Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україниСторінка1/4
Дата конвертації12.06.2017
Розмір0,55 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНмолодьспорту

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030104 політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) 6.030104 політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

______ – 20___
Історія політичної думки України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030104 політологія, спеціальність - теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, філософського факультету . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.

Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Сорба О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)
“_____”___________________ 20___ р
Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.
“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__
 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія політичної думки України»)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 3

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

3-йСеместр

Загальна кількість годин – 162

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

36 год.Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

108 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, ідеологічної складової та практичної направленості громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України, з’ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріорітети становлення та розвитку політичної системи на українських землях;

Завдання:

 • вивчення соціально-історичних детермінант формування політичної думки українського народу та закономірностей їх змінюваності в різних історичних епохах;

 • виділення етапів наукової концептуалізації української політичної думки та періодів її інституціоналізації;

 • з’ясування змістової частини та політичних наслідків оригінальних та інтерпретаційних текстів політичної думки України;

 • вивчити ідеологічну складову та практичну направленість громадсько-політичної діяльності представників української еліти різних історичних періодів;

 • вивчення закономірностей формування та історичної трансформації основних політичних інститутів на українських землях, становлення форм політичного та державного самовизначення українського народу;

 • виявлення та екстраполяція на сучасний політичний процес принципів та механізмів функціонування та зміни системи політичних відносин в різні історичні періоди;

 • визначення політичних, правових, економічних, культурно-духовних вимірів буття людини, виявлення їх взаємопроникнення та взаємозалежності, а також впливу на політичну та громадянську ідентичність сучасного українця;

 • виявлення основних детермінант (антропологічних, правових, морально-етичних тощо) формування системи політичної влади в Україні;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен


знати:

соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні, ідеологічну складову та практичну направленість громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України;вміти:

виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріорітети становлення та розвитку політичної системи на українських землях, екстраполювати отримані зання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні;

 1. Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

Змістовий модуль 1. Політична думк в Україні від давніх часів до кінця ХVІІІ століття


Тема 1. Родоплемінний лад та зородження уявлень про політику на українських землях докиївської доби

Тема 1. Родоплемінний лад та зородження уявлень про політику на українських землях докиївської доби

2

1

6

Тема 2. Суспільно-політичний устрій та політична думка Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – ХІV ст.)

Тема 2. Суспільно-політичний устрій та політична думка Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – ХІV ст.)

2

1

6

Тема 3. Ідеї держави та суспільних відносин у період занепаду України і боротьби за відновлення її державності (ХV – ХVІІ ст.)

Тема 3. Ідеї держави та суспільних відносин у період занепаду України і боротьби за відновлення її державності (ХV – ХVІІ ст.)

2

1

6

Тема 4. Державно-політичний устрій в українській політичній думці ХVІІІ ст.

Тема 4. Державно-політичний устрій в українській політичній думці ХVІІІ ст.

2

1

6

Разом – зм. модуль1

8

4

24

Змістовий модуль 2. Українська політична думка ХІХ століття

Тема 5. Політичні ідеї першої половини ХІХ ст.

Тема 5. Політичні ідеї першої половини ХІХ ст.

4

2

12

Тема 6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій

Тема 6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій

4

2

12

Тема 7. Поширення передової політичної думки в Західній Україні

Тема 7. Поширення передової політичної думки в Західній Україні

4

2

12

Разом – зм. модуль2

12

6

36

Змістовий модуль 3. Основні напрямки української політології ХХ століття

Тема 8. Суспільно-політична ситуація в Україні на рубежі століть

Тема 8. Суспільно-політична ситуація в Україні на рубежі століть

4

2

12

Тема 9. Ідеї монархізму і національного радикалізму

Тема 9. Ідеї монархізму і національного радикалізму

4

2

12

Тема 10. Націонал-комунізм в українській політичній думці

Тема 10. Націонал-комунізм в українській політичній думці

4

2

12

Тема 11. Політична ідеологія українського дисидентського руху 60-80-х років

Тема 11. Політична ідеологія українського дисидентського руху 60-80-х років

4

2

12

Разом – зм. модуль3

16

8

48

ВСЬОГО

36

18

108


Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль

Змістовий модуль 1. Політична думк в Україні від давніх часів до кінця ХVІІІ століття.

Тема 1. Родоплемінний лад та зородження уявлень про політику на українських землях докиївської доби
2

16Тема 2. Суспільно-політичний устрій та політична думка Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – ХІV ст.)
2

16Тема 3. Ідеї держави та суспільних відносин у період занепаду України і боротьби за відновлення її державності (ХV – ХVІІ ст.)
2

16Тема 4. Державно-політичний устрій в українській політичній думці ХVІІІ ст.
2

16Змістовий модуль 2. Українська політична думка ХІХ століття

Тема 5. Політичні ідеї першої половини ХІХ ст.
4

212Тема 6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій
4

212Тема 7. Поширення передової політичної думки в Західній Україні
4

212Змістовий модуль 3. Основні напрямки української політології ХХ століття

Тема 8. Суспільно-політична ситуація в Україні на рубежі століть
4

212Тема 9. Ідеї монархізму і національного радикалізму
4

212Тема 10. Націонал-комунізм в українській політичній думці
4

212Тема 11. Політична ідеологія українського дисидентського руху 60-80-х років
4

212Разом
36

18108
Самостійна робота:


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Родоплемінний лад та зородження уявлень про політику на українських землях докиївської доби

6

2.

Суспільно-політичний устрій та політична думка Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – ХІV ст.)

6

3.

Ідеї держави та суспільних відносин у період занепаду України і боротьби за відновлення її державності (ХV – ХVІІ ст.)

6

4.

Державно-політичний устрій в українській політичній думці ХVІІІ ст.

6

5.

Політичні ідеї першої половини ХІХ ст.

12

6.

Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій

12

7.

Поширення передової політичної думки в Західній Україні

12

8.

Суспільно-політична ситуація в Україні на рубежі століть

12

9.

Ідеї монархізму і національного радикалізму

12

10.

Націонал-комунізм в українській політичній думці

12

11.

Політична ідеологія українського дисидентського руху 60-80-х років

12
Разом

108


Передмова

Народ, що забуває власну історію, приречений раз у раз повторювати помилки минулого. Адже історія — то ідеї еліти та настрої мас, уроки звершень і помилок, що є змістом масового несвідомого етносу.

Українську історію не можна читати без брому — відзначав свого часу один з лідерів Української Народної Республіки В. Винниченко. Не можна тому, що вся вона пронизана кривавими подіями, зрадами провідників, бездумними і жорстокими бунтами мас, міжусобицями і чварами. І в той же час, це історія великих мрій і величних прагнень, неймовірної жертовності, героїзму і відваги.

Кожен заґарбник намагався витравити з історичної пам’яті українців позитивні приклади, залишаючи і посилюючи натомість явища і події, які пригнічували національне достоїнство, гордість за свою країну і народ. Настав час об’єктивно, наскільки це можливо на даному історичному етапі розвитку, проаналізувати історію ідей і концепцій, що рухали Україну до незалежності здобутої наприкінці другого тисячоліття нашої ери. Проаналізувати для того, щоб отримана незалежність не Стала черговим коротким епізодом між довгими роками поневоленого існування, щоб кожен громадянин Української Держави відчув себе господарем у своєму домі. Господарем, що несе відповідальність за свою долю і майбутнє нащадків перед пам’яттю предків, які ціною власного добробуту, власною кров’ю, а часто і самим життям прокладали шлях до свободи і незалежності України.

Україна завжди прагла волі, писав колись великий французький філософ Вольтер, визначаючи фактично українську національну ідею. До волі, що не завжди асоціювалась з власною державністю. Однак, уроки історії навчили нас, що власна держава хоч і не гарантує кожному вирішення всіх його проблем, але без неї повноцінної свободи бути не може.

Українська державність має тривалу історію. Не меншу має і історія бездержавного, поневоленого існування українського етносу. Спогади про минулу державну велич, прагнення її відродити постійно спонукали до теоретичних пошуків шляхів та форм втілення віковічної мрії. Ці теоретичні побудови часто лягали в основу практичний дій і зумовлювали чи то наближення, чи то віддалення реалізації ідеї самостійного державно-політичного існування.Концепції державності в концентрованій, узагальненій формі відображали ідеали політичних еліт, прагнення представників народних мас, давали відповіді на питання чим повинна бути українська держава, для чого вона існуватиме, яким шляхом буде побудована.
Об’єктом дослідження є соціально-політині передумови формування політичної думки, оригінальні тексти політичних мислителів та тексти інтерпретаційні.
Предмет – закони та принципи формування предмету політичної науки її методології в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.
Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного…Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка