Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова літератураСторінка1/9
Дата конвертації15.09.2017
Розмір1,16 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра української літератури і компаративістики

Кафедра сходознавства

Кафедра світової літератури
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи
_________________ О. Б. Жильцов

«______» ________________2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНСВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Напрям 6.020303 Філологія
(мова і література англійська, французька, німецька,

італійська, іспанська, японська, китайська)


(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)


Гуманітарний інститут

2015-2016 р.

Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, японська, китайська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки, 2015. – 69 с.
Розробники:

Єременко Олена Володимирівна, докт. філол. наук, професор, професор кафедри української літератури і компаративістики;

Ковбасенко Юрій Іванович, канд. філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літератури;

Луцюк Микола Володимирович, канд. філол. наук, доцент. доцент кафедри сходознавства
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

української літератури і компаративістики

Протокол № 1 від «27» серпня 2015 р.

Завідувач кафедри української літератури і компаративістики

____________________ (А. З. Брацкі)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

світової літератури

Протокол № ___ від «___» вересня 2015 р.

Завідувач кафедри світової літератури

____________________ (Ю.І. Ковбасенко)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

сходознавства

Протокол № ___ від «___» вересня 2015 р.

Завідувач кафедри сходознавства

____________________ (І.В. Семеніст)


Структура програми типова.

Години відповідають робочому навчальному плану.

Заступник директора Гуманітарного інституту з науково-методичної

та навчальної роботи

_______________________ (О. В Єременко)

 КУБГ, 2015 рік

 Єременко О. В., 2015 рік

 Ковбасенко Ю.І., 2015 рік

 Луцюк М.В., 2015 рік

ЗМІСТ
Пояснювальна записка……………………………………………...............4


Структура програми блоку навчальних дисциплін «Світова література»…………………………………………………………………..9

І. Опис предмета блоку навчальних дисциплін «Світова література»….9

ІІ. Тематичний план блоку навчальних дисциплін «Світова література»…………………………………………………………………10

ІІІ. Програма блоку дисциплін «Світова література»…………………...13Програма змістового модуля «Вступ до літературознавства»………..13

Програма змістового модуля «Література Стародавнього Сходу»…..15

Програма змістового модуля «Історія зарубіжної літератури»………18

ІV. Навчально-методичні карти модулів блоку дисциплін «Світова література» …………………………………………………………………22

V. Плани семінарських занять…………………………………………….25

VІ. Завдання для самостійної роботи. Карти самостійної роботи студента…………………………………………………………………….49

VІІ. Система поточного та підсумкового контролю………………………...55

VІIІ. Методи навчання…………………………………………………….59

ІХ. Методичне забезпечення……..……………………………………….60

Х. Контрольні питаннння………………………………………………….60

ХІ. Рекомендована література…………………………………………….65


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Світова література» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрами української літератури і компаративістики, сходознавства та світової літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для цієї спеціальності денної форми навчання, орієнтованого на формування загальних і фахових компетентностей випускника.

Цикл дисциплін «Світова література» покликаний надати студентові цілісну картину формування світового літературного простору, закласти теоретичну базу філолога, прищепити навички історичного мислення, здатність аналізувати літературні тексти та особливості хронотопу різних епох, визначати специфіку літературних жанрів, співвідносити літературні твори з історичною епохою та її особливостями, вміння застосовувати знання з теорії літератури у практиці інтерпретації художнього тексту. Рівнопартнерські, суб’єктно-субєктні відносини викладача і студента, які реалізує дана програма, покликані сприяти адаптації першокурсників до умов навчання у вищому закладі освіти, свідомому й активному їх включенню до самостійної навчальної, наукової та соціо-культурної діяльності.Метою вивчення курсу «Світова література» є набуття бакалаврами філології – майбутніми учителями зарубіжної літератури – фахових компетентностей з історії світового літературного процесу, фундаментальних знань професійної підготовки фахівця-філолога вищої кваліфікації, практичного оволодіння ключовими методиками літературного аналізу художнього тексту, основами подальшої системної навчальної діяльності.

Перспективним завданням курсу є розкриття перед студентами шляхів оволодіння професійною діяльністю філолога, формування засад творчого пошуку нових стратегій і тактик інтерпретації тексту з огляду на новітні методології літературознавчих досліджень.

Програма вивчення нормативної дисципліни «Світова література» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів ОКР «бакалавр» й орієнтована на формування загальних і ключових фахових компетентностей випускника.

Курс «Світова література» складається з трьох змістових модулів – навчальних дисциплін – «Вступ до літературознавства», «Література Стародавнього Сходу», «Історія зарубіжної літератури».

Програма кожного змістового модуля конкретизує обсяги знань, які мають опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу блоку дисциплін «Світова література», необхідне методичне забезпечення, складові й критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Світова література» завершується підсумковим контролем – заліком за результатами засвоєння двох змістових модулів – «Вступ до літературознавства» та «Література Стародавнього Сходу» і ПМК з дисципліни «Історія зарубіжної літератури».

Модуль «Вступ до літературознавства» як частина курсу «Світова література» готує студентів-філологів до свідомого сприйняття дисциплін літературознавого циклу. Змістовий модуль «Вступ до літературознавства» покликаний формувати теоретичну базу філолога, тому метою його вивчення є оволодіння студентами головним термінологічним апаратом літературознавства, здобуття навичок літературознавчого аналізу художнього тексту та вмінням орієнтуватись у літературному процесі. Головне завдання полягає в узагальненні та систематизації здобутих філологічних знань, поглибленні і розширенні розуміння літературознавчої термінології, ускладненні характеру абстрагування через встановлення зв’язків між літературознавством та окремими теоретичними настановами з естетики, філософії, психології тощо.

Завданнями вивчення змістового модуля є:

- здобуття студентами навичок сприйняття художнього твору в аспекті його художності, акцентуючи увагу на змістовній обумовленості кожного формального художнього засобу;

- орієнтація майбутніх філологів на практичне використання теоретичної бази та навичок літературно-критичної оцінки у подальшому систематичному вивченні історії української та світової літератури;

- внаслідок пов’язаних між собою за логікою (від конкретного до загального і навпаки) тематичних комплексів курсу засвоєння його студентами як цілісного і структурованого.

- використання принципу варіативності наукових підходів сучасного літературознавства щодо інтерпретування літературного твору.

Під час семінарських занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички, які є основою для формування професійної літературознавчої компетентності випускника:

Вимоги до знань студентів

Студент повинен знати :

- загальні характеристики методів дослідження літературних явищ;

- особливості термінологічного апарату та літературознавчих технік конкретних методів;

- основних представників та історію виникнення, розвитку конкретних методів.

Вимоги до умінь і навичок студентів.

Студент повинен вміти:


 • простежувати передумови виникнення літературознавства як науки;

 • визначати специфіку методів дослідження літератури;

 • визначати хронологічні межі епохи в контексті європейських літератур;

 • проаналізувати специфіку творчості митця в контексті його епохи, відрізняти різні етапи;

 • проаналізувати літературне явище на основі обраного методу;

Студент повинен володіти навичками

 1. літературного аналізу і вміти застосовувати отримані теоретичні в процесі практичного аналізу;

 2. при висвітленні окремих питань студент має дати історичний коментар, вміти витлумачити художній текст з різних методологічних позицій;

 3. від студента вимагається добре володіння термінологічним апаратом, уміння застосовувати його під час аналізу літературного тексту, при необхідному прояві естетичного смаку та сприйнятті художнього твору і постаті того чи іншого письменника в іманентних характеристиках.

Для засвоєння зміствого модуля «Вступ до літературознавства» у межах блоку «Світова література» навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено 2 кредити ECTS. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – самостійна робота, 4 год. – модульна контрольна робота.

Модуль «Література Стародавнього Сходу» покликаний формувати теоретичну базу філолога, тому метою його вивчення є набуття цілісної системи знань з історії літератур Стародавнього Сходу та навичок історичного мислення, вмінь аналізувати літературний текст та особливості літературного процесу давніх епох і народів, специфіку літературних жанрів початкового етапу розвитку літературної творчості, співвідносити літературні твори з історичною епохою та її особливостями., ознайомлення з елементами теорії літератури.

Завдання модуля:

- оволодіння студентами на базі сучасних досягнень літературознавчої теорії та практики закономірностями літературного процесу давніх літератур;

- удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь прочитання та аналізу літературних текстів в межах тем, зазначених програмою;

- оволодіння методами мовно-літературного аналізу художнього твору;

- дослідження специфіки авторського стилю художнього твору.

- ознайомлення з основними естетичними принципами та художніми канонами літературної творчості давньосхідних культур.

Під час семінарських занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

Студент повинен знати :


 • давньосхідні міфічні уявлення, зокрема космогонічні, антропогонічні та етиологічні міфи;

 • систему релігійних вірувань та пантеон народів Давнього Сходу, (дихотомію: політеїзм – монотеїзм);

 • специфіку давніх літературних жанрів, засоби побудови художнього твору давніх літератур (паралелізм, симетрію).

Студент повинен вміти:

 • аналізувати міфи з точки зору їхньої типології, символіки та образної системи;

 • співвідносити архетипові сюжети та образи різних регіонів;

 • співвідносити літературні твори з історичною епохою та її особливостями.

Студент повинен володіти навичками

 1. літературного аналізу і вміти застосовувати отримані теоретичні знання у галузі історії давньосхідного літературного процесу щодо його впливу на формування естетичних засад світової літератури;

 2. історичного мислення при висвітленні окремих питань, історичного коментування та тлумачення художнього тексту;

 3. від студента вимагається добре володіння термінологічним апаратом, уміння застосовувати його під час аналізу літературного тексту.

Для засвоєння змістового модуля «Література Стародавнього Сходу» у межах блоку «Світова література» навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено 2 кредити ECTS. Кількість годин, відведених навчальним планом на втвчення дисципліни, становить 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – самостійна робота, МК – 4 год.
Модуль «Історія зарубіжної літератури» має за мету дати бакалаврам необхідний обсяг фахових компетентностей для опанування ними курсу «Історія зарубіжної літератури».

Завдання курсу:

 1. репрезентація літературного і культурного процесу доби Античності;

 2. аналіз та інтерпретація знакових творів давньогрецької (еллінської) і давньоримської літератур;

 3. фахова підготовка студентів до викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література» (період – доба Античності) у навчальних закладах різного типу.

У процесі опанування навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» студенти опановують уміння та навички:

- сприймати явища античної літератури в контексті світового літературного і культурного процесу.

- аналізувати та інтерпретувати архаїчні художні тексти в синхронічному і діахронічному аспектах у літературному та культурологічному контексті.

- здійснювати аналіз античних літературних творів, простежувати їхнє літературне та культурне відлуння (в т. ч. і в українському літературному процесі).

- опрацьовувати фахову літературу та інформаційні джерела (у т. ч. Інтернетні ресурси) з античної літератури.

- аналізувати та давати експертну оцінку підручникам і навчаль­ним посібникам із античної літератури та культурології.

Для засвоєння змістового модуля «Історія зарубіжної літератури» у межах блоку «Світова література» навчальним планом відведено 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – самостійна робота студентів, 4 год. – модульний контроль.

Міжпредметні зв’язки. Курс «Світова література» пов’язаний з такими курсами як історія, культурологія, філософія, залучає поняття естетики; пропедевтична філологічна складова курсу «Світова література» готує студентів до засвоєння дисциплін «Теорія літератури», «Методологія і методи літературознавчих досліджень», «Філологічний аналіз тексту».

Блок навчальних дисциплін «Світова література» розрахований на 6 кредитів ECTS. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 180 год., із них 42 год. – лекції, 42 год. – семінарські заняття, 84 год. – самостійна робота, 12 год. – модульні контрольні роботи. Форма контролю – залік («Вступ до літературознавства» і «Література Стародавнього Сходу») і ПМК («Історія зарубіжної літератури»).


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

«СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА»І. ОПИС ПРЕДМЕТА БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Предмет: термінологічний апарат літературознавства, закономірності та факти розвитку літератури; дописемний етап розвитку літератури; міфічна свідомість; давня література середземноморського регіону (Месопотамія, Єгипет, Палестина, Іран); давня ліература азійського регіону (Індія, Китай); літературний процес доби АнтичностіКурс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

6 кредитів

Змістових модулів:

Вступ до літературознавства2 кредити (60 год.);

Література Стародавнього Сходу – 2 кредити (60 год.);

Історія зарубіжної літератури – 2 кредити (60 год.).
Загальна кількість годин: 180
Тижневих годин: 6Шифр та

назва напряму


0203 Гуманітарні науки

Шифр та назва спеціальності:

6. 6.020302 Філологія (мова і література англійська, мова і література французька, мова і література німецька, мова і література італійська, мова і література іспанська, мова і література японська, мова і література китайська )
Освітньо-кваліфікаційний

рівень


«бакалавр»


Нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Аудиторні заняття: 84 години, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 42 години
Семінарські заняття

42 години
Модульні контрольні

роботи: 12 годин
Самостійна робота: 84 години
Вид контролю: ПМК, залікІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛІВ БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «СВІТОВА ЛІТЕАТУРА»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ

«ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»
Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Самостійна

робота

Підсумковий

контроль

Семестровий контроль

Змістовий модуль І.

Літературознавство як наука про художню літературу


Літературознавство як наука2
4

4Література як мистецтво слова24Художній образ як універсальний компонент літературного твору24Модульна контрольні робота2
Разом

24

10

6
4

12

2
Змістовий модуль ІІ.

Поетика літературного твору й літературного процесу


Поетика літературного твору. Змістові та формальні компоненти

художнього твору

2
2

2Сюжет і композиція художнього твору22Мова художнього твору

2

4Версифікаційні можливості художнього тексту22Роди і жанри літератури

2

4Художні напрями, течії, школи2
4

2Модульна контрольна робота

Разом

36

18

8
10

16

2
Разом за навчальним планом

60

28

14
14

28

4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ

«ЛІТЕРАТУРА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ»за п
Назви теоретичних розділів

Разом

Аудиторних

Лекцій

Семінарських

Самостійна

робота


Підсумковий

контрольЗмістовий модуль І

Стародавня література присередземноморського регіону


1

Дописемний етап розвитку літератури.

Стародавній Схід – колиска світової

Літератури
2
4
2

Література Месопотамії

(шумерська та аккадська)

2

2

4
3

Давньоєгипетська література2

2

2
4-5

Давньоєврейська література4

4

4Модульна контрольна робота
2

Разом

34

20

10

8

14

2


Змістовий модуль ІІ

Стародавня література азійського регіону6

Давньоіндійська література2

2

4
7

Давньокитайська література2

2

4
8

Давньоіранська література


2

6Модульна контрольна робота
2

Разом

26

12

4

6

14

2

Разом за навчальним планом

60

32

14

14

28

4


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»
п/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Самостійна

робота


Модульний

контрольЗмістовий модуль І.

Література Стародавньої Греції


1.

Вступ. Загальна характеристика і періодизація

античної літератури. Давньогрецький епос

42
2.

Давньогрецький епос

4

4
3-

4


Давньогрецька лірика

Давньогрецька драма. Література доби

Римського панування
4
4
5-

6


Давньогрецька трагедія

Давньогрецька комедія4


4
Разом

32

16

8
8

14

2


Змістовий модуль ІІ.

Література Стародавнього Риму

7-

8


Загальна характеристика давньоримської

літератури. Римська драма.

Давньоримська лірика. Вергілій
22


6
9.

Вергілій. «Енеїда».2
2

4
10.

Підсумок. Античний роман. Антична література

та світовий культурний процес

2
2

4
Разом

28

12

6
6

14

2

Разом за навчальним планом

60

28

14
14

28

4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconРобоча програма блоку навчальних дисциплін світова література напрям 020303 Філологія
Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія (мова І література...
Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін
Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconРобоча програма «Світова музична література» для студентів галузі знань 0202 Мистецтво, спеціальності 02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма блоку навчальних дисциплін світова література iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка