Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні наукиСторінка1/3
Дата конвертації12.04.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра історії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи____________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ОКР «бакалавр»

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія*

Навчально-науковий інститут історії, політології та права

2017-2018 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020302 Історія*
Розробник: Ніколаєв Ігор Євгенович, професор кафедри історії, доктор історичних наук ___________ (Ніколаєв І.Є.)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії

Протокол № __ від «___» серпня 2017 р.

Завідувач кафедри ___________ (Ніколаєв І.Є.)

«___» серпня 2017 р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань

0203 Гуманітарні наукиНормативна/ Варіативна


Напрям підготовки

6.020302 Історія*Індивідуальне науково-дослідне завдання – презентація за обраною темою

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-------


Рік підготовки:

4-й
Семестр

Загальна кількість годин 240

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16

16

Практичні, семінарські

48

48

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

80

80

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.:40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота.  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

На сучасному етапі розвитку незалежної України особливе значення має вивчення новітньої історії України. Курс «Історії України» охоплює 1917-2017 рр., коли головною, центральною та найболючішою проблемою стає боротьба українського народу, його політичних сил за власну державу. Метою вивчення курсу є глибоке засвоєння та розуміння студентами історії українського народу та української державності в період між світовими війнами, утвердження національної самобутності, висвітлення політичної діяльності різних соціальних груп в Україні у вказаний період.

Викладання курсу сприятиме формуванню у студентів вміння співвідносити історичні події, процеси з даним періодом історії України і всесвітньої історії, аналізувати, узагальнювати, оцінювати історичні факти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними явищами; визначати фактори історичного розвитку суспільства, висловлювати та обґрунтовувати власні думки.

Навчальна програма дисципліни «Історія України» націлює студентів на глибоке вивчення політичного, соціально-економічного, культурного та духовного розвитку України в 1917-2017 рр.

Основна мета курсу полягає в тому, щоб розкрити закономірності та особливості розвитку історичного процесу в українських землях в період новітньої історії, особливості політико-адміністративного статусу українських земель у складі різних держав, суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу в період з 1917 р. по 1938 р., історіографічну традицію розгляду ключових проблем курсу.

Завдання курсу. В результаті засвоєння матеріалу курсу студент повинен:


  • знати важливі вузлові проблеми усіх тем програми, загальні закономірності історичного розвитку; складні та суперечливі явища, процеси в історії суспільно-політичного та культурного життя України в період 1917-2017 рр.; орієнтуватись в історичних джерелах і новітній науковій літературі; мати уяву про особливості становища України на міжнародній арені в період між світовими вінами; розуміти особливості історичного розвитку України на даному етапі.

  • вміти синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну культуру; творчо застосовувати набуті знання з новітньої історії України у професійній та повсякденній діяльності; аналізувати події новітньої історії 1917-1938 рр. з позиції національних інтересів і завдань України; формувати власну наукову позицію щодо актуальних політичних проблем новітньої історії; самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку.

Місце курсу в системі підготовки молодшого спеціаліста-історика.

Курс "Історія України" носить проблемно-теоретичний характер, його тематика опирається на узагальнення знань і навичок, отриманих при вивченні інших загальних професійних дисциплін і дисциплін спеціалізації навчального плану зі спеціальності "Історія і правознавство". Зміст курсу дозволяє студентам оволодіти основними поняттями, концепціями і методами у вивченні новітньої історії України, отримати навички самостійного аналізу та інтерпретації складних політичних процесів.

Даний курс складається з таких розділів:

Розділ 1. Поняття, предмет та завдання курсу «Історія України» (1917-1938 рр.) Історіографія періоду.

Розділ 2. Українська революція 1917-1921 рр.

Розділ 3. Українська СРР в період нової економічної політики (1921-1928 рр).

Розділ 4. Радянська модернізація України (1928-1938 рр.)

Розділ 5. Західноукраїнські землі в 20-30-х рр. ХХ ст.

Розділт 6. Україна в роки Другої світової війни (1939 1945 рр.).

Розділ 7. «Перебудова» в СРСР. Україна на шляху до незалежності
Розділ 8.Культура України в період незалежності
На семінарські заняття винесені найсуттєвіші теми кожного з розділів. При підготовці до семінарських занять студентам рекомендується план заняття та список рекомендованої літератури. До всіх семінарських занять (за бажанням студентів) проводяться групові чи індивідуальні консультації.

Форма підсумкового контролю. Вивчення курсу завершується заліком. Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей студентів і передбачає диференційований підхід в його організації.

Оцінюватися може виконання студентами будь-яких навчальних завдань, під час роботи над якими студенти демонструють власне історичне мислення: розгорнуті і стислі усні відповіді, письмові роботи, доповіді, реферати, виступи в дискусіях тощо.При цьому враховується:

  • розуміння студентами взаємозв'язків між історичними подіями, уміння порівнювати, пояснювати, аналізувати та критично оцінювати історичні факти;

  • самостійність мислення;

  • правильність і достатність добору історичних фактів для розв’язування поставлених викладачем завдань;

  • чіткість і завершеність викладу;

  • мовна грамотність.

Міждисциплінарні зв'язки.

Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях курсів: Нова історія України, Історія країн Європи і Америки в новітні часи.

За навчальним планом спеціальності 6.020302 «Педагогіка та методика середньої освіти «Історія*» вивчення курсу «Історії України» передбачено протягом VII та VIIІ семестрів.

Загальний обсяг дисципліни складає 8 кредитів240 годин, що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття), самостійна робота (підготовка до підсумкового контролю), контрольні заходи (модульний контроль) та елементи науково-дослідної роботи. Курс «Історія України» розроблений за кредитно-трансферною системою та включає у себе лекції (16 годин), семінарські заняття (24 години), систему контролю та обліку знань, передбачає написання рефератів, поточних та підсумкових контрольних робіт за модулями, конспектування статей та монографій, роботу з картами та ін.

Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна підготовка до аудиторних занять та модульного контролю, а також науково-дослідна робота. Поряд з традиційними видами аудиторних занять, планується виконання індивідуальної аудиторної роботи під керівництвом викладача, коли проводиться колективне або індивідуальне консультування студентів та модульний контроль.

Рейтингова система оцінювання дозволяє врахувати, як поточну підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначити рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля.Підсумкова (залікова) оцінка виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час семестрового заліку. Основними формами перевірки і контролю знань та умінь студентів – істориків є написання рефератів, підготовка доповідей, виконання контрольних робіт та тестових завдань, самостійна робота з історичними картами та першоджерелами, робота із різними словниками, довідниками, науковими працями та статтями відомих дослідників, мемуарами історичних діячів.
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:


Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей

Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування 

Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди

Загальні компетентності (ЗК)

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вміння формулювати задачу, для її вирішення використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Знання стандартів, необхідних для наукового дослідження та публікування, зокрема критична обізнаність та інтелектуальна чесність.

Здатність працювати в команді, виконуючи провідну роль, в міжнародній та мультикультурній групі.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, вміння правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним та науковим.

Здатність працювати автономно, скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, та представляти результат вчасно.

Уміння діяти в межах етики професійних взаємин, навички міжособистісної взаємодії.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, навички історіографічного й джерелознавчого аналізу, володіння методами пошуку нових форм дослідження, вміння будувати логічно завершений педагогічний процес у навчальних закладах різного типу і рівня акредитації.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого образу мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій.

Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних наукових концепцій в історії для загальної публіки (не фахівців).

Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.

Фахові компетентності спеціальності

Знання вітчизняної та світової історії. Знання основних історичних процесів та подій усіх континентів від давнини до сьогодення, їх взаємозв’язок, сучасні дискусії на цю тему та напрями дослідження.

Вміння аналізувати джерела. Пошук, розуміння та використання архівних, музейних джерел з історії.

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення з історичної науки.

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних завдань в галузі історії та освіти.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України в освітній сфері.

підвищувати професійний рівень і кваліфікацію;Здатність забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності.

Здатність володіти навичками історіографічного й джерелознавчого аналізу та методами пошуку нових форм дослідження.

Здатність будувати логічно завершений педагогічний процес у навчальних закладах різного типу і рівня акредитації.

Здатність застосовувати набуті знання для вирішення конкретних педагогічних, методичних, науково-практичних, інформаційно-пошукових завдань у своїй професійній діяльності.

Здатність планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу.

Здатність володіти передовими методами управління педагогічними, учнівськими (студентськими) й трудовими колективами.

Здатність на практиці застосовувати принципи наукової організації праці.

Здатність вести пошукову краєзнавчу роботу, виявляти, досліджувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток.

Здатність використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для викладання історичних дисциплін в середніх навчальних закладах, робота в органах юриспруденції.

Здатність формувати стійкий інтерес до професійної діяльності і наукових знань.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія
Лекційний курс побудований за проблемним І історико-хронологічним принципами. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconПрограма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки
Варіативної частини освітньо-професійної програми свольвівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Робоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка