Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освітиСкачати 442,68 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації18.04.2017
Розмір442,68 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра _ соціології та політології______

(назва)
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

________________________________________________

(назва комісії)
_______________Бурега В.В.____

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________20______ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Соціологія праці

( назва навчальної дисципліни)


рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)
галузьзнань______5 Соціальні та поведінкові науки _________________________________

(шифр і назва)


спеціальність 054 Соціологія

(шифр і назва)


спеціалізація Соціологія управління

(шифр і назва)


вид дисципліни професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання денна

(денна / заочна)

Харків – 2017 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Соціологія праці

(назва дисципліни)

Розробник:


Проф., доктор соціологічних наук, проф. Хижняк Л.М.

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри


_____соціології та політології

(назва кафедри)


Протокол від «____»________________20___ року № _____

Завідувач кафедри__________________________________Бурега В.В.________________

(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри кафедра соціології та політології
Завідувачкафедри Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри(для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу - ознайомлення студентів з соціологічними уявленнями про працю як соціальний інститут та оволодіння соціологічними методами дослідження трудових практик сучасного суспільства.
Компетентності (ЗК-5; ПК-7; ПКс-1; ПКс-4; ПКс-5)– формування у студента здатності розуміти основні рівні та форми соціального, базові елементи та закони організації соціального простору та використовувати загально-соціологічні знання для практичної дослідницької та соціально-технологічної діяльності; здатність аналізувати процес праці, мотивування трудової діяльності, службові комунікації та соціальні аспекти економічних процесів на основі теоретичних уявлень в галузях соціології економіки та соціології праці
Результати навчання (РНс-29) - Знати теоретичні основи соціології праці, характеристики й фази розвитку індустріального і постіндустріального трудового середовища, типи відносин в процесі праці; вміти проводити моніторинг соціально-трудової сфери, самостійно аналізувати характер і зміст різних типів і видів трудової діяльності, використовувати дані аналізу для побудови професіограми.

У результаті вивчення дисципліни «Соціологія праці» студенти повинні:Знати:

 • етапи становлення і розвитку соціології праці;

 • основні концептуальні підходи до соціологічного вивчення праці як соціального інституту, особливості праці в індустріальному та постіндустріальному суспільствах;

 • причини та прояви неоднорідності праці, критерії та показники соціальної диференціації працівників; показники якості трудового життя;

 • характеристики найманих працівників як соціальної групи, їхній склад, статусно-рольові характеристики в сучасному українському суспільстві;

 • класифікацію та функції трудових спільнот;

 • механізми мотивації праці, напрямки соціального регулювання трудової поведінки;

 • показники, що характеризують трудову поведінку персоналу організацій;

 • стратегії мотивації праці в трудових організаціях.

Вміти:

 • ідентифікувати соціальні нерівності в сфері праці, проводити їхню діагностику, визначати шляхи подолання їхніх негативних наслідків;

 • організувати соціологічний супровід підвищення якості трудового життя;

 • розробляти методики та складати інструментарій, проводити конкретно-соціологічні дослідження різних проблемних трудових практик, мотивації праці, трудової мобільності, трудових конфліктів, соціального контролю та соціального захисту у сфері праці, ставлення до праці.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Економічна теорія

Соціологія конфлікту

Соціологія економіки

Соціальна робота

Соціологія управління

Соціологія професій

Соціологія особистості та девіантної поведінки

Соціологія економіки


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрамита видами навчальних занять)
Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

120/4

50

70

20
30

50

2
+

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка