Розділ 3 Розвиток маркетингу в апкСторінка1/15
Дата конвертації25.04.2017
Розмір2,88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Розділ 3

Розвиток маркетингу в АПК
УДК 339.138.631.11

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Р. Дудяк, к. е. н., Ю. Голембйовська, здобувач

Львівський національний аграрний університет

Р. Грабовський, к. е. н.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
Постановка проблеми. У сучасних умовах української економіки, що постійно змінювалися, кожне підприємство намагається не тільки максимізувати прибуток, а й сприяти ефективній маркетинговій діяльності. Тому дуже важливим є вибір маркетингової стратегії, яка б відповідала всім вимогам самого підприємства, забезпечувала ефективну та рентабельну роботу, приносила прибуток та сприяла подальшому його розвитку. Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення щодо вибору стратегії допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий науковий внесок у дослідження проблем формування маркетингових стратегій зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Ансофф, Н. Бутенко, С. Гаркавенко, В. Герасимчук, О. Гудзинський, С. Дем’яненко, А. Іонова, Г. Кіндрацька, Ф. Котлєр, Н. Куденко, Ж. Ламбен, Я. Ларіна, Г. Мінцберг, А. Павленко, М. Портер, М. Сахацький, С. Чеботар та ін. Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць з окресленої тематики, дослідження ролі маркетингової стратегії в сучасних умовах розвитку підприємств потребує уточненого аналізу, детального вивчення і нових розробок.

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – розкрити роль маркетингової стратегії у функціонуванні підприємств за сучасних умов господарювання та подати етапи процесу формування цієї стратегії на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Одним із найактуальніших завдань сучас-ного розвитку економіки України є створення умов для ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. Для того щоб забезпечити успішну діяльність підприємства, необхідно розробити довгостроковий план дій, спрямований на досягнення місії організації з орієнтацією на ринкові потреби й врахування ринку як основного чинника зовнішнього середовища. 

План можна розглядати як модель поведінки (теперішньої та майбутньої) підприємства, як систему заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, їх зміст, забезпеченість ресурсами, обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт з виробництва та реалізації продукції. Інакше кажучи – як сукупність прогнозів і соціально-економічних цілей, досягнення яких забезпечується використанням певних засобів і методів [8].

Щоб досягти поставлених цілей, підприємство повинно максимально використати внутрішні ресурси, дослідити ринкове середовище, спрогнозувати його розвиток і потреби, задіявши при цьому всі інструменти стратегічного маркетингу, серед яких варто приділити особливу увагу розробці маркетингових стратегій, оскільки саме вони визначають напрям діяльності підприємства та спрямовані на досягнення поставлених маркетингових цілей. Формування маркетингової стратегії – це один із найважливіших і найсуттєвіших етапів маркетингу на підприємстві.

Погляди економістів щодо сутності, змісту і класифікації маркетингової стратегії підприємства різняться між собою (табл. 1).

Таблиця 1

Тлумачення терміна «маркетингова стратегія»Автор

Зміст тлумачення

Куденко Н.

Напрям (вектор) дій підприємства щодо створення його цільових ринкових позицій

Хершген Х., Багієв Г.,

Мак-Дональд М., Гаркавенко С.Засіб досягнення маркетингових цілей


Ассель Г.

Засіб впливу на споживача

Ламбен Ж.

Довго- та середньострокові рішення щодо елементів комплексу маркетингу

Вікипедія

Основний спосіб досягнення маркетингових цілей через формування та конкретизування відповідної структури комплексу маркетингу

В.Марцин

Система організаційно-технічних і фінансових заходів для активного

впливу на попит і пропозицію товарівНа відміну від генеральної стратегії підприємства, що окреслює основні сфери його діяльності, розвитку і функціонування, маркетингова стратегія визначає маркетингові засоби впливу підприємства на зовнішнє середовище, передусім на цільові аудиторії. Маркетингова стратегія не є різновидом генеральної стратегії підприємства, а доповнює й конкретизує її, створюється як похідна від неї і дає змогу реалізувати її за допомогою маркетингових засобів [4].

Характерні риси маркетингової стратегії як плану дій, що вказують на її відмінність від інших стратегій, наприклад, генеральної стратегії підприємства, показані в табл. 2.

Спільні риси проаналізованих типів стратегій полягають у тому, що вони:


 • орієнтують діяльність підприємства на довготривалу перспективу;

 • реалізовують загальну мету діяльності підприємства у різних сферах цієї діяльності;

Таблиця 2

Порівняння маркетингової стратегії з генеральною стратегією підприємства


Відмінні риси

Маркетингова стратегія

Генеральна стратегія

Мета

Ефективне задоволення

потреб споживачівЕфективна діяльність

підприємстваЗавдання

Розроблення і просування продукції, формування цінової політики, організація комунікацій зі споживачами

Збільшення

прибутковості,

оптимальний розподіл ресурсів, підвищення

конкурентоспроможностіПідпорядкованість

Похідна від генеральної стратегії

Основна стратегія

підприємстваСкладові

Мета, завдання, концепція, зміст, розподіл ресурсів, заходи та дії, показники

Різновиди

Велика кількість різновидів залежно від мети формування та інших чинників

Характер

запланова-них дійМаркетингові дії стосовно товарної, цінової, комунікаційної політики підприємства і політики просування

Широкий спектр дій і заходів стосовно всіх внутрішніх і зовнішніх сфер діяльності підприємства

Основні

показникиЧастка ринку підприємства, обсяги реалізації, рентабельність маркетингових інвестицій

Показники прибутку і рентабельності,

ефективності

використання ресурсів


Критерії

оцінюванняРезультативність, доцільність, витратність, економічність, раціональність, адаптивність, гнучкість і конкуренто-спроможність підприємства загалом, а також відповідно у сферах маркетингу, менеджменту персоналу

Основні

результатиНадійні та ефективні

відносини підприємства і з споживачамиФінансові,

організаційні та інші ефекти діяльностіОсновні витрати

Вартість маркетингових досліджень, просування продукції, комунікації зі

споживачами тощоЗагальні витрати

діяльності

підприємства


 • поділяються на велику кількість різновидів за аналогічними або схожими ознаками;

 • структуруються на однакові складові елементи (мета, завдання, заходи і дії, показники тощо), хоча їх сутність і змістове наповнення є різним;

 • передбачають застосування критеріїв оцінювання, що характеризують рівень досягнення мети, результат, витрати, конкурентоспроможність і гнучкість стратегії тощо.

Формування маркетингових стратегій розпочинається з дослідження маркетингового середовища підприємства, тобто основою їх розроблення є маркетинговий стратегічний аналіз. Водночас маркетингова стратегія – складова стратегічних планів підприємства, тому її обов’язково узгоджують з метою діяльності останнього, його генеральною стратегією і зі стратегіями інших рівнів [5]. Цей етап доцільно поділити на два напрями аналізу: аналіз проміжного (маркетингового) середовища й оцінка маркетингового потенціалу підприємства. Метою аналізу проміжного середовища є визначення рівня нестабільності маркетингового оточення (вивчення сучасного ринку, визначення вимог споживачів, дослідження конкурентів і постачальників). Такий аналіз потрібний для того, щоб підприємство було готове до майбутніх змін оточення та вчасно й адекватно реагувало на ці зміни. У процесі аналізу визначають, наскільки підприємство заповнило обрану нішу і відповідні сегменти ринку, вивчають і оцінюють конкурентну позицію фірми на ринку за основними чинниками конкурентоспроможності.

Під час аналізу внутрішнього середовища підприємства визначають ті можливості й той маркетинговий потенціал, на які воно може розраховувати у процесі досягнення маркетингових цілей. Крім того, оцінюється вся система господарювання підприємства й окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які проміжне середовище надає підприємству.

Аналіз проміжного й внутрішнього середовища дає змогу усвідомити і сформулювати маркетингові цілі. Залежно від місця підприємства на ринку, наявності ресурсів, тривалості періоду обертання товарів, пропонуємо конкретизувати основні цілі маркетингу, орієнтовані на: завоювання споживача й стимулювання попиту; збільшення обсягу реалізації, завоювання й збільшення частки ринку, досягнення конкурентних переваг на ринку. Досягти цілей розвитку підприємства можна різними шляхами.

Для цього на третьому етапі формування стратегії здійснюється розгляд і вибір однієї з існуючих стратегій маркетингу. На цьому етапі приймають рішення щодо того, якими засобами підприємство досягатиме поставлених цілей. Пропонуються такі види стратегій маркетингу: продуктово-товарна стратегія; стратегія просування товару (стимулювання збуту); цінова; об’єднані стратегії.

Після вибору необхідного варіанта маркетингової стратегії, яка стає концепцією маркетингу, слід перейти до наступного етапу – розробки маркетингового плану, в межах якого розробляється система програм, що повинна забезпечити найефективніші шляхи реалізації стратегічних цілей маркетингу. На цьому етапі визначають цільові показники, спрямовані на забезпечення організаційних умов та маркетингових напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства через продуктивне використання ресурсів.

Завершальним етапом формування маркетингової стратегії є оцінка й контроль результатів, які відбуваються через порівняння результатів із цілями. Цей процес забезпечує стійкий зворотний зв’язок між процесом досягнення цілей і власне цілями, що стоять перед маркетингом. Такий механізм зворотного зв’язку використовують для моніторингу й коригування стратегії.Отже, формування маркетингової стратегії складається із п’яти взаємопов’язаних етапів. Усі вони доповнюють один одного і в загальному вигляді кінцевим продуктом виходить маркетингова стратегія підприємства.

Висновки. Маркетингова стратегія – один з інструментів маркетингу, який спрямований на досягнення маркетингових цілей за допомогою порівняння сильних і слабких сторін внутрішнього середовища з можливостями та загрозами ринку. Вдало підібрана й уміло реалізована стратегія не тільки дає змогу підприємству досягти конкурентних переваг, а й задовольнити потреби споживача. Тобто маркетингова стратегія виконує важливу як економічну роль у діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, так і соціальну.

Бібліографічний список

 1. Бутенко Н. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / Бутенко Н. В. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 140 с.

 2. Василенко В. А. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. А. Василенко, Т. І. Ткаченко. –  К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.

 3. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Кіндрацька Г. І. – К. : Знання, 2006. – 366 с.

 4. Коваль З. О. Поняття і сутність ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Vnulp/Menegment/2012_72 2/19.pdf.

 5. Куденко Н. В. Маркетингове стратегічне планування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Н. В. Куденко. – К., 2003. – 38 с.

 6. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2005. – 152 с.

 7. Масляк Т. А. Формування маркетингової стратегії на підприємстві / Т. А. Масляк // Управління розвитком. – 2012. – № 2. – С. 50–52.

 8. Семенюк С. Маркетингове планування діяльності підприємств / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 84–92. – (Проблеми мікро- та макроекономіки України).

 9. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ставицький. – Режим доступу : http: //www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=8&year_data=2011.

 10. Тематичний модуль «Розробка маркетингової стратегії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.management.com.ua/marketing.

 11. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості : монографія / О. С. Тєлєтов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.Дудяк Р., Голембйовська Ю., Грабовський Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств

Розглянуто сутність маркетингової стратегії підприємства та її роль у його діяльності, основні етапи процесу розробки і вибору стратегії маркетингу, яка передбачає певну схему поведінки підприємства на ринку, а також сутність, значення та основи стратегічного управління, що необхідно для ефективної діяльності підприємства.Ключові слова: маркетинг, маркетингові цілі, маркетингова стратегія, види маркетингових стратегій, підприємство, конкурентоспроможність, стратегічне управління, стратегія управління.
Dudiak R., Golembyovska Yu., Grabovskyi R. The marketing strategies of enterprises

The article discusses the essence of the marketing strategy of the company and its role in its activities, the main stages of the design and choice of marketing strategy, which includes a pattern of enterprises behavior on the market, and ssence, value and strategic government bases are examined in this article, it is necessary for effective activity of enterprise too.Key words:  marketing,marketing goals, marketingstrategy,types of marketing strategies, enterprise,competitiveness, strategic control, strategy of enterprise.
Дудяк Р., Голембйовская Ю., Грабовский Р. Маркетинговые стратегии в деятельности предприятий

Рассмотрены сущность маркетинговой стратегии предприятия и ее роль в его деятельности, основные этапы процесса разработки и выбора стратегии маркетинга, которая предусматривает определенную схему поведения предприятия на рынке, а также сущность, значение и основы стратегического управления, что необходимо для эффективной деятельности предприятия.Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые цели, маркетинговая стратегия,виды маркетинговых стратегий, предприятие, конкурентоспособность, стратегическое управление, стратегия управления.

УДК 336.7 : 388.53 (477)

РОЗВИТОК ТОВАРНИХ БІРЖ ТА ЇХ ЦІНОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Р. Дудяк, к. е. н., І. Більський, к. е. н., В. Квас

Львівський національний аграрний університет,

С. Бугіль, к. е. н.

Львівська державна фінансова академія
Постановка проблеми. Розвиток біржової справи не змінив основу організації функціонування біржової торгівлі, однак відбулися значні зміни, що дали змогу зробити роботу сучасних бірж ефективнішою, полегшити процес товарообігу, вдосконалити систему комунікацій. Сьогодні в нашій країні поява електронної біржі свідчить про значне підвищення технічного рівня торгівлі за умови функціонування власної маркетингової цінової політики, що має позитивний вплив як на розвиток партнерських відносин, так і на економіку загалом, а також дає змогу обходитися без державного регулювання цін. Основними перевагами такої біржі є можливість проведення торгових операцій у будь-який час доби за встановленої ціни, а також нижчі операційні витрати. Важливим чинником стабілізації цін на початку і в кінці біржового дня є обмеження денного коливання цін у межах, встановлених біржовими правилами. Широке застосування засобів автоматизації дає змогу сформувати міцну технологічну базу для удосконалення організаційного керування біржею, щоправда, це вирішить тільки частину проблем, пов’язаних із нестримним зростанням обсягів інформації.

Іншою, не менш важливою проблемою діяльності біржі, є ступінь її готовності до сталої маркетингової політики з урахуванням усіх можливих чинників, які так чи інакше можуть впливати на ціну того чи іншого товару.

Усе перелічене підкреслює недостатній рівень організації проведення біржових торгів та ціноутворення, що призвело до зниження їх обсягів останніми роками.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Вітчизняні науковці, зокрема П. Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, Н.Г. Копитець, М.К. Гащенко, М.Й. Малік, Р.П. Саблук, В.А. Пулім, Б.Л. Дмитрук, вважають, що одним із заходів, який може сприяти набуттю існуючими вітчизняними біржами рис класичних біржових інституцій, є створення Єдиної біржової системи в Україні (ЄБСУ). Досить відомим є визначення біржі, яка є постійно діючим ринком масових замінних цінностей, який функціонує з визначеними правилами, який змінюється і постійно розвивається залежно від ринкової ситуації у країні [2].

Про проблеми розвитку влучно висловлювався академік УААН П.Т. Саблук, який відзначав, що «... проблеми біржової торгівлі на ринку продукції слід розглядати, виходячи зі спаду її активності» [1, с. 39].

Однією з таких проблем є брак якісної статистичної інформації, тому що більшість показників вважають комерційною таємницею бірж. Сьогодні залиша-ється невирішеним питання вдосконалення маркетингової цінової політики як єдиної стандартизованої системи, проведення біржових торгів і збільшення обсягів форвардних і ф’ючерсних угод на товарних біржах України. В умовах економічної кризи вирішення зазначених проблем дасть змогу стабілізувати біржовий товарний ринок і прискорити його розвиток у найближчій перспективі.

Постановка завдання. Основним завданням нашого дослідження є аналіз організації проведення біржових торгів та економічної діяльності товарних бірж в Україні з метою виявлення проблем їх функціонування, а також обґрунтування та розробки оптимальних напрямів вирішення проблем у процесі їх розвитку, з урахуванням об’єктивної необхідності застосування комплексного аналізу діяльності біржі та існуючих тенденцій світового досвіду щодо дослідження умов та чинників формування цінової політики.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах в Україні все більшого значення набуває розвиток товарних бірж і політики ціноутворення. Діяльність товарних бірж здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу». Їх розвиток зумовлений низкою економічних чинників, які найбільше проявляються в умовах функціонування ринкових відносин (рис. 1).

Найважливішим елементом механізму ринкового ціноутворення є товарні біржі, які забезпечують формування справедливих ринкових цін на товари у процесі проведення гласних і відкритих торгів.

Відповідно до технології проведення торгових операцій на біржах автоматизації підлягають такі процеси: діяльність брокерських фірм з обслуговування клієнтів і підготовки супровідних документів; передача заявок від брокерських фірм на біржу; формування біржової відомості;коректування біржових відомостей; підготовка документів для реєстрації угод; використання електронних табло у процесі торгів; передача заявок між регіональними відділеннями біржі та біржовим центром; проведення аукціону протягом одночасних торгів; підготовка й поширення довільної текстової інформації між відділеннями біржі, біржею та брокерськими фірмами. Засоби автоматизації значно спрощують діяльність біржі, підвищують її оперативність, дають змогу збільшити кількість представлених товарів і брокерських фірм, а також встановити межові ціни, за якими можуть здійснюватися ті чи інші контракти, тобто збільшити оборот біржі. Важливим чинником успіху й доцільності біржової справи загалом є повнота, правдивість, неупередженість, відкритість і доступність усієї інформації про перебіг торгів [3].

Залежно від вибраної стратегії продавець здійснює на біржі свою конкретну цінову політику у процесі торгів протягом певного періоду. У біржовій практиці з цією метою використовують різні форми цінової політики (рис. 2).

Політика «ціновий лідер» характерна для найбільших товарних бірж, які через високу питому вагу на ринку можуть чинити суттєвий вплив на рівень біржових цін на певний вид товару.

Цінову політику «рух у фарватері» вимушені здійснювати біржі з відносно невеликим обсягом запропонованих до реалізації товарів. Самостійно впливати на рівень біржових цін вони не можуть.

Суть цінової політики «проникнення на біржу» полягає в тому, що товар, який вперше пропонують на біржі, реалізовують за ціною, значно нижчою, ніж ціна на аналогічний товар на іншій товарній біржі. Із завоюванням певної частки біржового ринку постійно підвищується рівень біржових цін на ці товари до середніх показників.

«Зняття вершків» – використовують у разі введення на біржу нового виду товару, передбачає значний відрив біржових цін від їх середнього рівня. Тому політику можуть застосовувати за монополії чи олігополії, але лише впродовж певного проміжку часу.

Політика «середні витрати + прибуток» здійснюється на товарних біржах, в яких відносно невеликі партії товару зі широким їх асортиментом. Полягає в такому моделюванні біржових цін, коли рівень прибутку однаковий щодо всіх реалізованих товарів. Цей підхід гарантує мінімально необхідну ефективність діяльності, дає змогу уникнути великих сум податку за перевищення граничного рівня рентабельності.

За допомогою цінової політики «цільовий прибуток» біржа – продавець товару може заздалегідь визначити необхідну суму прибутку і порівняти її зі сумою вкладеного капіталу. Рівень прибутку в цьому разі повинен бути не нижчим від середньогалузевої норми.

«Відчутна цінність» – це політика, заснована на престижності окремих товарів для покупців внаслідок їх унікальності.

Враховуючи своє становище на ринку, якість товарів, які знаходяться у продажу, кожна товарна біржа може обрати за основу ту форму цінової політики, яка в той чи інший період задовольнить як потреби споживачів, так і розвиток торговельних відносин на біржі загалом.

Будь-яка товарна біржа має два основні напрями діяльності: гуртова торгівля, з одного боку, і котирування цін товарів – з іншого.

Біржові котирування – це ціни спеціально організованого, постійно діючого ринку масових і якісно однорідних товарів. Котирування цін на товарній біржі здійснюється за встановленими правилами. На сучасних ф’ючерсних біржах ціни виходять за рамки елементарного орієнтиру. Це у свою чергу призводить до біржових спекуляцій.Чинники розвитку товарних бірж

Вільний вибір здійснення посередницької діяльності

Економічна самостійність суб’єктів біржової діяльності

Необмежена кількість учасників біржових операцій

Повна інформованість біржових учасників про поточну цінову і біржову кон’юнктуру

Мобільність обігу матеріальних, фінансових, валютних та інших активів

Вільний вибір контрагентів, клієнтів, брокерів

Ціноутворення за співвідношенням попиту і пропозиції

Відкритість економіки держави

Рис. 1. Чинники розвитку товарних бірж та їх цінової політики.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconПрактична граматика
М. М. Гавриш (розділи 1, 5), О. П. Дмитренко (розділ 10), Л. М. Курченко (розділ 4), Т. А. Микал (розділи 3, 7), Н. Г. Приходько...
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconВолян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна...
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconІнформація про його сім’ю; адреса учня. ІІ розділ «Мій девіз» ІІІ розділ «Портфоліо документів»
Цей розділ містить у собі перелік олімпіад, конкурсів, заходів, науково-дослідницьких, проектних та інших робіт з природничих дисциплін...
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconТема розвиток освіти та науки на українських землях
Розділ духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconРозділ Основні віхи життєвого шляху Джека Лондона Розділ «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть»

Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconЗміст Вступ Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття Розділ ІІ. Образ видатного філософа й письменника в українській прозі 70-80-х років Розділ ІІІ
Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconРозділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці
Розділ II. Особистісно-орієнтований підхід у вивченні англійської мови
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconРозділ І. Становлення Наполеона як особистості 1 Історичний портрет Наполеона Бонапарта
Розділ ІІ. Піднесення могутності Франції в ході боротьби із 2–5 антифранцузькими коаліціями
Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк iconРозділ Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
Розділ Розробка уроків української літератури з використанням проблемних методів навчання (5-6 класи)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка