Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – БіогеографіяСкачати 181,7 Kb.
Дата конвертації27.12.2017
Розмір181,7 Kb.
ТипРобоча програма


УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Перший проректор

Мостов’як І.І.

«___»________________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВВ.03 Біогеографія

напрям підготовки 6.040106– Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

спеціальність 7.040106

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Умань – 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 7.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування». – Умань: Уманський НУС, 2013. – 10 с.
Укладачі робочої програми:

- доктор географічних наук, професор Сонько Сергій Петрович,

- ст.викладач Голубкіна Ольга Марксівна.

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екології та БЖД (протокол № ____ від «____» серпня 2013 р.)


Завідувач кафедри

«____» серпня 2013 р. Сонько С.П.

Схвалено науково-методичною комісією факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин

(протокол № від «___» _________2013 р.)


«___» _________2013 р. Голова ________________В.П.Майборода

 Сонько С.П., 2013

 Голубкіна О.М., 2013

 Уманський НУС, 20131.Опис навчальної дисципліни


«Біогеографія»Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0401 «Природничі науки»За вибором


Напрям підготовки

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванняМодулів – 1

спеціальність

7.040106


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

-

Семестр

Загальна кількість годин - 72

10-й

-

Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента – 34Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст22 год.

-

Практичні, семінарські

16 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

34 год.

-

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 38:34

для заочної форми навчання -
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Біогеографія входить до складу загальнопрофесійних (базових) дисциплін.

Цілі освоєння дисципліни. Біогеографія - комплексна наукова дисципліна про розповсюдження живих організмів і утворюваних ними співтовариств залежно від природничо-історичних, географічних, екологічних і антропогенних чинників.

Метою викладання курсу є отримання студентами знань про географічне розповсюдження і розміщення живих організмів і їх співтовариств, про структуру живого покриву планети в цілому і її регіонів, основних методів, використовуваних в біогеографії.

Біогеографія спирається на основні положення курсів біології, екології, хімії, фізики, залучає теоретичні положення і найважливіші відомості з суміжних дисциплін екологічного циклу. Освоєння курсу біогеографії припускає необхідність роботи студентів з біогеографічними об'єктами, біогеографічними картами, біографічними описами співтовариств організмів і так далі.Завдання дисципліни:

- знайомство студентів з теоретичними основами біогеографії;

- формування у студентів глибоких знань про географічні закономірності формування біологічного різноманіття, про роль людини в його зміні;

- формування у студентів глибоких знань про принципи біогеографічного районування суші і океану;

- отримання знань про еколого-географічні закономірності просторової диференціації живої речовини;

- отримання уявлення про загальні принципи біогеографічних досліджень, придбання навиків застосування отриманих знань в процесі навчання і майбутньої практичної діяльності.

Ці знання необхідні студентам для формування цілісного уявлення про роль біоти в структурі і функціонуванні природних систем і біосфери в цілому і як основа для обгрунтування і розвитку фундаментальних принципів природокористування, в т.ч. стійкого використання біологічних ресурсів і збереження біорізноманіття.

Вивчення дисципліни логічно і методологічно взаємозв'язане з іншими дисциплінами ООП і припускає формування загальнопрофесійних компетенцій: володіння базовими професійнимм теоретичними знаннями про географію, географічну оболонку, геоморфологію з основами геології, кліматологію з основами метеорології, гідрологію, географію грунтів з основами грунтознавства, ландшафтознавство.

В результаті освоєння даної дисципліни студент повинен Знати:

- основні теоретичні підходи і принципи сучасної біогеографії;

- основні закономірності формування і розвитку ареалів біологічних таксонів, типологію ареалів;

- основні принципи і підходи до біотичного районування суші;

- найважливіші закономірності зональної і висотної поясності диференціації живого покриву, структурно-функциональні особливості типів біомов, специфіку морської біогеографії, основні положення теорії острівної біогеографії, біогеографічні принципи збереження біорізноманіття.

Уміти: аналізувати зв'язки біогеографічних об'єктів з умовами і чинниками природного середовища, уміти читати біогеографічні карти і інтерпретувати біогеографічну інформацію для вирішення завдань природокористування і збереження біорізноманіття, аналізувати біогеографічні описи і оцінювати значення різних біогеографічних показників, застосовувати отримані знання в області біогеографії в процесі вивчення особливостей природних і змінених людиною ландшафтів різних географічних регіонів.

Володіти: загальними принципами аналізу біогеографічних об'єктів і явищ, порівняно-географічними методами, стосовно біогеографічних об'єктів, основними принципами і підходами до оцінки і збереження біорізноманіття.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи біогеографії

Тема 1. Предмет та історія розвитку біогеографії

Тема 2. Ареалогія

Тема 3. Вчення М.І.Вавілова про осередки походження культурних рослин.

Тема 4. Флористичні регіони суходолу

Тема 5. Фауністичні регіони суходолу

Тема 6. Біотичні регіони суходолу

Змістовий модуль 2. Типи біомів земної кулі

Тема 7. Біоми тундри, хвойних та широколистяних лісів.

Тема 8. Біоми степу та пустелі

Тема 9. Біоми савани, субтропічних, тропічних та вологих екваторіальних лісів.

Тема 10. Типи біомів океанів, морів та островів.

Тема 11. Біогеографічні особливості України.


4. Структура навчальної дисципліни

Модуль (розділ, блок змістових модулів)

ОбсягБіогеографія

лекції

практичні

самостійна робота

разом

1.


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи біогеографії

Тема 1. Предмет та історія розвитку біогеографії

2

2

2

6

Тема 2. Ареалогія

2

2

2

6

Тема 3. Вчення М.І.Вавілова про осередки походження культурних рослин

2

2

2

6

Тема 4. Флористичні регіони суходолу

2

-

2

4

Тема 5. Фауністичні регіони суходолу

2

-

2

4

Тема 6. Біотичні регіони суходолу

2

2

4

8
Разом за змістовим модулем 1

12

8

14

34

2.


Змістовий модуль 2. Типи Біомів земної кулі

Тема 7. Біоми тундри, хвойних та широколистяних лісів

2

2

4

8

Тема 8. Біоми степу та пустелі

2

2

4

8

Тема 9. Біоми савани, субтропічних, тропічних та вологих екваторіальних лісів

2

2

4

8

Тема 10. Типи біомів океанів, морів та островів

2

2

4

8

Тема 11.Біогеографічні особливості України

2

-

4

6

Разом за змістовим модулем 2

10

8

20

38

Усього годин

22

16

34

72


5. Теми семінарських занять
-

6. Теми практичних занять


№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи біогеографії

1

Тема 1. Предмет та історія розвитку біогеографії

-

2

Тема 2. Ареалогія

2

3

Тема 3. Вчення М.І.Вавілова про осередки походження культурних рослин

2

4

Тема 4. Флористичні регіони суходолу

-

5

Тема 5. Фауністичні регіони суходолу

-

6

Тема 6. Біотичні регіони суходолу

2

Змістовий модуль 2. Типи Біомів земної кулі
Тема 7. Біоми тундри, хвойних та широколистяних лісів

2
Тема 8. Біоми степу та пустелі

2
Тема 9. Біоми савани, субтропічних, тропічних та вологих екваторіальних лісів

2
Тема 10. Типи біомів океанів, морів та островів

2
Тема 11.Біогеографічні особливості України

2
Всього

16


7. Теми лабораторних занять

-

8. Теми самостійної роботи


№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи біогеографії

1

Тема 1. Предмет та історія розвитку біогеографії

4

2

Тема 2. Ареалогія

2

3

Тема 3. Вчення М.І.Вавілова про осередки походження культурних рослин

3

4

Тема 4. Флористичні регіони суходолу

4

5

Тема 5. Фауністичні регіони суходолу

4

6

Тема 6. Біотичні регіони суходолу

2

Змістовий модуль 2. Типи Біомів земної кулі
Тема 7. Біоми тундри, хвойних та широколистяних лісів

3
Тема 8. Біоми степу та пустелі

3
Тема 9. Біоми савани, субтропічних, тропічних та вологих екваторіальних лісів

3
Тема 10. Типи біомів океанів, морів та островів

3
Тема 11.Біогеографічні особливості України

3
Всього

34


9. Індивідуальні завдання

-

10. Методи навчання
В системі методів навчання перевага надається активним методам. Ці методи найкраще реалізуються у самостійній роботі студентів а саме, метод літературного пошуку, знайомство з джерелами Інтернет, підготовка повідомлень та доповідей на семінарські заняття.
11. Методи контролю

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Стратегія сталого розвитку» включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання екзамена. За семінарські заняття студент може отримати максимум 50 балів. За самостійну роботу – 40 балів і за модульну контрольну – 10 балів.


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Екз

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

30

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т 11

5

5

5

5

5

5

10

10

10

5

5


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Навчальні презентації в програмі «Power Point», навчальні фільми, Методичні вказівки до виконання практичних робіт та проведення семінарських занять з дисципліни «Біогеографія» для студентів напряму 7.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Електронна та паперова версія.
14. Рекомендована література
а) основна література:

1. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография. – М.: Академия, 2008.

2. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. – М.: Изд-во ВАЛГИС, 2001.

3. Петров К.М. Биогеография с основами охраны биосферы. – Изд-во С-Петербурского ун-та, 2001. – 376с.

4. Воронов А.Г., Мяло Е.Г., Криволуцкий Д.А. Биогеография с основами экологии. – М.: ИКЦ Академия, 2003.

5. Агаханянц О.Е. Биогеография. – Минск, 1992.

6. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 264с.

7. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. – М.: Высш. шк., 1985. –272 с.

8. Морська біогеографія. А.І. Кафанов, В.А. Кудряшов з: http://www.knigka. info/getlink/index.

9. Основы биогеографии: курс лекций / сост. З.С.Гаврильчик. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им П.М.Машерова», 2008 – 89 с.15.

10. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. / за ред. Чопика. – К., 1998

11.Красєха Є.Н. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2012. – 572 с.

12. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навчальнипй посібник.-2-ге вид.перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. –128 с.
б) додаткова
13. Леме Ж. Основы биогеографии. – М., 1976.

14. Ярошенко П.Д. Общая биогеография. – М., 1975.

15. Криволуцкий Д.А., Покаржевский А.Д. Введение в биогеоценологию. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 1990. –102 с.

16. Нейл У. География жизни. – М.: Прогресс, 1973. – 337 с.

17. Дарлингтон Ф. Зоогеография. Географическое распространение животных. – М., 1966.

18. Лопатин И.К. Основы зоогеографии. – Минск: Вышейшая школа. 1989.

19. Петров К.М. Биогеография океана. Биологическая структура океана глазами географа. – СПб, 1999.

20. Сонько С.П. Сучасна географічна картина світу і місце в ній глобальної екологічної проблеми. /Український географічний журнал – №2,2004. – С.53- 67.

21. Сонько С.П. Географія та глобалізація. /Труди міжнародної конференції українського географічного товариства «Географія в інформаційному суспільстві». – Том ІІ. – Київ: Видавництво географічної літератури «Обрії». – 2008. – С. 5-7.

22. Сонько С.П., Суханова І.П. Рівень екологічно обумовленої захворюваності населення як біоіндикатор стану довкілля. /Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». //Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. – 242 с. – С.195-198.*

23. Сонько С.П., Пушкарьова Т.М., Голубкіна О.М., Кудла В.Й. Геоботанічні дослідження у ландшафтному заказнику місцевого значення «Чорнокам'янський притікичанський каньйон» /Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 – 12 жовтня 2012 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС. – Умань,2012. – 122 с. – С.91-94.

24. Сонько С.П., Максименко Н.В. Проблеми територіальної організації екологічної мережі (на прикладі Сіверсько-Донецького екологічного коридору)./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України, – 2013. – Вип.23.6. – 380 с. – С.317-324.

25. Сонько С.П. Аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України, – 2013. – Вип.23.5. – 380 с. – С.68-72.

26. Сонько С.П., Максименко Н.В. Про механізми екологічної експансії людства./ Людина та довкілля. – Вип. 2 (15). – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5- 21.


Інформаційні ресурси
http://www.ecology-portal.ru/publ/16-1-0-603

http://elementy.ru/lib/431019

http://bugabooks.com/book/301-yekologiya/117-184-otnosheniya-organizmov-v-agroyekosistemax.html

http://bioticregulationru.wordpress.com/2011/09/29/energy-optimism-and-realism/

http://sohmet.ru/

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4745963.stm

http://www-gvm.jrc.it/glc2000/ProductGLC2000.htm

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/

http://www.unep.org/geo/geo3/russian/pdf.htm

http://www.biodiv.org/gbo2/default.shtml

http://www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/lp_2006/index.cfm;

http://www.footprintnetwork.org/newsletters/gfn_blast_0610.html)

http://www.iucn.org/themes/ssc/red_list_2004/GSA_book/Red_List_2004_book.pdf;

http://www.iucnredlist.org/).

http://www.maweb.org/en/Reports.aspx#.

http://www.millenniumassessment.org/en/Reports.aspx#)http://biodata.ecoinfo.ru/doc/gef/A25.html

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 945
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку
945 -> Зображення історичних подій в Україні, Запорозької Січі, побуту І звичаїв козаків


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення
Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка