Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психологіїСкачати 438,76 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації08.06.2017
Розмір438,76 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан філософського факультету

доц. Рижак Л.В.

____________________________
“______”_______________2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФПН.09 ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ ______________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки ________0301 – соціально-політичні науки _____________

(шифр і назва напряму)

для спеціальності ______6.030102 – психологія ______________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації__________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення______ Філософський _____________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2017
ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки, спеціальністю 6.030102 – психологія. - Львів, 2017. - 24 с.

Розробник: Єсип Мар’яна Зіновіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ______ від. “____”________________2017 р.

Завідувач кафедри психології

_______________________ (Грабовська С. Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2017 р.
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)

0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)


Протокол № ___ від. “____”________________2017 р.
“_____”________________2017 р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2017

 __________, 2017 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Філософія психології”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки(шифр, назва)

НормативнаМодулів – 1

Напрям

6.030102 – психологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія4-й

4-й
Семестр

Загальна кількість годин – 90

8-й

8, 9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


20 год.

10 год.

Практичні, семінарські

20 год.

6 год.

Самостійна робота

50 год.

92 год.

Вид контролю

іспит

іспит

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс знайомить студентів з методологічними та філософськими проблемами та аспектами психології як наукової дисципліни. Особливість психології полягає в тому, що вона впродовж історії свого розвитку пов’язана з філософією і до другої половини ХІХ століття розвивалася в її лоні.Цільова аудиторія: студенти 4 курсу денної форми навчання (4 курсу заочної форми навчання).

Завдання курсу: оволодіти такими базовими поняттями, як філософія психології, філософська психологія, філософські проблеми психології, методологія психології, психологічна теорія та напрям.

Мета курсу: оволодіння студентами методологічною базою психології, структурування її принципів та категоріального апарату.

По проходженні курсу, студенти повинні знати: • базові принципи психологічної науки;

 • основні віхи взаємодії філософії та психології;

 • методологічні підходи у сучасній психології;

 • філософські проблеми психології.

вміти:

 • визначати філософсько-методологічні проблеми психології;

 • обирати філософсько-методологічний підхід у конкретному дослідженні;

 • послуговуватися філософсько-методологічними принципами у конкретному дослідженні;

 • проводити інтерпретацію даних з платформи певного методологічного підходу.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ»
Змістовний модуль 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. РОЗВИТОК ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Особливості впливу філософії на розвиток психології. Психологія як наука

Філософський період розвитку психології: від античності до виникнення експериментальної психології. Філософія для психології: методологічна база, база інтерпретації емпіричних даних, світогляд дослідників.

Людина і суспільство в філософії та психології. Проблеми «людина – природа» в психології і філософії. Проблема розуміння природи та сутності людини Розуміння свідомості в психології. Розуміння розвитку в психології.. Проблема детермінації психічних явищ.

Проблема пізнання в психології та філософії: гносеологія та когнітивна психологія.

Методологія психології. Принципи дослідження в психології. Категорії психології. Науковий факт в психології. Проблема об’єктивності психологічного дослідження.

Основні напрямки сучасної психології. Головні проблеми дослідження історії психології. Тенденції розвитку сучасної історії психології.


Рекомендована література

 1. Алехин А.Н., Курпатов А.В. Философия психологии. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 448 с., гл. 1

 2. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. – М.: Смысл, 2010. – 480 с.

 3. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1994. – 228 с., гл.1

 4. Патнэм Х. Философия сознания. – М. : Наука, 1999. – 240 с., гл.2

 5. O’Donohue W., Kitchener R.F. The Philosophy of Psychology. –London: SAGE, 1996. – 395 p., С. 4-33

 6. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого): Навч.-метод. посібн. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 204 с.

 7. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с., гл.1

 8. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Гардарики, 2007.-.639 с. ( - С. 583-593)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма курсу "Основи теоретичної біографістики" для спеціальності 030101 "Філософія"
Сучасна західна філософія”, “Філософія науки”, „Організація культурних проектів”. Знання, отримані студентами при вивченні даної...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка