеншток. П.Гулак-Артемовський//Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1964.

 3. Арендаренко І. Преромантизм // Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії: порівняльна типологія і поетика). – К. : Фоліант, 2004. – С.13–31.

 4. Архімович Л. Гордійчук М. М. Лисенко: життя і творчість / Л. Архімович, М. Гордійчук. – 3-е вид. – К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с

 5. Афанасьєв-Чужбинський О. Поезії / Вступна стаття М.П.Гнатюка. – К., 1972.

 6. Афанасьєв-Чужбинський О. Спомини про Т.Г. Шевченка [переклад з рос.] // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

 7. Бiлецький О. Шевченко i захiдноєвропейськi літератури // Бiлецький О. Від давнини до сучасностi: Вибранi працi: В 2 т. – Т. 2. – К., 1960.

 8. Балей С. З психології творчости Шевченка. – Черкаси, 2001.

 9. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме...”: Гоголь і Шевченко. – Х., 2001.

 10. Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.

 11. Барвiнський О. Примiрник українських баллад Костомарова з присвятою Срезневському // ЗНТШ. – Т. 126-127. – Львiв, 1918. – С.263-264.

 12. Безклубенко С. Д. Мистецтво і життя: параметри взаємин. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Kmss/2012_13/31.pdf

 13. Безклубенко С. Д. Мистецтво як засіб комунікації / С. Д. Безклубенко // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв]. Мистецтвознавство. - 2015. - Вип. 32. - С. 5-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_32_3.

 14. Бетко І. Біблійні мотиви в українській літературі. – К., 1990.

 15. Білецький О.І. “Русалка Дністровая” // Русалка Дністрова. – К., 1972.

 16. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

 17. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. (від Квітки до “Основи”) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

 18. Білецький-Носенко П.Поезії (упоряд., прим., вступ. стаття Б.Деркача). — К., 1973.

 19. Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями// [Електронний ресурс] / О. І. Блик // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2014. - Вип. 29. - С. 191-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_29_22.

 20. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.

 21. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів. Монографія. – К.: КНУ, 2008.

 22. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література початку ХІХ століття в аспекті функціонування комічного. – К.: КНУ, 2006.

 23. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. - К.: ІЛ НАНУ, 1997.

 24. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.

 25. Бовсунівська Тетяна. Григорій Сковорода й український романтизм / Тетяна Бовсунівська // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.) / Відп. редактор О.Мишанич. – К. : АТ «Обереги», 1996. – С. 317–324.

 26. Богданова І.Є. Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 - 40 років ХІХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.

 27. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.

 28. Бондар Л. Шiсть свiтiв “Причинної” // 3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. – Харків, 1995. – Т. 5. – С. 91-102.

 29. Бондар Л. Шевченків “Кобзар” 1840 р.: долання стереотипів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. – Львів, 1999. – Ч.І. – С.241-247.

 30. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. - №3.

 31. Бондар Л. Феномен „Кобзаря” // Дзвін. – 2005. – № 3. – С. 128 – 133.

 32. Бондар М. “Дівча любе, чорнобриве…” // Слово і час. – 1998. - №3.

 33. Бондар М. Афанасьєв-Чужбинський Олександр // Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А. – К., 2004.

 34. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури //Київська старовина. – 1999. - №5.

 35. Бондар М. Нова українська література. – К., 2003.

 36. Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози (“Микола Коваь” М.Венгера) // Київська старовина. – 1999. –№3.

 37. Боровиковський Левко.Повне зібрання творів. - К., 1967.

 38. Бородін В.С. Т.Г.Шевченко і царська цензура. Дослідження та документи 1840 –1862 років. – К., 1969.

 39. Бородінова М. В. Біблійні образи, мотиви у поезії М. Костомарова / Маргарита Бородінова // Aктуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2007. – Вип. 11. – С. 61–66.

 40. Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол. н. : спец. 10.01.01 ―Історія української літератури‖/ О.В.Боронь. – К., 2004. – 12с.

 41. Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.. – К., 1986.

 42. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії): дис. … кандидата філол. наук: 10.01.05 / Вавжинська Юлія Миколаївна. – Київ, 2006. – 217 с.

 43. Вербицька Є.Г. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко. – Харків, 1968.

 44. Витрикуш, Іванна.Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . – 2011 . – Вип.16 . – С. 50-54.

 45. Вінок Маркіянові Шашкевичу. Поезії, статті, виступи, хроніка. – К., 1987.

 46. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. – Т.121. – Львів, 1914. – С.133-172.

 47. Возняк М. До письменської дiяльностi Левка Боровиковського // ЗНТШ. – Т.136-137. – Львiв, 1925. – С.225-237.

 48. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.

 49. Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.

 50. Волинський П.К. Іван Котляревський. Життя і творчість. — К., 1969.

 51. Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. – К., 1958.

 52. Волинський П.К. Український романтизм у зв’язку розвитком романтизму мв слов’янських літературах // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.

 53. Гайдук С. С. Символ як художньо-естетична категорія романтизму / С. С. Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 3(1). - С. 34-41.

 54. Галич О. Теорія літератури. – К., 1999.

 55. Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХст. (до 1848 р.) – Львів, 1964.

 56. Глінка Н. В. Комунікативна природа породження художнього тексту / Н. В. Глінка // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 44. - С. 69-71.

 57. Глушко М. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення / М Глушко // Народна творчість та етнографія. — 2008. — №. 6. — С. 12-23.

 58. Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття: Проблеми розвитку жанру. - К., 1975.

 59. Гнідан О. Мотиви лірики Амвросія Метлинського // Гнідан О. Історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Практичні заняття. – К., 1987.

 60. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко: Життя і творчість. – К., 1969.

 61. Гончар О. Григорій Квітка-Основ'яненко. Семінарій. – К., 1974.

 62. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. – К., 1989.

 63. Гончар О.І. Зачарований небом: Романтичний світ М.Петренка – поета ХІХ ст. // Слово і час. – 1997. – №11 – 12.

 64. Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор. - К., 1982.

 65. Гончар О.І. Формування реалізму в художній прозі 50 – 60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1991.

 66. Гончар О.Т. Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2008. – 19 с.

 67. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

 68. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2-е вид., випр. і авториз. – К., 1998.

 69. Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

 70. Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 - 1981.

 71. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.

 72. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.

 73. Грушевський М. Історія української літератури у 6-ти томах. – Т.1-3. – К., 1993.

 74. Гузар І. Шевченко і Гете. – Торонто, 1999.

 75. Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.

 76. Гулак-Атемовський П. Поезії. – К., 1989.

 77. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. - №4.

 78. Дей О. Балада про невiстку-тополю та її вiдгуки у творчостi Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Народна творчiсть та етнографiя. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

 79. Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (16-20 ст.) - К., 1969.

 80. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 81. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 82. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 83. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999.

 84. Деркач Б. Вступна стаття до видання: Гулак-Артемовський П.Твори. - К., 1989.

 85. Деркач Б. Євген Гребінка .— К., 1974.

 86. Деркач Б. Косяченко В. Жанр байки в українській літературі // Українська байка. — К., 1983.— С. 3 – 27.

 87. Деркач Б.А. На шляху становлення української літератури //Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1978.

 88. Деркач Б.А. П.П.Гулак-Артемовський // Гулак –Артемовський П. Пезії. – К., 1989.

 89. Деркач Б.А. Павло-Білецький –Носенко. Життя і творчість. – К., 1988.

 90. Деркач Б.А.Євген Гребінка. – К., 1974.

 91. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.

 92. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.

 93. Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.

 94. Дзядевич Т.М. Формування національної ідентичності в літературі слов’янського романтизму: на матеріалі творчості Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна та Тараса Шевченка. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – К., 2004. – Рукопис. – 199с.

 95. Дмитренко Т.В. Функції комічного в українській байці початку ХІХ ст. //Рад.літературознавство. – 1987. - №12.

 96. Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ’яненко //Дорошкевич О.К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.

 97. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 98. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К., 2001.

 99. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998.

 100. Єгоров В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 443-453.

 101. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.

 102. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 103. Животко А. Історія української преси. – К., 1999.

 104. Жулинський М. Слово і доля: Українські письменники ХІХ –ХХ ст. : Навч. посібник. – К., 2002.

 105. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.

 106. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.

 107. Задорожна Л. Євген ребінка: Літературна постать. – К., 2000.

 108. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

 109. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952 - 2002 ): Покажчик змісту –Черкаси, 2002.

 110. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь: Тайны национальной души. – К., 1994.

 111. Зеров М. Григорій Квітка-Основ'яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.—Т. 2. - К., 1990.—С. 52-64.

 112. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.//Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990.

 113. Зубков С. Євген Павлович Гребінка: Життя і творчість.— К., 1962.

 114. Зубков С.Д. Григорій Квітка-Основ'яненко.Життя і творчість. — К., 1978.

 115. І.П.Котляревський – перший класик нової української літератури: Зб. Наук. статей: У 2 ч. – Полтава, 1998.

 116. І.П.Котляревський у критиці та документах. – К., 1959.

 117. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії 1847 – 1861 рр. – К., 1966.

 118. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.

 119. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця: Літературно-критичні нариси. – К., 1986.

 120. Івакін Ю. Сатира Шевченка. – К., 1959.

 121. Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.

 122. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К., 1969

 123. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968. – К., 1969.

 124. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко : монографія / П.В.Іванишин. – К. : Академвидав, 2008.

 125. Івашків В. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 1992. – Т. CCXXIV. – С. 71 – 88.

 126. Івашків В.М. Актуальні проблеми українського романтизму і дослідження Т. І. Комаринця // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 57 – 60.

 127. Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.

 128. Івашків В.М. Фольклор і література доби романтизму // Народна творчість та етнографія.–1985.– № 2. – С. 76 – 78.

 129. Івашків В. Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років / В. Івашків // Народознавчі зошити. - 2011. - № 2. - С. 200-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2011_2_4.

 130. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т.Яценка. – К., 1987.

 131. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. Хропка П.П. - К., 1992.

 132. Історія української літератури ХІХ ст.. У 3-х кн.. / За ред. М.Яценка. – К.: Либідь, 1995. – Кн.1.

 133. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2-х кн. – К., 2005.-Кн.1

 134. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1968. – Т.3

 135. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. / За ред. П.М.Федченка. – К., 1996. – Кн.1.

 136. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К., 1977.

 137. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики (Проблеми просторової організації поетичного тексту) / Ольга Камінчук. – Київ : ТОВ «ЛДЛ», 1998.

 138. Квітка-Основ’яненко Г.Зібрання творів: У 7 т. – К., 1978 – 1981.

 139. Квітка-Основ’яненко.Г.Ф.Бібліографічний покажчик. — Х., 1978.

 140. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990.

 141. Кирилюк Є. Невідома збірка творів Віктора Забіли // Кирилюк Є. Слово, віддане народові. – К., 1972.

 142. Кирилюк Є. Т. Шевченко: Життя і творчість. – К., 1979.

 143. Кирилюк Є. Український романтизм у типологічному зіставленні західно- і південнослов'янських народів (перша половина XIX ст.). - К., 1973.

 144. Кирилюк Є.П. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. – К., 1969.

 145. Кирилюк Є.П. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К., 1981.

 146. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці". -К., 1990.

 147. Кичигін В.П. Від народнопоетичних форм до художнього цілого повісті (“Салдатський патрет” Г.Квітки-Основ’яненка) // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

 148. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація. – К., 1998.

 149. Клочек Г.Д. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка / Г. Клочек // Літературна Україна. — № 8 (5537). — 20 лютого 2014 р. — С. 10–11.

 150. Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.

 151. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.

 152. Козаренко Олександр. Феномен української національної музичної мови / Олександр Козаренко — Л., 2000. — 286с.

 153. Колесник О. С. Романтизм як трансісторичний феномен та його інтерпретації / О. С. Колесник // Культура і сучасність. - 2013. - № 2. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_13

 154. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

 155. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. – Львів, 1983.

 156. Комаринець Т. Тарас Шевченко і народна творчість. – К., 1963.

 157. Комаринець Т. Твори. – Львів, 1999.

 158. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал // Українське лiтературознавство. – Вип. 59. – Львів, 1994. – С.116-124.

 159. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991.

 160. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: У 4 т. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001.

 161. Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. – К., 1965.

 162. Костомаров М. Обзор сочинений писанных на русском языке // Костомаров М.Твори: У 2 т.— К., 1967. - Т. 2.

 163. Костомаров М. Слов'янська міфологія. — К., 1994.

 164. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1990.

 165. Костомаров Н.И. Исторические произведения.Автобиография. – К., 1989.

 166. Котляревська Т. В. Вплив художнього образу на сприйняття читання інтернет-видань / Т. В. Котляревська // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2011. - № 3. - С. 131-136.

 167. Котляревський І.П. Енеїда: Поема /Коментар уклав О.Ставицький. – К., 1989.

 168. Коцаренко Т. А. Метлинський – дослідник українських народних пісень // Слово і Час. – 2006. – № 11. – С. 77-80.

 169. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. –К., 1990.

 170. Коцюбинська М. Поетика Шевченка й український романтизм // Матеріали до вивчення історії української літератури. – К., 1961 – Т. 2.

 171. Крижанівський С. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. - № 2.

 172. Крижанівський С. Амвросій Метлинський та Ієремія Галка // Могила (Метлинський) А., Галка Ієремія (Костомаров М.) . Поезії. – К.,1972.

 173. Крижанівський С. Віктор Забіла: Поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. - №6.

 174. Крижанівський С. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час. – 1993. - №11.

 175. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967.

 176. Крохмальний Р. Деміфологізація «царської метафори» у поетичних текстах Тараса Шевченка / Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik"Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht"Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München - Berlin, 2014. S.376-388.

 177. Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті.// «З його духа печаттю…» (Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка).- Т.ІІ.- Львів, 2001.- С.51-58.

 178. Крохмальний Р. Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики (матеріали спецкурсу).— Львів, 2003.

 179. Крохмальний, Роман О. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): [монографія] / Роман О. Крохмальний; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Передм. Лариса Бондар.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2005.

 180. Крохмальний Р. Метаморфози в поезії Миколи Костомарова//Українська філологія: досягнення, перспективи (До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті).- Львів, 1994.- С.219-222.

 181. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44-52.

 182. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.

 183. Крохмальний Р. Пракорінь Шевченкового слова/ Slowo. Tekst. Czas XI. /pod red. M.Hordy, W. Mokijenki, T.Szutkowskiego і H.Waltera. – Szcecin-Greifswald, 2012. – S.873-878.

 184. Крохмальний Р. Світло й тінь сакральної когерентності у поетиці текстів Тараса Шевченка/"Апостол правди і науки": матеріали наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.- Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. - С. 209-219/

 185. Крохмальний Р. «Студена тая доля к серденьку припала»: Формула когерентності художнього образу в поетичному тексті Маркіяна Шашкевича/ Українське літературознавство, Вип.75, ЛНУ імені Івана Франка, 2012 - С.137-153.

 186. Куліш П. Віктор Забіла // Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т.2.

 187. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко і його повісті //Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т.2

 188. Куліш П. Історичне оповідання. //Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т.1.

 189. Левицький І. Свiтогляд українського народа. – Львiв, 1876. – 80 с.

 190. Лепкий Б. Про життя i творчiсть Тараса Шевченка. – К., 1944. – 218 с.

 191. Лепкий Б. Романтизм // Начерк iсторiї української лiтератури. – Мюнхен, 1991. – С. 199-208.

 192. Лисенко Л. Г. Поширення слов’янських ідей в Україні в 20 – 40-х роках ХІХ століття / Л. Г. Лисенко. // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Ч. 4. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – С. 103 – 109.

 193. Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.

 194. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. - №5 – 6. - С.141 –146.

 195. Лімборський І.В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.01.05 ― Порівняльне літературознавство‖, 10.01.01 «Українська література»/ І.В.Лімборський. – Київ, 2006.

 196. Лімборський І.В. Становленя художніх принципів сентименталізму в українській літературі ХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).

 197. Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.

 198. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром'яка. – К.: ВЦ "Академія", 1994.

 199. Лук М. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – № 1.

 200. Луцький Ю. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ'яненка і театр. — К.,1978.

 201. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.

 202. Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф.Квітки-Основ’яненка і театр. – К., 1978.

 203. Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Нiколай Ґоґоль: Пер. з англ. – К.: Знання України, 2002. – 114 с. – (Серія «Гоголезнавчi студії»; Вип. 11).

 204. Майстренко М. Шевченко і античність. – Одеса, 1992.

 205. Маркова Мар’яна. Натурфілософські рецепції художньо-естетичної практики європейського романтизму [Електронний ресурс] / Мар’яна. Маркова // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 26. - С. 112-125.

 206. Матеріали до вивчення української літератури: У 5 т. – К., 1960. – Т.2.

 207. Матицин О. Гоголь як представник українського романтизму / О. Матицин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 182-190.

 208. Медведик Ю.Є. Українська духовна пісня ХVII-XVIII ст. – Львів, вид-во УКУ., 2006.-324 с.

 209. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка. – Одеса, 1997.

 210. Мельник О. В. Творчість Миколи Маркевича та Левка Боровиковського: компаративний аспект / О. В. Мельник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 3(1). - С. 115–121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_3(1)__17

 211. Микитенко Ю. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К., 1991.

 212. Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.

 213. Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІ ст і усна народна творчість. - К., 1980.

 214. Мишанич С. В. Сучасне життя української народної балади в Карпатах // Фольклористичні та літературознавчі праці / Степан Мишанич. – Т. 1. – Донецьк, 2003. – С. 256-298.

 215. Мишанич Я. «Історія русів»: історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич. – К.: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999. – 240 с.

 216. Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко: “Дивлюсь я на небо…”: Хронікально-документальна розповідь. – Слов’янськ, 2002.

 217. Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К., 1993.

 218. Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.

 219. Мочернюк Н.Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол н. – Тернопіль, 2005. – 20с.

 220. Мудрий М.М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична.- Львів, 2009. Вип. 44. - С. 75–106.

 221. Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стили. – К., 1981.

 222. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

 223. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

 224. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988.

 225. Нахлiк Є. Українська романтична проза 20-60-х рокiв XIX ст. – К., 1988.

 226. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Євген Нахлік. – Львів : ОЛІР, 1994.

 227. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.

 228. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.

 229. Нахлік Є.К. Поетичний світ Шашкевича-романтика // Рад. літературознавство. – 1984. - №4.

 230. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х роківХІХ ст. - К., 1988.

 231. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія. – Львів, 2001.

 232. Недiлько Г. Тарас Шевченко: Життя і творчiсть. – К., 1988. – 247 с.

 233. Новик О. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/16.4.7.pdf

 234. Нудьга Г. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ століття. - К., 1959.

 235. Нудьга Г. Слово і пісня . — К., 1985.

 236. Нудьга Г. Українська балада. – К., 1970.

 237. Нудьга Г.Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.

 238. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. - К.: Дніпро, 2001. - 446 с.

 239. Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.

 240. Павличко С. Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик // Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко ―Основи‖, 2002. –С. 491–496.

 241. Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т.Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.). – К., 1997.

 242. Пахаренко В.І. Незбагнений апостол. – Черкаси, 1999.

 243. Петраш О. “Руська трійця”: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький та їхні літературні послідовники. -–К., 1986.

 244. Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова. Критический очерк. – К., 1984.

 245. Письменники Західної україни 30-50-х років ХІХ ст.. – К., 1965.

 246. Пільгук І.І. Літературне відродження на Західній Україні // Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.

 247. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986; К., 2001.

 248. Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: монографія / Я.О. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.

 249. Попов П. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. — К., 1968.

 250. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.

 251. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.

 252. Регуш Ю.С.Часопросторова модель світу поезії Амвросія Метлинського// Збірник. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури. Матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.). – Бердянськ, 2015. -131-132.

 253. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ - початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т. Яценка. – К., 1986.

 254. Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.

 255. Русалка Дністрова (Фотокопія з видання 1837 р.). – К., 1972.

 256. Русалка Дністровая. Документи і матеріали. – К., 1989.

 257. Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г.Шевченка). – К., 2002.

 258. Саковська, Христина. Сентименталізм як риса романтичного світогляду і його філософське підгрунтя / Х. Саковська // Δοξα/ДОКСА . – 2008 . – Вип.12: Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі . – С. 140-147.

 259. Сарбей В.Національне відродження України. – К., 1999.

 260. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.

 261. Свириденко О. А. Метлинський як теоретик літератури // Вісник ЗДУ. Філологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 107-109.

 262. Свириденко О. М. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського/ Оксана Свириденко. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2002. – 18 с.

 263. Свириденко О. Творча трансформація притчі про блудного сина в поетичному часопросторі А. Метлинського // Наукові записки. – Вип. 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 306-316.

 264. Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.

 265. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.

 266. Світова велич Шевченка: Зб. Матеріалів про життя і творчість Т.Г.Шевченка: У 3-х т. – К., 1964. – Т.1-3.

 267. Сидоренко Л. М. Образна система як емоційна основа романтизму / Л. М. Сидоренко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 1. - С. 339-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_57

 268. Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів). - Львів: ., 2002. - 160 с.

 269. Скринник М.Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму.- Львів, 2007. – 367 с.

 270. Скринник Михайло. Ідейне підґрунтя українського романтизму. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. - Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. - Львів, 1990. - С. 201-215.

 271. Слюсар А.О. Фантастична повість в українській літературі 30-х років ХІХ ст. // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

 272. Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.

 273. Смілянська В. Стиль поезії Шевченка. – К., 1981.

 274. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.

 275. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.

 276. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.І.

 277. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

 278. Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія ХУІІ – ХУІІІ ст. //Київська старовина. – 1998. - №5.

 279. Т.Г.Шевченко: Біографія / Бородін В.С., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Шабліовський Є.С.,

 280. Т.Шевченко. Дневник. Автобиография. Автографы. – К., 1972.

 281. Т.Шевченко. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років. – К., 1966.

 282. Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.

 283. Тарас Шевченко. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1860 рр. – К., 1963. (Факсимільне видання).

 284. Тарас Шевченко. Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847-1850. –К., 1984.

 285. Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982.

 286. Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму. // Дивослово. – 2009. – N 3. – С. 34-36.

 287. Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка / Бородін В.С., Івакін Ю.О., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Чамата Н.П., Шубравський В.Є. – К., 1980.

 288. Тертерян И. Романтизм // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.6. – М., 1989. – С.16 – 27.

 289. Ткачук М. Інтертекстуальне поле образу мандрівника в романтичних творах Левка Боровиковського / Микола Ткачук // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму: Зб. наук. пр.− Вип. 2 / Упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : РВВ ―Вежа‖ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.– С. 64–75.

 290. Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.

 291. Ткачук М. Літературний портрет Миколи Костомарова / Микола Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 149–165.

 292. Ткачук М. Наративна оптика поеми "Катерина" Тараса Шевченка / М. Ткачук // Шевченкознавчі студії. - 2008. - Вип. 11. - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2008_11_18.

 293. Ткачук М. П. Стиль балад Левка Боровиковського. - Збараж: Пегас, 1991.

 294. Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.

 295. Ткачук М. Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літературний портрет / Микола Ткачук. – [Вид. 2‐ ге випр. і допов.]. – Тернопіль : [Збруч], 2015. –. 268 с.

 296. Ткачук М.П. Жанрова матриця фольклорної балади та її модернізація поетом-романтиком Левком Боровиковським // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 27–38.

 297. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.

 298. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п”єси. – К., 1958.

 299. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.

 300. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.

 301. Український драматичний театр: Нариси історії: У 2 т. – Т.І: Дожовтневий період. – К., 1967.

 302. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібл. Покажчик /І.З.Бойко. – К., 1967.

 303. Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. —К., 1978.

 304. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. - К., 1963.- Т. 2-3.

 305. Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.

 306. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ. стаття М.Яценка). - К., 1987.

 307. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко. – К., 1989.

 308. Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.

 309. Федченко П.М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка //Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.

 310. Филипович П. Шевченко i романтизм // Записки історично-фiлологічного вiддiлу Всеукраїнської Академії наук. – Кн.4. – К.,1923. – С.3-18.

 311. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.

 312. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.– Т.28. – К., 1980. – С.73-88.

 313. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.

 314. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.

 315. Франко І. Етнологія та історія літератури //Франко І. Зібр. Творів: У 50 т. – Т.29. – К., 1981.

 316. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.

 317. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. - Т. 41. - К., 1984.

 318. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.

 319. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.

 320. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.

 321. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.

 322. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; Наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – Т.2 – 540 с.

 323. Хропко П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.). – К., 1972

 324. Хропко П. Іван Котляревський. Біографічний нарис. – К., 1969.

 325. Хропко П. Становлення нової української літератури. — К., 1988.

 326. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. – К., 1972.

 327. Ціпко А. Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного "золотого віку" / А. Ціпко // Українознавство. - 2015. - № 1. - С. 14-21.

 328. Чамата Н. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т.Г.Шевченка // Поетика. – К., 1992.

 329. Чамата Н. Ритміка Т.Г.Шевченка. – К., 1974.

 330. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.

 331. Чопик Р. Квітка-і-Основ'яненко / Ростислав Чопик // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - 2010. - № 4. - С. 46-56.

 332. Шалата М. “Перші будителі народного руху в Галичині” // Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – К., 1982.

 333. Шалата М. Будитель народного духу //Устиянович М. Поезії. – К., 1987.

 334. Шалата М. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – К., К., 1969.

 335. Шамрай А. Боровиковський як поет-романтик // Харківська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С. 84-126.

 336. Шамрай А. До початкiв романтизму (1828-1836) // Харкiвська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С.16-20.

 337. Шашкевич М. Твори. – К., 1973.

 338. Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький Яків. Твори. – К., 1982.

 339. Шевельов Ю. 1860 рік у творчості Шевченка // ЗНТШ. – 1992. – Т. ССХХІV.

 340. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976 – 1977.

 341. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001 – 2003. – Т.1 – 6.

 342. Шевчук В. “Personae verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.

 343. Шептій К. Його книжки ходили по руках // Вітчизна. – 1989. - № 9.

 344. Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993.

 345. Шерех Ю. Третя сторожа (Література. Мистецтво. Ідеології). – Балтімор – Торонто, 1991.

 346. Шубравський В. Балади Тараса Шевченка // Українська мова i лiтература в школi. – 1980. – № 3.– С. 3-14.

 347. Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка (Проблема народності української літератури). – К., 1976.

 348. Шубравський В.Є. Драматургія Шевченка. – К., 1961.

 349. Щурат В. Шашкевичева “Олена” // Вибрані праці з історії літератури. – К., 1963.

 350. Яблонська О. Авторська передмова в українських виданнях дошевченківського періоду: проблема національної ідентичності / О. Яблонська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 41. – 2014. – С. 91–97.

 351. Яблонська О. В. Семiнарiй "Особливостi українського романтизму". - Луцьк: " Вежа ", 2000. - 27 с.

 352. Яблонська О. До питання літературно-критичного осмислення ранньої творчості Т.Шевченка: російська критика про альманах “Ластівка” (1841) / О. Яблонська // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20 – 21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т та ін. – Кам’янець-Подільськ, 1999. – С. 23–28.

 353. Яблонська О. Еволюція поглядів на поему “Гайдамаки” (1841) Т. Шевченка: 1840 – 1860-ті рр. / О. Яблонська // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 13. – С. 147–152.

 354. Яблонська О. Шевченко і Костомаров / О. Яблонська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 9. Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 333–339.

 355. Ягушкіна В. Балада М. І. Костомарова "Наталя" в інтертекстуальному аспекті / В. Ягушкіна // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2010. - Вип. 15. - С. 142-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2010_15_23.

 356. Янищук О. Григорій Квітка-Основ’яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.

 357. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. — К., 1979.

 358. Яценко М.Т. Український романтизм й інші слов’янські літератури // Слов’янські літератури. Доповіді. – К., 1988.

 359. Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму // Українська література і системи літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ). – К., 1997.

 360. Яценко М.Т. Зачинатель українського романтизму (До 175-річчя від дня народження Л.І.Боровиковського) // Україна: Наука і культура. – К., 1982.

 361. Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець //Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.

 362. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979.

 363. Яценко М.Т. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. - № 2.

 364. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 30-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.


Інтернет-ресурси


 • Бібліотека української літератури. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/

 • Електронна бібліотека української літератури. – Режим доступу: http://www.utoronto.ca/elul/

 • Поетика: Бібліотека української поезії. – Режим доступу: http://poetry.uazone.net/

 • Ізборник – Режим доступу: http://litopys.org.ua

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
2016 -> Програма фахового вступного випробування


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рекомендована література iconУкраїнська література Рекомендована література для читання влітку 5 клас Міфи І легенди українців
Леонід Глібов. «Химерний маленький», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра І брат?»
Рекомендована література iconУрок телеміст поезії для душі (українська література, англійська та американська література)
Розробка рекомендована для проведення в класах з поглибленим вивченням англійської мови, в яких викладається курс «Англійська та...
Рекомендована література iconРекомендована література Базова
Антонович Є. А. Захарчук – Чугай Р. В., Станкевич М.Є. Декоративно – прикладне мистецтво – Львів: Світ, 1993. – 272с
Рекомендована література iconРекомендована література з української літератури 5 класс
Русские народные сказки : «Иван крестьянский сын и Чудо-Юдо», «Василиса Прекрасная», «Лиса и рак», «Журавль и цапля»
Рекомендована література icon«Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій» Рекомендована література, матеріали
Кирило І мефодій. Портрети, ілюстрації. Глаголиця І кирилиця. Зразки слов’янської абетки. Ілюстративні зображення «Євангелія», «Повісті...
Рекомендована література iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2002. — 157 с
Рекомендована література iconЗарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» ек
Лк «Література І культура» ек «Елементи компаративістики» тл "Теорія літератури"ус «Україна І світ»
Рекомендована література iconЗарубіжна література
Відповідно до наказу мон україни від 08. 05. 2015 №518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література"
Рекомендована література iconКлючові слова: радянська література, дитяча література, дидактика. Resume
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка