Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносинСкачати 290,83 Kb.
Дата конвертації26.07.2017
Розмір290,83 Kb.
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


__________Одеський національний університет імені І.І. Мечникова_________

(повна назва вищого навчального закладу)кафедра соціології______________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


_________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________05 соціальні та поведінкові науки__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 055_міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

(шифр і назва спеціальності (тей)


освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________магістр______________________

інституту, факультету _________Інститут соціальних наук_______________________

(назва інституту, факультету)

2016 – 2017


Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055. „___” ________, 2016.- 17 с.

Розробник: Личковська Оксана Рейнгольдівна, к. соц. н., доцент

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

_____________соціології_________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)____________________
______________________(Оніщук В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_______________ 20___ р

__________, 20__

 __________, 20__

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


Вибіркова

Модулів – 3

Спеціальність

055

Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 60

1-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


26 год.
Практичні, семінарські

ЛабораторніСамостійна робота

34 год.


год.

год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: К/М


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання – 1/3 і 2/3 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин» передбачає знайомство студентів-міжнародників з загальними методологічними та методичними принципами проведення кількісних і якісних досліджень, оволодіння головними методами соціологічного дослідження різних елементів міжнародних відносин, міжнародних політичних процесів, застосування соціологічної методології та методів щодо наукового аналізу світових подій, взаємовпливу внутрішньо- та зовнішньополітичних процесів за участю основних акторів міжнародних відносин. Вивчення і засвоєння студентами зазначеної навчальної дисципліни сприятиме усвідомленню міжнародних відносин і світової політики в рамках міждисциплінарного аналізу та використанню можливостей соціологічної інтерпретації політичних процесів.

Виходячи з цієї мети студент повинен ЗНАТИ: • правила розробки програми кількісного і якісного соціологічного досліджень;

 • основні правила формування вибіркової сукупності з урахуванням різних соціологічних методологій дослідження;

 • методи збору та аналізу соціологічної інформації;

 • основні правила коректного аналізу соціологічної інформації;

 • правила презентації матеріалів соціологічних досліджень.

На рівні УМІНЬ:

 • уміти розробляти програму соціологічного дослідження;

 • уміти організувати соціологічне дослідження;

 • уміти формувати вибіркову сукупність;

 • уміти створювати інструментарій для збирання соціологічної інформації;

 • уміти правильно оформити результати дослідження. 1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Методологія кількісного і якісного соціологічного дослідження
Тема 1. Метод, методика і техніка соціологічного дослідження. Основні компоненти програми соціологічного дослідження.

Методологія кількісного соціологічного дослідження. Принципи методологічного об’єктивізму, раціоналізму, сцієнтізму, верифікації, операціоналізації. Стратегії якісного аналізу соціологічних даних. Основні характеристики і принципи "якісної" методології у соціології: відкритість, комунікативність, процесуальність, рефлексивність, експліцированісгь, гнучкість.

Поняття методу соціологічного дослідження. Методика, процедури та техніка соціологічного дослідження. Теоретично-прикладне та прикладне дослідження. Програма соціологічного дослідження. Методологічний, методичний та процедурний розділи програми.

Особливості застосування можливостей кількісної і якісної соціологічної методології щодо вивчення міжнародних відносин та міжнародної світової політики.Тема 2. Проблема, предмет, об’єкт, ціль та задачі соціологічного дослідження.

Гносеологічна та предметна сторона проблемної ситуації. Класифікації проблем дослідження. Вимоги до розкриття проблеми. Попередній аналіз статистичної інформації, що стосується проблеми дослідження. Об’єкт та предмет дослідження. Взаємозв’язок проблеми, об’єкта та предмета дослідження. Основні, часткові та додаткові задачі дослідження. Послідовність висунення задач у залежності від цілі та виду дослідження.Тема 3. Інтерпретація основних понять та попередній системний аналіз об’єкта дослідження. Робочі гіпотези соціологічного дослідження.

Емпірична інтерпретація та семантичне уточнення понять. Операціональне визначення понять. Послідовність дій у процесі уточнення понять. Проблема та ціль соціологічного дослідження як підстава для системного аналізу об’єкта дослідження. Схема цілісного аналізу об’єкта дослідження. Загальні та специфічні фактори, що визначають проблемну ситуацію. Явні та латентні фактори. Фактори об’єктивного та суб’єктивного характеру. Поняття робочої гіпотези. Види гіпотез. Основні вимоги до висунення та обґрунтування гіпотез.Тема 4. Організація та планування соціологічного дослідження в межах кількісної і якісної методології.

Розвідувальний, дескриптивний, аналітично-експериментальний плани дослідження та план повторно-порівнювального дослідження як головні способи проведення «кількісного» соціологічного дослідження. Організація та планування теоретично-прикладного кількісного дослідження. Поняття “Генерального пілотажу” і “Польового дослідження”. Логіка здійснення якісного соціологічного дослідження. Визначення проблеми дослідження. Формулювання мети. Вибір конкретних об’єктів. Обґрунтування кількості випадків. Пошук і встановлення контакту. Позиція дослідника у полі. Збереження польової інформації.Тема 5. Вибірка у соціологічному дослідженні. Загальні вимоги до вибірки.

Методологічні особливості застосування вибіркового методу у соціології. Поняття генеральної та вибіркової сукупностей. Репрезентативність вибірки. Похибка вибірки. Обчислення розміру вибірки. Вагомі розбіжності. Умови якості вибірки. Основні види вибірки: імовірнісна, цілеспрямована, стихійна, територіальна та виробнича. Стратегії вибору у кількісних дослідженнях. Принципи корекції результатів вибіркового методу. Технології побудови вибіркових сукупностей.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

МЕТОДИ ТА ТЕХНІКИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КІЛЬКІСНОМУ ТА ЯКІСНОМУ АНАЛІЗУ

Тема 6. Метод спостереження.

Спостереження як метод збору первинної соціологічної інформації: його переваги та недоліки. Класифікація видів спостереження (стандартизоване, нестандартизоване, включене, невключене, систематичне, несистематичне, самоспостереження.). Ролі спостерігача. Вербальні і невербальні особливості поведінки, що спостерігається. Програма спостереження. Методи та інструментарій спостереження. Технології підвищення надійності спостереження.

Сфери застосування методу спостереження в соціальних і політичних науках та при вивченні міжнародних відносин.

Тема 7. Анкетні опитування та інтерв’ю в кількісних соціологічних дослідженнях.

Поняття опитування, його переваги та недоліки. Різновиди опитувань (інтерв’ю, анкетне опитування, поштове та телефонне опитування). Принципи створення опитувального листа. Види питань в анкеті (опитувальному листі): відкриті та закриті, прямі та непрямі, особисті та неособисті, основні та контрольні. Методи підвищення надійності інформації, яка отримана шляхом опитування. Технології організації опитувань за місцем проживання та за місцем роботи респондентів. Експертне опитування, як вид соціологічного опитування.

Сфери застосування методів анкетного опитування та інтерв’ю в соціальних і політичних науках та при вивченні міжнародних відносин.

Тема 8. Бесіда і вільне інтерв’ю як методи якісного соціологічного дослідження.

Респондент як джерело достовірного знання. Бесіда як двостороння комунікація. Цілі та задачі бесіди. Особливості позиції дослідника в бесіді. Подібності й відмінності бесіди від формалізованого інтерв'ю. Достоїнства й недоліки методу бесіди. Аналіз і обробка даних, отриманих у ході бесіди. Сфери застосування методу бесіди. Проблеми валідності результатів бесіди.

Особливості вільного інтерв'ю як процесу комунікації. Вільне інтерв'ю й бесіда: подібності й розходження. Зона компетентності респондента. Рольові позиції респондента. Усвідомлені й неусвідомлені перекручування інформації у вільному інтерв'ю. Етапи вільного інтерв'ю. Спонтанність інтерв'ю й способи її підтримки.

Сфери застосування методів бесіди і вільного інтерв’ю в соціальних і політичних науках та при вивченні міжнародних відносин.


Тема 9. Фокусоване групове інтерв’ю як метод якісного соціологічного дослідження.
Групові дискусії як метод збору соціологічної інформації: брейнстормінг, синектика, креативні групи та ін. Методологічні проблеми фокусованого (спрямованого) інтерв'ю як якісного методу. Концепція питань у фокусованому інтерв'ю. Принципи послідовності питань: принцип "лійки", принцип "переверненої лійки", принцип "тунелю" і ін. Процедури і методичні прийоми фокус-групового дослідження. Вимоги до місця й часу проведення фокус- груп. Технічне оснащення. Підбор учасників фокус-груп. Функції ведучого. Вимоги до модератора фокуса-групи. Професійна підготовка модератора. Реакції модератора на висловлення респондентів і тактики стосовно різних категорій учасників фокусів-груп. Процес групового обговорення. Проблеми валідності результатів фокусів-груп. Аналіз і обробка даних, отриманих із фокус-груп. Переваги й обмеження фокус-груп.

Сфери застосування методів фокус-груп в соціальних і політичних науках та при вивченні міжнародних відносин.


Тема 10. Методи аналізу документів в кількісних і якісних соціологічних дослідженнях.

Документи як джерело інформації. Види документів. Проблема вірогідності документальної інформації. Традиційний (класичний) аналіз документів. Кількісно-якісний аналіз документів (контент-аналіз): межи його застосування в соціальних і політичних науках та при аналізі міжнародних відносин. Головні елементи контент-аналізу: поняття про категорії, одиниці аналізу та одиниці рахунку. Засоби підвищення надійності інформації, яка отримана за допомогою контент-аналізу. Особливості вибіркового методу в контент-аналізі.

Поняття дискурсу в соціології й інших науках. Тексти й оповідання. Наратив у соціальному житті. Наративний аналіз і особливості його застосування в соціології і політичних науках. Переваги й обмеження наративного аналізу

Тема 11. Біографічний метод в якісних соціологічних дослідженнях.

Історія й основні напрямки біографічних досліджень. Життєвий шлях людини і його біографія. Повсякденна і біографічна свідомість. Соціальний час і час життя. Біографія як поле соціологічної інформації. Біографічні події. Життєві обставини. Багатофазність життєвого шляху людини. Типологія життєвих описів. Структура життєвого досвіду. Методи аналізу біографій: метод ілюстрації, метод аналізу змісту, статистичний метод, типологічний метод, метод дослідження семантичних полів, наративний аналіз. Наративне біографічне інтерв'ю, оповідання, наративні правила, наративна компетентність, аналіз змісту.

Сфери застосування біографічного методу в соціальних і політичних науках та при вивченні міжнародних відносин. Переваги й обмеження біографічного методу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ПРИНЦИПИ ВИМІРУ СОЦІАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Тема 12. Шкала як еталон виміру соціологічних даних. Побудова шкал (загальні положення).

Поняття виміру. Проблема виміру у соціології. Процедура побудови еталона виміру. Поняття надійності інструментарію. Обґрунтованість шкали, процедури підвищення обґрунтованості шкали: логічні судження, тест за “еталонною групою”, пошук незалежного критерію, метод судів, побудова індексу. Сталість виміру. Прийоми перевірки інструментарію на сталість (повторний вимір, використання декількох осіб для виміру даної якості, розбивка шкали). Точність та правильність виміру. Чутливість шкали.Тема 13. Головні принципи статистичної обробки, соціологічного аналізу та інтерпретації даних.

Поняття групування та класифікації даних. Просте групування. Перехресне групування та пошук сталих зв’язків. Показники середньої тенденції та варіативності. Емпірична типологізація як пошук сталих якостей та структур соціальних об’єктів. Пошук взаємозв’язку між змінними (багатомірні розподілення, кореляційний аналіз). Коефіцієнти зв’язку, залежності (впливу). Застосування теорії графів. Методи теоретичної типологізації.

Проблеми та умови узагальнення даних. Послідовність дій при аналізі. Проблеми теоретичної інтерпретації емпіричних даних. Описання, інтерпретація, прогнозування. Форми презентації результатів дослідження.

Головні принципи аналітичного опису. Поняття щільного опису.Первинне, відкрите, осьове і вибіркове кодування. Перевірка надійності. Тріангуляція. Категорії і суб-категорії. Сходження до теорії. Способи теоретизування в якісному дослідженні

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Методологія кількісного і якісного соціологічного дослідження

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Метод, методика і техніка соціологічного дослідження. Основні компоненти програми соціологічного дослідження

2

-

-

-

-

2Тема 2. Проблема, предмет, об’єкт, ціль та задачі соціологічного дослідження.


2

-

-

-


-

2Тема 3. Інтерпретація основних понять та попередній системний аналіз об’єкта дослідження. Робочі гіпотези соціологічного дослідження.


2

-

-

-

-

4Тема 4. Організація та планування соціологічного дослідження в межах кількісної і якісної методології.


2

-

-

-

-

2Тема 5. Вибірка у соціологічному дослідженні. Загальні вимоги до вибірки.


2

-

-

-

-

10Разом за змістовим модулем 1

10

-

-

-

-

20ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

МЕТОДИ ТА ТЕХНІКИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КІЛЬКІСНОМУ ТА ЯКІСНОМУ АНАЛІЗУ


Тема 6. Метод спостереження

2

-

-

-

-

4Тема 7. Анкетні опитування та інтерв’ю в кількісних соціологічних дослідженнях.


2

-

-

-

-

4Тема 8. Бесіда і вільне інтерв’ю як методи якісного соціологічного дослідження.


2

-

-

-

-

4Тема 9. Фокусоване групове інтерв’ю як метод якісного соціологічного дослідження

2

-

-

-

-

4Тема 10. Методи аналізу документів в кількісних і якісних соціологічних дослідженнях

2

-

-

-

-

4Тема 11. Біографічний метод в якісних соціологічних дослідженнях

2

-

-

-


-

4Разом за змістовним модулем 2

12

-

-

-

-

24ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ПРИНЦИПИ ВИМІРУ СОЦІАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Тема 12. Шкала як еталон виміру соціологічних даних. Побудова шкал (загальні положення)

2

-

-

-


-

2Тема 13. Головні принципи статистичної обробки, соціологічного аналізу та інтерпретації даних

2

2

-

-

-

3Разом за змістовим модулем 3

4

-

-

-

-

5
6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Метод, методика і техніка соціологічного дослідження. Основні компоненти програми соціологічного дослідження

2

2

Проблема, предмет, об’єкт, ціль та задачі соціологічного дослідження

2

3

Інтерпретація основних понять та попередній системний аналіз об’єкта дослідження. Робочі гіпотези соціологічного дослідження.


4

4

Організація та планування соціологічного дослідження в межах кількісної і якісної методології
5

Вибірка у соціологічному дослідженні. Загальні вимоги до вибірки

10

6

Метод спостереження

4

7

Анкетні опитування та інтерв’ю в кількісних соціологічних дослідженнях

4

8

Бесіда і вільне інтерв’ю як методи якісного соціологічного дослідження

4

9

Фокусоване групове інтерв’ю як метод якісного соціологічного дослідження

4

10

Методи аналізу документів в кількісних і якісних соціологічних дослідженнях

4

11

Біографічний метод в якісних соціологічних дослідженнях

4

12

Шкала як еталон виміру соціологічних даних. Побудова шкал (загальні положення)

2

13

Головні принципи статистичної обробки, соціологічного аналізу та інтерпретації даних

37. Методи навчання

Лекції, самостійна робота, інтерактивні методи (рольові ігри, дискусії, диспути, дебати, колоквіуми), підготовка дослідницьких проектів студентами.


8. Методи контролю

Поточне тестування, усне опитування, підсумковий тест, індивідуальні консультації.9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1


Змістовий модуль №2

Змістовний модуль №3

Сума

Т

1


Т

2


Т

3


Т

4


Т

5


Т

6


Т

7


Т

8


Т

9


Т

10


Т

11


Т

12


Т

13100
7

7

8

7

10

7

9

7

9

8

7

7

7

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни10. Методичне забезпечення

 1. Личковська О.Р. Контент-аналіз текстів масової комунікації. Навчально-методичний посібник до курсу «Соціологія масової комунікації». – Одеса: Астропринт, 2002

 2. Подшивалкина В.И. Качественные методы исследования в социологии. Методическое пособие. Одесса – 2001. – 39 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1999, с. 71-83.

 1. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. – Київ, Український Центр Духовної Літератури, 1998.

 2. Панина И.В. Технология социологического исследования. – Киев, 1998

 3. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998.- 208 с.

 4. Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. – М. : Наука, 1993. – 246с.

 5. Практикум по прикладной социологии. М.: Издательство Московского университета, 1992.

 6. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. – М.: АВВА-Астра, 1993.

 7. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. Киев: Наукова думка, 1982

 8. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект пресс, 1995.

 9. Воронов ЮП. Методы сбора информации в социологическом исследовании, М.: Статистика, 1974.

 10. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. М.: Издательство московского университета, 1988

 11. Рабочая книга социолога. М.: Наука, 1988

 12. Социология: Словарь-справочник. Т.4. Социологическое исследование: Методы, методика, математика и статистика. М.: Наука, 1991, 357 с.

 13. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Учебник для вузов. — М.: NOTA BENE, 1999. — 224 с.

 14. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 1998, 224 с.

 15. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию

 16. - М.: Добросвет, 1998. – 289 с.

 17. В.И. Ильин. ДРАМАТУРГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. — СПб.: Интерсоцис, 2006. — 256 с. («Социополис»: Библиотека современного социогуманитарного знания).

 18. Ленуар Р., Мерлье Д., Пенто Л., Шампань П. Начала практической социологии./ Пер. с франц. - М.: Алетейя, 2001.- 406 с.

 19. Страус А. Корбин Д. Основы качественного исследования. Обоснованная теория. Процедуры и техники/ Пер. с анг.- М.:УРСС, 2001.- 254 с.
 20. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях // Под ред. И. Штейнберга. — СПб.: Алетейя, 2009. — 356 с.


 21. Белановский С.А. Свободное интервью как метод социологического исследования// Социология: методология, методы, математические модели. №2, 1991 –С.5-19

 22. Веселкова Н.В. Методические принципы полу формализован него интервью// Социология: методология, методы, математические модели. №№ 5-6, 1995. - С, 28-48

 23. Журавлева И. Л. Об использовании основных типов интервью в практике социологических исследований //Вопросы методики и техники социологических исследований. М.: ССА, 1975.

 24. Иванов М.А. Беседа как метод исследования // Социологические исследования, 1989. №4

 25. Богомолова Н.Н., Фоломеева Т.В. Фокус группы как метод социально-психологического исследования. - М.: Магистр, 1997. –80 с.

 26. Мертон Р., Фиске М., Кендал П. Фокусированное интервью. Пер. с англ. / Под ред. С.А. Белановского. - М., 1991

 27. Альмодовар Ж.П. Рассказ о жизни и индивидуальная траектория: сопоставление масштабов анализа. Пер. с франц. // Вопросы социологии. 1992.Т.1.№1.- С.98-104

 28. Бургос М. История жизни. Рассказывание и поиск себя. Пер. с англ. // Вопросы социологии. 1992. Т.1.№ 2

 29. Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: методология, методы, математические модели. №№ 3-4, 1993-1994. - С, 34-42

 30. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. 2-е изд. – М. NOTA BENE, 1999. – 224 с.

 31. Великов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: Учебник для вузов. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 439 с.


Допоміжна

 1. Андреенков В.Г., Маслова О.М. Методы сбора информации М.: ИСИ АН СССР, 1985, 62 с.

 2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект пресс, 1995, 286 с.

 3. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. –М.: Наука, 1986, 271 с.

 4. Берка К. Измерения, понятия, теории, проблемы. М., 1987.

 5. Баразгова Е.С. Американская социология: традиции и современность – Бишкек, Одисей. – 1997. – 175 с.

 6. Ватолина Ю. Метод наблюдения в социологии. Санкт – Петербург, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – 141 с.

 7. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный поход. – Самара, Самарський университет. – 2002. – 424 с.

 8. Клигер С.А. Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. М.: Наука, 1978

 9. Краткий словарь по социологии. М.: Политиздат, 1989, 478 с.

 10. Лекции по методике конкретных социальных исследований. –М.: Издательство московского университета, 1972, 202 с.

 11. Логика социологических исследований. М.: Наука, 1987.

 12. Математические методы анализа и интерпретация социологических данных. М.: Наука, 1989.

 13. Методы сбора данных: анализ документов, наблюдение, эксперимент. М.: 1985.

 14. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн.1. Социологический опрос, Кн. 2. Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент. М.: Наука, 1990

 15. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. –М.: Ава-Эстра, 1993, 272 с. (Прогресс, 1978, 381 с.)

 16. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. М.: Наука, 1977.

 17. Паниотто В.И. Качество социологической информации. Киев: Наукова думка, 1986

 18. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. Киев: Наукова думка, 1982, 272 с.

 19. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. М.: Логос, 1998, 280 с.

 20. Проблемы сравнительных исследований в социологии: методы сбора данных, М.: 1998.

 21. Российская социологическая энциклопедия, М., 1998.

 22. Рукавишников В.О., Паниотто В.И., Чурилов Н.Н. Опросы населения. М.: Финансы и статистика, 1984, 207 с.

 23. Социологический справочник. Киев: Издательство политической литературы Украины, 1990

 24. Социология: Словарь-справочник. Т.4. Социологическое исследование: Методы, методика, математика и статистика. М.: Наука, 1991, 357 с.

 25. Сравнительный анализ и качество эмпирических социологических данных. М.: 1984.

 26. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 1998, 224 с.

 27. Шаленко В.Н. Программа социологического исследования. М: Изд-во МГУ, 1987

 28. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. – М. Логос. – 2007. – 153 с.

 29. Энциклопедический социологический словарь. - М.: ИСПИ РАН, 1995, 939 с.

 30. Алексеев К.И. Метафора как объект исследования в философии и психологии // Вопросы психологии. – 1996. - № 2. – С. 73-85.

 31. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк ; [пер. с англ. под ред. В. И. Герасимова]. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

 32. Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. – 1995. - № 1. – С. 73-88.

 33. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман ; [пер. с англ. А. Д. Ковалева]. – М. : SocioLogica, 2001. – 306 с.

 34. Гуссерль Э. Философия как строгая наука / Э. Гуссерль ; [пер. с нем. / под ред. О. А. Сердюкова]. – Новочеркасск ; Сагуна, 1994. – 358 с.

 35. Измайлова Т.В. Выборка в качественном социологическом исследовании как теоретико-методологическая проблема // Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей, посвященный памяти первого декана факультета социологии ИНУ ВШЭ А.О. Крыштановского. – 2010. http://soc.hse.ru/news/35110414.html - С. 140-143.

 36. Маслова О.М. Качественная и количественная социология: методология и методы (по материалам круглого стола) // Социология: методология, методы, математическме модели. – 1995. - №№ 5-6. – С. 1-15.

 37. Фоломеева Т.В. Исследование читательских предпочтений методом фокус-групп // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология. – 1995. –№ 2. – С. 47-52.

 38. Теория метафоры / пер с англ., франц., нем., испан., польск. – М., 1990. – 512с.

 39. Веселкова Н.В. Методические принципы полуформализованного интервью // Социология: методология, методы, математическме модели. – 1995. - №№ 5-6. – С. 28-48.

 40. Улановский А. М. Качественная методология и конструктивистская ориентация в психологии / А. М. Улановский // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 27–37.

 41. Хайнц А. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию / А. Хайнц ; [пер. с нем. под общ. ред. Н. А. Головина и В. В. Козловского]. – СПб. : Алетейя, 1999. – 272 с.

 42. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / А. Шютц. – М. : Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с.

 43. Философия : энциклопедический словарь / [под ред. А. А. Ивина]. – М. : Гардарики, 2004. – 1072 с.

 44. Квале Стейнар Исследовательское интервью. – М. : Смысл, 2003. – 301 с.

 45. Фенето Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты. – СПб. : Питер, 2004. – 160 с.

 46. Белл Р.Т. Социолингвистика: цели, методы, проблемы. – М. : 1980.12. Інформаційні ресурси

 1. Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред.. д.ек.н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 660 с.

 2. Головаха Є., Горбачик А. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 119 с.

 3. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Журнал. Періодичність 4 рази на рік Київ: 1998 – 2015 рр.

 4. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Журнал. Периодичность 4 раза в год. – Москва: 2010-2015 гг.

 5. Социс. Журнал. Периодичность 12 раз в год. – Москва: 2002-2015 гг.Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> isn -> metod inter rel
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
files -> Ігор Стамбол українська мемуарна та щоденникова література ХХ століття як засіб протидії апологетизації тоталітаризму
files -> Культура примирення: нова історична свідомість в україні одеса 2015
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
metod inter rel -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
Методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка