Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіціСторінка1/3
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0,49 Mb.
  1   2   3
ЗМІСТ


ВСТУП ………………………………………………………………………….. 3

РОЗДІЛ I. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНА

ПАРАДИГМА В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ…………………………………. 5

1.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах…….. 5

1.2. Особистісно-орієнтоване навчання на уроках англійської мови……….. 8

РОЗДІЛ II. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………………………………………………………… 18

2.1. Конспекти уроків та позакласні заходи з англійської мови………………………………………. ……………………………………..18

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 54

Список використаної літератури ………………………………… 56

ВСТУП


Сучасні інтеграційні процеси, входження України в Європейський освітній простір, міжнародний обмін інформацією у різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення статусу іноземної мови як важливого засобу комунікації та навчального предмета, що вимагає реформування мовної освіти на різних її ланках. Цей аспект теоретично обґрунтований Ш.О. Амонашвілі, Н.Д. Гальсковою, А.Ф. Гергель, О.Й. Негневицькою, В.М. Плахотником, Т.К. Полонською, Є.Ю. Протасовою, C.В. Роман, А.М. Шахнаровичем, Т.М. Шкваріною та іншими.

Актуальність. Суспільні перетворення в системі освіти, діяльність наукової громадськості впродовж останнього десятиліття в Україні спонукають до активізації проблеми змісту, форм і методів особистісно- орієнтованого навчання в умовах суспільного виховання.

Проблемі особистісно-орієнтованого підходу в навчанні присвячено ряд психолого-педагогічних праць, у яких висвітлено окремі її аспекти: забезпечення сприятливих умов формування людини як унікальної особистості (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.В. Киричук, О.Л. Кононко, М.В. Левківський, В.О. Сухомлинський та ін.); визначення психолого-педагогічних вимог до реалізації особистісного підходу в навчанні (К.О. Абульханова-Славська, В.В. Давидов, О.М. Пєхота, Л.М. Проколієнко та ін.); розробка форм особистісно-орієнтованого підходу до навчання (В.І. Андреєв, О.В. Барабанщиков, Л.М. Деркач, І.О. Зимня, О.Я. Савченко, М.Ф. Феденко та ін.); забезпечення умов особистісно орієнтованого навчання та виховання (В.В. Рибалка, В.В. Суриков, І.С. Якиманська та ін.).

Проте у педагогіці й психології залишаються недостатньо дослідженими проблеми комплексного підходу до розробки змісту особистісно-орієнтованого навчання іноземної мови в шкільних закладах; визначення умов для реалізації творчого потенціалу особистості, формування і розвитку пізнавальних інтересів дітей та форм активності у процесі навчання.

Мета: розкрити зміст особистісно-орієнтованого навчання іноземної мови.

Завдання роботи:

- показати особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах;

- особистісно-орієнтоване навчання на уроках англійської мови;

- особистісно орієнтований підхід у вивченні англійської мови (плани- конспекти уроків та позакласні заходи з англійської мови.

РОЗДІЛ I


ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

1.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах

Інновації в педагогіці, які реалізуються в педагогічних технологіях, пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття, що є невід’ємною частиною постійного прогресу суспільства. А тому сучасна педагогіка, що основою сучасної системи освіти, характеризується інноваційністю – тобто здатністю до оновлення, що є відповіддю на виклик часу, – потребу до легкої адаптації та імпровізації, та інтеграційністю – розглядом об’єктів явища не ізольовано, а в єдності.

У такий спосіб здійснюють оновлення змісту освіти на державному та міжнародному рівнях, розробляють нові вимоги до рівня знань учнів, ведуть пошук нових підходів до вивчення шкільних предметів. Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання іноземної мови, адже інтеграція та глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, входження України Європейський освітній простір, міжнародний обмін інформацією у різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення статусу іноземної мови як важливого засобу комунікації.

Згідно із загальними Рекомендаціями з мовної освіти, сучасні мовної освіти, сучасні мови незалежно від їх статусу (міжнародного, державного чи регіонального) повинні виконувати такі суспільні функції: готувати особистість до потреб міжнародної мобільності; полегшити спілкування та взаємодію між народами, що розмовляють різними мовами; сприяти взаємному пізнанню; збагаченню та розумінню; забезпечити доступ до світового відкритого інформаційного простору.

Розуміння іноземної мови як чинника міжнародного спілкування стимулює пошук нових підходів в організації процесу навчання іноземних мов, який забезпечуватиме пізнання учнями нової культури. Зростання освітнього, виховного й розвивального значень іноземних мов у житті суспільства й кожної людини, а також наявність багатомовного й полі культурного середовища в усіх європейських країнах продукували ідею розширення індивідуального мовного досвіду особистості.

Останнім часом широкого застосування набули такі підходи у навчанні іноземних мов, як комунікативний, когнітивно-комунікативний, соціокультурний, лінгвокраїнознавчий, особистісний.

Сучасні зміни в суспільстві спонукають педагогів шукати інновації та впроваджувати їх у навчальний процес. Перед освітою постало завдання формувати нове покоління не лише як носія знань, а як творчу особистість, здатну ефективно використовувати набутий досвід у життєвих ситуаціях. Саме тому сучасна педагогічна думка висуває на перший план особистісно- орієнтоване навчання, що прийнято тепер за основну парадигму. Ця технологія передбачає переведення учня в суб’єкт навчання та забезпечує його розвиток, уважаючи особистість основною цінністю суспільства.

Останнє десятиліття українська школа жила під знаком утвердження особистісно-орієнтованого навчання та виховання як новітньої парадигми освіта. Увібравши в себе елементи різних методик (розвивального, модульно-рейтингового навчання, педагогіки співробітництва тощо), особистісно-орієнтоване навчання від інших педагогічних систем відрізняється тим, що жодна з них не ставила за мету зробити учня суб'єктом навчальної діяльності, забезпечити можливість навчання за індивідуальною програмою, створити умови для його самовизначення й самореалізації, не спиралися на інтереси, цінності, схильності, психолого-фізіологічні особливості (пам'ять, увага, уява, мислення) особистості.

Ознаками цієї технології є, такі:

- засвоєння знань відбувається переважно під час активної діяльності учнів;

- учень – особистість з власним досвідом, тому результативність навчання у значній мірі залежить від уміння використовувати індивідуальний досвід дитини, задовільнити потреби кожного учня;

- сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті знання при опануванні нового змісту;

- ефективне навчання не може бути нудним;

- на уроках школярі вчаться вчитися, бо не можливо всього навчити, але можна навчитися вчитися. Ось чому прогресивним методом є диференціація з індивідуальними програмами діяльності учнів;

- важливою ознакою є надання школярам свободи вибору варіантів завдань, способів їх виконання, форм звіту за результати роботи;

- на уроках оцінюють механізм творчості учнів, завдяки якому досягається результат;

- найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси самих учнів [9, с. 55].


1.2. Особистісно-орієнтоване навчання на уроках англійської мови

В умовах особистісно-орієнтованого навчання я обов'язково виходжу з інтересів учнів, їхніх зацікавлень. Отже, пріоритетною для навчальних занять буде така схема: цілі учнів – їхні індивідуальні особливості – форми і методи роботи, які забезпечать досягнення поставлених цілей – навчальний матеріал. Плануючи урок, добираю відповідні форми подачі, й опрацювання навчального матеріалу.

У своїй роботі я орієнтуюсь на такі педагогічні методи особистісно-орієнтованого навчання:  • діалогові методи

  • методи навчання у співпраці

  • ігрові методи

  • інформаційні методи

  • інтерактивні методи

Щодо діалогових методів, то особливу увагу надаю діалоговому мовленню, що спричинюється щось повідомити, з'ясувати, спонукати; передбачає зорове сприйняття співрозмовниками одне одного, а також міміки, жестів, інтонації. Отже, діалог – це такий вид діяльності, який забезпечує комунікативне і ситуативно-мотивоване оперування мовним матеріалом. У процесі навчання діалогічної промови використовую мікро діалоги у сполученні з діалогом-зразком, заучування якого сприяє засвоєнню граматичних структур, запам'ятовуванню лексичного матеріалу. Саме з метою формування вмінь і вправи на базі макро діалогу. Комунікативно-ситуативні вправи провожу у вигляді самостійної роботи в парах. Найбільш ефективною вважаю роботу з трьома, коли третя особа виконує функцію контролю, виправляючи помилки згідно з ключами або орієнтуючись на контрольну картку із схемою побудови мікро діалогу. Наприклад, працюючи над темою уроку: «Я, моя сім'я і друзі» даю таке завдання: уявіть, що ви зустрілися з англійськими школярами, відрекомендуйте себе, як вас звати, хто ви, чим ви займаєтесь, розкажіть про свою сім'ю, друзів, їхні інтереси. Скласти і розіграти діалог між вами і англійськими школярами, вживаючи теперішній неозначений час. А також використовую вправи на базі макро діалогу такі як заучування діалогу – зразка, доповнення відсутніх елементів діалогу (учням пропонується придумати початок або кінцівку діалогу), упорядкування діалогових варіантів з урахуванням зміни деяких обставин, що сприяє засвоєнню граматичних структур, запам’ятовуванню лексичного матеріалу, включаючи різноманітні ідіоми і фразеологізми. В результаті виконання таких вправ школярі мають закріплювати вивчені правила спілкування, норми мовленнєвого етикету. Тим самим відкриваю великі можливості для збагачення, уточнення й активізації словникового запасу учнів.

Використання методів навчання у співпраці дає змогу учням набути навички спілкування та співпраці, стимулює роботу в команді. Спілкуючись у групі, учень не тільки вчиться сам. а й вчить інших. Тут панує високий рівень обміну інформацією, є можливість висловитися кожному учневі, створюючи діалогічне мовлення. Такий вид роботи організовую як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Так працюючи над темою «Чому люди різні» на етапі активізації лексичного матеріалу учні працюють в малих групах. На підготовку завдань дається 5 хв. учні кожної групи розглядають фотокартки і заповнюють пропуски в тексті, описуючи характеристики зовнішності й характеру наведених акторів. По завершенні роботи секретарі від кожної групи на картках роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, доповідачі від кожної групи зачитують їхній варіант опису фотографій. Групи порівнюють і доповнюють опис.

А при вивченні теми «Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії» учні працюють в малих групах. На підготовку завдань дається 10 хв. перша група працює над таким завданням: вивчити історію та утворення англійського прапора, прочитати текст і на основі тексту потрібно розфарбувати прапори, на нижчеподаних малюнках, на яких відсутні кольори.

Друга група працює над таким завданням: визначити історію та утворення українського прапора, заповнити пропуски в тексті, встановлюючи подані слова, які підходять за змістом, намалювати та розфарбувати за змістом тексту. По завершенні роботи доповідачі від кожної групи показують їхні прапори і аргументують чому саме такі кольори зображені на їхніх прапорах і що вони символізують, розповідають історію та становлення прапорів тих держав, над якими вони працювали. Після цього групи обговорюють чи погоджуються вони з такими результатами, чи правильно вони визначили становлення прапорів і відобразили їхні кольори.

Як варіант методу роботи в малих групах застосовую метод акваріум при вивченні теми «Зовнішність та характер». Учні об'єднуються у дві групи. Перша група сідає в центр класу і читає вголос таку ситуацію: уявіть, що ви приїхали в Англію, а саме в англійську школу і ви познайомилися з англійськими школярами і вони попросили описати зовнішність та характер свого вчителя і відобразити її на силуеті. Перша група обговорює ситуацію в групі, використовуючи метод дискусії – 3 хв. Після закінчення обговорення група займає свої місця, а клас обговорює: чи погоджуються вони з думкою групи, тобто чи правильно описала група зовнішність та характер вчителя чи достатньо аргументований опис, якщо ні, то зазначають недоліки. Після цього місце в «акваріумі» займає друга група і обговорює таку ситуацію: уявіть, що ви зустрілися з англійськими учнями і вони попросили описати зовнішність та характер вашого друга. Після дискусії клас обговорює чи правильно описали зовнішність та характер учня, чи достатньо аргументований опис, якщо ні, то зазначають недоліки. Таким чином під час роботи в групах учні обмінюються своїми ідеями та аргументами, а головне це спільно одержаний результат.

На уроках також вдало використовую ігрові методи. Вони визначають ставлення учнів до конкретної ситуації чи проблеми, дають змогу набути знання шляхом гри та змогу діяти «як насправді», активізують діяльність учнів. Працюючи над темою «Міський транспорт» використовую рольову гру «Екскурсія по місту». Клас поділяється на пари по партах. Кожен учень лівого варіанта виконує роль гіда, правого роль іноземного туриста. Представники групи іноземних туристів запитують їхніх гідів про види міського транспорту і дорожні правила. Наприклад: Чи є багато шляхів пересування по місту? Які є вони? Можете нам сказати? Які є види міського транспорту у Києві? У Великобританії ми платимо за проїзд кондукторам. А як ви оплачуєте проїзд? Що ви робите якщо ваш автобус не везе вас в правильному напрямку? Розкажіть нам про дорожні правила, щоб уникнути дорожніх аварій? Після цієї рольової гри ставлю запитання «гідам» - Які запитання виникають у вас труднощі? Як ви почувалися в цій ролі? Запитання до туристів: Чи задоволенні ви відповідями ваших гідів?

Під час вивчення тем «Я, моя сім’я і друзі», «Моя школа», «Моє місто», «Погода», «Природа», «Україна», «Улюблене заняття», проводжу гру «Телефон». Опис гри: до нас на урок часто телефонує друг із Лондона. Його цікавить усе: як ми провели канікули, яка в нас погода, визначні місця нашого рідного міста. Він хоче приїхати в Україну й цікавиться визначними місцями нашої країни й столиці. Ми із задоволенням йому допомагаємо написати реферат про визначних людей України, описуючи їх по телефону. Як справжнього британця його часто цікавить наша погода. Ця гра дозволяє оживити діалогічне мовлення. Зі збільшенням лексичного запасу учні ускладнюють свої «телефонні» розмови.

Гра є одночасно й цікавим видом роботи, й аналогом мовних вправ для вчителя, завдяки яким розвивають навички всіх видів мовленнєвої діяльності. Настанова на гру, яка відповідає віковим інтересам дітей, викликає в них позитивний настрій і стимулює готовність до іншомовної діяльності як до засобу проведення гри. Подання серйозних навчальних завдань у доступній, привабливій і розважальній формі зумовлює мимовільний характер засвоєння мовного матеріалу й стереотипів мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях іншомовного спілкування.

Також використовую на своїх уроках:

рольові ігри, змістом яких є стосунки між людьми;

пізнавально – художні дидактичні ігри («Послухай і намалюй», «Намалюй і розкажи» тощо);

рухливі дидактичні ігри з інтелектуальним навантаженням («Проведи сліпого», «Диктант наввипередки»; гра з м’ячем, що супроводжується виконанням певної мовленнєвої дії; гра – пантоміма, яка ілюструє певні дії людей, тварин);

ігри-драматизації змісту пісень, віршів, тексту, казки тощо;

лексичні та граматичні ігри з елементами змагання, побудовані за принципом «снігової грудки» («Хвальки», «Мовленнєвий ланцюжок»);

ігри-змагання між командами ,окремими учнями, парами, групами;

ігри-конкурси: на кращого читця, актора, диктора радіо, гіда тощо;

інтелектуальні автентичні ігри за правилами («Bingo», «I Spy»)

спокійні інтелектуальні ігри (відгадування кросвордів, ребусів, мовних загадок; вікторини, комп’ютерні ігри тощо).

Педагогічні інновації у змісті, навчанні, вихованні, формах і методах, технологіях особистісно-орієнтованого навчання спонукають учнів до самоосвіти та саморозвитку, формують здатність критично мислити й активно діяти. Здійснюючи особистісно-орієнтоване навчання я застосовую метод проектів у поєднанні з інформаційно-комунікативними технологіями. Це розширює можливості навчального процесу, дозволяє проводити дослідження, привчає дітей до самостійної дослідницької роботи для здійснення навчальної мети. Метод проектів сприяє формуванню в учнів навичок планування, послідовного мислення та презентування своїх ідей, роботи в команді та індивідуально, визначення пріоритетів, а також виховує почуття особистої відповідальності за виконання взятих на себе зобов’язань.

Так, при вивченні теми «Пори року» на уроці узагальнення та систематизація знань застосовую метод проекту. Проект – самостійно-спланована і реалізована робота, в якій мовленнєве спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. В основі його лежить дослідження певної проблеми, передбачає великий рівень творчої активності учнів. Урок-проект (за тривалістю короткий) у 4 класі складався з мікро проектів. Перед виконанням проектів я обговорила з учнями, що потрібно для реалізації проектів, спільно скласти план роботи, учні опрацювали літературу і запропонували використати загадки, вірші, тексти про пор року, а також листя з дерев, квіти та інший матеріал для виконання проектів. Кожна група обрала певну пору року і вирішила як вона буде представляти її. Розподіли свої обов'язки між собою: хто буде представляти свою пору року, хто буде малювати, хто буде писати та оформляти свій проект. Учні першої групи обрали зиму і вони використали текст про зиму, намалювали малюнок до цього тексту, використавши матеріал. Учні другої групи обрали весну і вони використали вірші про весну, намалювали малюнок до цих віршів використавши матеріал. Учні третьої групи обрали літо і вони використали скоромовки. Учні четвертої групи обрали осінь і вони використали загадки про осінь. Намалювали малюнок, використавши матеріал. Кожна група представила свій проект і захищала його на англійській мові. Учні інших груп робили записи. По закінченню презентації коментували даний проект, що їм сподобалось, а що ні.

На мій погляд, саме проектна робота – найвдаліший метод розвитку особистості, а саме креативності учнів, найбагатша форма залучення учнів до дослідної, пошукової роботи,чудова можливість спонукати дітей до експерименту, знаходження нових шляхів розв’язання тих чи інших проблем, справжній відпочинок від рутини.

На першому етапі учні збирають інформацію, котра різнобічно характеризує проблему, доводить її актуальність. Вони готують творчі роботи з малюнками, аплікації з вирізками з періодичних видань фотоколажі, проспекти, буклети, відеоматеріали, газети.

Так, на уроці у 7-му класі з теми «Здоров’я то здоровий спосіб життя» учні виготовили проспект – пам’ятку «Правила здорового способу життя». А група учнів 10-го, 7-го та 9-х класів створили міні-проект – відеофрагмент «Яку їжу ми вживаємо». Семикласники, вивчаючи тему «Хвороби», презентували слайдові роботи на тему «Різні види болей», а під час вивчення теми «Рецепти приготування їжі» виконали різноманітні проекти. Але один з учнів не тільки представив свій буклет – «рецепти моєї бабусі», а ще використавши гру, подарував рецепти усім учням. У 10 – му класі під час вивчення теми «Вибір професії» діти висловлювали свої думки про те, ким вони хочуть стати у майбутньому, створивши фотоколажі та відео презентації «Моя майбутня професія», які розкривали їхні бажані професії. Під час вивчення у 8 – му класі теми «Музика. Мій улюблений виконавець» група дівчат – шанувальниць творчості Ані Лорак презентували відеофільм «Шлях до слави» (про життєвий та творчий шлях молодої співачки).

Застосування комп’ютерних систем у навчанні вчить учнів самостійно швидко знаходити та опрацьовувати, творчо інтерпретувати великі обсяги інформації. При цьому обробка учнями знайденої в мережі Інтернет та інших джерелах інформації сприяє не лише розширенню загального кругозору, а й розвитку аналітичного мислення, виробленню власних стратегій навчальної діяльності, підвищує рівень сформованості життєвих компетентностей учнів. Важливу роль в організації особистісно-орієнтованого навчання відіграють педагогічні програмні засоби, які сприяють активізації розумової діяльності учнів, сприяють підвищенню зацікавленості англійською мовою.

Використання інтерактивних методів захоплює учнів, пробуджує у них інтерес, вчить самостійно мислити, діяти. Учні стають розкутими, вільними у спілкуванні, вчаться користуватися різними джерелами інформації.

Часто використовую на своїх уроках інтерактивні вправи:

«Автоперекладач» – учні беруть вивчені за темою слова і диктують рідною мовою в тому порядку, який необхідний вчителеві задля створення того сюрпризного моменту, необхідного на уроці (вгадати за першими буквами перекладу вид роботи, тему уроку, головного героя оповідання, його автора тощо).

«Асоціативний кущ» – учні спочатку з основних слів, дібраних за темою уроку, складають «логічний ланцюжок», потім до кожного слова в ньому підбирають асоціації.

«Граматичний пінг-понг» – цей прийом використовую для закріплення граматичного матеріалу, який необхідно довести до автоматизму. Наприклад під час вивчення форм неправильних дієслів. Учні стають у коло або в шеренги, рівні за кількістю, навпроти один одного. Перший за жеребом учень називає початкову форму неправильного дієслова, той, кому він кидає м’яча, називає 2-гу форму, наступний – 3-тю форму.

«Жаринка» – за допомогою цього інтерактивного прийому повторюю та закріплюю будь – який граматичний або лексичний матеріал, створюючи усну лексичну карту. Для цього прийому вишиковую дітей в коло та кидаю м’яча. М’яч – це «жаринка» і вона дуже пече, тому необхідно якнайшвидше виконати завдання і передати м’яча сусіду. Наприклад, назвати асоціації за темою «Зимові канікули».

«Зміни групу» – цей прийом спрямований на створення «ситуації успіху» у співпраці та взаєморозумінні. Об’єднавшись у первинні групи, діти обирають собі номери працюють за поставленим завданням. Невдовзі зони змінюють групу за номерами: спочатку міняються перші номери, потім другі. Усе залежить від складності завдання та відведеного часу на цей вид роботи.

Також у своїй роботі часто звертаюсь до методу «Мікрофон». Надаю можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позиці. При вивченні теми «Ми любимо подорожувати» ставлю такі запитання англійською мовою: чи можете ви сказати, що немає таких людей, які надають перевагу іншим розвагам і не люблять подорожувати? Які причини ви можете назвати? Чому люди подорожують? Які види подорожі ви знаєте? Як люди можуть подорожувати? Який транспорт ми можемо використовувати? Які види потягів ви знаєте? Які переваги має подорож автомобілем? Який є найшвидший вид подорожі? Чому люди подорожують літаком? Коли люди подорожують літаком? Коли люди подорожують і чому? І учні по черзі відповідають на запитання, передаючи один одному уявний мікрофон. На уроці учні працюють з відкритими реченнями, наприклад: «На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливішим відкриттям було...» або «Це рішення було прийнято тому, що...».

Також використовую різноманітний дидактичний та роздатковий матеріал на уроках.

У позакласній роботі теж активно застосовую інтерактивні методи. На старшому етапі навчання об'єднала учнів, виходячи з їх інтересів і потреб до краєзнавчого гуртка. Метою засідання краєзнавчого гуртка є розширення загального світогляду учнів, знайомство з культурою.

Географією, історією, побутом країни мови, яка вивчається, через навчання учнів комунікативного спілкування з урахуванням соціокультурного компонента. Оскільки на уроках англійської мови традиційно вивчаються питання, пов'язані з географією країни яка вивчається, то під час позакласної роботи роблю акцент на вивчення сучасного життя та культури народу країни. Заняття відбуваються у різних формах, що значно стимулює пізнавальний інтерес учнів. Це комунікативна майстерня, проектна робота з наступною презентацією та захистом проектів. Заняття перше: Комунікативна майстерня «Літній відпочинок в США». Метою якого є познайомити учнів з особливостями літнього відпочинку у США і на цій основі розвивати комунікативні вмінні! групового спілкування. Заняття друге: Проектна робота «Великобританія. Визначні місця великих міст». Метою якого є розвивати вміння самостійного творчого опрацювання учнями значущого для них проектного завдання іноземною мовою. Працюючи в своїх групах, учні обговорюють свій профіль завдання, спираючись на інформацію, набуту з тексту, а також з інших джерел. Для цього вони користуються періодичними виданнями, книгами, постерами, які вони приносять на заняття за попереднім завданням. В процесі обговорення учні визначають основні положення теми, як слід включити до наступної презентації, обмірковують шляхи їх ілюстрування візуальними невербальними засобами у вигляді роботи, вирішують, як їх найкраще захистити перед аудиторією. В результаті є такі роботи: «Об'єднане Королівство Великобританії: його утворення, географічне положення, політичний устрій, національні символи і свята». Інші «Лондон – столиця Великобританії: його історія, визначні місця, мистецькі галереї і музеї». Після захисту своїх робіт відбувається інтерактивна частина захисту: учні відповідають на запитання аудиторії, які стосуються змісту роботи, додають або спростовують деякі факти, висловлюють оцінку почутого і побаченого.

Використовуючи активні методи, адаптуючи їх, залишаю в своїй роботі ті, які сприяють розвитку інтелектуально-творчих здібностей дітей, їхньому самовияву, а отже, особистісному становленню.

Із метою успішного здійснення інноваційної педагогічної діяльності я вивчаю досвід навчальних закладів нового типу з різних регіонів України за допомогою опрацювання матеріалів Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», навчально-методичних матеріалів ВГ «Основа», фахових журналів «Англійська мова та література», «Іноземні мови в сучасній школі», «English» .

Матеріали досвіду роботи над реалізацією особистісно-орієнтованого навчання на уроках англійської мови розміщено у фахових виданнях:

«Використання проектної роботи на уроках англійської мови. Спроба методичного посібника» // Іноземні мови в сучасній школі. – 2010. – № 4.

«Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови. Урок англійської мови у 3 класі «Дні тижня»» // English. – 2012. – № 10. Урок англійської мови у 5 класі «Мої друзі і я» // English. – 2012. – № 3.

Урок англійської мови у 3 класі « Здорова їжа» // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 3.
РОЗДІЛ II

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ2.1. Конспекти уроків та позакласні заходи з англійської мови

Конспект уроку з англійської мови у 7 класі з теми

«Здорова їжа»

Мета:

практична:

формувати рецептивні уміння на основі читання тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в ньому (scaning);

освітня:

поглибити знання учнів про здорову їжу;

розвиваюча:

сприяти розвиткові самостійного мислення учнів;

виховна:

формувати моральний, позитивний режим спілкування при обміні думками, підвищення мотивації до вивчення англійської мови.

виховувати любов до здорової їжі;

Обладнання: текст для читання, картки, презентація Power Point, аудіо запис, картинки з різними видами їжі

ХІД УРОКУ

I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Повідомлення теми уроку. Announcing the topic

Teacher. Hello, everyone. Glad to see you here and I’ like to start our lesson with your prediction about the subject of our discussion. I want you to watch the presentation and say what we are going to discuss at the lesson.

Presentation Power Point (food)

Teacher: What is the subject of our lesson?

Pupils: food (слайд)

Teacher: What food do you like? What are your favourites? How do you think your food is healthy or unhealthy?

2.Очікування .Робота з стікерами

Teacher: Now I give you a peace of paper and all of you write what you expect to do during the lesson. What would you like to do? (Слайд)

By the end of the lesson you should be able:

- to talk about healthy or unhealthy food;

- to work in pairs and groups;

- to watch the presentation to find specific information;

- to improve your skills for reading, listening and comprehension;

- to develop your imagination;

- to develop communicative skills using the active vocabulary on the topic.

3. Оцінювання. Evaluation

You would be given awards for every right answer. Stick them in your special evaluation bill. By the end of the lesson you will show me your awards. The mark will depend on your awards.

4. Мовна розминка. Warm- up

Teacher: Let’s read the poem

WHO LIKES WHAT?

Some of us like bread,

Some of us like white,

Some of us eat a lot of meat,

Some don’t think it’s right.

Some of us like apples,

Some drink juice at night.

Some of us eat many sweets,

Some don’t think it’s right.

Teacher: Tell me what do you like? Do you know English proverbs about food? You can find some on your desks, let’s read and choose motto of our lesson. So motto of our lesson is “ Tell me what you eat, and I will tell you what you are.”

Good! In my opinion, this proverb suits our lesson quite well. There are many ways to be healthy. One of them is eating healthy food.

II. Основна частина уроку

1. Аудіювання. Listening

1). Pre- listening

Teacher: Do you have breakfast? Say what your favourite dish for breakfast?

2). Listening

Breakfasts around the world

Teacher: Listen to five people talking about their breakfast. Write down what they have and exchange your cards and check yourself . Greet your partner.Recording

Kemal Well, I usually have breakfast at home before I go to work. I always have tea, black tea, maybe two or three glasses. And I have cheese and eggs and tomatoes, and in Turkey we have fantastic bread so I usually have bread with butter and jam, and sometimes I have yoghurt, too. Mi-Kyung I always have breakfast with my family. We usually have white rice, and we have Kim-chi. We cannot live without Kim-chi! Kim-chi is a traditional dish of mixed Korean vegetables. It's very hot and spicy.

Dimitry Well, for breakfast, when I have time, I have tea, usually, black tea with lemon and lots of sugar. Never with milk. Then I have bread and cold meat and some cucumber as well. And then I sometimes have a small cake or some biscuits to finish.

Sonia In Brazil, we have very good tropical fruit, guava, mango and things like that, and we always have fruit for our breakfast - also we have coffee, of course, everybody knows in Brazil we have very good coffee, and maybe bread and jam. José I don't usually have breakfast. I don't have time because I go to work very early about seven o'clock in the morning, so I just have a cup of coffee for breakfast, in a café with my wife Anita. But I usually stop work for a snack at about eleven, half past eleven and go to a café near my office. I have another cup of coffee and a nice big piece of tortilla - Spanish omelette made with potatoes and eggs - it's really delicious.

3). Post - listening (слайд)

Discuss these questions.

a What do you usually have for breakfast?

b Are the breakfasts in the recording' the same or different from yours?

c Which ones would you like to try?Choose the right answer to the questions.

1. Kemal usually has breakfast at …

a) home b) café c) canteen

2. Kemal always has two or three glasses of…

a) black tea b) coffee c) milk

3. Mi- Kyung always has breakfast…

a) at home b) with his family c) an café

4. Mi -Kyung usually has …

a) meat b) kim-chi c) pizza

5. Dimitry likes to drink …

a) coffee b) juice c) black tea

6. Dimitry has … for breakfast

a) eggs b) cold meat c) rice

7. Sonia likes to drink …

a) tea b) juice c) coffee

8. Sonia always have … for breakfast.

a) fruit b) meat c) omelette

9. Jose has a cup of …

a) tea b) milk c) coffee

10. Jose go to a …

a) canteen b) café c) bar

Let’s check answers.

Write about your normal breakfast, lunch and dinner. What snacks do you have?2. Читання. Reading1). a) Match these foods to the pictures.

carrots chocolate green vegetables grilled fish lemons melon noodles nuts pasta rice

b) Which of these foods contain ...


  • vitamins? • protein?

  • minerals? • a lot of calories?

2). Work in pairs. Make a list of eight foods that are healthy and eight that are unhealthy.

healthy unhealthy

green vegetables chocolate

3). a) Read these ideas about healthy eating. Do you think they are true? Compare ideas with other pupils.

Coffee and tea are bad for you.

There are 'good' foods and 'bad' foods.

Vegetarian food is always healthy.

Fruit juice is good for you.

Carrots help you see in the dark.

It's okay not to eat breakfast.

b ) Read the text quickly and match the ideas to the paragraphs.

Food: Facts and myths

1. Fruit juice is good for you

True and false. Natural fruit juice is good for you, but it can be bad for your teeth. So yes, have some orange juice with your breakfast or lunch, but don't drink any juice between meals. Try water instead. Up to eight glasses of water a day is good for you, and water hasn't got any calories!

2. ______________________________

False. When you sleep you don't eat for a long time and in the morning it's important to start the day with a good breakfast. Without breakfast you often feel hungry later in the morning and start eating biscuits or chocolate. These sugary snacks are not a good idea. (If you want a healthy snack, try some nuts or melon.)

3. ______________________________

True and false. People drink coffee when they are tired, but it isn't very healthy so don't have more than two cups a day and don't drink any coffee before you go to bed. Tea is generally good for you, but drink it with lemon and don't put any milk or sugar in it! Green tea is especially healthy.

4. ______________________________

False. Vegetarian dishes often contain a lot of cheese and oil and these can be very fattening. It's important to eat some vegetables every day. (Doctors say five portions of vegetables and/or fruit). We need the vitamins and minerals, especially from green vegetables.

5. ______________________________

False. Carrots have a lot of vitamin A and vitamin A is good for your eyes, but nobody can really see in the dark!

6. ______________________________

False. There are good and bad diets. For example, real chocolate contains vitamins and minerals and can help you when you are tired. But it also has a lot of sugar, so don't eat it often. Eat a balanced diet with some rice, pasta, bread or noodles and lots of vegetables and fruit. You also need protein, from meat, grilled fish, cheese or nuts. And you need oil: olive oil and fish oil are particularly good.4). Read the text again. Were you right in exercise 3a? Which information is surprising?

5). What are your favourite foods? Which foods don't you like?3. Говоріння. Speaking

1). a) Katie wants to eat healthily. Look at her shopping list on page 147 for two minutes, then close your book.

b) Work in pairs. Can you remember what Katie wants to buy? There are twelve things.
2. a) When Katie goes shopping she forgets about her list! Look at the things she brings home and answer the questions.

- Which things from her list has she got?

- Which things from her list hasn't she got?
    1. Is there any unhealthy food in her shopping bag?


III. Заключна частина уроку:

1. Домашнє завдання. Homework

Write a letter to your friend about your favourite food

2. Підсумки уроку. Summing up

What new information have you got?

Now let’s analyze your expectations.

What food is healthy and unhealthy? Write on pieces of paper and stick on

our blackboard.

FOOD

| |


Healthy Unhealthy

3. Оцінювання. Evaluation

Give me your evaluation bills, how many stickers do you have, such is your mark, count please

Конспект уроку з англійської мови у 6 класі з теми

«На уроці англійської мови»

Мета:

практична:

формувати в учнів комунікативні навички та рецептивні уміння на основі читання тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в ньому (scaning); практикувати учнів в письмі;

освітня:

поглибити знання учнів про види діяльності на уроці ; повторити й активізувати лексичний матеріал з теми; ознайомити учнів з новою лексикою;

розвиваюча:

сприяти розвиткові самостійного мислення учнів; розвивати пам’ять, увагу, мовну здогадку;

виховна:

формувати моральний, позитивний режим спілкування при обміні думками, підвищення мотивації до вивчення англійської мови.

Обладнання: текст для читання, картки, презентація Power Point, аудіо запис, фотографії

ХІД УРОКУ

I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Повідомлення теми уроку. Announcing the topic

Teacher. Hello, everyone. Glad to see you here and I’ like to start our lesson with your prediction about the subject of our discussion. I want you to watch some photos and say what we are going to discuss at the lesson.

PHOTOS

Teacher: What is the subject of our lesson? How do you think?

Pupils: At the English lesson (слайд)

Teacher: Describe the photos, please. Tell me what are the children doing at the English lesson?

2.Очікування .Робота з стікерами

Teacher: Now I give you a peace of paper and all of you write what you expect to do during the lesson. What would you like to do? (Слайд)

By the end of the lesson you should be able:

to talk about our English lesson;

to work in pairs ;

to describe pictures;

to make up the dialogues;

to watch the photo to find specific information;

to improve your skills for reading, listening and comprehension;

to develop your imagination;

to develop communicative skills using the active vocabulary on the topic.

T: And answer the problem question by the end of the lesson : Why do we have to learn English? (Слайд)

3. Оцінювання. Evaluation

You would be given awards for every right answer. Stick them in your special evaluation bill. By the end of the lesson you will show me your awards. The mark will depend on your awards.

Мовна розминка. Warm- up

Teacher: Let’s read the poem and find the words according to the topic ( Слайд)

I’m learning to write

And I’m learning to speak

And my teacher says

That I’m doing very quick

I can read, I can write

I can spell my name, too –

I just love going to school!

And what about you?

Teacher: What you can do?

II. Основна частина уроку

1. Актуалізація лексичного матеріалу.

Teacher: Name the words according to the topic. ( Слайд)


\ | / \ | /

School life English lesson

/ | \ / | \

Teacher: Make up sentences with these words.

Teacher: Revise the words according to the topic. (Слайд)

2. Аудіювання. Listening

1). Pre- listening

Teacher: Answer my questions.

What new subjects do you study in the school?

Have you got new teachers? Who are they?

What subjects are your favourite?

What days do you have English lessons?

Teacher: Repeat after me the new words. (Слайд)

2). Listening

Teacher: Now I should like you to listen to the voice about one of the favourite school subjects twice.

3). Post - listening

Teacher : Put the right or false answers to the sentences. Exchange your cards and check yourself. Greet your partner.

1. Math is one of school subjects I like the best

2. Our English teacher trains us a good pronunciation

3. She does not teach us to take interviews and sport conversations

4. I don’t like project work very much

5. Spelling is the most difficult point in learning foreign languages

6. I am lucky to have an American game

7. I am interested in visit some English- speaking countries

8. I hope to use English in my future job

9. I am fond of English literature and American culture

10. I am fond of Ukrainian literature

11. She is fond of reading

12. I like to read by English writers

Teacher: So, What is her favourite lesson? What new words have you listened?

3. Перевірка домашнього завдання. Hometask check

Your hometask was to match the school subjects with the phrases you may hear at the lessons. Let’ s check.

4. Гра. Play the game. Clap your hands if the sentences correct.

We count in the music class

We sing in the music class

We read in the drawing lesson

We speak English at the English lesson

We write in the drawing lesson

We read at Ukrainian literature lesson

5. Читання. Reading

Teacher: Now I’ll give you a task to read the text 2 min. and after that you answer the questions.

At our English lesson

We have four English lessons a week: on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Our English teacher’s name is Vira Petrivna. We like her lessons very much. She speaks only English to us. She reads interesting stories.

We read English books, do exercises. We describe pictures. We do our exercises. We sing English songs, learn rhymes. Our English lessons are very interesting.

Answer the questions. ( Слайд)

1) When do we have English lessons a week?

2 ) What is our English teacher’s name?

3) What does the teacher do at the lesson?

4) What do we read?

5) What do we describe?

6) Do we do our exercises?

7) Do we sing English songs, learn rhymes?

8) Are our English lessons very interesting?

Teacher: Now please compare your English lesson with that one. What is our English lesson? What do we do at our English lesson? So, what do we learn at our lesson? (Слайд)

6. Говоріння. Speaking

1) Teacher: Look at the computer and describe photo. ( Слайд)

What can you see? What is this lesson? What do children do at the lesson?

2) Work in pairs

Teacher: One of you will be a reporter of school newspaper, another will be a pupil. You may choose who will be. A reporter asks questions and a pupil answers the questions. I’ll give you 5 min. Do it.

Учні розігрують діалог в парах, а інші ставлять запитання до них.

III. Заключна частина уроку:

1. Домашнє завдання. Homework

Make a project “At the English lesson” в. р. та д. р.

Complete the crossword с. р.

2. Підсумки уроку. Summing up

What new information have you got?

Now let’s analyze your expectations.

Answer: Why do we learn English?

3. Оцінювання. Evaluation

Give me your evaluation bills, how many stickers do you have, such is your mark, count please.
Засідання гуртка з презентацією "Що я поклав у портфоліо?" по темі "NEW YEAR AND CHRISTMAS TRADITIONS IN ENGLAND " - круглий стіл


Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці icon2 Інтерактивні форми роботи на уроках української мови
Розділ І. Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання 4
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconЗміст зміст вступ розділ 9 історичний факт революції 1917 Р. Як об’єкт вивчення: теоретико-методологічна парадигма 9
Сторичний факт революції 1917 Р. Як об’єкт вивчення: теоретико-методологічна парадигма 9
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconРозділ І особистісно орієнтовані методи навчання
Зарубіжна література – один із навчальних предметів, що вивчають в середній школі. Мета предмета полягає в тому, щоб, по-перше, прилучити...
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconМотивація у педагогіці завжди була І є одним з найважливіших компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості

Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconГлобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconФормування читацької компетентності у школярів
Розділ ІІ. Психолого-педагогічні умови використання творчих завдань у сучасній методиці вивчення літератури
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconПедагогічне кредо вчителя: «Намагайтеся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!»
...
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconГалина Коберник підготовка вчителя до здійснення індивідуалізації навчання молодших школярів постановка проблеми
Практика доводить, що особистісно-розвивальна спрямованість освіти неможлива без індивідуалізації навчання
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconЗміст вступ Розділ Моделі інтерактивного навчання Розділ Технології реалізації провідної педагогічної ідеї інтерактивного навчання та його складових
Розділ Технології реалізації провідної педагогічної ідеї інтерактивного навчання та його складових
Розділ I. Особистісно-орієнтоване навчання як основна парадигма в сучасній педагогіці iconПрограма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи) Київ 2012
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка