Ректори Харківського університету (1805—2014)



Сторінка1/34
Дата конвертації02.06.2017
Розмір2,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

Центральна наукова бібліотека



Ректори Харківського університету

(1805—2014)

Харків — 2015

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

Центральна наукова бібліотека



Ректори Харківського університету

(1805—2014)
Біобібліограіфічний словник
2-е вид., переробл. и допов.

Харків — 2015

УДК378.091.113:378.4(477.54):[016:929](038)

ББК 74.58д(4УКР-4ХАР)

Б 63
Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 8 від 30.08.2011 року)

Редакційна колегія: В. С. Бакіров (голов. ред.), І. К. Журавльова, І. І. Залюбовський, С. М. Куделко (наук. ред.), С. І. Посохов
Рецензент: канд. іст. наук, проф. Є. П. Пугач
Укладачі: В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. І. Посохов, С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова

Ректори Харківського університету (1805—2014) : біобібілогр. словник / уклад. В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. І. Посохов, С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова ; ред. кол. : В. С. Бакіров (голов. ред.) ; наук. ред. С. М. Куделко ; ред. Н. М. Березюк, А. О. Давидова, О. С. Журавльова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова. — 2-е вид., переробл. и допов. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2015. — 222 с.


Ця робота є переробленим и доповненим виданням «Біобібліографічного словника учених Харківського університету. Т. 1. Ректори (1805—1919, 1933—1995)», що вийшов 1995 року. Вона містить також персоналії керівників інститутів, які з’явилися після реорганізації університету в 1920—1933 рр., та ректорів останнього часу.

Словник призначений історикам, краєзнавцям, викладачам і студентам, а також усім, хто цікавиться історією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, історією розвитку науки і вищої освіти в Україні.



Від укладачів

У 1995 р. був надрукований перший том «Біобібліографічного словника вчених Харківського університету» — «Ректори».

У цьому виданні не був відображений період з 1920 по 1933 рр., тому що в ці роки Харківський університет, як і всі університети України, за рішенням Малої колегії Українського головного управління професійної освіти був реорганізований. Замість нього виникла Академія теоретичних знань (1920—1921), яка потім була реорганізована у Харківський інститут народної освіти (1920—1930). ХІНО (1922 р. закладу було присвоєно ім’я О. О. Потебні) у 1930 р. розділився на два інститути: фізико-хіміко-математичний (ХФХМІ) і педагогічний інститут професійної освіти (ХПІПО). 1933  р. на основі цих вузів, після 13-річної перерви, був відновлено столичний Харківський університет. Розглядаючи історію цих навчальних закладів як невід’ємну частину історії університету, укладачі прийняли рішення включити їх керівників (ректорів і директорів) до другого (виправленого і доповненого) видання тому «Ректори».

Словник містить 40 коротких нарисів про життя і діяльність ректорів Харківського університету за період з 1805 по 2014 рр., списки їх публікацій і літературу про них.

При наявності біобібліографічного покажчика, присвяченого вченому, коротка інформація про нього подається на початку розділу «Праці [вченого]», а повний його опис — у розділі «Література про нього». У цих випадках розділ «Праці…» містить основні публікації ректора за період, що відображений в покаж­чику, а також роботи, що були надруковані або виявлені пізніше. У розділі «Література про нього» джерела наводяться у хронологічному порядку. Астериском (*) відмічені праці, які не вдалося перевірити de visu.

У розділі «Додатки» подаються списки ректорів в абетковому і хронологічному порядку.

До словника подано список прийнятих скорочень.

У 2001 р. вийшов друком другий том «Біобібліографічного словника вчених Харківського університету», в якому було зібрано матеріали про істориків (1905—1919, 1933—2000). Наступні томи планується присвятити професорсько-викладацькому складу інших факультетів.

Усі зауваження і побажання просимо надсилати до науково-бібліографічного відділу ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків, 61022, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека.

Телефон: 707—53—49.



E-mail: cnb-ibd@library.univer.kharkov.ua

РИЖСЬКИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ


7(18). 09.1759 — 14(26).03.1811
Народився у м. Ризі в родині священика. Освіту одержав у Псковській і Троїце-Сергіївській духовних семінаріях. В останній, після успішного її закінчення, з 1779 по 1786 р. викладав риторику, поезію, історію і філософію. З жовтня 1786 р. був призначений викладачем Гірничого училища (Санкт-Петербург), яке було потім переіменовано в Гірничий кадетський корпус, один з найкращих на той час навчальних закладів технічного профілю. У ньому Рижський біля 10 років викладав у вищих класах, окрім перелічених дисциплін, латинську мову, логіку, географію. У вересні 1799 р. Рижський став штатним секретарем Священного Синоду, з липня 1801 р. — членом Державної Берг-колегії, продовжуючи при цьому викладацьку діяльність. У травні 1802 р. за науково-літературні праці йому присвоєно почесне звання доктора філософії, і одночасно він був обраний членом Російської академії. У 1803 р. за рекомендацією попечителя Харківського навчального округу графа С. О. Потоцького і видатного громадського діяча В. Н. Каразіна був запрошений професором російської словесності і красномовності до Харківського університету. Після відкриття університету на першому засіданні Ради І. С. Рижський був обраний ректором. Деякий час перебував деканом відділення словесних наук (словесного факультету) і секретарем Ради. Читав лекції з теорії словесності, першим у російських університетах став вести курс історії російської літератури. Проводив активну наукову роботу, сприяв поширенню передових наукових знань. 1787 р. була видана книга І. С. Рижського «Политическое состояние Древнего Рима». Однак його основні наукові інтереси зосереджувалися навколо філософських питань мовознавства, що і знайшло відображення в його наступних працях. Деякі з них («Введение в круг словесности», «Опыт риторики») довгий час використовувались як навчальні посібники у Харківському, Московському і Казанському університетах. Був нагороджений золотою медаллю Імператорської Російської академії наук, орденом св. Анни 2-го ступеня.
ПРАЦІ І. С. РИЖСЬКОГО

 1. Сокращение богослужения древних римлян с кратким вступлением, содержащим некоторые древности, касающиеся до города Рима. — М. : Тип. ун-та, 1784. — 12, 352 с.

 2. Политическое состояние Древнего Рима, или основания правления, бывшего в Древнем Риме во время царей, республики и императоров. — М. : Комп. тип., 1787. — 3, 274, 2 с.

[2-е изд.]. — М. : Комп. тип., 1788. — 3, 274, 2 с.

 1. Умословие, или Умственная философия, написанная в Санкт-Петербургском горном училище в пользу обучающегося в нем юношества. — СПб., 1790. — [4], 244 с., 1 л. ил.

2-е изд. — СПб., 1792.*

 1. Опыт риторики, сочиненный и преподаваемый в Санкт-Петербургском горном училище. — СПб. : При корпусе чужестран. единоверцев, 1796. — [6], 396, 7 с.

2-е вид., під назв.: Опыт риторики, сочиненный в Санкт-Петербургском горном кадетском корпусе Иваном Рижским, ныне с некоторыми исправлениями и дополнениями от сочинителя, в пользу училищ Харьковского учебного округа вторым тиснением, изданный Императорским Харьковским университетом. — Х. : Тип. ун-та, 1805. — 405, (2) с.

3-є вид., випр. — М. : Тип. ун-та, 1809. — 381 с.; Х. : Тип. ун-та, 1822. — 414 с.; Х. : Тип. ун-та, 1823. — 369 с.

 1. Введение в круг словесности, сочиненное в Харьковском университете и служившее руководством бывших в оном в 1805-го года публичных чтений, предшествовавших науке красноречия : в 2 ч. — Х. : Тип. ун-та, 1806. — 108 с., ІV с.

 2. О состоянии славянского языка в древние времена : речь, произнесенная… 30 июня 1808 г. — Х. : Тип. ун-та, 1808.*

 3. О том, что внимательное упражнение в российском слове внушает любовь к Отечеству : речь. — Х. : Тип. ун-та, 1809.*

 4. Наука стихотворства. — СПб. : Изд. Рос. акад., 1811. — 353 с.

 5. Введение в круг словесности, сочиненное в Харьковском университете и служившее руководством бывших в оном в 1805-го года публичных чтений, предшествовавших науке красноречия. — Х. : Тип. ун-та, 1822. — 98 с.

***

 1. О изящных науках // Речи, говоренные... 17 янв. 1805 г. — Х., 1806. — С. 17—21.

То же // ПС. — 1806. — № 16. — 457—467.

 1. О познании, свойственном воображению // Речи, говоренные... 17 янв. 1806 г. — Х., 1806. — С. 3—14.

То же // ПС. — 1806. — № 15. — С. 287—309.

 1. О занятиях университета в 1805 — 1806 годах : речь, произнес. проф. Иваном Рижским при сложении звания ректора // Речи, говоренные... 17 янв. 1807 г. — Х., 1807. — С. 3—10.

 2. О городище Ольвии и другие примечания // Технологический журнал. — 1808. — Т. 5, ч. 2. — С. 161—170.

***

 1. Пер.: Сокращение магометанской веры / [пер. И. С. Рижского]. — М., 1784.*

 2. Пер.: Бурдо. О пользе наук и художеств (вопреки Ж. Ж. Руссо) / Бурдо ; пер. с фр. И. С. Рижского. СПб., 1791.*

 3. Пер.: Паллас П. С. Краткое физическое и топографическое описание Таврической области / П. C. Паллас ; пер. с фр. И. С. Рижский. — СПБ. : Имп. тип., 1795. — [4], 72 с.

ЛІТЕРАТУРА ПРО НЬОГО



 1. Меры Правления училищ : [Об утверждении в Харьковском университете профессоров И. С. Рижского [и др.] // ПС. — 1803. — № 1. — С. 68—69.

 2. Антоновский С. И. Мысли при кончине Ивана Степановича Рижского (профессора и ректора Харьковского университета) учителя С. И. Антоновского / С. И. Антоновский. — Х. : Тип. ун-та, 1811. — 20 с.

 3. [Антоновский С. И.] Речь, [говоренная] на погребении проф. Рижского учителем Антоновским / С. И. Антоновский. — Х. : Тип. ун-та, 1811. — 2 с. — Подпись: А.

 4. Известие о жизни и смерти профессора Императорского Харьковского универистета Ивана Степановича Рижского. — Х. : Тип. ун-та, 1811. — 43 с.

Зміст: Сообщение о жизни и смерти И. С. Рижского. — С. 1—6; Антоновский С. И. Слово, говоренное в гражданском соборе Харьковского коллегиума учителем поэзии С. Антоновским. — С. 7—8; Надгробные речи И. Тимковского, Баллена и Роммеля. — С. 9—18; Благодарность питомцев университета: стихи и речи П. Любовского, И. Лобойкова, Ф. Переверзева. — С. 19—43.

 1. Евгений (Болховитинов Е. А.). Рижский Иван Степанович / Евгений // Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России / Евгений (Болховитинов Е. А.). — М., 1845. — С. 145—146.

 2. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 1 / М. И. Сухомлинов. — СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1889. — 671 с.

С. 72—83, 114, 143: про І. С. Рижського.

 1. И. С. Рижский : [фото] // ЗХУ. — 1895. — Кн. 4, [разд.] Летопись... — К с. 238.

 2. Рижский И. С. // ЭС / Ф. А. Брокгауз... — СПб., 1899. — Т. 26а. — С. 691.

 3. Геннади Г. Н. Рижский Иван Степанович : [библиогр. справка] / Г. Н. Геннади // ЧОИДР. — 1907. — Кн. 4, отд. 2. — С. 252.

 4. Сумцов Н. Ф. Рижский Иван Степанович / Н. Ф. Сумцов // ИФФ. — Х., 1908. — [Ч.] 2. — С. 48—53. — Список работ: 12 назв. — Портр. на вклейке в конце кн.

То же. — Репринт. изд. — Х., 2007.

 1. Багалей Д. И. Иван Степанович Рижский, профессор и первый ректор Харьковского университета / Д. И. Багалей // CХИФО. — 1911. — Т. 20. — С. 315 — 337. — То же // ХГВ. — 1898. — 17, 23, 27 янв.

 2. Лобойко И. [Ода о Рижском] / И. Лобойко // СХИФО. — 1911. — Т. 20. — С. 333—334.

 3. Любовский П. [Ода о Рижском] / П. Любовский // СХИФО. — 1911. — Т. 20. — С. 332—333.

 4. Переверзев Ф. О Рижском / Ф. Переверзев // СХИФО. — 1911. — Т. 20. — С. 334—335.

 5. Сумцов Н. Ф. Памяти И. С. Рижского / Н. Ф. Сумцов // Вестн. ХИФО. — 1911. — Вып. 1. — С 81—82.

 6. Сумцов Н. Ф. И. С. Рижский / Н. Ф. Сумцов // ЮК. — 1911. — 13 марта (№10241). — С. 4—5.

 7. Азанчевский В. Рижский Иван Степанович / В. Азанчевский // РБС. — СПб., 1913. — [Т. 16]. — С. 192—195.

 8. Шпет Г. Очерк развития русской философии. Ч. 1 / Г. Шпет. — Пг. : Колос, 1922. — 349 с.

С. 116: про І. С. Рижського.

 1. Слабкий О. С. І. С. Рижський — перший ректор Харківського університету / О. С. Слабкий // УЗХУ. — 1957. — Т. 78. — С. 127—133.

 2. Рижський Іван Степанович // УРЕ. — К., [1963]. — Т. 12. — С. 238.

 3. Коваль П. Д. Просвітителі початку ХIХ ст. на Україні / П. Д. Коваль, М. С. Денисенко // Нарис історії філософії на Україні. — К., 1966. — Розд. 3, § 2. — С. 121—135.

С. 126—128: про І. С. Рижського.

 1. Смирнов Л. Рижский Иван Степанович / Л. Смирнов // Философская энциклопедия. — М., 1967. — Т. 4. — С. 508.

 2. История эстетики : Памятники мировой эстетической мысли. Т. 4, полутом 2. — М. : Искусство, 1968. — 585 с.

[Разд.] И. С. Рижский. — С. 33—35.

 1. Острянин Д. Х. Розвиток матеріалістичної філософії на Україні : [посіб. для студ. гуманіт. ф-тів ун-тів та пед. ін-тів] / Д. Х. Острянин. — К. : Вища школа, 1971. — 326 с.

С. 78—79: про І. С. Рижського.

 1. Березин Ф. М. Начальный период русского языкознания (середина ХVIII — 20-е годы ХІХ в.) / Ф. М. Березин // Хрестоматия по истории русского языкознания. — М., 1973. — С. 5—23.

Про роль І. С. Рижського у розвитку мовознавства.

 1. Возникновение русской науки о литературе : [сб. ст.]. — М. : Наука, 1975. — 464 с.

С. 17, 68—70, 72, 120, 128—130, 152—157, 162, 203, 205: про І. С. Рижського.

 1. Шиловцева В. С. Антична історія в працях вітчизняних істориків ХVIII — початку ХIХ століття / В. С. Шиловцева // ВХУ. — 1976. — № 145. — С. 33—41.

С. 34—35: оцінка праць І. С. Рижського з історії Рима.

 1. Булахов М. Г. Рижский Иван Степанович / М. Г. Булахов // Восточнославянские языковеды : биобиблиогр. словарь / М. Г. Булахов. — Минск, 1976. — Т. 1. — С. 209—211.

 2. [Шкляревский Г. И.] Русское языкознание в Харьковском университете / [Г. И. Шкляревский, Л. Г. Розвадовская] // Традиции русского языкознания на Украине. — К., 1977. — С. 12—45.

С. 12—15 : про І. С. Рижського.

 1. Гомон М. Л. Вопросы истории и теории басенного жанра в исследованиях ученых Харьковского университета (И. С. Рижский, В. Г. Маслович, А. В. Склабовский, А. А. Потебня) / М. Л. Гомон // ВХУ. — 1980. — № 193. — С. 42—48.

 2. Корж П. Я. З історії науково-методичних видань у Харківському університеті / П. Я. Корж // ВХУ. — 1980. — № 193. — С. 67—72.

Підручники і навчальні посібники І. С. Рижського, І. Я. Кронеберга та ін.

 1. Шкляревский Г. И. И. С. Рижский : (У истоков изучения русского языка в Харьковском университете) / Г. И. Шкляревский // ВХУ. — 1980. — № 193. — С. 8—14.

 2. Иваньо И. В. Очерк развития эстетической мысли Украины / И. В. Иваньо. — М. : Искусство, 1981. — 423 с.

С. 114118, 132: про І. С. Рижського.

 1. Рижський Іван Степанович // УРЕ. — 2-е вид. — К., 1983. — Т. 9. — С. 368.

 2. Рижский Иван Степанович // Биобиблиографический словарь… — Х., 1995. — С. 5—7 с портр.

 3. Огородник І. В. Рижський Іван Степанович (1759—1811) : російський та український філософ, логік, перший ректор Харківського університету / І. В. Огородник, М. Ю. Русин // Українська філософія в іменах / І. В. Огородник, М. Ю. Русин. — К., 1997. — С. 233—235.

 4. Куделко С. М. Рижский Иван Степанович / С. М. Куделко, В. Ф. Сухина // Выдающиеся педагоги... — Х., 1998. — С. 508—510 с портр.

 5. Огородник І. В. Іван Рижський / І. В. Огородник, В. В. Огородник // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. — К., 1999. — С. 317—318.

 6. Рижский Иван Степанович // Философская мысль восточных славян : биобиблиогр. словарь / И. В. Огородник, В. В. Огородник, М. Ю. Русин, В. Ф. Диденко. — К., 1999. — С. 230—231.

 7. Куделко С. Рижський Іван Степанович / С. Куделко // Довідник з історії України (А-Я) : посіб. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. — К., 2001. — С. 654—655.

 8. Алексеев П. В. Рижский Иван Степанович / П. В. Алексеев // Философы России XIX—XX ст. : Биографии. Идеи. Труды / П. В. Алексеев. — М., 2002. — С. 817.

 9. Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России : в 4 т. / Ф. А. Петров. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2002—2003. — 4 т.

Про І. С. Рижського див. іменний покажчик (т. 4, ч. 2).

 1. Павлова Т. Г. Рижский Иван Степанович (1759—1811) : Первый среди равных / Т. Г. Павлова // Служение Отечеству и долгу... — Х., 2004. — С. 7—9 с портр.

 2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев [та ін.] ; худож.-оформлювач: І. В. Осипов. — Х. : Фоліо, 2004. — 750 с. : іл.

Про І. С. Рижського див. іменний покажчик.

 1. Яновський Л. Харківський університет на початку свого існування (1805—1820) / Л. Яновський ; упоряд. І. Журавльова ; упоряд., ред. В. Кравченко ; вступ. сл. Я. Ксьонжека, В. Бакірова, Л. Заштовта, В. Кравченка ; пер. з пол. О. Журавльової ; наук. комент. Т. Павло­вої. — Х. : Майдан, 2004. — 508 с.

С. 47, 67, 70, 72, 97, 113, 117, 196 : про І. С. Рижського.

 1. Таньшина А. В. Первый ректор Харьковского университета. [Кн. 1] / А. В. Таньшина. — Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 2005. — 56 с. — (Сер. «История университета в лицах»).

 2. Матвєєва Т. С. Філологічні студії І. С. Рижського : здобутки й передбачення (загальна характеристика) / Т. С. Матвєєва // Слобожанське куль­турне надбання : зб. ст. молод. учених. — Х., 2009. — Вип. 2. — С. 9—16.

 3. Можейко И. Первый ректор // Харьков: пульс прошлого : ист. очерки / Инна Можейко. – Х., 2012. – С. 21–25.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Ректори Харківського університету (1805—2014) iconВнесок університету в розвиток церковних періодичних видань Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст
Бондаренко Г. А. Внесок Харківського університету в розвиток церковної православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.)...
Ректори Харківського університету (1805—2014) iconБібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Ректори Харківського університету (1805—2014) iconФрідріх Шиллер 1759 1805
Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (Johann Christoph Friedrich Schiller) (1759 1805) німецький поет, драматург І філософ-естетики
Ректори Харківського університету (1805—2014) iconБерезень Газета факультету філології та журналістики 2008 рік Полтавського державного педагогічного університету №13 імені В. Г. Короленка
Харківського університету, який розцінювався як перша ланка майбутнього полтавського вишу. Саме ця подія стала колискою двох братніх...
Ректори Харківського університету (1805—2014) iconРобота виконана на кафедрі історії зарубіжної літератури І класичної філології Харківського національного університету імені В. Н

Ректори Харківського університету (1805—2014) iconДмитра донцова
Захист відбудеться “ 25 ” листопада 1998 р о 17-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64. 051. 06 Харківського державного...
Ректори Харківського університету (1805—2014) iconКонцепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі
Зубарєв Олександр Сергійович – аспірант кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ректори Харківського університету (1805—2014) iconРегламент роботи Конгресу 15 жовтня 2009 р. 00 45
Конгресу (фойє великої актової зали головного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи,...
Ректори Харківського університету (1805—2014) iconА. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник
Рецензенти: Л. Г. Фрізман, доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою російської та світової літератури Харківського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка