Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303Скачати 292,79 Kb.
Дата конвертації07.05.2017
Розмір292,79 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор В. М. Федорик

________________________________

“______”_______________2012 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

напрям підготовки 6.020303 «Філологія»

спеціальність «Українська мова і література»

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ – 2012

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», спеціальністю «Мова і література (англійська та болгарська)».

Розробник: Філоненко Софія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Протокол від 20 серпня 2012 року № 2
Завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
_______________________ (В.А.Зарва)

20 серпня 2012 року


Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол від 20 серпня 2012 року № 1
20 серпня 2012 року Голова _______________ (О. П. Новик)

 БДПУ, 2012 рік

 Філоненко С.О, 2012 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань


Нормативна


Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Мова і література (англійська та болгарська)»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3, 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: проект

Семестр

Загальна кількість
годин – 60

5-й

6, 7-й

Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 32

самостійної роботи студента – 28


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр20 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

6 год

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

28 год.

46 год.

Індивідуальні завдання: 4 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 32 год. / 28 год.,

для заочної форми навчання – 14 год. / 46 год.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» є дати майбутнім учителям уявлення про англійську літературу ХХ століття, розкрити її багатство в історичній зумовленості і художній цінності, показати поступ літературно-естетичної думки, її вплив на творчій пошук письменників.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» є такі:


 1. Розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найдавніших представників літератури ХХ століття, ознайомити студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів.

 2. Забезпечити засвоєння студентами принципів модерністської та постмодерністської естетики у процесі аналітичної роботи над текстами художніх творів.

 3. Прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо.

 4. Розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми.

 5. Удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять, у тому числі й мовою оригіналу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • провідні напрями, стилі і течії періоду, що вивчається (модернізм, постмодернізм, школа «потоку свідомості»);

 • ідейно-художню своєрідність творчості найвідоміших письменників, зміст і поетику їхніх творів, їх місце та значення у національному та світовому літературному процесі;

 • основні історико-літературні праці, присвячені англійській літературі доби ХХ століття, новітні тенденції у дослідженні літератури модернізму та постмодернізму;


вміти:

 • аналізувати художні твори в єдності змісту і форми,

 • зіставляти точки зору літературознавців на різні явища англійської літератури, висловлювати власну думку, брати участь у дискусії,

 • працювати з довідковою літературою, енциклопедіями, словниками,

 • виразно читати поетичні твори мовою оригіналу. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Модернізм в англійській літературі 10-30-х років ХХ століття
Тема 1. Модернізм у творчості В.Вулф та Дж.Джойса

Поняття про модернізм, його естетику, поетику, течії в англійській літературі ХХ століття. Література «потоку свідомості». Творчість Джеймса Джойса, «батька модерністського роману». Образ «міста духовного паралічу» в збірці новел «Дублінці». Автобіографічність образу Стівена Дедалуса – головного героя роману «Портрет художника замолоду». Проблема ролі митця в суспільстві. Роман «Улісс»: проблема міфотворчості в мистецтві модернізму. Значення роману «Уліс» для становлення європейського високого модернізму.

Експериментальний характер творчості Вірджинії Вулф, її роль у гуртку «блумсберійців». Естетичні принципи Вулф (статті «Сучасна художня проза», «Містер Беннет і місіс Браун»). Періодизація творчості В. Вулф. «Місіс Делоувей» як «найбільш джойсівський роман Вулф»: потік свідомості у творі, заперечення його надмірності у Джойса. Гендерний експеримент у романі «Орландо». Есеїстика В. Вулф: проблема жіночої творчості, її феміністичне трактування.
Тема 2. Модернізм у творчості Д. Г. Лоуренса та Т. С. Еліота

Творчість Д. Г. Лоуренса і розвиток жанру модерністського роману. Проблема фрейдизму в романі «Сини й коханці». Роман «Коханець Леді Чаттерлі»: філософська концепція любові і сексу. Художня своєрідність прози Лоуренса. Творчість Томаса Стерна Еліота – англо-американського поета, класика модернізму. Теми трагізму існування людини та духовної кризи, породженої антигуманною цивілізацією. Інтелектуалізм, урбаністична тематика ранньої лірики Еліота. Поема «Безплідна земля»: міфологізм як художній метод. Поема «Порожні люди»: тема смерті за життя, трагічний фінал поеми. Еліот як виразник духовного досвіду «втраченого покоління». Есеїстика та літературна критика Еліота: формування модерністської концепції.


Тема 3. Модернізм у поезії та драматургії В. Б. Єйтса

Творчість Вільяма Батлера Єйтса: нероздільність громадсько-політичної і літературної діяльності письменника. Роль Єйтса у відродженні національної ірландської культури, становленні незалежної ірландської держави. Ідея реконструкції кельтської культури у творчості Єйтса, збірка есе «Кельтські сутінки». Вплив творчості Спенсера, Блейка, Шеллі на поезію Єйтса. Песимістичні настрої лірики останнього десятиліття, усамітнення поета у маєтку Вежа Белліні.


Змістовий модуль 2. Англійський реалістичний роман першої половини ХХ століття
Тема 1. Оновлення реалізму у творчості С. Моема, Р. Олдінгтона, А. Дж. Кроніна

Життєвий і творчий шлях Річарда Олдінгтона. Формування світогляду письменника. Тема «втраченого покоління» у романі «Смерть героя» Олдінгтона. Своєрідність романістики Арчібалда Джозефа Кроніна. Етапи творчості письменника. Роман Кроніна «Замок Броуді»: трагедія розпаду родини. Романи «Зірки дивляться вниз» і «Цитадель»: соціально-критичні мотиви. Сполучення модерністських та реалістичних рис у прозі Вільяма Сомерсета Моема. Проблема мистецтва в романах «Театр», «Місяць і мідяки». Майстерність Моема-новеліста.


Тема 2. Жанр антиутопії у творчості О.Гакслі та Дж.Орвелла

Національна своєрідність і джерела англійської антиутопії. Творчий шлях Джорджа Оруелла, викриття тоталітаризму в романі «1984», повісті «Звіроферма». Особливості соціальної сатири письменника. Творчий шлях О. Гакслі. Філософська проблематика роману Ґакслі «О світе новий, чудовий».


Змістовий модуль 3. Англійська проза середини ХХ століття
Тема 1. Поетика умовності у творчості Дж. Б. Прістлі, М. Спарк, Ч. П. Сноу, Г. Гріна

Творчість Джона Бойнтона Прістлі, її жанрове розмаїття: романи, повісті, оповідання, есе, пародії, сценарії, біографії, мемуари, драматургія. Традиція Діккенса, розкриття своєрідності його гумору в літературно-критичних працях («Англійські комічні характери», «Англійський гумор»). Романи Прістлі: «Вулиця Янгола», «Добрі товариші», «Ця стара країна», «Чарівники», «Сер Майкл і сер Джордж», «Альберт виплутується», «31 червня». Творчість Грема Гріна – одного з найвидатніших англійських письменників ХХ ст. Поділ письменником власних творів на «розважальні історії» (політичні детективи) і «серйозні романи» (соціально-політичні романи). Синтез цих жанрів у найкращих романах Гріна: «Тихий американець», «Наша людина в Гавані», «Монсеньйор Кіхот», «Комедіанти». Гуманістична спрямованість творчості Гріна («книги поглибленої правди»). Колоніальна проблематика роману «Тихий американець», розвінчання колоніальної політики Британії та США у В’єтнамі.


Тема 2. Англійський інтелектуальний роман: В.Голдінг, А.Мердок, Дж.Фаулз, І.Во

Інтелектуальний роман як своєрідний літературний жанр. Вільям Голдінг – автор інтелектуальних романів. Вплив екзистенціалізму на Голдінга та форми прояву цього впливу у філософсько-алегоричних романах письменника. Проблеми моральної сутності прогресу в романах Голдінга («Володар мух», «Спадкоємці», «Злодюжка Мартін», «Вільне падіння», «Шпиль», Піраміда», «Ритуали плавання» та ін.).  Проблема людської особистості в романах Айріс Мердок (1919-1999). Поєднання філософських та літературних зацікавлень письменниці. Судження Мердок про сучасний філософський роман. Екзистенціалізм та натуралізм у світогляді та творчості письменниці. Періодизація творчості Мердок. Реалістичні та романтичні засади у творчості Мердок. Вираження ідеалу добра та тема творчої праці в романі «Чорний принц». Інтерпретація теми Гамлета в романі. Творчість Джона Фаулза. Філософські романи письменника: «Колекціонер», «Маг», «Подруга французького лейтенанта», «Деніел Мартін», «Мантиса», «Вежа з чорного дерева», «Вагріус». Використання письменником сюжетних схем і прийомів масової літератури. Гра з літературним підтекстом, із сюжетними міфопоетичними схемами. Концепція життя як гри, театру. Постмодерністські тенденції у творчості Фаулза.


Змістовий модуль 4. Тенденції розвитку англійської літератури другої половини ХХ століття
Тема 1. Література покоління «сердитих молодих людей»

Оновлення англійського реалізму в другій половині ХХ сто., взаємодія його з модерністською естетикою. «Сердиті молоді люди» як визначне явище англійської літератури 50-х років: Кінгслі Еміс, Джон Вейн, Джон Осборн, Джон Рейн. Емоційна сила засудження буржуазного суспільства, показ розчарування, страху перед новою війною. Відсутність позитивної програми «сердитих», індивідуалістичний характер протесту. Романи Вейна «Поспішай донизу» (1953), «Живи теперішнім» (1955), «Убий батька», «Зима в горах» (1970), «Менше небо» (1967). Роман Еміса «Щасливчик Джим» (1954).


Тема 2. Розвиток літературної казки і фантастики

Розвиток наукової фантастики і фентезі в англійські літературі ХХ століття (неоміфологічна епопея Дж. Р. Толкіна «Володар перснів»). Цикл Дж. Роулінг про Гаррі Потера: проблема жанру, традиції англійської літератури.


Тема 3. Постмодернізм в англійській літературі кінця ХХ століття

Тенденції розвитку сучасної англійської прози. Творчість Тібора Фішера (1959). Романи-бестселери «Гірше нікуди» (1992), «Грабіжники-інтелектуали» (1995), «Збирач – збирач», «Колекційна річ» (1997), «Філософи з великої дороги» (1999), «дурнів просять не турбуватися» (2000). Суміш жорстокості, чорного гумору, інтелектуальних пасажів у стилі Фішера. Умовний прийом розповіді від імені одухотвореного предмета – старовинної античної вази з головою Горгони в романі «Колекційна річ». Бачення життя мистецтвознавця Рози очима вази, емоційний зв’язок між предметом і людиною. Жанр фантасмагоричної казки.Творчість Пітера Акройда (1949) – англійського поета, прозаїка, критика. Впливи Т.С.Еліота у збірках поезій «Лондонський скряга» (1973), «Сільське життя» (1978), «Розваги Перлі та інші поезії» (1987). Теоретичні погляди Акройда на літературу у збірнику есе «Нотатки про нову культуру. Есе про модернізм» (1976). Інтерес до авангардної поезії в критичній праці «Езра Паунд і його світ» (1980), біографії «Т.С.Еліот» (1984). Варіації на теми з Діккенса в першому романі «Велика лондонська пожежа» (1982), відтворення стилю англійського класика. Роман «Заповіт Оскара Вайльда» (1983): форма особистого щоденника письменника з серпня по листопад 1900 р. Достовірне відтворення англійського життя межі століть, стилізація під парадоксальний і афористичний стиль Вайльда. Літературне осмислення теми містифікації в романі «Чаттертон» (1987). Тема загальної підробки і плагіату в літературі. Автоцитування в романі (алюзії на власні ранні романи). Жанр белетризованої «домишленої» біографії у творчості Акройда: «Діккенс» (1990), «Блейк» (1995), «Життя Томаса Мора» (1998). «Біографія міста» в книзі «Лондон» (2000). Риси постмодернізму у творчості Акройда.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Модернізм в англійській літературі 10-30-х років ХХ століття

Тема 1. Модернізм у творчості В. Вулф та Дж.Джойса

6

2

22

6

2

-4

Тема 2. Модернізм у творчості Д. Г. Лоуренса та Т. С. Еліота

6

2

22

6

-

24

Тема 3. Модернізм у поезії та драматургії В. Б. Єйтса

6

2

22

6

-

-6

Разом за змістовим модулем 1

18

6

66

18

2

214

Змістовий модуль 2. Англійський реалістичний роман першої половини ХХ століття

Тема 1. Оновлення реалізму у творчості С. Моема, Р. Олдінгтона, А. Дж. Кроніна

8

2

24

8

-

-8

Тема 2. Жанр антиутопії у творчості О. Гакслі та Дж. Орвелла

8

2

24

8

2

-6

Разом за змістовим модулем 2

16

4

48

16

2

-14

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Англійська проза середини ХХ століття

Тема 1. Поетика умовності у творчості Дж. Б. Прістлі, М. Спарк, Ч. П. Сноу, Г. Гріна

6

2

-4

6

2

-4

Тема 2. Англійський інтелектуальний роман: В. Голдінг, А. Мердок, Дж. Фаулз, І. Во

8

2

24

8

-

26

Разом за змістовим модулем 2

14

4

28

14

2

210

Змістовий модуль 4. Тенденції розвитку англійської літератури другої половини ХХ століття

Тема 1. Література покоління «сердитих молодих людей»

4

2

-2

4

-

22

Тема 2. Розвиток літературної казки і фантастики

4

2

-2

4

-

-4

Тема 3. Постмодернізм в англійській літературі кінця ХХ століття

4

2

-2

4

2

-2

Разом за змістовим модулем 2

12

6

-6

12

2

28

Усього годин


60

20

1228

60

8

646
 1. Теми лекційних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Роман «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса та В. Вулф.

2

2

Модерністська поетика творчості Д.Г.Лоуренса та Т.С.Еліота.

2

3

Рух від вікторіанства до модернізму в поезії і драматургії В.Б.Єйтса.

2

4

Оновлення реалізму у творчості С. Моема, Р. Олдінгтона, А. Дж. Кроніна.

2

5

Жанр антиутопії у творчості О. Гакслі та Дж. Орвелла.

2

6

Поетика умовності у творчості Дж. Б. Прістлі, М. Спарк, Ч. П. Сноу, Г. Гріна.

2

7

Англійський інтелектуальний роман: В. Голдінг, А. Мердок, Дж. Фаулз, І. Во.

2

8

Література покоління «сердитих молодих людей».

2

9

Розвиток літературної казки і фантастики.

2

10

Постмодернізм в англійській літературі кінця ХХ століття.

2
Усього годин

20 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Творчість Вірджинії Вулф як явище модернізму

2

2

Творчість Томаса Стернза Еліота як явище модернізму

2

3

Стильова еволюція творчості Вільяма Батлера Єйтса

2

4

Проблема митця в романі Вільяма Сомерсета Моема «Театр»

2

5

Антиутопія Джорджа Оруелла «1984»: викриття тоталітарного суспільства

2

6

Художній світ роману Джона Фаулза «Подруга французького лейтенанта»

2
Усього годин

12


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Творчість В. Вулф та Дж. Джойса: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

2

Творчість Т. С. Еліота та Д. Г. Лоуренса: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

3

Творчість В. Б. Єйтса: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

4

Творчість С. Моема, Р. Олдінгтона, А. Дж. Кроніна: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

5

Творчість О. Гакслі та Дж. Орвелла: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

6

Творчість Дж. Б. Прістлі, М. Спарк, Ч. П. Сноу, Г. Гріна: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

7

Творчість В. Голдінга, А. Мердок, Дж. Фаулза, І. Во: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

8

Творчість покоління «сердитих молодих людей»: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

9

Розвиток літературної казки і фантастики: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2

10

Постмодернізм в англійській літературі кінця ХХ століття: робота з художніми текстами та науковими першоджерелами.

2
Усього годин

289. Індивідуальні завдання

(приклади)


 1. Законспектувати уривок зі статті М. Бредбері «Вірджинія Вулф», присвячений роману «Місіс Делоувей», статтю Г. Блума «Орландо» Вірджинії Вулф: фемінізм як любов до читання».

 2. Перекласти уривок з роману і біографію Вірджинії Вулф.

 3. Перекласти письмово літературно-критичний уривок про творчість Еліота, уривок з поеми «Порожні люди».

 4. Законспектувати статтю: Павличко С. «Поезія Томаса Стернза Еліота».

 5. Законспектувати статтю Соломії Павличко «Вільям Батлер Єйтс».

 6. Перекласти біографію В.Б. Єйтса, зробити дослівний переклад його поезії «THE LOVER TELLS OF THE ROSE IN HIS HEART», порівняти з художнім перекладом.

 7. Перекласти письмово біографію В.С. Моема.


10. Методи навчання

 1. За характером логіки пізнання: аналітичний, синтетичний, дедуктивний, індуктивний.

 2. За рівнем самостійності розумової діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

 3. За джерелом знань: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, інструктаж, робота з книгою); наочні (демонстрація, ілюстрація, спостереження); практичні (практична робота, вправа).

 4. За дидактичними цілями: методи організації навчальної діяльності, стимулювання і релаксації, контролю та оцінки.11. Методи контролю

Усні методи: індивідуальне, групове та фронтальне опитування, виразне виконання поетичних творів напам’ять, письмові: тестування, виконання письмових завдань (репродуктивних і творчих), самостійних робіт, контрольних робіт. Усні та письмові відповіді на питання екзамену.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8Підсумкова контрольна робота (залікова робота)

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольні питання з курсу.


14. Рекомендована література

Базова література

 1. Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др. Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2003.

 2. Зарубежная литература XX века: Учеб. пособие для вузов по направлению и спец. «Филология» / В. М. Толмачев, В. Д. Седельник, Д. А. Иванов и др. Под ред. В. М. Толмачева. – М. : Академия, 2003.

 3. Зарубіжна література ХХ століття /За ред. О.М. Ніколенко, Н.В. Хоменко, Т.М. Конєвої. – К. : Академія, 1998. – 320 с.

 4. История зарубежной литературы XX века: Учебник для вузов / Л. Г. Михайлова, А. В. Ващенко, Я. Н. Засурский и др. Под ред. Л. Г. Михайловой, Я. Н. Засурского. – М. : Проспект, 2003.

 5. Історія зарубіжної літератури XX ст. / Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І . – К. : ЦНЛ, 2011. – 488 с.

 6. Кузьменко В. І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посібник. – К. : Академія, 2010. – 496 с.

 7. Модернизм в зарубежной литературе: литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии: Учеб. пособие по курсу «История зарубеж. лит. XX века» для филол. спец. пед. вузов и ун-тов / Л. В. Дудова, Н. П. Михальская, В. П. Трыков. – М. : Флинта, 1998; 2000; 2001.

 8. Помазан І.О. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 256 с.


Допоміжна література

 1. Акройд П. Завещание О.Уайльда // Иностранная литература. – 1993. – №11. – С.49-123.

 2. Бандровська О. Трансформації біографічного жанру в творчості Пітера Акройда // Записки Наукового товариства імені Шевченка Т. CCXLVI. Праці Філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 127-137.

 3. Борецький М. Антиутопія Дж. Орвелла „1984” як узагальнена картина радянського тоталітаризму // Відродження. – 1996. – №1. – С.25-28.

 4. Брандис Е., Дмитриевский В. Зеркало тревог и сомнений. О современном состоянии и путях развития англо-американской научной фантастики. – К.: Знание, 1967. – 64 с.

 5. Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973. Огляди і портрети. – К.: Вища школа, 1974. – 392с.

 6. Гакслі О. Прекрасний новий світ // Всесвіт. – 1994. – №5-6, №7.

 7. Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. – 1988. – №12. – С.217-230.

 8. Гарин И. И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002.

 9. Градовський А.В. Парадокси здорового глузду. До вивчення роману Вільяма Голдінга “Володар мух” Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №3. – С.31-34.

 10. Джойс Дж. Улисс // Иностранная литература. – 1989. – № 1-12.

 11. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие / Под ред. Л. Андреева. – М., 2001.

 12. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – 351 с.

 13. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.

 14. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

 15. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века (1917–1945): Учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1980.

 16. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1990. – 431 с.

 17. История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. З.Т.Гражданской. – М.: Госучпедгиз, 1963. – 856 с.

 18. Йейтс В.Б. Воинство сидов и другие стихи // Иностранная литература. – 1986. – №1.

 19. Ковбасенко Л.В., Савчук Р.Л., Дорофієва Н.І., Семків Р. Джеймс Джойс “Джакомо Джойс”. Матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №9. – С.42-50.

 20. Крік Б. Джордж Орвелл. Життя: Уривки з книги // Всесвіт. – 1991. – №1.

 21. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века / М.Елизарова, Н.Михальская. – М.: Высшая школа, 1965. – 803 с.

 22. Ландор М. Олдос Хаксли: попутки диалога с советской стороной // Вопросы литературы. – 1995. – Вып.5. – С.211-229.

 23. Литература ХХ века. 1871-1917: Хрестоматия / Под ред.. Н.П.Михальской, Б.И.Пуришева. – М.: Просвещение, 1981. – 638 с.

 24. Література Англії    [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / O. V. Bagats'ka, M. V. Duka. – Суми : Університетська книга, 2006. – 443 с.

 25. Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник / за ред. К. О. Шахової. / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко, С. Д. Павличко та інш. – К.: Либідь, 1993.

 26. Література Великобританії і США    [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / M. М. Дудченко ; рец. : Ю. А. Зацний, С. О. Швачко. – Суми: Університетська книга, 2006. – 445 с.

 27. Малецька А. Катастрофічні візії О.Гакслі // Всесвіт. – 1994. – №7. – С.155-157.

 28. Матвієнко С. “Маленька людина – людина порожня”? (До прочитання поеми “Порожні люди” Томаса Стерна Еліота // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №1. – С.48-50.

 29. Мердок А. Сочинения в трех томах. – М.: Радуга, 1991. – Т.1 (статья С.5-18).

 30. Мірошниченко Л. Останній роман В.Голдінга // Всесвіт. – 1998. – №8. – С.146-152.

 31. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ века. – М.: Высшая школа, 1982. – С.69-182.

 32. Недошивин В. Джордж Оруэлл – беглец из лагеря победителей // Иностранная литература. – 1990. – №3.

 33. Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии // Вопросы литературы. – 1998. – №4. – С.179-203.

 34. Орлова О.В., Дереза Л.В. Крах ілюзій виснажив духовність. Т.С. Еліот // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №1. – С.29-31.

 35. Оруэлл Дж. „1984” и эссе разных лет: Пер. с англ. / Сост. В.С.Муравьев, Предисл.А.М.Зверева, Коммент. В.А.Чаликовой. – М.: Прогресс, 1989. – 384 с.

 36. Павличко С. Зарубіжна література. – К.: Основи, 2001. – 528 с.

 37. Прокаєв Ф.І., Кубинський Б.В., Долгунов І.В. Зарубіжна література. – К.: Вища школа, 1987. – 304 с.

 38. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс. – Львів, 2011.

 39. Фаулз Дж. Дэниел Мартин: Роман // Иностранная литература. – 1989. – №10-12.

 40. Фаулз Дж. Подруга французького лейтенанта. – М.: ХЛ, 1985. – 480 с.

 41. Филюшкина С. Н. Современный английский роман. – Воронеж. 1988.

 42. Хаксли О. О дивный новый мир // Иностранная литература. – 1988. – №4.

 43. Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностранная литература. – 1994. – №1. – С.235-240.

 44. Чаликова В., Недошивин В. Неизвестный Оруэлл (Диалог) // Иностранная література. – 1992. – № 2.

 45. Шахова К.О. Англійська художня антиутопія у світовому контексті // Література Англії: ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1993. – С.210-223.

 46. Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф // Иностранная литература. – 1988. – № 12.


15. Інформаційні ресурси

 1. Сайт університету: http://bdpu.org/ та бібліотеки: http://bdpu.org/library.html

 2. Медіатека Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

 3. Библиотека Максима Мошкова lib.ru

 4. Либрусек. Много книг lib.rus.ec

 5. Библиотека Гумер www.gumer.info

 6. Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН. www.aldebaran.ru

 7. Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади. www.ae-lib.org.ua

 8. English Literature & Texts - 20th Century http://www.digitalbookindex.org/_search/search010litenglish20athca.asp
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl -> angl lit -> anglit20st
anglit20st -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
anglit20st -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
anglit20st -> «творчість томаса стернза еліота як явище англійського модернізму»
anglit20st -> «художній світ романів Джона фаулза (на прикладі роману «подруга французького лейтенанта»)
anglit20st -> «стильова еволюція творчості вільяма батлера єйтса»
anglit20st -> «творчість вірджинії вулф як явище модернізму»
angl lit -> Художній світ поезії джона кітса» План Життєвий І творчий шлях поета. Естетичні погляди Джона Кітса. Ототожнення краси й істини. «Аксіоми поезії»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика
Робоча програма Історія фізики для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303 iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка