Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»Сторінка1/4
Дата конвертації27.04.2018
Розмір0,54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Кафедра культурології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Хмарський В. М.


___________________________

“______” вересня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Історія української культури»

напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика»

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 60403 «Прикладна математика»

(назва спеціалізації)

інституту, факультету ІМЕМ
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2013 – 2016


Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна математика». „3” вересня, 2013 р.- __ с.

Розробники: старший викладач Лопуга О. І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) культурології

філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Протокол № 2 від “3” вересня 2013 р.
Завідувач кафедрою культурології

_______________________ ( Соболевська О. К.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“3 ” вересня 2013 р.


Схвалено методичною комісією філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 2 від 3” вересня 2013 р.
“3” вересня 2013 р. Голова _______________ ( Петриківська О. С. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó Лопуга О. І., 2013

Ó ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2013
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань

Історія української культури
Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.040301 «Прикладна математика»Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Прикладна математика»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 38

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 18

самостійної роботи студента - 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні

0 год.Самостійна робота

5 год.
ІНДЗ: 0 год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3,6

для заочної форми навчання - 12.МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


2.1.Місце дисципліни в навчальному процесі.

Дисципліна ”Історія української культури” спирається на знання, що отримані при вивченні дисциплін ”Історія України”, ”Всесвітня історія”, ”Психологія”. Курс відіграє важливу роль у системі всієї гуманітарної підготовки. Знання, що отриманні студентами при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані при вивченні таких дисциплін як “Філософія”, “ Етика”, “Естетика”.


2.2.Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни «Історія української культури» – ознайомити студентів з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, вивчити різні аспекти системного зв’язку всіх складових культури.


2.3.Задачі вивчення дисципліни:

 1. підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів;

 2. формування широкого гуманістичного світогляду;

 3. розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності;

 4. показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства;

 5. ознайомити з основними досягненнями вітчизняної художньої культури.Студент повинен знати:

 • основні форми і типи культури;

 • основні етапи розвитку української культури, їхні стильові особливості;

 • основні культурно-історичні центри, регіони світу;

 • культурні традиції, свята українського народу, культурні особливості регіонів України;

 • основні досягнення вітчизняного і зарубіжного мистецтва і видатних діячів культури України.


Студент повинен вміти:

 • пояснювати феномен культури, її роль у житті людини;

 • виділяти специфічні риси національних культур;

 • розбиратися в стильових ознаках різних епох;

 • аналізувати тенденції розвитку культури в сучасному українському суспільстві.3. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Всього годин

теми


Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I.1

Тема 1.Феноме культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.
2

2

Тема 2.Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.
2

3

Тема 3. Загальні риси культури Київської Русі.
2

4

Тема 4.Культура Галицько – Волинського князівства.
2

5

Тема 5. Україна в культурно-політичній системі польсько-литовської держави.
2
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.6

Тема 6. Культура України 17-18 ст.. Специфіка українського варіанта бароко в мистецтві.
2

7

Тема 7.Культура України 19 ст.. Романтизм, реалізм, символізм, імпресіонізм в художній культурі.
2

8

Тема 8. Культура України 20 ст.. Модернізм як художній стиль та його напрямки. Авангардне мистецтво.
2

9

Тема 9. Постмодернізм як художній напрям в культурі к.20-п.21 ст.. Розвиток української культури 21 ст..
2

Усього годин
18Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія української культури
Спеціальність: 051003 – приладобудування; 050102 – комп’ютерна інженерія; 060101 – будівництво; 050502 – інженерна механіка; 050802...
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка