Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 стСторінка1/8
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0,94 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________
“______”_______________2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія філософії 19-20 ст.
_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки______033 філософія________________________
(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______ філософія ___________________


(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації____________________________________________________

(назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення____філософський факультет______
(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу


Львів - 2016


Історія філософії 19-20 ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 6.020301 „філософія” - ЛНУ ім. І.Франка: Філософський факультет, Серія: методичні матеріали, 2016.
Розробник:
Кандидат філософських наук, доцент Дахній А.Й.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії філософії

Протокол № 1 від “30” серпня 2016 р.
Завідувач кафедрою:
_______________________ (Пашук А.І.) “_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол № _199/_7_ від. “_31___”____серпня____________2016_ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________(Рижак Л. В,.)

Дахній А.Й., 2016


1. Опис навчальної дисципліни
Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Історія філософії 19-20 ст.”
Галузь знань, напрям

Характеристика навчальної

Найменування
дисципліни
підготовки, освітньо-


показників
кваліфікаційний рівень

денна форма навчанняГалузь знань

Нормативна

Кількість кредитів – 3,5
03 гуманітарні науки(шифр, назва)

Напрям


Модулів – 2
033 філософія

Рік підготовки:(шифр, назва)


Змістових модулів - 6
Спеціальність (професійне

4-й
Семестрспрямування)


7-й
8-й

Заг. кількість год. - 238
філософія


Лекції
Тижневих годин для


32 год.
20 год.

денної форми навчання:


Практичні, семінарські

7 семестр:
32 год.
20 год.

аудиторних – 4 год.
Освітньо-кваліфікаційнийЛабораторні

самостійної роботирівень:

- год.
- год.

студента – 4 год.


бакалавр

Самостійна робота

8 семестр:
аудиторних – 4 год.


64 год.
70 год.

ІНДЗ:

самостійної роботи


Вид контролю: іспит

студента – 7 год.2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Історія філософії 19-20ст.» – вивчення та аналіз студентами основних закономірностей становлення і розвитку найважливіших течій і концепцій західної філософії новітнього часу (тобто починаючи з 30-х-40-х років ХІХ століття до нашого часу), зокрема, осягнення специфіки посткласичного типу філософування.

Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів із багатством і різносторонністю ідей і концепцій західної філософії новітнього часу, зокрема, у створенні передумов щодо вміння проводити студентами як диференціацію в західній філософії, яка визначається ментальною специфікою (т.зв. англо-саксонська та європейсько-континентальна парадигми), так і стосовно спроможності віднаходити паралелі і спорідненості, курс покликаний також допомогти формуванню у реципієнтів цілісного уявлення про її ключові поняття.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • хронологічні параметри новітньої філософії в рамках загальної історії філософії

  • специфіку некласичної філософської парадигми, на противагу до класичного типу філософії;

  • найбільш репрезентативні фігури західного мислення новітнього часу і їхні основні підходи до формулювання та вирішення філософських питань;

  • методологію вивчення новітньої західної філософії;

  • головні особливості філософських течій 19-20 ст. та відмінності між ними (виходячи з базоовї диференціації між англосаксонською та європейсько-континентальною філософськими парадигмами);


вміти:

  • давати визначення і грамотно оперувати ключовими термінами тих чи інших течій західної філософії новітнього часу;

  • застосовувати здобуті знання для аналізу та інтерпретації різноманітних філософських поглядів сучасності;

  • розуміти особливості взаємозв’язку між ідеями мислителів того самого філософського напрямку та водночас віднаходити паралелі до концепцій репрезентантів інших течій мислення;

  • володіти методологією та методами пізнання, які застосовує історико-філософська наука;

  • ідентифікувати та аналізувати поняття, властиві для певного напрямку чи філософа.


3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7 семестр

Змістовий модуль 1. Предмет історії філософії 19-20 ст. Становлення посткласичної філософської парадигми та філософія романтизму

Тема 1. Предмет, завдання і структура курсу

6

2

-


4Тема 2. Становлення і розвиток посткласичної філософії. Романтизм

16

6

4


6Разом – зм. модуль 1

22

8

4


10Змістовий модуль 2. “Філософія життя”

Тема 3. Артур Шопенгауер як предтеча “філософії життя”

10

2

2


6Тема 4. “Філософія життя” у ХІХ столітті. Мислення Ф.Ніцше

16

4

4


8Тема 5. “Філософія життя” в кінці ХІХ-ХХ ст.:А.Бергсон і О.Шпенглер

10

2

2


6Разом – зм. модуль 2

36

8

820
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Змістовий модуль 3. “Екзистенційне філософування 19-20 ст.”


Тема 6.Екзистенційна філософія. Основні характеристики напряму

.


6

2

-


4Тема 7.

Передекзистен- ціалізм С.К’єркегора.
16

4

4


8Тема 8. М.Гайдеґґер:фунда-

ментальна онтологія і філософія техніки.18

4

68Тема 9. Екзистенційна

філософія К.Ясперса12

2

46Тема 10. Атеїстичний екзистенціалізм Ж.-П.Сартра і А.Камю

18

4

68Разом – зм. модуль 3

70

16

20


34Разом за 7 семестр

128

32

32648 семестр

Змістовий модуль 4. “Релігійні напрями західного мислення другої половини 19-20 ст.”

Тема 11. Філософія

неотомізму10

2

2


6Тема 12.

Популяризація католицької доктрини та теярдизм8

2

2


4Тема 13 Діалектична

теологія.6

2

-


4Разом – зм. модуль 4

24

6

414Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Змістовий модуль 5. “Феноменологічно-герменевтична традиція в новітній західній філософії”

Тема 14. Феноменологія.

10

2

2


6Тема 15. Філософська герменевтика

12

4

2


6

Разом – зм. модуль 5

22

6

412


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Змістовий модуль 6. “Філософські школи позитивістської традиції і філософія прагматизму”

Тема 16. Філософія

“першого”

позитивізму


12

2

2


8Тема 17. Від “другого”

позитивізму до “третього”16

2

4


10Тема 18. Постпозитивізм.

К.Поппер, Т.Кун14

2

48
Тема 19. Прагматизм Ч.С. Пірса та В.Джеймса

12

1

1


10Тема 20. Розвиток прагматизму

у 20ст. Дж.Дьюї і Р.Рорті10

1

1


8Разом – зм. модуль 6

64

8

12


44Разом за 8 семестр

110

20

20704.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Предмет історії філософії 19-20 ст. Становлення посткласичної філософської парадигми та філософія романтизму

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка