Роки. Події. ЛюдиСторінка2/23
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

МОЛОДЬ І ЧАС


Л. Савенко, директор

Кіровоградської обласної бібліотеки

для юнацтва ім. О. М. Бойченка
Сутнісною характеристикою сучасного життя стали швидкі зміни у світі. Прискорення темпів соціальної динаміки, перетворення старих і виникнення нових соціальних структур, трансформація соціальних ідеалів і цінностей неминуче задають нові параметри соціалізації, пред'являючи до його суб'єкта підвищені вимоги у формуванні нових моделей соціальної поведінки, конструюванні персональної системи цінностей.

Соціальне становлення та розвиток молоді базується на основних принципах:

- повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів, історичних, культурних, національних особливостей України, її природи;

- безпосередня участь у формуванні і реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема;

- врахування потреб молоді, співвіднесення їх реалізації з економічними можливостями держави;

- доступність для кожного громадянина соціальних послуг і рівність правових гарантій;

- відповідальність держави за створення умов щодо розвитку і самореалізації молоді;

- єдність зусиль держави, всіх верств суспільства, політичних і громадських організацій, підприємств, установ та громадян у справі соціального становлення та розвитку молоді;

- відповідальність кожного молодого громадянина перед суспільством і державою за додержання Конституції України, законодавства України.

Координуючу роль щодо проведення державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе відповідальність за її виконання.

Місцеві органи виконавчої влади утворюють у своєму складі відповідні органи з реалізації державної молодіжної політики.

Державна молодіжна політика – один з головних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України працює на підвищення добробуту, посилення соціального захисту та створення умов щодо всебічного розвитку молодих.

Зупинюся лише на деяких, найбільш проблемних молодіжних питаннях.

Для здійснення ефективного впливу на формування життєвих установок та поведінки молоді, зміни негативних тенденцій у стані здоров'я молодого покоління потрібен глибокий аналіз факторів, які сприяють або протидіють формуванню цінностей у сфері здоров'я, орієнтацій на турботу про власне життя, набуття навичок та культури його самозбереження.

Зазначені компоненти суттєво залежать від соціально-економічних умов, у яких відбувається зростання та виховання молодого покоління і які виступають активними чинниками формування здорового способу життя, поведінки та здоров'я молодого покоління.

Стратегічними напрямами державної політики у цій сфері є підвищення доходів населення та зростання видатків бюджету, державної та недержавної допомоги на вирішення соціальних проблем, зокрема молоді, підтримки дітей та сімей з дітьми.

Соціально-економічні події останніх років обумовили значну міграційну можливість населення, причому саме молодому контингенту належить провідна роль у міграційних процесах. Сучасне молоде покоління, на відміну від попереднього, орієнтоване на тимчасову роботу за кордоном, а також на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Тривала фінансово-економічна криза та лібералізація основ господарювання суттєво змінила спосіб життя, моделі економічної поведінки всього населення та молоді зокрема. За статистичними даними, скорочується мережа закладів культури, дошкільних та позашкільних установ. Надзвичайно складна ситуація спостерігається на селі, де в умовах незадовільного розвитку соціальної інфраструктури та помітно вищого, ніж у містах рівня безробіття, мешкає 3,2 млн. молоді.

Сьогодні діють чинники, що спонукають підлітків і молодь все частіше шукати самостійних шляхів вирішення своїх проблем. По-перше, триває процес обмеження матеріальних можливостей абсолютної більшості батьків. З іншого боку, сталися радикальні зміни у господарському законодавстві, поглядах та мисленні громадян. Економічна, зокрема підприємницька ініціатива, отримала легітимний статус і стала новою суспільною цінністю, змінилося також розуміння матеріального добробуту, ставлення до багатства.

Зберігається значна економічна залежність молоді від батьків.

Для поліпшення свого матеріального становища молоді люди обирають усі стратегії, пов'язані з пошуком більш оплачуваної основної роботи, заробітків, підвищення рівня освіти і перекваліфікацію, а також різні форми підприємницької діяльності.

Вплив економічної складової на загальний стан здоров'я та рівень життя молоді, безумовно, є визначальним. Фінансовий стан більшості сімей, незначні особисті доходи молодих людей значно обмежують можливості щодо доброякісного харчування, занять спортом та проведення змістовного дозвілля, оздоровлення, виділення батьками достатнього часу для спілкування з дітьми.

На формування способу життя молоді, відповідних життєвих запитів, вибір тих чи інших моделей поведінки суттєво впливають різні соціально-культурні чинники. Вони пов'язані як з усталеними традиціями, загально прийнятними для переважної більшості суспільства в цілому, так і з більш новими традиціями, звичаями, типами взаємостосунків, які переважають в умовах життя найближчого соціального оточення молодої людини: навчальних, виробничих, службових колективів, етнічних груп, кола друзів, однолітків, знайомих, з якими відбувається спілкування.

Саме традиції багато в чому визначають спосіб буття, забезпечують відтворення соціальної і культурної спадщини.

Усі народні традиції історично спрямовані на самозбереження етносу і однією із головних умов цього є забезпечення здоров'я в широкому розумінні: фізичного, психічного, соціального й духовного.

Більше 90% молодих людей вважають, що у „справедливому” суспільстві має бути гарантоване задоволення основних потреб людини: у харчуванні, житлі, одязі, освіті, охороні здоров'я. Це потребує від держави реального виконання існуючих програм підтримки молоді, впровадження кредитування навчання у вищих навчальних закладах та закладах професійної освіти, розширення масштабів кредитування житлового будівництва, зміцнення та відродження повноцінного функціонування мережі закладів соціально-культурного призначення, підвищення доступності медичних послуг. Дуже важливим молодь вважає створення можливостей для отримання освіти незалежно від доходу.

Учасники парламентських слухань про становище молоді в Україні „Сільська молодь: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”, які відбулися 23 листопада 2005 року, відзначають, що незважаючи на певні зусилля органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, соціальне становище сільської молоді залишається складним.

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зменшення сільського населення внаслідок природного скорочення населення та міграційної активності. Кризовою залишається демографічна ситуація. З року в рік зростає чисельність сільської молоді, яка виїжджає із села. Типовими проблемами сільської молоді, особливо сільських молодих сімей з дітьми, є низький рівень доходів при високому рівні безробіття.

За останні роки невпинно зростає зловживання наркотиками, алкоголем, тютюновими виробами.

В Україні зберігається тенденція до зменшення закладів соціально-культурної сфери у сільській місцевості, що негативно впливає на можливість дітей і молоді задовольнити свої культурні потреби і змістовно провести дозвілля.

Частину існуючих проблем намагаються вирішити створені державою або самою молоддю гуртки та спілки. Але вони не в змозі вирішити навіть частини молодіжних проблем.

Початок нового століття позначений не тільки явищами глобалізації та взаємозалежності суспільних процесів, але й необхідністю зростання ролі бібліотек, їх впливу на процеси, що відбуваються у суспільствах розвинених країн. Оскільки Україна все активніше інтегрується у світову спільноту, інформаційно-комунікативні технології - один з найбільш важливих факторів, що впливають на формування суспільства ХХІ століття, їх революційний вплив стосується способу життя людей, їх освіти і роботи.

Бібліотеки – ті соціальні інституції, що поєднують в собі активні функції розповсюдження знань з гуманітарним, духовним началом, можуть гідно виконати свою важливу місію, враховуючи при цьому особливості національних традицій та культурних надбань.

Для кожного справжнього фахівця дуже важливо бачити перспективу розвитку своєї справи. Це додає моральних сил, бо розкриває сенс творчої та повсякденної праці, допомагає зрозуміти значення власної діяльності для суспільства.

Всебічний розгляд стану духовності нашого суспільства справедливо викликає глибоку тривогу і занепокоєння через поширення культу агресивності, антикультури, аморальності, допоможе здоровим силам суспільства, у тому числі і бібліотечним працівникам, діяти більш ефективно для його морального оздоровлення.

Все це дає підстави нам, бібліотекарям, працювати із очікуванням нового поступу, з бажанням стати ще кориснішими як суспільству, так і окремому користувачеві. А для цього необхідно бути чутливими, як до інформаційних запитів населення, так і до загальних змін, що відбуваються сьогодні в бібліотечній справі.

Якщо узагальнити, то спектр актуальних нині інновацій виглядає так:

- бібліотеки набувають статусу інформаційно-освітних і культурних центрів із планомірним розширенням переліку послуг, насамперед, інформаційних;

- удосконалюються технологічні процеси, зокрема особлива увага приділяється запровадженню електронних технологій при формуванні інформаційно-ресурсної бази бібліотек і системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів;

- бібліотеки стають повноправними інфраструктурними компонентами у найбільш значущих сферах суспільної діяльності (місцеве самоврядування, інформаційний зв'язок управлінських, громадських структур і фізичних осіб);

- формування правової культури, природоохоронна діяльність, загальна та професійна освіта;

- запроваджуються нові форми і методи управління бібліотеками та окремими виробничими процесами в них на грунті досягнень теорії та практики бібліотечного менеджменту, соціокультурного та інформаційного маркетингу, пошуку нових організаційних структур; у бібліотекарів формуються навички інноваційної творчості, вони оволодівають принципами керування процесом змін у своїх закладах;

- широко використовуються форми господарської діяльності бібліотеки, як суб'єкта ринку інформаційної продукції та послуг і одночасно некомерційної установи;

- удосконалюється професійна освіта і самоосвіта бібліотечних фахівців шляхом безперервного навчання.

Ми розуміємо, що підвищення престижу бібліотек для юнацтва залежить від багатьох чинників, зокрема, від усвідомлення владними структурами значення бібліотечної сфери і вміння самих бібліотечних працівників консолідувати зусилля для вирішення проблемних питань щодо роботи з юнацтвом та молоддю. Необхідно постійно доводити, що бібліотека для юнацтва саме та установа, яка створена для суспільства, діє в суспільстві та існує заради нього.

Життя довело, що серед усіх закладів культури бібліотеки виявились найбільш залежними від перетворень, що відбуваються у суспільстві.

Практикою останнього часу спростовано упереджене ставлення до бібліотеки, як архаїчної структури не здатної до розвитку. Навпаки, якщо в кінці 1980-х років публічні бібліотеки невпинно втрачали своїх читачів і це сприймалося як прояв кризових явищ у бібліотечній галузі загалом, то сьогодні, у час суттєвих трансформацій у суспільстві, кількість відвідувачів у бібліотеках помітно зростає.

По-перше, бурхливий розвиток вищої освіти в останні роки (за обсягами і змістом) суттєво збільшив кількість студентів у структурі користувачів публічних бібліотек.

По-друге, масова перекваліфікація кадрів у багатьох галузях, нові вимоги до діючих фахівців, необхідність працевлаштування для безробітних, зумовили появу ще однієї великої групи користувачів.

По-третє, підлітки та молодь із сімей, які не мають своїх бібліотек, а також можливостей купувати нову літературу, є постійними читачами бібліотек для юнацтва та молоді.

На зростання кількості відвідувань бібліотек, особливо публічних, як свідчать спостереження, впливають й інші, менш помітні процеси.

Психологічно обгрунтованим є припущення, що бібліотека являє собою „зону особливої стабільності”, де відвідувач відчуває себе більш спокійним, впевненим, захищеним, ніж в іншому місці.

Для посилення такого ефекту бібліотекарі свідомо працюють над покращенням бібліотечного середовища від обслуговування до дизайну інтер'єру.

Бібліотека для юнацтва в нашій країні залишається єдиною широкодоступною культурною установою, яка прагне підтримувати атмосферу інтелектуальності, доброзичливості, потягу до пізнання, естетичної насолоди, саморозвитку кожної особистості. Приваблює вона відвідувачів „дефіцитною” послугою, не зазначеною у жодному переліку, а саме: культурною практикою спілкування з книгою.

Сьогодні в українській державі повинна формуватися нова молодіжна політика, що має підтвердити раніше постійно декларовану, але далеко нереалізовану на практиці істину, що юнацтво та молодь – це справді цінність особливого ґатунку.

Ми, працівники обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка, бібліотек Кіровоградщини, що працюють з юнацтвом та молоддю, готові і в майбутньому реалізовувати в нашому регіоні державну молодіжну політику, тісно координувати свою діяльність з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими органами, закладами, громадськими організаціями, що опікуються питаннями роботи з молоддю.ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Каталог: work folder
work folder -> «Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П
work folder -> Олександр Маринич – видатний учений-географ, державний та громадський діяч Краєзнавча розвідка присвячена видатному українському географу, міністру освіти урср — Олександру Мефодійовичу Мариничу
work folder -> Управління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
work folder -> Сині Води в усній народній та художній творчості До 650-річниці Синьоводської битви Сині Води в усній народній та художній творчості
work folder -> Пропонуємо
work folder -> Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка
work folder -> О слово! Будь мечем моїм! О. Олесь
work folder -> Вулиці Єлисаветграда: минуле І сучасність
work folder -> Пропонуємо
work folder -> О. М. Бойченка Світлі постаті минулих століть


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Роки. Події. Люди iconОсобливості вивчення основ терії ймовірностей у 6-му класі за новим державним стандартом
Ключові слова: методика навчання математики, індивідуальне навчання, випробування І події; неможливі, достовірні та випадкові події,...
Роки. Події. Люди iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Роки. Події. Люди iconМузеї Львова: події, колекції, люди : матеріали науково-практичної конференції, Львів, 30—31 жовтня 2014 року / Львів. іст музей; ред кол.: О. Роман (відп ред.), О. Перелигіна, І. Полянська; відп за вип

Роки. Події. Люди iconДумки над історичним портретом Г. П. Кравченка
Мета: Схарактеризувати події, що відбулися в нашому краї в роки війни. Розкрити героїзм мешканців нашого краю. Виховувати учнів у...
Роки. Події. Люди iconУкраїна в 20-ті 30-ті роки ХХ століття
Україні у 20-ті роки. Українізація здійснювалася в певних, дозволеним центром межах. Рушійною силою у справі українізації став Наркомат...
Роки. Події. Люди iconЗавдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Запишіть у таблицю найважливіші, на Вашу думку, історичні події, від дати яких у 017 р виповнюється вказана в таблиці кількість років....
Роки. Події. Люди iconПовідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії; розвиток подій; кінець події
Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти...
Роки. Події. Люди iconТема: СРСР у роки “відлиги ” (1953-1964рр.) та “застою” (1964 1985 рр.) Мета: навчальна
М. Хрущова та розкрити роки правління Л. Брежнева; розглянути особливості дисидентського руху в СРСР
Роки. Події. Люди iconНе можуть бути всі панами,мусять бути й люди
«Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди» (Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин-шляхтич»...
Роки. Події. Люди iconПлан Юнні роки Здобуття популярності
Наступні роки Рембрандт працює в Лейдені, здобувши репутацію майстра біблійних І міфологічних сцен. У 1631 переїжджає в Амстердам,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка