Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаціїСкачати 364,86 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір364,86 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ

для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаціїЕлективний курс «КОСМЕТОЛОГІЯ»

Спеціальність

7.12010006 « Стоматологія »Галузі знань :

1201 «Медицина»Факультет, курс:

стоматологічний, 2-й курс


ЛЬВІВ – 2016


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


Кафедра дерматології, венерологіїЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково- педагогічної роботи


проф. М.Р. Гжегоцький

___________________________

«______»______________201__р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ

для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Елективний курс «КОСМЕТОЛОГІЯ»

Спеціальність

7.12010006 « Стоматологія »Галузі знань :

1201 «Медицина»


Факультет, курс:

стоматологічний, 2-й курс

Обговорено та ухвалено

на засіданні кафедри

дерматології,венерології

Протокол №_________

від «_____ »______________ 2016р

в/о завідувач кафедри

_______________ д.м.н., доц.Сизон О.О.


Затверджено

профільною методичною комісією

з_____________________дисципліни

Протокол №______

від «_____ »_______________2016 р.

Голова профільної методичної

комісії _________проф. Радченко О.М.

2016

Робоча навчальна програма складена на основі «Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації щодо її розробки» // За редакцією чл.-кор. НАМН України, професора Зіменковського Б.С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів Ш-ІV-го рівнів акредитації спеціальність: 7.110106 «Стоматологія». – Київ 2012р.


Колектив авторів:
працівники кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького:

в/о. зав. кафедри, д.м.н., доцент О.О. Сизон,

доцент О.А.Білинська,

доцент І.Д. Бабак,

доцент Г.Є. Асцатуров,

асистент І.Я. Возняк,

асистент М.О. Дашко,

асистент І.О. Чаплик-Чижо


Рецензент:

Завідувач кафедри терапевтичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького , д-р. мед.н., професор, заслужений лікар України В.М. Зубачик

Схвалено профільною методичною комісією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
(Протокол №____ від «______»______________2016р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни елективний курс «Косметологія» складена для спеціальності «Стоматологія» 7.120006 і спрямована на якісну підготовку студентів стоматологічного факультету з косметології.

Вивчення косметології здійснюється протягом ІІІ семестру другого року навчання.

Засвоєння косметології базується на вивченні студентами таких дисциплін, як анатомія, гістологія, біофізика, біохімія, фізіологія і інтегрується з цими дисциплінами. Вона закладає основи вивчення студентами таких дисциплін, як дерматовенерологія, онкологія, хірургічна стоматологія, мікробіологія, хірургія та фармакологія.

Її вивчення передбачає отримання знань стосовно етіології, патогенезу, клінічних проявів різноманітних косметологічних патологій та засвоєння сучасних підходів до лікування чи застосування відповідних профілактичних заходів.


Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 «Медицина»»;

- експериментальним навчальним планом розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і рекомендовано лист МОЗ України від 21.03.15 №08.01-47/8986 та затверджено наказом ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 24.04.15 №1226 – З;

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

- інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в провадженні Європейської кредитно-трансферної системи (ЕКТС), затверджено МОЗ України 14.04.2014.

Програма структурована на три змістовні модулі, які завершуються здачею заліку.
Змістові модулі:


 1. Пропедевтика дерматології та косметології.

 2. Хвороби шкіри та її придатків (сальні та потові залози, волосся та нігтів).

 3. Методи лікування та профілактики в косметологічній практиці.

ЕСТS організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Європейська кредитно-трансферна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального семестру.

Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є:

а) практичні заняття;

б) самостійна робота студентів.

В організації навчальної діяльності значну роль мають консультації викладачів з ознайомленням роботи косметологічних кабінетів. Тематичні плани практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.


Опис навчального плану з елективного курсу

«Косметологія»Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них


Рік навчання


Вид контролюВсього

АудиторнихСРС
Лекцій

Практ. занять
Модуль Косметологія:

Змістових модулів 3

2 кредита ECTS/ 60 год.
20

40

2 курс

залік
Аудиторне навантаження – 33,3%, СРС – 66,7%

МЕТА ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

«КОСМЕТОЛОГІЯ»
Мета визначається теоретичною та практичною підготовкою лікаря-стоматолога згідно з вимогами до надання медичної допомоги населенню країни і включає наступні кінцеві цілі:

Пояснювати фізіологічно-морфологічні особливості шкіри та слизових в функціонуванні організму в нормі та при різних патологічних станах.

Визначити шляхи та імовірні умови інфікування піогенною

флорою, мікозами та вірусами.

Визначати чинники, що сприяють розвиткові хвороб шкіри, волосся та нігтів.

Вирізняти шляхи та імовірні умови сенсибілізації організму.

Продемонструвати вміння оперативно та деонтологічно зважено зібрати анамнез життя та хвороби у конкретного хворого.

Вирізняти особливості висипань на шкірі та видимих слизових.

Продемонструвати вміння описати особливості наявних висипань, їх локалізацію, характер, кількість та взаєморозміщення.

Провести загальнотерапевтичне обстеження пацієнта з приділенням належної уваги на наявну у нього супутню соматичну патологію.

Продемонструвати знання принципів терапії та профілактики косметологічних захворювань, з урахуванням типу шкіри та вікових особливостей.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Змістовий модуль 1
ПРОПЕДЕВТИКА ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ
Тема 1. Короткі історичні нариси історії розвитку дермато-косметології. Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри та видимих слизових оболонок людини. Характеристика елементів шкірного висипу.

Короткі історичні нариси історії розвитку дерматології та косметології.Анатомія та гістологія нормальної шкіри. Епідерміс, як зовнішній шар шкіри: його будова та функції Характеристика гіподерми. Кровоносна та лімфатична системи шкіри. Нервово-рецепторний апарат шкіри. Залозистий апарат шкіри (потові та сальні залози), його будова та функції. Додатки шкіри: волосся, нігті.

Функції шкіри: захисна, бар'єрна, терморегуляційна, секреторна, резорбційна, дихальна, чутлива, метаболічна, тощо.

Гістоморфологічні зміни в шкірі: альтерація, ексудація, проліферативна дегенерація, акантом, акантоліз, дискератоз (гіпер-, пара кератоз), гранульоз.

Первинні морфологічні ефлорисценції (елементи): безпорожнинні (пляма, пухир, вузлик, вузол, пухлина) та порожнинні міхурець, пузир (міхур), гнійничок, киста). Їх різновиди, приклади захворювань, де ці елементи зустрічається.

Вторинні морфологічні елементи: вторинна пігментація, виразка, ерозія, тріщина, розчух, рубець, струп, луска, кірка, кірко-луска ліхеніфікація, вегетація. Приклади хвороб, при яких ці елементи зустрічаються.

Характеристика мономорфної та поліморфної висипок.

.

Тема 2. Основні типи шкіри, їх характеристика. Вікові особливості шкіри. Вплив різних факторів на стан шкірних покровів та видимих слизових оболонок.

Характеристика основних типів шкіри.

Догляд за сухою, нормальною, жирною, комбінованою шкірою.

Вікові особливості шкіри.

Вплив різних факторів на стан шкіри та видимих слизових оболонок.

Стоматологічні прояви шкірних хвороб.
Тема 3. Методи обстеження шкіри, її придатків, слизових оболонок в нормі та патології. Корекція дефектів шкіри.

Основи діагностики шкірних хвороб.

Cтадії діагностичного процесу.

Спеціальні дерматологічні методи обстеження хворих: пальпація, діаскопія, тест на ізоморфну реакцію шкіри, метод зшкрябування, визначення дермографізму, шкірні проби з алергенами, інші.

Методи обстеження шкіри, її придатків, слизових оболонок в нормі та при патології.

Визначення чутливості, потовиділення, сало виділення на проблемних ділянках шкіри.Лабораторні методи діагностики (загальні та спеціальні).

Корекція дефектів шкіри (рубці, татуювання).


Змістовий модуль 2
ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ЇЇ ПРИДАТКІВ

(сальних та потових залоз, волосся, нігтів)


Тема 4. Гнійничкові захворювання шкіри та видимих слизових оболонок вуст та рота. Методи профілактики та косметичного догляду.

Гнійничкові захворювання шкіри та видимих слизових оболонок.

Класифікація піодермій.

Стафілодермії (остіофолікуліт, фолікуліт, сикоз звичайний, фурункул, карбункул), клініка, лікування, профілактика.

Стрептодермії (імпетиго, простий лишай ), клініка, лікування, профілактика.

Стрептостафілодермії (вульгарне імпетиго, вульгарна ектима), клініка, лікування, профілактика.

Методи косметичного догляду.


Тема 5. Вірусні захворювання слизових оболонок. Профілактика вірусних ускладнень при проведенні косметологічних та стоматологічних втручань.

Вірусні дерматози шкіри та слизових оболонок (простий та оперізуючий герпес, бородавки, заразливий молюск, гострокінцеві кондиломи), клініка, лікування.

Профілактика вірусних уражень та слизових оболонок при проведенні косметичних та стоматологічних втручань
Тема 6. Поняття про новоутвори шкіри. Передракові захворювання слизових вуст. Клінічний перебіг, діагностика та методи профілактики.

Поняття про новоутвори шкіри.

Новоутвори шкіри із доброякісним перебігом.

Клінічні прояви найбільш поширених доброякісних утворів шкіри (папілом, дерматофібром, гемангіом, ліпом, себорейного кератозу).

Покази до видалення доброякісних утворів.

Профілактика доброякісних утворів шкіри (лікування ушкодження шкіри при хронічних запальних процесах та диспансерне спостереження за особами з підозрінням на доброякісні пухлини.)

Передракові захворювання шкіри.

Поняття про передракові захворювання шкіри: пігментну ксеродерму, старечий або сонячний кератоз.

Новоутвори шкіри із не доброякісним перебігом: етіологічні чинники та методи діагностики, профілактики виникнення раку шкіри;

Тема 7. Себорея волосистої частини голови: діагностика, лікування та профілактичні заходи. Захворювання нігтьових пластинок.

Себорея волосистої частини голови: рідка жирна, густа жирна, суха та змішана.

Лікувальні та профілактичні заходи.

Захворювання нігтьових пластинок, їх різновиди та методи корекції. Врослий ніхоть. Оніхомікози.

Зміни на нігтях та системні захворювання пов’язані з ними («барабанні палички» , лінії БО, точкові заглибини, оніхолізіс, телеангіектизія.Тема 8. Шкірні та косметичні стигми при хронічних вогнищах інфекції ротової порожнини. Фото-, фіто дерматози. Алергічні реакції в косметологічній практиці.

Шкірні та косметичні стигми при хронічних вогнищах інфекції ротової порожнини.

Колір шкіри і слизових: блідість (анемії, хвороби нирок і серця), гіперемія (хвороби легень, серця), жовтушне забарвлення (хвороби печінки, пухлини), гіперпігментація шкіри (цироз печінки). Еритема шкіри.Фото-, фітодерматози. Алергічні реакції в косметологічній практиці.

Етіологічні чинники фото-фіто дерматозів, клінічні прояви, профілактика.

Перша допомога при алергічних реакціях в косметологічній практиці.
Змістовий модуль 3
МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ В КОСТЕТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Тема 9. Проблемна шкіра, щоденний догляд та профілактика. Дерматологічні аспекти косметичного догляду за шкірою та волоссям. Декоративна косметика.

Проблемна шкіра. Вугровий висип та його клінічні різновиди.

Рожеві вугрі, комедони, міліум, атероми. Клініка та лікування. Щоденний догляд і профілактичні заходи.

Лікарські засоби і форми їх застосування в косметології по догляду за шкірою та волоссям.

Визначення термінів і понять в косметології: настої та відвари, настойки, припарка, косметичний льод.

Біологічно активні речовини в косметології, визначення, їх дія.

Характеристика активно-діючих речовин лікарських рослин в косметології.
Тема 10. Загальні поняття про різновиди косметичних процедур

та хірургічно – пластичних операцій на шкірі обличчя, тіла.

Загальні поняття про різновиди косметичних процедур.

Чистка обличчя. Покази та проти покази до чистки обличчя, техніка проведення процедури.

Лущення шкіри обличчя. Покази та проти покази до лущення шкіри обличчя. Повільне лущення, методика проведення.

Глибоке лущення шкіри обличчя, техніка проведення.

Косметичні маски. Різновиди косметичних масок. Види косметичних масок: живільні, тонізуючі, відбілюючи, протизапальні. Покази та проти покази для накладання масок. Використання масок для різних типів шкіри.

Масаж в косметології. Загальні фізіологічні основи масажу. Умови і вимоги до проведення косметичного масажу. Покази та протипокази до проведення масажу.

Фізіотерапевтичні методи лікування в косметології: Д’Асонвалізація, світлолікування, теплолікування, кріотерапія, аероіоно- та аерозольтерапія. Покази та протипокази, методика проведення. Покази та протипокази.

Різновиди хірургічно-пластичних операцій на шкірі обличчя, тіла.Залік.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ- «Дерматовенерологія»
ТЕМА

Практ.

зан.

СРС

Короткі історичні нариси історії розвитку дермато-косметології. Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри та видимих слизових оболонок людини. Характеристика елементів шкірного висипу.

1

-

Основні типи шкіри, їх характеристика. Вікові особливості шкіри. Вплив різних факторів на стан шкірних покровів та видимих слизових оболонок.

1

-

Методи обстеження шкіри, її придатків, слизових оболонок в нормі та патології. Корекція дефектів шкіри.

1

1

Гнійничкові захворювання шкіри та видимих слизових оболонок вуст та рота. Методи профілактики та косметичного догляду.

1

1

Вірусні захворювання слизових оболонок. Профілактика вірусних ускладнень при проведенні косметологічних та стоматологічних втручань.

1

-

Поняття про новоутвори шкіри. Передракові захворювання слизових вуст. Клінічний перебіг, діагностика та методи профілактики.

1

1

Себорея волосистої частини голови: діагностика, лікування та профілактичні заходи. Захворювання нігтьових пластинок.

1

1

Шкірні та косметичні стигми при хронічних вогнищах інфекції ротової порожнини. Фото-, фітодерматози Алергічні реакції в косметологічній практиці.

1

1

Проблемна шкіра, щоденний догляд та профілактика. Дерматологічні аспекти косметичного догляду за шкірою та волоссям. Декоративна косметика.

1

1

Загальні поняття про різновиди косметичних процедур та хірургічно – пластичних операцій на шкірі обличчя, тіла. Залік.

1

2

Усього годин - 60/2,0 Кредитів ЕСТS20


40

Підсумковий контроль


Залік
Аудиторне навантаження – 33,3%, СРС – 66,7%


Тематичний план практичних занятьз.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Короткі історичні нариси історії розвитку дермато-косметології. Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри та видимих слизових оболонок людини. Характеристика елементів шкірного висипу.

2

2.

Основні типи шкіри, їх характеристика. Вікові особливості шкіри. Вплив різних факторів на стан шкірних покровів та видимих слизових оболонок.

2

3.

Методи обстеження шкіри, її придатків, слизових оболонок в нормі та патології.

2

4.

Гнійничкові захворювання шкіри та видимих слизових оболонок вуст та рота. Методи профілактики та косметичного догляду.

2

5.

Вірусні захворювання слизових оболонок. Профілактика вірусних ускладнень при проведенні косметологічних та стоматологічних втручань.

2

6.

Поняття про новоутвори шкіри. Клінічний перебіг, діагностика та методи профілактики.

2

7.

Себорея волосистої частини голови: діагностика, лікування та профілактичні заходи. Захворювання нігтьових пластинок.

2

8.

Шкірні та косметичні стигми при хронічних вогнищах інфекції ротової порожнини.

2

9.

Проблемна шкіра, щоденний догляд та профілактика. Декоративна косметика.

2

10.

Загальні поняття про різновиди косметичних процедур (чистка, масаж, фізіотерапевтичні процедури, мезотерапія, пілінги та інші) та хірургічно – пластичних операцій на шкірі обличчя та тіла. Залік.

2

Разом

20 год

Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС)


з.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Дерматологічні аспекти косметичного догляду за шкірою та волоссям.

5

2.

Корекція дефектів шкіри (рубців, татуювань, інше).

5

3.

Передракові захворювання слизових вуст.

5

4.

Фото-, фітодерматози. Алергічні реакції в косметологічній практиці.

5

5.

Захворювання нігтів, волосся. Догляд та лікування.

5

6.

Методи профілактики та косметичного догляду при гнійничкових ураженнях шкіри, видимих слизових оболонок вуст і ротової порожнини. .

5

7.

Косметичні процедури: чистка обличчя, косметичні маски, масаж. Покази та протипокази при проведенні процедур.

5

8.

Різновиди хірургічно – пластичних операцій на шкірі обличчя та тіла.

5

Разом 40 год.


Форми контролю
Оцінка за елективний курс «Косметологія» визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу


4-х бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4,97

199

4,95

198

4,92

197

4,9

196

4,87

195

4,85

194

4,82

193

4,8

192

4,77

191

4,75

190

4,72

189

4,7

188

4,67

187

4,65

186

4,62

185

4,6

184

4,57

183

4,52

181

4,5

180

4,47

179
4-х бальна шкала

200-бальна шкала

4,45

178

4,42

177

4,4

176

4,37

175

4,35

174

4,32

173

4,3

172

4,27

171

4,24

170

4,22

169

4,19

168

4,17

167

4,14

166

4,12

165

4,09

164

4,07

163

4,04

162

4,02

161

3,99

160

3,97

159

3,94

158
4-х бальна шкала

200-бальна шкала

3,92

157

3,89

156

3,87

155

3,84

154

3,82

153

3,79

152

3,77

151

3,74

150

3,72

149

3,7

148

3,67

147

3,65

146

3,62

145

3,57

143

3,55

142

3,52

141

3,5

140

3,47

139

3,45

138

3,42

137

3,4

136
4-х бальна шкала

200-бальна шкала

3,37

135

3,35

134

3,32

133

3,3

132

3,27

131

3,25

130

3,22

129

3,2

128

3,17

127

3,15

126

3,12

125

3,1

124

3,07

123

3,02

121

3

120

Менше 3

Недос

татньо
Максимальна кількість, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.
Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 120 балів.

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку з дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом.

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий залік виставляється за результатами поточного контролю.

Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється на заліковому занятті.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ПІДСУМКОВИЙ (ПОТОЧНИЙ) КОНТРОЛІ


 1. Короткі історичні нариси історії розвитку дерматології та косметології.

 2. Анатомія та гістологія нормальної шкіри. Епідерміс, як зовнішній шар шкіри: його будова та функції Характеристика гіподерми. Кровоносна та лімфатична системи шкіри. Нервово-рецепторний апарат шкіри. Залозистий апарат шкіри (потові та сальні залози), його будова та функції. Додатки шкіри: волосся, нігті.

 3. Функції шкіри: захисна, бар'єрна, терморегуляційна, секреторна, резорбційна, дихальна, чутлива, метаболічна, тощо.

 4. Гістоморфологічні зміни в шкірі: альтерація, ексудація, проліферативна дегенерація, акантом, акантоліз, дискератоз (гіпер-, пара кератоз), гранульоз.

 5. Первинні морфологічні ефлорисценції (елементи): безпорожнинні (пляма, пухир, вузлик, вузол, пухлина) та порожнинні міхурець, пузир (міхур), гнійничок, киста). Їх різновиди, приклади захворювань, де ці елементи зустрічається.

Вторинні морфологічні елементи: вторинна пігментація, виразка, ерозія, тріщина, розчух, рубець, струп, луска, кірка, кірко-луска ліхеніфікація, вегетація. Приклади хвороб, при яких ці елементи зустрічаються.

 1. Характеристика мономорфної та поліморфної висипок.

 2. Основи діагностики шкірних хвороб, стадії діагностичного процесу.

 3. Спеціальні дерматологічні методи обстеження хворих: пальпація, діаскопія, тест на ізоморфну реакцію шкіри, метод зшкрябування, визначення дермографізму, шкірні проби з алергенами, інші.

 4. Лабораторні методи діагностики (загальні та спеціальні).

 5. Основні принципи лікування дерматокосметологічних проблем.

 6. Основні методи місцевої терапії в дерматології.

 7. Лікування дерматозів санаторно-курортними та фізіотерапевтичними методами.СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА


 1. Характеристика основних типів шкіри. Догляд за сухою, нормальною, жирною, комбінованою шкірою. Вікові особливості шкіри. Вплив різних факторів та стан шкірних покривів.

 2. Методи обстеження шкіри, її придатків, слизових оболонок в нормі та при патології. Визначення чутливості, потовиділення, сало виділення на проблемних ділянках шкіри.

 3. Гнійничкові захворювання шкіри та видимих слизових оболонок.

Класифікація піодермій. Стафілодермії (остіофолікуліт, фолікуліт, сикоз звичайний, фурункул, карбункул), клініка, лікування, профілактика. Стрептодермії (імпетиго, простий лишай ), клініка, лікування, профілактика. Стрептостафілодермії (вульгарне імпетиго, вульгарна ектима), клініка, лікування, профілактика.

Методи косметичного догляду. 1. Вірусні дерматози шкіри та слизових оболонок (простий та оперізуючий герпес, бородавки, заразливий молюск, гострокінцеві кондиломи), клініка, лікування.

Профілактика вірусних уражень та слизових оболонок при проведенні косметичних та стоматологічних втручань.

 1. Поняття про новоутворення шкіри. Новоутвори шкіри із доброякісним перебігом. Переддракові захворювання шкіри. Новоутвори шкіри із не доброякісним перебігом. Клінічний перебіг, діагностика та методи профілактики.

 2. Проблемна шкіра. Вугровий висип та його клінічні різновиди.

Рожеві вугрі, комедони, міліум, атероми. Клініка та лікування. Щоденний догляд і профілактичні заходи.

 1. Себорея волосистої частини голови: рідка жирна, густа жирна, суха та змішана. Лікувальні та профілактичні заходи.

 2. Шкірні та косметичні стигми при хронічних вогнищах інфекції ротової порожнини. Колір шкіри і слизових: блідість (анемії, хвороби нирок і серця), гіперемія (хвороби легень, серця), жовтушне забарвлення (хвороби печінки, пухлини), гіперпігментація шкіри (цироз печінки). Еритема шкіри.

 3. Загальні поняття про різновиди косметичних процедур.

 4. Чистка обличчя. Покази та проти покази до чистки обличчя, техніка проведення процедури.

 5. Лущення шкіри обличчя. Покази та проти покази до лущення шкіри обличчя. Повільне лущення, методика проведення. Глибоке лущення шкіри обличчя, техніка проведення.

 6. Косметичні маски. Різновиди косметичних масок. Види косметичних масок: живільні, тонізуючі, відбілюючи, протизапальні, тощо. Покази та проти покази для накладання масок. Використання масок для різних типів шкіри.

 7. Масаж в косметології. Загальні фізіологічні основи масажу. Косметична гімнастика. Умови і вимоги до проведення косметичного масажу. Покази та проти покази до проведення масажу.

 8. Фізіотерапевтичні методи лікування в косметології: Д’Асонвалізація, світлолікування, теплолікування, кріотерапія, аероіоно- та аерозольтерапія. Покази та протипокази, методика проведення.

 9. Лікарські засоби і форми їх застосування в косметології.

 10. Визначення термінів і понять в косметології: настої та відвари, настойки, припарка, косметичний льод.

 11. Біологічно активні речовини в косметології, визначення, їх дія.

 12. Характеристика активно-діючих речовин лікарських рослин в косметології.


Перелік навчально-методичної літератури.1.Біловол А.М., Ткаченко С.Г. Медична косметологія.
Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІУ рівня
акредитації з медичної косметології. – 2012. – 384 с.

2. Галникіна С., Бойко Ю., Вітенко Б. Основи практичної

дерматокосметології. – Тернопіль: Підручники і

посібники. – 2006. –176 с.

3. Калюжна Л.Д. Захворювання волосся // Метод. – навч.посібник. – К., 2004. – 66с.

 1. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Загальні питання етіопатогенезу шкірних хвороб. Дерматологічна патологія як медико-психологічна проблема. Деонтологія в дерматології. \\ Метод.посібник для самопідготовки студентів. К. – НМУ, 2005, -.20с.

 2. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Піодермії. \\ Метод. посібник для самопідготовки студентів НМУ, К. 2006, -23с.

 3. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. , Андрашко Ю.В. Мікози. \\ Метод. посібник для самопідготовки студентів НМУ,К., 2005, -24с.

 4. Косметология. Теория и практика. / О. Фержтек, В. Фержтекова, Д. Шрамек, П. Странски, З. Шедиве. – Прага, Maxdorf. – 2002. – 204с.

 5. Ломоткин И. А. Опухоли и опухолеподобные поражения кожи: Атлас / Ломоткин И. А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знань, 2006. – С. 5–6.

 6. Медведева И.И. Практическа косметология: учебное пособие – 3-е издание – К. 2013. – 464 с.

 7. Папий Н.А. Медицинская косметика: Руководсткво для врачей / Папий Н.А. – 4-е изд., перераб. и доп. –2005. – С.80-85.

Каталог: uploads -> repository -> dermat -> 1.%20Студентський%20підрозділ
uploads -> Рекомендована література
uploads -> Зарубіжна література
uploads -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
uploads -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
1.%20Студентський%20підрозділ -> Шкірні та косметичні стигми при деяких внутрішніх хворобах
1.%20Студентський%20підрозділ -> Методичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconПрограма для вищих медичних навчальних закладів І ііі рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 «Акушерська справа»
С. С. Омельченко – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач – методист, крвнз «Кримський медичний коледж»
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconШкірні та косметичні стигми при деяких внутрішніх хворобах
Методичні рекомендації підготовлені згідно з вимогами, передбаченими типовою програмою для студентів медичних І стоматологічних факультетів...
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Світова література навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів...
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка