Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджуСкачати 286,53 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір286,53 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________ Патика Н.І.

«____» ________________2012р.

Робоча програма навчальної дисципліни
ВСМПП 16.1. П С И Х О Л О Г І Я І М І Д Ж У

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ


Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальність 8.03050501 «Управління персоналом таекономіка праці»


КИЇВ 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»
Розробник програми кандидат філософських наук, доцент Смирнова О.П.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол № 12 від 20 грудня 2012 р.

Завідувач кафедри психології

_____________ Киричук О.В.


Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №10 від 28 грудня 2012 р.Рецензенти:
Киричук О.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Лавренко О.В., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Смирнова О.П. Психологія іміджу. Робоча програма навчальної дисципліни. - К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2012. – 23 с.

©Смирнова О.П., 2012©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2012

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія іміджу» є отримання студентами базових уявлень з теоретичних основ іміджу, соціально-психологічних механізмів і методів його створення і функціонування, ефективне використання набутих ними знань, умінь і навичок в процесі професійної діяльності.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • місця психології іміджу в контексті міждисциплінарного підходу до вивчення феномену іміджу;

 • теоретичних підходів до проблеми іміджу в психологічній науці;

 • системи наукових понятий для аналізу різних видів іміджу;

 • формування культури успішної самореалізації психолога;

 • вибору і застосування методичних прийомів психології створення іміджу для рішення практичних задач.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • основні проблеми психології формування іміджу в контексті сучасних психологічних концепцій;

 • базові психологічні категорії: «сприймання», «спілкування», «інтеракція», «соціальна перцепція», «психологія впливу», «атрибуція», «соціальна установка» тощо;

 • сутність іміджу, його мету і завдання;

 • роль іміджу в структурі сучасного світу;

 • соціально-психологічні механізми створення іміджу;

 • основні стратегії і методологічні підходи до створення іміджу;

 • психологічну структуру і типологію іміджу;

 • теорію управління процесом створення іміджу;

 • методики побудови персонального іміджу.

Уміти:

 • пояснити роль іміджу в структурі сучасного світу;

 • розкрити зміст базових психологічних категорій стосовно психології іміджу;

 • обґрунтовано диференціювати типи іміджів;

 • розробляти іміджеві стратегії;

 • розробляти тактику створення іміджу організації, особистості;

 • виявляти і оцінювати іміджеві якості особистості, організації;

 • вивчати іміджеві запити різних груп населення;

 • пояснити принципи управління іміджем;

 • розробляти методику побудови персонального іміджу;

 • використовувати психологічні знання і методи створення іміджу в практичній діяльності.


2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів: 2

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Вибіркова

Модулів: 7

Спеціальність 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»Рік підготовки

Змістовних модулів: 2

V
Індивідуальне науково-дослідне завдання: 10

Семестр

Загальна кількість годин: 60

I
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 2

самостійної роботи студента: 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14Практичні

16
ЛабораторніСамостійна робота

20Індивідуальні завдання:

10

Вид контролю: залік3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психології іміджу
Тема 1. Психологія іміджу як наукова теорія
Мета психології іміджу. Завдання психології іміджу: психологічна і соціально-психологічна діагностика, психологічне забезпечення іміджевих кампаній, розробка і реалізація програми удосконалення публічної поведінки клієнта.

Предмет психології іміджу. Структура психології іміджу. Методи прикладної психології іміджу: діагностичний, консультативний, психокорекційний, пропагандистський (реклама), наукового дослідження.

Феноменологія іміджу. Причини підвищеної уваги до іміджу в сучасному світі. Іміджелогія як науково-прикладна сфера знань. Іміджелогія і психологія іміджу: спільне, відмінне. Сучасні підходи до визначення поняття «імідж».

Поняття іміджу, його соціально-психологічна структура. Взаємозв’язок понять: «імідж», «репутація», «авторитет», «образ». Роль іміджу в сучасному суспільстві. Психологічні і соціально-психологічні функції іміджу. Види іміджу. Імідж в маркетингу, рекламі, менеджменті, політиці, бізнесі. Іміджева регуляція політичної поведінки.

Основні підходи до проблеми іміджу в зарубіжній психології: вивчення психології соціальних груп і групової поведінки, символічний інтеракціонізм, соціальний психоаналіз, когнітивна психологія. Теорії А.Адлера та Г.Юнга, їх використання в іміджмейкінгу. Теории Ч.Осгуда і Дж. Келлі. Теорія соціальних уявлень С. Московічі. Мотиваційні теорії іміджу. Теорія когнітивної відповідності.

Теоретичні основи психології іміджу у вітчизняній науці: теорія образу і теорія діяльності, дослідження спілкування, соціальної перцепції і соціальної поведінки. Системний і діяльнісний підходи. Сучасні концепції: соціальної установки, атракції, управління враженням, громадської думки, імпліцитної теорії особистості, атрибуції тощо. Імідж як різновид соціального стереотипу.
Тема 2. Соціально-психологічні механізми створення і функціонування іміджу
Потреби як психологічна передумова виникнення індустрії іміджу. Класифікація потреб за Дж Роттером, за А.Маслоу. Комунікативна модель формування іміджу. Канали передавання інформації. Троїсте розуміння суб’єкта іміджу: сприймаючий суб’єкт (аудиторія), транслюючий суб’єкт (перетворювач), формуючий суб’єкт (іміджмейкер).

Формування іміджу як суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Формування іміджу як створення соціальної реальності в свідомості людини. Суспільна думка і суспільна свідомість. Когнітивні процеси в основі формування іміджу. Соціальні стереотипи і установки. Значення і особистісний смисл. Семіотичні процеси формування іміджу. Психологічні механізми прийняття інформації (феномен когнітивної рівноваги).

Види психологічного впливу, які блокують інформаційний вплив.

Ефекти міжособистісного сприймання: новизни, стереотипізації, ореолу, первинності, каузальної атрибуції тощо. Ефект новизни. Ефект стереотипізації. Ефект ореолу. Ефект первинності.

Каузальна атрибуція. Можливі помилки атрибуції. Фундаментальна помилка атрибуції (Л.Росс). Диспозиційна та ситуативна атрибуція. Умови виникнення фундаментальної помилки атрибуції.

Атракція як явище взаємного притягування. Зовнішні фактори атракції: афіляція, фактор емоційного стану, фактор просторової близькості. Внутрішні фактори атракції: фізична привабливість, стиль спілкування, схожість, доповнення, підтримка. Способи виміру міжособистісної атракції.

Помилки сприймання: їх попередження і подолання.
Тема 3. Механізми соціально-психологічного впливу в процесі

створення іміджу
Поняття соціально-психологічного впливу. Переконання та його характеристика. Навіювання та його характеристика. Самопросування : зараження, пробудження імпульсу до наслідування, примушення, ігнорування, маніпуляція.

Технологія нейролінгвістичного програмування. Формування іміджу в засобах масової інформації. Роль засобів масової інформації в формуванні соціальної реальності. Особливості використання друкованих ( книги, газети, часописи), та електронних ( радіо, телебачення, Internet) засобів масової інформації.Реклама і паблік рилейшнз як засоби формування соціальної реальності.

Імідж як предмет інформаційно-психологічної пропаганди.

Маніпуляція суспільною свідомістю. Протидія негативному психологічному впливу.

Етичні проблеми діяльності психолога по створенню іміджу клієнта.


Тема 4. Психологічна структура і типологія іміджу
Об’єкт або носій іміджу (людина, група людей, організація, товар). Когнітивні, афективні та поведінкові компоненти іміджу. Свідомі і позасвідомі рівні функціонування іміджу. Функціональні і психологічні переваги об’єкта іміджу. Ключові іміджеві характеристики об’єкта. Проблема об’єкта і суб’єкта іміджу.

Особистість як реципієнт іміджу.

Мала, середня, велика соціальна група як аудиторія іміджу. Масова аудиторія іміджу.

Види об’єктів іміджу; особистість, організація, група, товар (торгова марка).

Види іміджу. Індивідуальний (персональний) імідж. Професійний імідж: поняття, сутність. Груповий і організаційний (корпоративний) імідж. Імідж товару і послуги.

Типологія іміджу за сферою застосування: бізнес, реклама, організація, політика, управління, шоу-бізнес тощо.

Вплив особливостей суб’єкта на створення і зміну іміджу.

Типологія особистості як основа для оцінки іміджевої схильності споживача.


Змістовний модуль 2. Технології створення іміджу
Тема 5. Стратегії і тактики створення іміджу
Напрямки використання практичної психології іміджу: надання індивідуальних послуг, участь у рекламній діяльності, політичне консультування, робота в системі зв’язків з громадськістю.

Стихійність і цілеспрямованість у формування іміджу.Характеристика етапів формування іміджу: виявлення об’єкта, оцінка аудиторії, корекція характеристик об’єкта, символізація, позиціонування, презентація іміджу.

Виявлення іміджевих якостей об’єкта.

Забезпечення стійкого іміджу. Використання методів активного соціально-психологічного навчання у формування іміджу.

Оптимізація спілкування з об’єктом.

Психологічне дослідження аудиторії іміджу. Поняття, види і основні характеристики груп в соціальній психології.

Психологічні особливості різних груп населення.

Психологічне дослідження суб’єкта іміджу в маркетингу, рекламі, політиці.

Норми, цінності, установки. Громадська думка. Методи дослідження: контент-аналіз, фокус-групи, проективні методики, вимір установок. Опитування і його види: анкетування та інтерв’ювання. Психосемантичні дослідження.

Психологічне сегментування аудиторії в процесі розробки концепції іміджу. Складання висновку за результатами дослідження.

Іміджеві стратегії. Складання і аналіз іміджевої кампанії: визначення запитів аудиторії, визначення сильних і слабких сторін об’єкта, конструювання образу і підведення характеристик до запитів аудиторії, переведення затребуваних характеристик об’єкта у вербальний, візуальний і ситуативний контекст.
Тема 6. Індивідуальний (персональний) імідж
Проблема індивіда та індивідуальності в психології. Зовнішня та внутрішня мотивація створення іміджу. Соціально-психологічна характеристика індивідуального іміджу. Умови і фактори впливу на формування уявлень про людину. Психологія формування першого враження. Імідж в процесі соціалізації індивіда.

Оригінальний і наведений види іміджу. Особливості іміджу, орієнтованого на самовідчуття, та іміджу, орієнтованого на сприйняття.

Структура індивідуального іміджу. Зовнішня і внутрішня складові іміджу. Я-концепція як центральний елемент в структурі іміджу. Характеристика елементів внутрішньої і зовнішньої складових іміджу. Теоретичні підходи та моделювання структури і змісту основних компонентів іміджу. Психодіагностичні технології вивчення різних компонентів структури іміджу.

Взаємовідносини іміджу, «Я-реального», «Я-ідеального» і образу-Я у інших. Самосвідомість і образ-Я особистості. Імідж як компонент Я-концепції. Самоподання і самопрезентація: особливості, функції, технології і види. Проблема управління враженнями і корекція самоподання в спілкуванні.Механізм каузальної атрибуції. Імпліцитна теорія особистості. Типологія особистості для оцінки іміджевої схильності споживача.

Фізичне тіло, обличчя, поведінка людини як об’єкта іміджу.Закономірності зорового сприймання обличчя і статури людини. Психологічна характеристика стилю одягу.

Використання в іміджмейкінгу концепції конституційної психології Е.Кречмера та С.Шелдона.

Удосконалення рефлексивно-перцептивних здібностей. Розвиток здібностей з діагностики і експресії емоційних станів.

Фактори сприйняття особистості в суспільній свідомості. Використання психодіагностики для створення психологічного портрету особистості. Тести, опитувальники, контент-аналіз, біографічний метод, спостереження і особливості його використання. Особливості індивідуального іміджу в ситуації працевлаштування, публічного виступу тощо.Критерії ефективності індивідуального іміджу.

Засоби масової інформації і реклама в формуванні індивідуального іміджу.Імідж в політиці. Алгоритм побудови політичного іміджу: вивчення запитів сегментів аудиторії, формування відповідних характеристик об’єкта, перевід вибраних характеристик в різні контексти: вербальний, візуальний, ситуативний. Політична міфологія: образ ворога, образ друга, імідж політичної партії.
Тема 7. Імідж організації та імідж керівника
Поняття організаційного (корпоративного) іміджу. Роль іміджу організації (фірми, підприємства, установи) в умовах сучасного ринку.

Психологічна характеристика організації з урахування її структури та завдань.Зовнішній та внутрішній імідж організації. Зв'язок внутрішнього іміджу з організаційною культурою. Оптимальна структура зовнішнього іміджу.

Вивчення іміджу організації. Методи оцінки іміджу. Оптимальна структура іміджу організації.

Роль зовнішніх атрибутів. Організація зв’язків з громадськістю.

Технологія формування іміджу. Критерії та показники ефективності формування іміджу. Груповий і корпоративний імідж. Корпоративний імідж, його різновиди.

Алгоритм удосконалення іміджу. Основні заходи по удосконаленню іміджу організації.

Особливості формування зовнішнього і внутрішнього іміджу організації.Імідж керівника в структурі іміджу організації. Компоненти іміджу керівника: особистісний, соціальний, професійний. Стилі управлінської діяльності і типи іміджу керівника.

Вибір типу іміджу в залежності від умов діяльності організації, особистих рис керівника і характеристик аудиторії іміджу. Риси іміджу керівника; адекватність, вимогливість, цілісність, передбачуваність, стійкість, презентабельність.

Психологічні параметри іміджу керівника: зовнішність, робоче приміщення (кабінет). Стиль спілкування, режим роботи, робота з документами, методи впливу на підлеглих.

Створення установки прийняття іміджу керівника: ситуативної, фіксованої.Модель внутрішнього простору особистості керівника («Вікно Джогаррі»).

Соціально-психологічний тренінг іміджевих якостей.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Практичні

СРС

Індивід.

робота

60

14

16

20

10


Змістовний модуль І. Теоретичні основи іміджу


Тема 1. Психологія іміджу як наукова теорія

6

2

2

2
Тема 2. Соціально-психологічні механізми створення та функціонування іміджу

7

2

2

3
Тема 3. Механізми соціально-психологічного впливу в процесі створення іміджу

5

2

0

3
Тема 4. Психологічна структура і типологія іміджу

7

2

2

3
Разом за змістовним

модулем I

25

8

6

11

Змістовний модуль IІ. Технології створення різних видів іміджу


Тема 5. Стратегія і тактика створення іміджу

7

2

2

3Тема 6. Індивідуальний (персональний) імідж

9

2

4

3

10

Тема 7. Імідж організації та імідж керівника

9

2

4

3
Разом за змістовним модулем II

25

6

10

9
Усього годин:

50

14

16

20

10 1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Психологія іміджу як наукова теорія

Практичне заняття 1. Соціально-психологічний тренінг «Очікування» /за окремим планом/
Тема 2. Соціально-психологічні механізми створення та функціонування іміджу

Практичне заняття (інтерактивна форма)
Література:[ 1,3,5,7,14,36,45 ]
Тема 4. Психологічна структура і типологія іміджу

Практичне заняття

 1. Визначення «Я концепції особистості.

 2. Самопрезентація як візуалізація Я-концепція особистості.Література:[ 1,3,6,7,10, 12, 19,27]

Тема 5. Стратегія і тактика створення іміджу

Практичне заняття (інтерактивна форма)

 1. Визначення іміджевих характеристик особистості.

 2. Психодіагностика виявлення іміджевих характеристик особистості.


Література: [5,15,27,41,60 ]

Тема 6. Індивідуальний (персональний) імідж

Практичне заняття (тренінг)

«Технології формування індивідуального (персонального) іміджу» ( за окремим планом )
Література:[5,!5,16,29,43,60 ]
Тема 7. Імідж організації та імідж керівника

Практичне заняття ( тренінг)

«Розробка іміджевої стратегії організації» /за окремим планом//за окремим планом/
Література:[5,11,17,24,33,34,58,60 ]

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1


Тема 1. Психологія іміджу як наукова теорія

З’ясуйте, чим відрізняється психологія іміджу від іміджелогії.


2


2

Тема 2. Соціально-психологічні механізми створення та функціонування іміджу

Поясніть сумісність іміджу з поняттям «образ», «репутація», «авторитет».


3


3

Тема 3. Механізми соціально-психологічного впливу в процесі створення іміджу

Механізми соціально-психологічного впливу в процесі створення іміджу.3


4

Тема 4. Психологічна структура і типологія іміджу

Розкрийте структуру іміджу з позицій психології.3

5

Тема 5. Стратегія і тактика створення іміджу

Порівняйте імідж відомих людей. Визначте його

позитивні сторони.

3


6

Тема 6. Індивідуальний (персональний) імідж Індивідуальний (персональний) імідж

Поясніть, чи правильно називати діяльність по створенню іміджу самопрезентацією? Чи правильно називати самопрезентацію діяльністю, спрямованою на створення іміджу?3


7

Тема 7. Імідж організації та імідж керівника

Проаналізуйте імідж організації інституту, в якому навчаєтесь.


3
7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з дисципліни «Психологія іміджу» та їх застосування на практиці.

Тема 6. Індивідуальний (персональний) імідж
Завдання: Складіть програму створення індивідуального іміджу. Запропонуйте для обговорення в групі.

Оцінка – 10 балів.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції, практичні інтерактивні заняття (тренінги, імітаційні ігри, кейс-задачі), візуалізація курсу ( інтерактивна дошка та слайди)
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Модульне тестування, оцінка за відповідь на лекції та активність на практичному занятті, за індивідуальне навчально-дослідне завдання.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума
Змістовний

модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 2

Модульна контроль-на робота

ІНДЗ


18

13

15

9

20

25

100
Т1

Т2

Т3Т5

Т6

Т71

4

65

5

5
Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ. Методичне забезпечення викладання дисципліни «Психологія іміджу» складають робоча програма навчальної дисципліни, програма нормативної навчальної дисципліни, комплексні контрольні завдання (тести), візуальна презентація курсу, набір інтерактивних вправ і завдань.
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Що таке імідж як феномен і як поняття?

 2. Які функції іміджу, їх теоретичне і практичне значення?

 3. Розкрийте поняття іміджу з позицій соціальної психології.

 4. Охарактеризуйте суміжні з іміджем поняття «образ», «репутація», «авторитет». А може вони є рядоположені?

 5. Чим відрізняється психологія іміджу від іміджелогії?

 6. Як трактує поняття іміджу іміджелогія?

 7. Чому імідж характеризується як суб’єкт-суб’єктна взаємодія?

 8. Чому імідж характеризується як символічний образ?

 9. Що таке семіотика? Яке значення має вона для психології іміджу?

 10. Що таке знакова символічна структура? Чому в її складі всі знаки несуть символічне навантаження?

 11. Чому психологія іміджу використовує положення символічного інтеракціонізму?

 12. Чому імідж не є Я-образом або Я-концепцією в розумінні символічного інтеракціонізму?

 13. Що таке установки (аттитюди)? Яка їх компонентна структура?

 14. Самопрезентація. Чи правомірно вважати її діяльністю, спрямованою на створення іміджу? Чи правомірно називати діяльність по створенню іміджу самопрезентацією?

 15. В чому полягає практичне значення самопрезентації?

 16. Чи завжди створення іміджу продукує підвищення самооцінки?

 17. Чи правильним є твердження, що імідж – це образ себе для інших?

 18. За яких умов імідж може співпадати з образом себе для інших?

 19. Чим обумовлена чисельність іміджів?

 20. Що є джерелом когнітивного дисонансу на подолання якого направлена діяльність по створенню іміджу?

 21. Індивідуальний імідж: поняття, зміст, функції.

 22. Чи існують які-небудь загальні установки, які впливають на сприйняття індивідуального іміджу?

 23. Які типи мотивації лежать в основі діяльності суб’єкта по створенню іміджу?

 24. Імідж, орієнтований на самовідчуття: поняття, сутність.

 25. Імідж, орієнтований на сприйняття: поняття, сутність.

 26. Назвіть критерії хорошого індивідуального іміджу.

 27. Назвіть суттєві фактори сприйняття іміджу людини (за Л.Гольбергом).

 28. Що таке емпатія і як вона використовується в створенні індивідуального іміджу?

 29. Що таке ефект стереотипізації і яка його роль в створенні індивідуального іміджу?

 30. Що таке психосемантична компетентність? Чому вона необхідна при створенні іміджу?

 31. Назвіть основні завдання, які необхідно вирішити в процесі побудови іміджу.

 32. Назвіть загальні принципи стратегії побудови індивідуального іміджу.

 33. З якою метою використовується наведений (приписаний) імідж?

 34. Що таке предметний імідж?

 35. Для чого використовується персоніфікація при створенні предметного іміджу?

 36. Корпоративна культура: поняття, сутність, взаємозв’язок з іміджем.

 37. Груповий та організаційний (корпоративний) імідж: поняття, сутність.

 38. Зовнішній та внутрішній імідж організації: поняття, зміст, відмінність.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 1. Андреева Г.М. Психология социального познания. 2-е изд. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 288с.

 2. Барабанщиков В.А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. – М.: Изд-во Колито-Центр, 2006. – 239с.

 3. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 223с.

 4. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. – М.: Релф-бук, К.: «Ваклер», 2004. –576с.

 5. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравится людям. – М.: Народное образование, 2002.

 6. Равенский Н. Как читать человека. Черты лица, жесты, позы, мимика. – М.: Рипол Классик, 2007. – 672с.

Допоміжна:

 1. Алёхина И.В. Имидж и этикет в бизнесе. – М.: Дело, 2005. – 112с.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2003. –363 с.

 3. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкер Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб.: Праймс-ЕВРОЗНАК, 2002. – 560с.

 4. Барабанщиков В.А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. – М.: Изд-во Колито-Центр, 2006. – 239с.

 5. Белоусова Т. Лёгкость делового общения. Корпоративный имидж и бизнес-этикет. – М.: АСТ, 2006. – 240с.

 6. Берд П. Продай себя! Тактика современного Вашего имиджа / П.Берд; пер. с англ. Т.А.Сиваковой. – 2-е изд. – Минск, Амалфея, 2004. – 208с.

 7. Бодалёв А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Издательство Московского университета, 1982.- 200с.

 8. Большая книга влияния: тренинг воздействия (Пер. с англ. Миронова Н.) М.: Прайм-Еврознак, 2008. – 352с.

 9. Бухаркова О.В., Горшкова Е.Г. Имидж лидера. Технологии создания и продвижения. Тренинговая программа. - СПб.: Речь, 2007. – 222с.

 10. Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. Книга для политиков и бизнесменов, мужчин и женщин / Пер. с англ. В. Титкова. – Можайск: Внешсигма, 1997. - 320с.

 11. Джи Б. Имидж фирмы. – СПб.: Питер, 2000. – 224с.

 12. Димитрус Э. Читать человека как книгу. Как научиться понимать людей. – М.: Эксмо-Пресс, 2006. – 448с.

 13. Ди Дж.-М. Читаем по лицу. Как узнать характер человека. – М.: Мир книги, 2007. – 144с.

 14. Доброва Е. Язык жестов. – М.: АСТ, 2007. – 158с.

 15. Желюк Т.Л. Державна служба: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 576с.

 16. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным бизнесом. – СПб.: Речь. 2005. – 144с.

 17. Экман П. Узнай лжеца по выражению лица. – СПб.: Питер, 2010. – 272с.

 18. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и измерение организационной культуры. – СПб.: Питер, 2001. – 256с.

 19. Капитонов Э.А., Капитонов А.,Э. Корпоративная культура и PR – М.: «МарТ», 2003. – 416с.

 20. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на них. – Мн.: Попурри, 2008. – 816с.

 21. Карнеги Д.Б. Как располагать к себе людей. – М.: Попурри, 2010. – 208с.

 22. Клейтон П. Секреты языка тела: Учитесь видеть и действовать правильно. (Пер. с англ. Бориса Л.А.) М.: Арт-Родник, 2004. – 168с.

 23. Кузин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М.: Ось-89, 2002. – 512с.

 24. Кузнецов И. Современный язык жестов. – М.: АСТ, 2006. – 427с.

 25. Куликова В.Н. Язык внешности: Как создать свой имидж. Твоё второе Я. – М.: Изд-во Центрполиграф, 2007. – 159с.

 26. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «Екс Об», 2001. – С.225-235.

 27. Лукаш Ю.А. Имидж кампании – «золотой ключик» успеха. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 112с.

 28. Морган Г. Имидж организации: Восемь моделей организационного развития. – М.: Вершина, 2006. – 416с.

 29. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс, 4-е изд. – СПБ.: Прайм-Еврознак, 2007. – 510с.

 30. Мэй А. Скрытое управление сознанием человека. Влияние и защита. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 93с.

 31. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб., 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання» КОО, 2008. – С.357-365.

 32. Ниренберг Дж. Прочтите человека как открытую книгу. – Мн.: Попурри, 2008. – 272с.

 33. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. Соціальна психологія групп. Прикладна соціальна психологія. Кн.2. – К.: Либідь, 2001. – 576с.

 34. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.543-550.

 35. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа. Стратегии, психотехнологии, психотехники. – М.: Омега-Л., 2008. – 272с.

 36. Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. Серия: Библиотека энциклопедических словарей (БЭС). – М.: Рипол Классик, 2007. – 768с.

 37. Панфилова А.П. Имидж делового человека. – СПб.: ИВЭСЭП, 2007. – 496с.

 38. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 223с.

 39. Петрова Е.А. Имидж и его изучение в современной науке // Известия Академии Имиджелогии. Том I. /Под ред. Е.А.Петровой. – М.: РИЦ АИМ, 2005. – С.13-25.

 40. Петрова Е.А. Психология имиджа: Психологический подход. Психология как система направлений. Ежегодник Российского психологического общества. Т.9, вып.2. – М.: 2002.

 41. Пиз А. Язык телодвижений. – М.: Эксмо, 2005. – 186с.

 42. Познание человека человеком / возрастные, гендерные, этнические, профессиональные аспекты. // Под ред. А.А. Бодалёва, Н.В.Васиной. – СПб.: Речь, 2005. – 324с.

 43. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. – М.: Релф-бук, К.: «Ваклер», 2004. –576с.

 44. Почепцов Г.Г. Профессия : имиджмейкер. – СПб.: Алетейг, 2001. – 256с.

 45. Равенский Н. Как читать человека. Черты лица, жесты, позы, мимика. – М.: Рипол Классик, 2007. – 672с.

 46. Символіка людського тіла: Пер. з фр. / Сузпель, Аннік де. – К.: Вид-во «Знання», 2003. – 566с.

 47. Сергеева О. Язык жестов. Как читать мысли без слов? 49 простых правил. – М.: Эксмо, 2009. – 129с.

 48. Спивак В.А. Организационная культура. – СПб.: Нева, 2004. –224с.

 49. Ульяновский А. Корпоративный имидж. Технологии формирования корпоративного имиджа для максимального роста бизнеса. – М.: Эксмо, 2008. – 400с.

 50. Фулфер М. Искусство чтения по лицу. 2-е изд. – Мн.: Попурри, 2007. – 176с.

 51. Хоган К. Психология влияния. Техника манипуляции. – М.: Вильямс, Издательский дом, 2007. – 352с.

 52. Чалдини Р. Психология влияния. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 304с.

 53. Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. – СПб.: Питер, 2010. – 336с.

 54. Шарков Ф.И. Имидж фирмы. Технологии управления. – М.: Академический проект, 2006. – 272с.

 55. Шейнов В. Психология влияния. – М.: Ось, 2008. – 720с.

 56. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравится людям. – М.: Народное образование, 2002.

 57. Щеголев И. Тайный язык тела (Сам себе психолог) – СПб.: Питер, 2007. – 160с.

 58. Щербатых Ю.В. Психология личностных качеств. Популярная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 464с.


ЗМІСТ
1. Мета та завдання навчальної дисципліни………………………………...3

2. Опис навчальної дисципліни…………………………………….………....4

3. Програма навчальної дисципліни…………………………………….……5

4. Структура навчальної дисципліни………………………………………..11

5. Теми семінарських занять…………………………………………………12

6. Самостійна робота…………………………………………………………13

7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання……………………………..14

8. Методи навчання …………………………………………………………..14

9. Методи контролю …………………………………………………………14

10. Розподіл балів, які отримують студенти………………………….….....15

11 Методичне забезпечення………………………………………………….15

12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань…..….16

13. Рекомендована література………………………………………………..18

ЗмістНавчально-методичне виданняСмирнова Олена Павлівна

Робоча програма навчальної дисципліни

Психологія іміджу ”


Відповідальний за випуск Руженський М.М.

Набір і комп’ютерна верстка О.П.Смирнова


Підписано до друку 2012р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний.

Ум. друк. арк. Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ-38, вул. Нововокзальна, 17.


Тел./факс (044) 536-14-85.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення
Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка