Робоча програма курсу "Основи теоретичної біографістики" для спеціальності 030101 "Філософія"Скачати 367,81 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.10.2017
Розмір367,81 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”Проректор з навчальної ро­боті
_____________________
проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.
____”_______________200 _ р.
Кафедра філософії природничих факультетівРОБОЧА ПРОГРАМА


курсу “Основи теоретичної біографістики”

для спеціальності 8.030101 "Філософія"

напряму підготовки 0301 – "Філософія".

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
для спеціальності 8.030101 "Культурологія"

напряму підготовки 0301 – "Культурологія".

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

С т р у к т у р а к у р с уФорма

н а в ч а н н я


Денна
Курс та семестр вивчення

5

ІХХарактеристика навчального курсу

обов’язков.
Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліниЗ них:

Лекційні

18Семінари

-Практичні (лабораторні)

-Самостійна робота студента

?
Тижневих годин

4

-

Кількість модулів

1

-

Кількість змістовних модулів

3

-

Форма підсумкового контролю (залік, іспит)

залік
Авторська розробка

“___” ___________ 200__ р. доцент ___________ І.В.Голубович

(підпис)


Затверджено на засіданні кафедри філософії природничих факультетів
"__" ________ 200__ р. завідувач ___________ О.В. Чайковський

(підпис)


1.МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Курс “Основи теоретичної біографістикиї” спирається на знання, отримані студентами в курсах „Історія філософії”, “Філософська антропологія”, „Культурна антропологія”, “Загальна психологія”, “Соціальна філософія”, “Філософія культури”, “Філософія релігії”, “Сучасна західна філософія”, “Філософія науки”, „Організація культурних проектів”. Знання, отримані студентами при вивченні даної дисципліни використовують наступні дисципліни „Типологія та хронологія культури”, „Методологія гуманітарного знання”, „Організація та проведення презентацій”.  1. Мета викладання дисципліни.

Мета викладання курсу “Основні проблеми сучасної антропології” - ознайомлення з сучасним станом вивчення феномену біографії в культурі та соціальному бутті, а також з проблематикою біографічного підходу в сучасному гуманітарному знанні. Докладно розглядається історико-культурна трансформація феномена біографії, типи і форми біографічної традиції, варіанти біографічного підходу у междисциплінарному знанні: в психології, культурології, соціології, історичній науці, літературознавстві, антропології, філософії тощо. Аналізуються напрямки розвитку філософської та культурологічної біографічної прагматики, можливості її використання у здійсненні соціокультурних проектів. Вводиться необхідний категоріальний апарат і намічаються змістовні аспекти теоретичної біографістики та біографіки.

Задачі вивчення дисципліни: • визначити біографію як феномен соціокультурного буття, його історичні типи та форми;

 • теоретично узагальнити біографічну традицію в культурі і соціогуманітарному знанні;

 • проаналізувати сутність „біографічного підходу”, „біографічних методів” в сучасному гуманітарному знанні на міждисциплінарному його рівни;

 • теоретично обґрунтувати модель і стратегію філософського та культурологічного аналізу біографії, представити його як концептуальну і теоретико-методологічну єдність;

 • осмислити підстави, суть і зміст «біографічного повороту» у сучасній культурі й гуманітаристиці, а також концептуально окреслити контури «нового біографізму» та «нового автобіографізму»;

 • проаналізувати феномен біографії та можливості застосування біографічного підходу з позицій «семіотики соціокультурного світу»;

 • представити автобіографію та біографію як органічні форми фундаментальної виразності, саморефлексивності, герменевтичності життя в соціокультурних та історичних його вимірах;

 • виокремити у структурі соціокультурних кодів елементи біографічного та автобіографічного кодування індивідуального життя та певних надособистісних феноменів;

 • представити теоретико-поняттєву мову опису та соціально-філософського аналізу феномена біографії, зокрема через подальшу концептуалізацію таких понять, як «онтологія біографії», «біографічна форма», «біографічний акт», «біографічна цінність», «біографічна рефлексія», «біографічна реконструкція», «право на біографію», „автобіографічний пакт” тощо;

 • сформулювати методологічні і поняттєві засади класифікацій і типологій в рамках біографічного підходу, їх евристичний потенціал і пізнавальні межі;

 • виділити й теоретично обґрунтувати соціально-філософський підхід до феномена «інтелектуальної біографії / автобіографії» та дослідницького жанру «інтелектуальної просопографії», окреслити перспективи «біоконцептографії»;

 • визначити можливості філософсько-біографічної прагматики в контексті «гуманітарної експертизи» соціокультурних проектів та сучасних гуманітарних («м’яких») соціальних технологій.

Студент повинен знати:


 • основні теоретичні підходи до біографії як феномену соціокультурного буття.;

 • основні історичні форми та типи біографічної традиції культури;

 • сутність і основні напрямки „біографічного підходу” в сучасному гуманітарному знанні в цілому та в його окремих дисциплінарних галузях: філософії, культурології, соціології, історичній науці, антропології, літературознавстві тощо.

 • основні теоретичні проблеми сучасної теоретичної біографістики;

 • категоріальний апарат та поняттєву мову теоретичної біогарфістики;

 • сутність та напрямки застосування біографічної прагматики.


Студент повинен вміти:

 • здійснювати аналіз (генетичний, структурний, текстуальний, тематичний, герменевтичний тощо) біографічних текстів;

 • використовувати біографічний підхід та сукупність конкретних біографічних методів у науковому дослідженні;

 • самостійно визначати евристичні можливості та пізнавальні обмеження біографічного підходу, доцільність його використання, коректно поєднувати його з іншими методами наукового дослідження;

 • самостійно проводити біографічні дослідження, використовувати техніку та методику „біографічного інтерв’ю”, враховувати етичні та правові норми біографування.

 • застосовувати підходи та процедури біографічної прагматики під час здійснення культурних проектів, у практиці соціальних технологій.

СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Всього годин

теми


Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I. Біографія як феномен соціокультурного буття у дзеркалі соціогуманітарного знання1

Біографія як феномен культури. Історія біографічної традиції та форми біографії.

2
2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Робоча програма курсу \"Основи теоретичної біографістики\" для спеціальності 030101 \"Філософія\" iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка