Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовленняСкачати 301,87 Kb.
Дата конвертації23.05.2017
Розмір301,87 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж
Циклова комісія викладачів української мови, методики навчання та дитячої літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи
___________________Нестер І.І.

“______”_______________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дитяча література з основами культури і техніки мовлення

Спеціальність: 5.01010201 Початкова освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Львів – 2014

Робоча програма дисципліни Дитяча література з основами культури і техніки мовлення для студентів спеціальності 5.01010201 Початкова освіта

„___” ________, 2014 року

Розробник: викладач Ланцута З.Я.

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів викладачів української мови, методики навчання та дитячої літератури


Протокол № ___ від “____”__________ 2014 року

Голова предметної комісії Соболевська О.Б.

___________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Методист Коледжу

_________ Р.Михайлишин

«___»_______ 2014 р.

Ó Ланцута З.Я.

Ó Педагогічний коледж

ЛНУ ім.І.Франка, 2014 р.

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування

показниківГалузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниКількість кредитів – 3

Галузь знаньі0101 Педагогічна освіти

і

Нормативнаденна форма навчання


Модулів – 3


Спеціальність5.01010201

Початкова освітаРік підготовки:

1-й


Семестр:

2-й


Загальна кількість

годин – 108Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год;

самостійної роботи студента – 5 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст
Лекції


18 год.


Практичні, семінарські


16 год.


Самостійна робота


74 год.


Вид контролю:


екзамен


Мета і завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму «Початкова освіта».Предметом вивчення навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» є українська та світова художня література для дітей та комунікативні ознаки мовлення.

Міждисциплінарні зв’язки : історія України, всесвітня історія, історія української літератури, основи історії світової літератури та культури, риторика, педагогіка, психологія, сучасна українська мова.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи культури і техніки мовлення .

2. Українська дитяча література.

3. Світова дитяча література.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» є сформувати у студентів необхідні теоретичні знання і практичні уміння для пізнання та аналізу художніх творів дитячої літератури, для методичної роботи на уроках читання у початковій школі; навчити студентів досконало володіти мовними засобами, спілкуватися з дотриманням норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету, сформувати уміння впливати словом, відтворювати експресивно-емоційний зміст художніх творів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» є засвоєння студентом історико-літературного, критичного, теоретичного матеріалу з дитячої української та світової літератури; розвиток комунікативних можливостей майбутніх вчителів початкової школи; формування особистісно зорієнтованої форми спілкування вчителя з учнями через звернення до словесного мистецтва, формування навичок і вмінь виразно читати, коментувати, аналізувати художні твори дитячої літератури.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: визначення основних понять курсу; історико-літературний, критичний, теоретичний матеріал з української та світової дитячої літератури; основні характеристики виразного читання та його значення; норми української мови; стильову диференціацію сучасної української літературної мови; складові техніки мовлення та уміння їх реалізувати на практиці; специфіку опрацювання текстів різних стилів;

вміти: характеризувати основні поняття курсу; виразно, правильно читати художні тексти; робити цілісний літературознавчий і методичний аналіз програмового твору; виразно, логічно й емоційно декламувати художні твори (прозові та поетичні); обґрунтовано добирати художні твори для дитячого читання; правильно відповідно до норм сучасної української літературної мови моделювати і здійснювати комунікативну діяльність, також – і в межах кола дитячого читання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин 3 кредити ЄКТС.3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи культури і техніки мовлення

Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни. Основні комунікативні ознаки культури мовлення. Мовні норми і стильова диференціація сучасної української мови.

Тема 2. Культура мовлення вчителя. Мовний етикет як необхідна одиниця культури мовлення.

Тема 3. Техніка мовлення. Складові техніки мовлення. Виражальні засоби художнього мовлення. Виразне читання вголос прозових, поетичних і драматичних творів.
Модуль 2. Українська дитяча література

Тема 4. Дитяча література: специфіка, диференціація понять, термінів. Дитячий фольклор. Давня українська література в колі дитячого читання.

Тема 5. Нова українська література для дітей (ХІХ ст.).

Тема 6. Новітня українська література для дітей ХХ ст. Сучасна українська література для дітей.
Модуль 3. Світова дитяча література

Тема 7. Аспекти вивчення світової дитячої літератури. Світова дитяча література XVIII ст.

Тема 8. Світова дитяча література ХІХ ст.

Тема 9. Світова дитяча література ХХ ст. Сучасна світова дитяча література.

4. Структура навчальної дисципліни
Розподіл навчального часу за змістовими модулями з деталізацією їхнього змісту та визначенням орієнтовної кількості годин на їхнє вивчення


Назви модулів і темКількість годин
Всього годин за навчальним планом

Лекції

Практичні, , семінари

консультації

Самостійна робота

Змістовий модуль 1

Основи культури і техніки мовлення

28

5

3

0.5

20

Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни. Основні комунікативні ознаки культури мовлення.


6

24

Тема 2. Культура мовлення вчителя. Мовний етикет – одиниця культури мовлення

Консультація з питань підготовки до практичного заняття.6

2
0.5


4

Тема 3. Техніка мовлення , складові техніки мовлення.. Виражальні засоби художнього мовлення.

Підготовка до контрольної роботи.
13
2

1

2
10

2


Модульний контроль


1
1

Змістовий модуль 2

Українська дитяча література


37

6

7

0.5

24

Тема 4. Специфіка дитячої літератури.

Українська дитяча література : періодизація історичного розвитку. Український дитячий фольклор. Давня українська література в колі дитячого читання.

Консультація з питань підготовки до семінару.


14

2

2

0.5

10

Тема 5. Нова українська література для дітей (ХІХ ст.): періодизація розвитку, видатні автори, теоретики, жанрово-тематичні особливості.

12

2

2
8

Тема 6. Новітня українська література (ХХ ст.) : періодизація розвитку, видатні автори, теоретики, жанрово-теоретичні особливості.

Підготовка до контрольної роботи.

8

2


2

2
4

2


Модульний контроль


1
1


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Світова дитяча література

43

7

6

1.1

30
Тема 7. Аспекти вивчення світової дитячої літератури.

Світова дитяча література 18 ст.: жанрово-тематичні тенденції, постаті авторів та їхні твори для дітей.13

3
0.5

10
Тема 8. Світова дитяча література 19 ст.: романтичні та реалістичні тенденції у літературі для дітей.


14

2

2
8
Тема 9. Світова дитяча література 20 ст.: жанрово-тематичні тенденції, постаті авторів та їхні твори для дітей.


14

2

2

0.6

10
Підсумковий контроль.

Модульний контроль


1

1

1

1Всього:

108

18

16

2.1

74


5. Теми семінарських занять

Тема заняття

Год.

1.

Народнопоетична творчість для дітей.

2

2.

Шляхи розвитку української літературної казки і байки19-поч.20 ст.

2

3.

Українська поезія 20 ст. в дитячому читанні .

2

4.

Літературна казка Європи 19-поч. 20 ст.

2
Всього:

8


6. Теми практичних занять
Тема заняття

Год.

1.

Тема 3.Виражальні засоби художнього мовлення. Виразне читання вголос поетичних, прозових і драматичних творів

2

2.

Тема 9.Прозові жанри світової дитячої літератури періоду 20 ст.: методичний аналіз творів, проблеми розуміння та адаптації тексту.

2

3.

Модульний контроль Т1-3

Модульний контроль Т-4-6

Модульний контроль Т7-8

Модульний контроль Т-9
1

1

11
Всього:

8 1. Самостійна роботаТеми

год.

1.

Тема 1.Основи культури і техніки мовлення:

Конспективне опрацювання : В.Сухомлинський «Сто порад учителеві» //Сухомлинський В. Вибрані твори: У 5-ти т.- К.,1976.- Т.2.- С.419-654.4

2.

Тема 2.Культура мовлення вчителя:

Конспективне опрацювання : В.Сухомлинський «Слово вчителя у моральному вихованні»// Сухомлинський В. Вибрані твори: У 5-ти т. – К., 1976.- Т.5.- С.321-330.

Климова К.Я. Готуймо майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах діалектного оточення // Початкова школа.- 2000. - №1.- С.52-53.


4

3.

Тема 3.Техніка мовлення та її складові.

Ставлення читця до художнього твору у розкритті авторської ідеї перед слухачами. Розуміння читцем авторського підтексту і пошук оригінальних варіантів інтонацій. Види спілкування читця з аудиторією. Виконавська етика вчителя-читця. .

Конспективне опрацювання: «Підготовка до занять з виразного читання» // Буяльський Б.А. Поезія усного слова:Книга для вчителя.- К., 1990.- С.84-100.

Конспективне опрацювання тематичних статей і термінів літературознавчої пропедевтики.

Підготовка до контрольної роботи.


5
5

2


4.

Тема 4. Дитячий фольклор. Підготовка до семінару.


10

5.

Тема 5. Нова українська література для дітей (19 ст.)

Конспективне опрацювання біографій і творчості українських дитячих письменників 19 ст. відповідно до програмових вимог.8

6.

Тема 6. Новітня українська література для дітей (20 ст.)

Конспективне опрацювання біографій і творчості українських дитячих письменників 20 ст. відповідно до програмових вимог.4

7.

Тема 7. Конспективне опрацювання біографій і творчості для дітей зарубіжних авторів 18 ст.

10

8.

Тема 8. Світова дитяча література 19 ст. Конспективне опрацювання біографій і творчості авторів світової дитячої класики 19 ст. .

Конспективне опрацювання казкарської творчості письменників –романтиків у

19 ст. ( братів Грімм, Г.К.Андерсена, В.Гауфа ).


8

9.

Тема 9. Світова дитяча література 20 ст. Конспективне опрацювання біографій і творчості авторів світової дитячої класики 20 ст. Конспективне опрацювання творчості авторів світової дитячої класики відповідно до навчального плану практичного заняття.

10

10.

Читацький щоденник.

2

11.

Підготовка до контрольних робіт.

2
Всього:

74 1. Індивідуальна творчо-пошукова робота

1. Підготувати круглий стіл на тему: “Сучасна мовна ситуація в Україні: проблеми та шляхи вирішення”.Сформувати ініціативну групу студентів для підготовки до круглого столу.

2. Написати навчальний проект на одну з запропонованих тем:  • Основи культури і техніки мовлення в системі професійної підготовки

майбутніх фахівців .

  • Слово і музика. Музика слова.

  • Поезія в житті молоді.

  • Чи потрібна культура людині?

  • Чи варто знати норми етикету?

  • Толерантне спілкування та його значення.

  • Вплив фільмів на психіко-естетичний розвиток молоді.


Орієнтовна тематика реферативних літературознавчих досліджень:

1. Роль фольклорних творів у становленні дитячої особистості.

2. Духовна спадщина часів Київської Русі, що ввійшла в коло дитячого читання.

3. Збагачення інтелекту дітей історичними відомостями за козацькими

літописами Г. Граб’янки, С. Величка та Самовидця.

4. Стародавні міфи, легенди, перекази, біблійні легенди, що ввійшли в коло

дитячого читання.

5. Огляд літературних казок другої пол. ХІХ ст.

6. Твори Т.Шевченка в дитячому читанні.

7. Особливості поетичних творів для дітей В.Самійленка.

8. Морально-етична проблематика байок Г.Сковороди.

9. Тема сирітського дитинства у ліриці другої пол. ХІХ ст.

10.Особливості сюжетопобудови байок Олени Пчілки.

11.Відтворення історичних подій ХVІІ ст. у повісті Марка Вовчка «Маруся».

12.Світ дитячих почуттів в оповіданнях Б.Грінченка.

13. Світ дитини в автобіографічних оповіданнях І.Франка.

14. Драматизм змалювання дитячих характерів у творах В.Винниченка.

15. Твори М.Коцюбинського в дитячому читанні.

16. Історико-біографічні твори О.Іваненко для дітей.

17. Особливості дитячих характерів у творах про біографію «дітей війни».

18.Чарівний дивосвіт поезій для дітей М.Вінграновського.

19. Тема України, рідної мови в дитячому читанні.

20. Образність поетичних книг для дітей Д.Білоуса.

21. Огляд творів, відзначених літературною премією імені Лесі Українки.

22.Світова літературна казка.

23.Проблема самотньої дитини в творах Астрід Лінгрен, Сельми Лагерлеф.

24.Загальна характеристика творів, відзначених Золотою медаллю Андерсена.

25.Розвиток повісті-казки в європейській літературі для дітей.

26.Розвиток детективної літератури для дітей.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Дитяча

література з основами культури і техніки мовлення».

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 10 балів.


 1. Методи навчання


Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint –

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові,

дослідницькі.4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних

навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
10. Методичне забезпечення курсу

- опорні конспекти лекцій;

- навчальні посібники;

- робоча навчальна програма;

- тестові і контрольні завдань для тематичного (модульного) оцінювання

навчальних досягнень студентів;

- засоби підсумкового контролю (тестування, комплект завдань для

підсумкового контролю);

- завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення».

11. Методи контролю

(система поточного і підсумкового контролю знань)

Навчальні досягнення молодших спеціалістів із дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» оцінюються за модульною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної послідовності .


Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів:

«відмінно» :ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь;

«добре»: ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань, але у відповіді студента наявні незначні помилки;

«задовільно»: ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача;

«незадовільно»: виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота
(екзамен)

Сума

Модуль 1. Основи культури і техніки мовлення


Модуль 2. Українська дитяча літератураМодуль 3.Світова дитяча література


50Т1

Т2

Т3

К.р

Т4

Т5

Т6

К.р.

Т8

Т9

Т10

К.р.

срс
50+50
1

1

2

10

1

1

2

10

1

1

2

10

8

50

100
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала переведення 100-бальної оцінки в 5-бальну

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах

оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою


Шкала EСTS


Оцінка за національною

шкалою

91 – 100


81 – 89

71 – 80


61 – 70

51- 60

A

B

CD

Е

5 « Відмінно»

4 «Добре» (дуже добре)

4 « Добре»

3 «Задовільно»

3 « Задовільно» (достатньо)13. Питання до екзамену

(орієнтовний перелік)

Питання модуля : « Основи культури і техніки мовлення»

 1. Культура мовлення вчителя.

 2. Норми сучасної української літературної мови.

 3. Комунікативні ознаки культури мовлення. Їх класифікація.

 4. Правильність і чистота мовлення як найважливіші комунікативні ознаки.

 5. Лексичне і фразеологічне багатство мовлення.

 6. Точність, стислість і доступність мовлення.

 7. Логічність, доречність, впливовість мовлення як комунікативні ознаки.

 8. Виразність як ознака культури мовлення. Технічні показники виразного мовлення і виразного читання.

 9. Дихання і голос : технічні характеристики , правила гігієни та умови правильного дихання.

 10. Дикція і наголос як ознаки культури мовлення.

 11. Інтонація та інтонація як технічні показники виразного мовлення і читання. Партитура тексту.

 12. Культура монологічного мовлення.

 13. Культура діалогічного мовлення.

 14. Етикет. Поняття про мовний та мовленнєвий етикет.

 15. Національна система мовленнєвого етикету. Етикет і ментальність.

 16. Поняття про засоби логіко-емоційної виразності. Паузи, види пауз.

 17. Логічний наголос та його функціональні особливості.

 18. Виражальні зособи художнього мовлення. Засоби емоційно-образної виразності.

 19. Виразне читання вголос та його функції. Особливості читання прозових, поетичний і драматичних творів.


Питання модулів: «Українська дитяча література», «Світова дитяча література»

1.Педагогічна і виховна функція дитячої літератури, її роль у формуванні національної самосвідомості та характеру дитини.

2.Світлий образ дитини в фольклорній поезії. Колискові пісні та пестушки. Прочитайте їх напам'ять (на вибір). Малі фольклорні жанри.

3. Роль народних казок у становленні дитячої особистості.

4.Твори давньої літератури в сучасному дитячому прочитанні (літописи, патерики та ін.). «Повчання Володимира Мономаха – дітям» як моральний заповіт нащадкам.

5.Скласти розповідь про життя Г.Сковороди – мандрівного вчителя, філософа- мудреця. Відтворення його філософських поглядів у байках.

6.Скласти розповідь про Т. Шевченка для молодших школярів. Вірші Т.Шевченка про природу. Прочитати напам'ять «Садок вишневий коло хати», «Тече вода з-під явора».

7. Ліризм і сердечність шевченківської поезії про дітей-сиріт, автобіографізм цих творів («І золотої, й дорогої», «Мені тринадцятий минало»).

8. Неповторність, ліризм пейзажних творів Т.Шевченка для дітей.

9. Продовження шевченківських традицій у творчості Марка Вовчка. Сюжет повісті «Маруся».

10. Образ юної патріотки в повісті Марка Вовчка «Маруся».

11. Байки Є.Гребінки, їх національний характер, соціальна загостреність, викривальна правда.

12. Співомовки С.Руданського про високу моральність стосунків між людьми.

13.Пізнавальне та виховне значення байок Л.Глібова. Прочитати напам'ять «Чиж та Голуб», «Коник-стрибунець».

14. Оповідання та казки Олени Пчілки, своєрідне змалювання в них героїв.

15. Байки Олени Пчілки, їхня виховна цінність і ситуаційна подібність до

народних байок. Прочитати напам'ять байку (за власним вибором).

16. Вболівання Івана Франка над долею талановитої дитини в оповіданні «Малий

Мирон».

17. Погляди І. Франка на освіту і виховання (статті «Женщина-мати», «Байка про байку»).18. Морально-етичний світ казок І.Франка.

19. Гумор і сарказм циклу «Сміховинки» С.Воробкевича.

20.Твори С.Воробкевича в дитячому читанні, їхня художня досконалість, тематичне розмаїття. Прочитати напам'ять поезію «Рідна мова».

21.Скласти розповідь про Б.Грінченка для дітей. Поетичні твори Б.Грінченка, що

ввійшли в коло дитячого читання. Прочитати напам'ять поезії (на вибір).

22. Тематичне розмаїття оповідань Б.Грінченка про дітей і для дітей. Огляд віршованих легенд та казок Б.Грінченка, їх фольклорна та історична основа.

23. Доступність художнього зображення історичної події в оповіданні «Олеся» Б.Грінченка.

24. Багатогранність творчої і наукової діяльності Б.Грінченка. Тематика байок, їхня актуальність.

25.Оповідання М.Коцюбинського, що ввійшли в коло дитячого читання. Моральність істини в казках-мініатюрах. Образи дітей в оповіданнях.

26. Художня досконалість поезій Лесі Українки для дітей. Прочитати напам'ять вірш (за власним бажанням).

27. Казки Лесі Українки в дитячому читанні. Педагогічна мудрість казки «Біда навчить». Образи птахів, казковість сюжету.

28. Байки В.Самійленка. Викриття в них пасивності та рабської психології. Висока художня майстерність і ліризм поезій В.Самійленка. Прочитати напам'ять поезію «Найдорожча перлина».

29. Дніпрова Чайка як дитяча письменниця, автор лібрето дитячих опер. Виховне

значення легенд Дніпрової Чайки («Дівчина-чайка» та «Морське серце»).

30. Трагедія «маленької людини» в оповіданні В.Винниченка «Кумедія з Костем».

31. Тематична різноманітність поезій Олександра Олеся. Аналіз поезій з цитуванням напам'ять.

32. «Лісові казки» О.Іваненко. Поєднання в змісті казок фантазії і природничих знань.

33. Доброта та сердечність казок Григора Тютюнника, їхня філософська глибина

(«Степова казка»).

34. Відображення світу дитини в поезіях та казках для дітей Д.Павличка.

Прочитати напам’ять поезії Д.Павличка.

35. Духовна краса та щирість поезії Марійки Підгірянки про рідну землю, матір.

Прочитайте одну з поезій напам'ять (за власним вибором).

36. Ідейно-художній аналіз поезій В.Симоненка «З дитинства», «Кривда». Одну з

поезій прочитати напам'ять.

37. Магія слова, мудрий і казковий дивосвіт поезії Миколи Вінграновського для

дітей («Наша річка», «Ластівка біля вікна», «Мак і кіт», «Хто воно?», «Почалапали каченята»).

38.Зображення психології «дітей війни» в повісті «Первінка» Миколи Вінграновського.

39. Природничий цикл О.Копиленка «Як вони поживають», його роль у вихованні

дітей.


40.Твори В.Сухомлинського про людину і природу, про високу моральність стосунків між людьми («Сьома дочка», «Іменини», «Образливе слово», «Бо я – людина», «Соромно перед соловейком»).

41. Ліризм, майстерність і краса творів П.Тичини, М.Рильського та А.Малишка для дітей. Прочитати напам'ять вірші (на вибір студента).

42.Н.Забіла – автор казок для дітей. Використання народнопоетичних джерел в казках та віршах письменниці.

43. Веселий світ дитячих пригод у повісті В.Нестайка «Тореадори з Васюківки».

44. Вірші П.Воронька в дитячому читанні, розмаїття жанрів, ліризм. «Цап- забіяка» – казка поета про забіякуватих «героїв».

45.Поезії Ліни Костенко в дитячому читанні. Багатство мови, гранична точність слова. Прочитати напам'ять вірші (на вибір).

46.Фольклорні мотиви в поетичних казках Богдана Лепкого.

47.Зображення дитини, її світу у творах А. Костецького.

48.Твори Лесі Бризгун-Шанти в дитячому читанні.

49.Значення літературного доробку Катерини Перелісної для виховання дітей

(вірші «Брехлива киця», «Молитва», «Хто я?», «В автобусі», казка «Три правди»).

50.Твори Є.Гуцала в дитячому читанні.

51.Твори Дмитра Білоуса, що ввійшли в дитяче читання. Книга «Диво калинове»

– мудрий батьківський заповіт любити і шанувати мову наших славних пращурів,

оберігати її красу та чистоту

52. Повість А.Костецького «Суперклей Христофора Тюлькіна, або Вас викрито –

здавайтеся» про талановитих і кмітливих героїв.

53. Пізнавальна та виховна цінність творів М.Трублаїні про життя народів Півночі. Образи та колорит оповідань.

54. Повість-казка «Земля Світлячків» В Близнеця. Талановите поєднання у творі

реального і фантастичного. Ідея збереження природи. Світ реальності й фантазії у творі.

55. Оповідання Майка Йогансена про чарівний світ природи.

56. Зображення природи в повісті Ф.Зальтена «Бембі».

57. Популярність твору Льюїса Керролла «Аліса в Країні Чудес».

58. Осуд егоїзму в казці О.Уайльда «Велетень-себелюбець».

60. Добро і зло в казці Р. Кіплінга «Ріккі-Тіккі-Таві».

61. Твори Дж. Родарі в дитячому читанні.

62.А.Ліндгрен – двічі лауреат премії Г.К. Андерсена. Втілення мрії сироти про щасливе життя у фантастичному світі правди та справедливості в казці «Пеппі Довгапанчоха».

63. Повість-казка О.Пройслера «Мала Баба-Яга». Проблема творення добра, справедливих взаємин в людському суспільстві.

64. Гуманістичний та моральний зміст казки Карла Коллоді «Пригоди Піноккіо».

65. Уславлення доброти й людяності в повісті-казці А. Мілна «Вінні-Пух та всі- всі-всі».

66. Пригодницька література в дитячому читанні. (Огляд повісті Сельми Лагерлеф

«Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми»).

67. Ш. Перро – основоположник літературної казки Європи. Моральна основа його казок.

68. Казки Г.-Х.Андерсена, їхня тематична та моральна спрямованість.

69. Повчальний і захоплюючий світ казки «Карлик-довгоносик» В. Гауфа.

70. Фольклорна основа казок братів Якоба та Вільгельма Грімм.

71. Френк Баум – творець чарівної країни Оз. Герої повісті «Чарівник країни Оз» в

пошуках щастя.

72. Герої казок Джоеля Харріса «Вечори з дядечком Римусом». Кмітливий і

дотепний братик Кролик.

73. Казки народів Європи. Моральні цінності. Позитивні і негативні персонажі.

74. Казки народів світу. Спільне в зображенні добра і зла. Проблематика, національний колорит.

75. Виховне значення народних казок, легенд та переказів у становленні дитячої

особистості.


14. Рекомендована література:
Базова:

 1. Рідне слово. Українська дитяча література. Навчальний посібник : У 2-х кн. / Упор. Мовчун А.І, Варавкіна З.Д. – К.: Арій, 2007.

 2. Українська дитяча література: хрестоматія. / Упор. Л.П.Козачок.- 2-ге вид. – К.:Вища школа, 2006.

 3. Більчук М. Українські та зарубіжні письменники. Розповіді про життя і творчість. – Т.:Підручники і посібники, 2008.

 4. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія/ Упор. А.І.Мовчун та ін. – К.: Арій, 2011.

 5. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навч. посіб. - К.: Вища

шк, 1988.

 1. Ревуцький Д. Живе слово: Теорія виразного читання для школи:

Перевидання. - Львів, 2001.

 1. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: Навч. посіб. //

Упор. І.А. Луценко, A.M. Подолинний, Б.Й. Чатовськш. - К.: Вища

шк, 1992.

8. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч.посібник. –

2-ге вид. – К. : Ліра- К.,2007.

9. Зарубіжна література для дітей: підручник / Т.Б.Качак, Л.М.Круль.

– К.: Академвидав, 2014. 1. Українська література для дітей та юнацтва: підручник/ Тетяна Качак. – К.: ВЦ «Академія»,2016.


Допоміжна:

 1. Антисуржик : Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг.

 2. ред. О. Сербенської. – Л., 1994.

 3. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Антоненко-Давидович Б.

 • К :Укр. книгарня, 1997.

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Бабич Н.Д. – Львів, 1990.

 2. Багмут А. Й. Інтонація як засіб мовної комунікації / Багмут А. Й.,

 3. Борисик І. В., Олійник Г. П. – К., 1980.

 4. Багмут А. Й. Інтонація спонтанного мовлення / Багмут А. Й., Борисюк І. В.,Олійник Г. П. – К., 1985.

 5. Багмут А. Й. Семантика і інтонація в українській мові / Багмут А. Й. – К.,

1991.

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Бацевич Ф. С. –К. : Вид. центр “Академія”, 2004.

 2. Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія : [підруч.] /

Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. – К. : Либідь, 1993.

Бобир О. Етикет учителя : навч.-метод. посіб. / Бобир О. – К. : Ленвіт, 2004. 1. Бобир О. В. Етикет учителя : навч.-метод. посіб. / О. В. Бобир. – К. : Слово,2009.

 2. Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність /

С. К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998.

 1. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. – Л. : Норма, 2005.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /

[уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005.

 1. Винницький В. Українська акцентна система : становлення, розвиток /

Винницький В. – Л., 2002.

 1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП,

2002.

 1. Гриб В. П. Постановка мовного голосу / Гриб В. П. – Луцьк, 2001.

 2. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності : стилістика та культура мови / Єрмоленко С. Я. – К. : Довіра, 1999.

 3. Іванишин В. Мова і нація / Іванишин В., Радевич-Винницький Я. – [Вид. 4-е, доп.]. – Дрогобич, 1994.

 4. Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя / І. Комарова //

Шлях освіти. – 2001. – №1.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconПрограма навчальної дисципліни «дитяча література з основами літературознавства»
Дитяча література з основами літературознавства. Програма навчальної дисципліни. – Полтава, 2009. – С
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка