Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностейСторінка1/3
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Робоча програма навчальної дисципліни


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра новітньої історії України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________________

______”_______________2013___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Історія України

напряму підготовки 6.030301 Журналістика

для спеціальностей 03 03 Журналістика та інформація

спеціалізаціїІсторичний факультет

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

ЛЬВІВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України для студентів І курсу факультету журналістики.

За напрямом підготовки 6.030301 Журналістика, спеціальністю 0303 Журналістика та інформація.

_. - _______: ________, 2013___.- __ с.

Розробник: кандидат історичних наук,

доцент кафедри новітньої історії України Качмар В.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Новітньої історії України

Протокол № __ від. “___” _____________ 2013р.

Завідувач кафедрою Новітньої історії УкраїниПроф. Сухий О.М. (прізвище та ініціали) (підпис)

“_____”___________________ 2013 р.

Схвалено Вченою радою історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 5 від. “_26_” січня 2013 р.

“_____”________________2013 р. Голова Вченої ради: проф. Шуст Р.М. (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Назва навчального курсу: Історія України.

Лектор: доц. КАЧМАР В.М.

Тривалість курсу: 36 аудиторних години ( 18 год. лекцій і 18 год. семінарських занять)

Спеціальність: Журналістика

Курс навчання: І курс (І семестр)

Організація курсу. Навчальний курс «Історія України » триває один семестр (І -ий) і складається навпіл із лекційних і семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторних години, з них 18 лекційних і 18 семінарських. Курс завершується складанням заліку.

Лекції. Для студентів відвідування лекцій є бажаним. Лекції читаються за проблемно-хронологічним принципом. Головна мета лекцій – познайомити студентів з ключовими теоретичними положеннями курсу, навчити студентів методики перетворення інформації про минуле в наукове знання. Очікується, що органічною складовою частиною лекцій стануть запитання і коментарі студентів, а також короткі дискусії навколо вибраних питань, що активізуватимуть навчально-пізнавальну діяльність студентів.

Семінарські заняття. Участь кожного студента в семінарських заняттях – обов’язкова. Головне завдання семінарських занять – формування необхідного для фахівця комплексу вмінь (аналізувати, порівнювати, реферувати, рецензувати, будувати виступ та ін.). На семінарські заняття виносяться питання проблемного характеру з метою виробити у студентів вміння оперувати історичним матеріалом, усно і письмово обґрунтовувати свою думку, визначати упереджені судження тощо.

Оцінювання знань і вмінь студентів. Підсумкова (семестрова) оцінка, яка записується в залікову книжку студента й екзаменаційну відомість, визначається за рейтинговою системою. Підсумковий рейтинговий показник формується за 100-бальною шкалою, в якій 100 балів – це максимально можливий показник роботи студента протягом семестру.

Результат роботи студента протягом семестру (максимально 100 балів) складається з наступних компонентів:

 1. Результатів роботи під час семінарських занять (25 балів). Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх студент отримував за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, помножений на коефіцієнт 6. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента (на підставі його розгорнутих відповідей, доповнень, участі в дискусіях, рецензуванні відповідей колег, підготовці запитань тощо) не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу) заняття студенти можуть «відпрацювати» у години, передбачені для консультацій.

 2. Два модулі (2 х 20 балів = 40 балів), що проводяться за результатами вивчення окремих тем навчального курсу. Передбачається, що модуль включатиме тестові завдання, які потребують від студента вибору правильної відповіді з кількох зазначених варіантів, та ін.

 3. Домашньої письмової роботи (25 балів), що виконується на вибрану тему і має дослідницький (творчий) характер. Обсяг роботи – 10-15 друк. сторінок. Тематику письмових робіт визначає лектор.

 4. Підсумкової контрольної роботи – ( тестування) (10 балів), що визначає знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент пише на останньому занятті. До підсумкової контрольної роботи не допускаються студенти, котрі протягом семестру отримали 30 і менше балів. Таким студентам на заліку виставляється оцінка «2 (незараховано)» з можливістю складати залік за т. зв. екзаменаційними талонами № 2 і К.

Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалоюКомпонент оцінювання

Максимальна кількість балів

РОБОТА ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ

100

Семінарські заняття

25

Написання двох модулів

(2 х 20 балів) 40 балів)

Домашньої письмової роботи

25

Підсумкова контрольна робота

10

Разом

100

Шкала перерахування підсумкових оцінок

(за результатами роботи під час семестру і складання диф. заліку )

Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою

Оцінка за 5-бальною національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за заліковою шкалою

90 – 100

Відмінно

5

A

Зараховано

81 – 89

Дуже добре

4

B

Зараховано

70 – 80

Добре

4

C

Зараховано

61 – 69

Задовільно

3

D

Зараховано

51 – 60

Достатньо

3

E

Зараховано

31 – 50 ( за результатами роботи протягом семестру)

Допускається до складання заліку

Допускається до складання заліку

0 – 30 ( за результатами роботи протягом семестру)

Незадовільно

2

FX

Не зараховано


Сума балів після складання заліку за талонами № 1,2 (0 – 50)


Незадовільно

2

FX

Не зараховано


Сума балів після складання заліку за талоном «К» (0 – 50)

Незадовільно без права складання заліку

2

F

Не зараховано

Загальний обсяг годин курсу «Історія України» - 1 у ІІ навчальному семестрі – 1 кредит (52 години), у тому числі 32 аудиторні. Курс поділяється на два змістові модулі.

Тематичний розподіл аудиторних годин: лекції – 16 години; семінарські заняття – 16 години; самостійна робота – 20 годин.
Мета і завдання курсу – поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації. Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.

Після завершення вивчення курсу студент повинен вміти: • Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного руху.

 • Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.

 • Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах, форми та засади функціонування української державності.

 • Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націє творчих процесів у Центрально-Східній Європі.

 • Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.

 • Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.

 • Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.

 • Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України.

 • Визначати місце та роль українців у складі Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської (Австро-Угорської) монархії, Радянського Союзу та інших політичних утворень, наводити приклади українського вкладу в буття цих держав.

 • Визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.

 • Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).

 • Критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення дисциплін гуманітарного профілю.
Система контролю знань та умови складання екзамену.

Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводимо за 5-ти бальною системою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставлення балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість або через відсутність на занятті без поважної причини, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях, а також двох модульних контрольних робіт визначається як середнє арифметичне помножене на коефіцієнт.Середнє арифметичне визначається як сума набраних студентом балів поділена на кількість оцінок. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при вирахуванні середнього арифметичного.

Коефіцієнт поточного контролю знань - 5.

Іспит: Підсумковий іспит проводиться в письмовій формі на основі затвердженого кафедрою переліку питань: усього у білеті 11 питань, з них 10 тестових (по 2 бали за кожне питання) і 1 описове (30 балів).

При оцінюванні студента беруться до уваги результати його роботи під час двох семестрів навчання, а також знання фактичного матеріалу, розуміння історичних подій, процесів, вміння їх логічно викласти. Оцінка виставляється відповідно до встановленої 100 бальної шкали
90-100

відмінно

5

А

81-89

дуже добре

4

В

71-80

добре
С

61-70

задовільно

3

В

51-60

достатньо

3

Е

31-50допуск до іспиту

до 30 балів за роботу

в семестрінезадовільно,

виставляється автоматично2

FX


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


М о д у л ь 1. Нова історія України

1

Суспільні та соціально-економічні відносини на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій

2

2

2

2

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

2

2

4

3

Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття
М о д у л ь 2. Новітня історія України

2

2

2

4

Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття.


2

2

2

5

Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації

2

2

2

6

Національно-визвольний рух в Україні 20-х-80-х років ХХ ст.: еволюція світоглядних концепцій, форм та методів діяльності

2

4

4

7

Українське державотворення в умовах незалежності


4

2

2
Всього за семестр

16

16

20ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Нова історія
Тема 1. Суспільні та соціально-економічні відносини на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

Лекція. Суспільні та соціально-економічні відносини на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій (2 год.)

 1. Адміністративно-територіальний устрій України у складі Російської імперії та Австрійської імперій.

 2. Самодержавство як політична система. Реформи 1860—1870-х років в Російській імперії.

 3. Реформи «освіченого абсолютизму». Формування австрійського бюрократичного централізму.

Тема 2. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть.

Лекція. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть (2 години)

 1. Вплив Французької революції на розвиток українського національного руху.

 2. Початки українського «національного відродження».

 3. «Українське питання» у баченні російської та австрійської влади й громадськості.

Семінар. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть (2 години)

 1. Початки українського «національного відродження».

 2. Кирило-Мефодіївське товариство.

 3. Роль Церкви у формуванні основ новочасного українського суспільства.

Тема 3. Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

Лекція. Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття (2 год)

 1. Інтелектуальне співтовариство як засіб інституціоналізації українського руху в Російській імперії.

 2. Концептуалізація національної історії: М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, М. Грушевський.

 3. Формування інституційної інфраструктури українського руху в Австрійській (Австро-Угорській) монархії.

 4. «Українське питання» в політиці австрійської влади.

Семінар. Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття (2 год)

 1. Громадівський рух та його ідеологи.

 2. Головна Руська Рада. Народовецькі громади.

 3. Утворення українських політичних партій у Галичині.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Новітня історія
Тема 4. Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття

Лекція. Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття (2 год)

 1. Політизація українського руху на Наддніпрянській Україні. Українська політична думка: між федеративністю і самостійністю.

 2. Зміни у соціальній структурі українського суспільства.

 3. Розгортання масового українського національного руху в Галичині. Утвердження в Галичині ідеї національної єдності та державного суверенітету України (Поняття «українського П’ємонту»).

Семінар. Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття. (2 год)

 1. Утворення українських політичних партій на Надніпрянській Україні.

 2. Вплив революції 1905–1907 років на український рух.

 3. Українські політичні партії та організації в роки Першої світової війни.


Тема 5. Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації.

Лекція 1. Падіння самодержавства в Росії і розгортання національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні (2 год)

 1. Утворення Центральної Ради та її діяльність за встановлення автономного статусу України.

 2. Проголошення незалежності УНР. Брестський мирний договір та його наслідки.

 3. Українська Гетьманська Держава. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики.

Лекція 2. Утворення соборної УНР та боротьба за збереження суверенітету (2 год)

 1. Україна в добу Директорії.

 2. Проголошення ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика.

 3. Причини поразки та уроки української революції 1917–1920 рр.


Семінар 1. Падіння самодержавства в Росії і розгортання національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні (2 год)

 1. Утворення Центральної Ради та її діяльність за встановлення автономного статусу України.

 2. Проголошення незалежності УНР. Брестський мирний договір та його наслідки.

 3. Українська Гетьманська Держава. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики.

Семінар 2. Утворення соборної УНР та боротьба за збереження суверенітету (2 год)

 1. Україна в добу Директорії.

 2. Проголошення ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика.

 3. Причини поразки та уроки української революції 1917–1920 рр.


Тема 6. Національно-визвольний рух в Україні 20-х-80-х років ХХ ст.: еволюція світоглядних концепцій, форм та методів діяльності

Лекція 1. Україна в 1920–1945 рр. (2 год)

 1. Радянська Україна в умовах більшовицького тоталітарного режиму.

 2. Українська суспільно-політична думка в 1920–1930-х рр.

 3. Українські землі в роки Другої світової війни.

Лекція 2. Еволюція українського національно-визвольного руху після закінчення Другої світової війни (середина 40-х – 80-і роки ХХ ст.) (2 год)

 1. Зміни соціальної та національної структури населення України у повоєнний період.

 2. Політика десталінізації та її вплив на українське громадське та культурне життя.

 3. Еволюція українського опозиційного руху в Україні (середина 1950-х – середина 1980-х років): від культурництва «шістдесятників» до організованої політичної опозиції дисидентів.


Семінар 1. Національно-визвольний рух в Україні 20-х-80-х років ХХ ст.: еволюція світоглядних концепцій, форм та методів діяльності (2 год)

 1. Утворення Української СРР та її рецепція українським суспільством.

 2. Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні, його етносоціальні та політичні наслідки: голодомор 1932-1933 рр., «розстріляне відродження», масові репресії кінця 1930-х років, їх антиукраїнське спрямування.

 3. Рух опору в Україні в роки Другої світової війни: програмні цілі, методи боротьби.

 4. Інституційні форми дисидентського руху.


Тема 7. Українське державотворення в умовах незалежності

Лекція. Українське державотворення в умовах незалежності (4 год)

 1. Проголошення та розбудова незалежної Української держави.

 2. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку незалежної України.

 3. Зовнішньополітичні орієнтири української держави.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Опубліковані джерела:

Акція «Вісла».Документи.- Львів,1997.

Боплан Гійом Лавасер. Опис України.- Київ,1990.

Великий голод в Україні 1932-1933 років: У 4 т.- Київ,2008.

Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. - Київ, 1992.

Величко С. Літопис / Пер. з книжної української мови, комент. В.О.Шевчука. Відп. ред. О.В.Мишанич.- Т.1.- Київ,1991.

Винниченко В.К. Відродження нації. У 3 ч. – Київ,1990.

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах /Упорядник С.Павленко.- Київ,2007.

Герасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХУІІ ст.- Львів,1994.

Головна Руська Рада (1848—1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / За ред. О. Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник.— Львів, 2002.Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.: Документи, матеріали, спогади: У 3 т.- Львів,1996.

Голод 1921-1923 років на Україні: Зб. документів і матеріалів.- Київ,1993.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918 – 1920: Документи і матеріали: У 2 т. – Київ,2006.

Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654.- Киев,1965.

Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) /Упорядники І.Крипякевич та І.Бутич.- Київ,1961.

Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів. - Київ,2004.

Історія Русів.- Київ,1991.Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)ю - Київ,2007.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. - Київ,Чернівці,2008.

Історія української Конституції. - Київ,1997.

Історія українських політичних партій: Хрестоматія-посібник. Кінець ХІХ ст.- 1917 р. – Ч.1 /Упорядник Корольов Б.І, Михальський І.С. – Киїів,2004.

Історія української культури: Зб.документів і матеріалів.- Київ,2000.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін.- Київ, 1990.— Т. 1—3.Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади.- Кн.1.- Львів,1993;- Кн.2.- Львів,1997; - Кн. 3.- Львів,2002.

Конституція України. - К., 1996.

Літопис Руський. За Іпатським списком / Переклад Л.Махновця.- Київ,1989.

Мельник Л.Г. Політична історія Гетьманщини ХУІІІ ст. у документах і матеріалах: Навч. посібник.- Київ,1997.

Свод древнейших письменных свидетельств о славянах / Под редакцией Г.Г.Литаврина, Л.А.Гиндина.- Т.2.- Москва,1995.Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921.- Київ,2003.

Міхновський М.І. Самостійна Україна: Промова. - Київ,2002.Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Збірник документів і матеріалів. - Київ,2000.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. - Т1.-Нью-Йорк,1956; - Т.2.- Нью-Йорк,1979; - Т.3.- Київ,1999.

Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД.- Київ,2008.

Селянський рух на Україні,1569-1647 рр.: Зб. документів і матеріалів. - Київ,1993.

Сергійчук В.І. Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944-1953 рр.: нові документи.- Київ,1998.

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і ма­теріали. Київ, 1996.

Січинський В. Чужинці про Україну: вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть.-Київ,1992.

Скоропадський П. Спогади. - Київ,Філядельфія,1995.

Україна в ХХ столітті.1900-2000: Зб. док. і матеріалів. - Київ,2000.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. - Київ,2008.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – Київ,1996-1997.

Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657.- Київ,1998.

Універсали Івана Мазепи 1687-1709.- Львів,2002.

Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Програмові і довідкові матеріали / Упорядники В.Ф.Шевченко та ін.- Київ,1993.

Український правозахисний рух: Документи й матеріали київської української громадської групи сприянню виконанню Гельсінських угод. - Торонто, Балтимор,1979.Чикаленко Є. Щоденник 1919-1920.- Київ,Нью-Йорк,2005.

Література:

Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. сл. та коментарі В. Ульяновського.— Київ, 1995.

Апанович О. Збройні сили України першої половини ХУІІІ ст.Київ,1969.

Баєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історич­
на ретроспектива та сучасний стан. - К., 1994.

Баран В. Давні слов’яни. - Київ,1998 /Україна крізь віки.- Т.3.

Баран В., Токарський В. Україна: західні землі:1939-1941.- Львів,2009.

Баран В.Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985.- Львів,1992.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953.
Кн. 1 -2. Київ,1994.

Брайчевський М. Конспект історії України. -Київ, 1993.

Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси.— К.,
1989.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Перекл. на укр. З. Борисюк.- Київ, 1998.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793—1830 рр. / З франц. перекл. З. Борисюк.- Львів, 2007.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / З франц. перекл. З. Борисюк.- Київ, 1996.

Бойко О. Історія України. - Київ, 1999.

Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа. Життя й пориви вели­
кого гетьмана. Київ, 1991.

Буковина: Історичний нарис / Відп. ред. В. М. Ботушанський. - Чернівці, 1998.Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939).- Ужгород,
1993.

Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України: У 2-х част.- Київ, 2009.- Ч. 1-2.

Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – Київ,


1995.

Верига В.Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2 т. -Львів,1998.

Верстюк В. Махновщина. -Київ, 1992.

Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946-1947 рр.- Київ, 1991.

Вулф Л. Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Перекл. з англ. С. Біленький за участи Т. Цимбала; наук. ред. Т. Цимбал.- Київ, 2009.

Вятрович В, Забілий Р., Деревяний І., Содоль П. Українська повстанська армія. Історія нескорених.- Львів,2008.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - Київ, 1994.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки.Утворення та боротьба за державу 1917-1918.- Львів,1997.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. - Київ, 2003.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. 2-е видання.- Київ, 2000.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886).- Київ, 2006.

Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа
раціонального укладу історії східного слов'янства // Вивід прав
України. Львів, 1992.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - Київ, 1990.

Грушевський М. Історія України-Руси: В 11т., 12 кн. - Київ,
1991-1999.

Грушевський М. Новий період історії України. -Київ, 1992.

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Київ,
1990.

Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії / переклад з англ. Марії Габлевич, під ред. Олега Турія.-Львів: Інститут історії Церкви Львівської Богословської академії, 2000.

Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ- першої половини ХХ століть.- Львів,2006.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси
політичної історії. - Київ, 1993.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині
XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

Давня історія України: В 3 т..- Т.1,2.- Київ,1997-1998.Донців Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.,1991.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.- Чернівці, 1999.

Дорошенко Д. Нарис історії України. -Львів, 1991.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. - Київ, 1993.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.— Львів, 2002.

Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині ХІХ століття.- Київ, 2007.

Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60—80-х рр. // Сто­рінки історії України. - Львів,1992.

Історія січових стрільців. - Київ, 1992.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій.— Київ, 2006.- Том 1-2.

Історія України в особах: IX-XVIII ст. - Київ, 1993.

Історія України в особах: XIX-XX ст. - Київ,1995.

Історія України/Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. - Львів, 1996.

Історія України: нове бачення: У 2 т. /Під ред. В.Смолія. - Київ,1995.

Історія української еміграції /За ред. проф. Б.Лановика. - Київ,1997.

Історія української культури / За заг. ред. І.Крии'якевича.- Київ,1994.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун.- Львів, 2005.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму.- Київ, 1999.

Качараба С., Рожик М. Українська еміграція. Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини у 1890-1914 рр.— Львів, 1995.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського.- Київ, 1990.

Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані

сторінки історії. -Київ, 1995.Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760—1830.- Київ, 1996.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII - початок ХХ століття).- Київ, 2000.

Конквест Р. Жнива скорботи. - Київ, 1993.

Косик В. Україна і Німеччина у 2-й світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича. 2-е изд.— Киев, 1990.

Костомаров М. Історія України в життєписях визначнійших єї діячів. - Київ, 1991.

Котляр М.Ф.Як і чому настала роздробленість на Русі (ХІІ-ХІІІ ст.).- Київ,1998 //НАН України. Ін-т історії України. Історичні зошити.

Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнолов’ян­ської цивілізації. - Київ, 1995.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держа­ва. - Київ, 1996.

Котляр М. Данило Галицький. Біографічний нарис.- Київ,2002.

Крижановська О. О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30—50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент) / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

Крип'якевич І.,Гнатевич Б.,Стефанів З. таін. Історія укра­їнського війська. - Львів, 1992.

Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова.- Чернівці, 2000.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. — Івано-Фран­ківськ, 1993.

Кульчицькип С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). - Київ, 1996.

КульчицькийС. Ціна «великого перелому». - К., 1991.

Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. - К., 1989.

Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців.- Тернопіль,2005.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.- Київ, 1994.- Т. 1-2.

Литвин М„ Науменко К. Історія галицького стрілецтва. - Львів,1991.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - Київ, 1993.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - Київ,1992.

Нариси історії державної служби в Україні / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України.- Київ, 2008.

Нариси історії Закарпаття / Відп. ред. і керівник авт. кол. І. Гранчак.- Ужгород, 1993.— Т. 1 (З найдавніших часів до 1918 року).

Нахлік Є. Доля - Los - Судьба: Шевченко і польські та російські романтики.- Львів, 2003.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 11/12.- Київ, 2007.- Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія; Т. 2: Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба /ред. Л.Винар.- Нью-Йорк,Київ,Львів,2001.

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - Київ,1994.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України.- Київ,2001.
Полещук Т. Історія Росії ХІХ — початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун.— Львів, 2008.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.- Київ, 2008.Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ - початку ХХ ст.— Черкаси, 2007.

Реєнт О. Павло Скоропадський.- Київ,2003.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв.- 2-е изд.- Москва,1993.

Сарбей В. Г. Національне відродження України.- Київ, 1999.- [Україна крізь віки.- Том 9].

Сергійчук В. Симон Петлюра.- Київ,2009.

Світленко С. І. Народництво в Наддніпрянській Україні 60-80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії.- Дніпропетровськ, 1999.

Смолій В., Степанков С. Богдан Хмельницький. - Київ, 1995.

СубтельнийО. Мазепинці. - Київ, 1994.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті).- Львів, 2003.

Толочко П.П. Київська Русь.- Київ,1996.

Толочко П. Ярослав Мудрий.- Київ,2002.

Українці Холмщини і Підляшшя. Збірник наукових праць. – Луцьк,2008.Цьолнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук.- Львів, 2001.

Шаповал Ю. Людина і система: Штрихи до портрета з тота­літарної доби в Україні. - Київ, 1994.

Шаповал Ю. М.С.Хрущов на Україні. - Київ, 1990.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х років. - Київ, 1993.

Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. - Київ,1990.

Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ - початок ХХ століття.- Київ, 2005.

Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія.- Львів,1999.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Перекл. з англ. Г. Касьянов.- Київ, 1998.

Яворницькип Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. - Київ, 1990 - 1991.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України.- Київ, 2008.

Armstrong J. Ukrainian Nationalism. 2-nd ed.- New York,1963.

Borek P.Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie.-Kraków,2002.

Borys J. The Russian Communist Party and the Sovitization of Ukraine.- Stokholm,1960.

Grünberg K. Sprengel B. Trudne sąsiedstwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku.-Warszawa,2005.

Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century.- Edmonton,1988.

Historia Europy Środkowo-Wschodniej. Redakcja:Jerzy Kłoczowski.- T.1,2.- Lublin,2000.Motyl Alexander J. Ukrainian Nationalist Political Violence in Inter-War Poland, 1921-1939. In:East European Quartely,Spring,1985.

Motyl Alexander J.The turn to the Right: The ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919-1939.-New York,1980.

The Ukraine, 1917-1921. A study in revolution / Edited by Taras Hunczak.- [Monographseries/ Harvard Ukrainian Research Institute].- Cambridge,1977.Sierczyk W. Historia Ukrainy.- Wrocław,Warszawa,Kraków,2001.

Інтернет-ресурси

Історико-культорологічні та лінгвістичні нариси http://ukrainaforever.narod.ru/

Державний комітет архівів України http://archives.gov.ua

Інститут суспільних досліджень http://www.ukrterra.com.ua/

Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. http://izbornyk.org.ua/

Інститут історії України НАН України www.history.org.ua

Український історичний портал http://www.history.com.ua

Український воєнно-історичний форум http://www.milua.org

Нариси історії України http://history.franko.lviv.ua

Історія України http://www.uahistory.cjb.net/

Козацтво XV–XXI ст. http://www.cossackdom.com/

Українська історична бібліотека http://www.ukrhistory.narod.ru/

Голодомор в Україні 1932–1933 рр. http://golodomor.ukrinform.com

Воєнна історія http://warhistory.ukrlife.org/

History of Cossacks XV-XXI cent. http://www.cossackdom.com

Програма навчального курсу

ВСТУП

Предмет навчального курсу "Історія України", його зміст та основні завдання. Концептуально – теоретичні та методичні засади курсу. Практичне та виховне значення курсу. Категорійно – понятійний апарат. Періодизація курсу. Організація самостійної роботи . Методичні засади виконання слухачами практичних завдань.

Історія України як складова частина історії суспільної думки певної епохи. Основні етапи розвитку історії української нації. Історія України в системі українознавчих дисциплін. Державотворчі процеси та формування в Україні громадянського суспільства. Роль держави та особи в українській історії.

Найважливіші джерела та література з історії України. Народницька та державницька концепції історії України. Історія України і вплив на неї особливостей процесу історичного розвитку української нації і держави. Нові умови розвитку національної історичної науки в час розбудови суверенної Української Держави. Сучасні історичні концепції українських вчених та узагальнення в них досягнень світової історичної науки.ТЕМА 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СТАРОДАВНІ ЧАСИ. КИЇВСЬКА РУСЬ.

Поява людини на території сучасної України. Палеоліт і мезоліт. Неолітична революція. Період енеоліту. Епоха міді - бронзи. Трипільська культура. Скіфо -сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Давні слов’яни на території України. Східнослов’янські племена на українських землях. Проблеми етногенезу українців.

Передержавні утворення у східних слов’ян. Передумови виникнення східнослов’янської держави. Норманська та автохтонна теорії походження державності на Русі. Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі.. Утворення Давньоруської держаави Київська Русь ІХ - поч. Х ст.. Перші володарі Київської Русі. Реформи Св’ятослава та Володимира. Прийняття християнства на Русі. Київська Русь при Ярославі Мудрому та його наступниках. Політичний устрій. Право Київської Русі. Соціально-економічний розвиток. Характерні риси та особливості культури Київської Русі.

Причини та особливості роздробленості Киівської Русі.. Останнє піднесення київської держави за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича. Розпад Київської держави на окремі князівства та його причини.

Галицько – Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі. Об’єднання Волині й Галичини. Розквіт могутності Галицько - Волинської держави за Данила Галицького, боротьба із золотоординським ігом. Галицько - Волинське князівство в кінці ХІІІ – на початку ХІУ ст..

Література до теми

Авдусин Д.А. Современный антинорманизм // Вопросы истории. - 1988. - № 7. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов”ян. – К., 1991. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К., 1968. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

Баронський Я.С. Світогляд давніх слов'ян. - К., 1992.

Білецький А.О. Геродот про скіфів і скіфію // Археологія. – 1991. - №1.

Василенко Г.К. Велика Скіфія. - К., 1991.

Галицьке - Волинський літопис. - Львів, 1994.

Давня історія України. Кн. 1 -2. - К., 1994 - 1995.

Залізняк Л. Від склавинів до української нації. – К., 1998.

Літопис Руський. - К., 1989.

Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації (Етнополітичний аспект). – К., 1997.

Повість временних літ. - К., 1990.

Сегеда С. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. // Наука і суспільство. – № 5-6.

Слово о полку Ігоревім. - К., 1989.

Історія релігії в Україні у 10 томах. Т.1. – Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. – К.,1996.

Історія України в особах: IX - XVIII ст. -.К., 1993.

Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. - К., 1994.

Макарчук С. Писемні джерела з історії України : Курс лекцій. – Львів, 1999.

Крип'якевич І. Галицьке-Волинське князівство. - К., 1984.

Петров В.П. Походження українського народу. – К., 1992.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993.

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. - М., 1980.

Толочко П. Київська Русь. - К., 1997.

Щапов Я.Н. Государство й церковь в Древней Руси. X- XIII вв. -К., 1989.

Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. - К., 1992.

Юрій М. Ф. Етногенез та менталітет українського народу. – Чернівці, 1997.ТЕМА № 2. ЛИТОВСЬКО – ПОЛЬСЬКА ДОБА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ

Передумови “ тихої” експансії Литви на українських землях. Політика литовських правителів в Україні. Кревська унія. Втрата українськими землями залишків автономії. Адміністративно – територіальний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського. Польська експансія на українські землі наприкінці ХІУ- в середині ХУІ ст.. Люблінська (1569) унія і їх наслідки для України. Річ Посполита

Утворення кримського ханства та його експансія на українські землі. Соціально-економічні процеси в ХІУ – ХУІ ст. Шляхта. Магдебурське право. Фільварки і кріпосне право. Культура України у ХІУ – ХУІ ст.

Передумови виникнення козацтва. Перші документальні згадки про козаків. Запорозька січ. Реєстрове козацтво. Громадський устрій козацтва. Козацькі повстання. Петро Сагайдачний. Козацтво і православ’я.. Україна в переддень Хмельниччини.Список літератури

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

Апанович О.М. Розповіді про запорізьких козаків. - К., 1991.

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

Боплан Г.Л. Опис України. – К., 1990.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова. - Львів, 1997.

Козацькі Січі (нариси з історії укр. козацтва ХУІ-ХІХ ст.). – Київ-Запоріжжя, 1998.

Котляр М.Ф. Галицька Русь в другій половині ХІУ-першій чверті ХУст. - К., 1978.

Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХУ-ХУШ ст.: кордони воєводств у світлі джерел. - К., 1993.

Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

Марочкін В. Антифеодальний визвольний рух в Україні в першій чверті XVII •ст.-К., 1989. і

Нічик Б.М., Литвинов В.Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХУІ-початок XVII ст.). - К., 1990.

Пашук А.І. Іван Вишенський - мислитель і борець. - Львів, 1990.

Телегін Д.Я. Часи козацькі. Січі Запорозькі. – К., 1997.

Щабульдо Д.М. Земли Юго - Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - М., 1987.

Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. - Львів, 1990 -1992.

Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. – Дніпропетровськ, 1991.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVIII ст. (Волинь і Центральна Україна ). - К., 1993.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка