Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ


ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯСторінка17/25
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,68 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
РУСЛАНА МИРОНОВА, к.е.н., професор кафедри менеджменту організацій

РОСТИСЛАВ ГОНЧАРЕНКО, магістрант

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна
Стратегічне управління у сільському господарстві є ефективним методом забезпечення довгострокової перспективи існування підприємств. Проте, такі фактори як особливості аграрного виробництва, відсутність методик оцінки типів розвитку суб’єктів діяльності призводять до його практичного застосування лише незначною кількістю підприємств, останні ж надають перевагу ситуаційному управлінню, яке не дає можливості орієнтуватися на перспективу.

Стратегічне управління є невід’ємним елементом сучасного менеджменту підприємств. Перш за все, його використання пов’язане з пошуком шляхів виживання в умовах ринку та нових факторів успіху підприємства у конкурентному середовищі. На даний час для більшості керівників сільськогосподарських підприємств сфера стратегічного управління є найскладнішою і потребує ретельного дослідження. Проводячи стратегічний аналіз аграрних підприємств, особливу увагу слід приділяти їх фінансовому стану, який є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства. В цілому, фінансовий стан визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, ефективне розміщення і раціональне використання фінансових ресурсів [1].

Результативність стратегічного управління залежить від визначення місії, постановки цілей організації, оцінки та аналізу зовнішнього середовища, визначення сильних та слабких сторін, аналізу стратегічних альтернатив, вибору стратегії, її реалізації та оцінки.

Коли обирається стратегія, керівництво повинне чітко усвідомлювати, до якого типу відноситься сільськогосподарське підприємство, оскільки стратегії для малих, середніх та великих суб’єктів відрізняються.

Стратегії розвитку для сільськогосподарських підприємств здійснюються через такі способи як збільшення їх розмірів, застосування сучасних підходів керування, поглинання конкуруючих підприємств, злитті та створення спільних підприємств. Слід зазначити, що лише збільшення розміру підприємства не приведе до розвитку сільськогосподарського підприємства. При цьому необхідно розробити стратегічний набір, який буде узгоджений з специфікою діяльності та розвитку підприємства.

Формування стратегії розвитку підприємства має базуватись на результатах системного аналізу впливу факторів його внутрішнього і зовнішнього середовища, що має розглядатись як двоїстий. З одного боку, ефективність формування стратегії залежить від забезпеченості підприємства кваліфікованим персоналом, інформаційними ресурсами, певною технікою та методиками, що необхідні для своєчасного і адекватного прийняття управлінських рішень, а з іншого – рівень розвитку його стратегічного потенціалу обумовлює не тільки спроможність до адаптації, а й здатність впливати на фактори зовнішнього середовища. Крім того дана стратегія повинна ґрунтуватися на: забезпеченні перманентного підвищення якості продукції, її привабливості для споживача; оптимізації пропозиції товарів і доступних споживачеві цін; створенні ефективної збутової мережі на основі стабільних контактів з посередницькими торговими фірмами та агенціями; врахування національних особливостей та специфіки запитів споживачів у різних регіонах.

Реалізація стратегії розвитку дозволяє керівництву подолати і попередити виникнення криз на підприємстві. Оскільки криза має двоїстий характер: вона є наслідком протиріч на підприємстві та формою їх вирішення, стратегічне управління розвитком має бути націленим на розв’язання існуючих протиріч і передбачення (прогнозування) їх утворення. Отже, стратегії розвитку підприємства доцільно класифікувати за спрямованістю на такі, що направлені на вирішення протиріч між елементами внутрішнього середовища підприємства як системи та між його внутрішнім і зовнішнім середовищем [2].

Таким чином, стратегія розвитку підприємства повинна бути взаємопов’язаною з стратегіями кожної ланки господарюючого суб’єкта. Базуючись на практиці зарубіжних підприємств та використовуючи адаптовані підходи стратегічного планування сільськогосподарські підприємства матимуть змогу стабілізувати свою діяльність та забезпечити успішний розвиток діяльності в цілому.


Список використаних джерел:

1. Герчанівська С. Формування стратегії розвитку сільсько-господарських підприємств. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2014_10_16_17/sekcija_5_ekonomichni_nauki/formuvannja_strategiji_rozvitku_silskogospodarskikh_pidpriemstv/8-1-0-79

2. Колесник В.М. Розробка стратегій розвитку аграрних підприємств. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=49

3. Сіренко Н., Баришевська І. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/99-osoblivost-strategchnogo-upravlnnya-rozvitkom-agrarnih-pdpriyemstv.htmlРОЗРОБКА ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЕМСТВА
АНГЕЛІНА ГРАДІЛЬ, магістрант

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна
Шлях до успіху будь-якої виробничої стратегії полягає в тім, щоб максимально точно визначити всі можливі варіанти пріоритетів; зрозуміти, які можуть бути наслідки вибору кожного з наявних варіантів, а також, те, на які компроміси треба йти у випадку обрання того чи іншого варіанта.

У даній галузі промисловості, існує сегмент ринку, обсяг продажів на якому залежить винятково від того, наскільки низькими будуть витрати компанії, яка випускає продукцію. Щоб успішно конкурувати в такій ринковій ніші, фірма повинна бути виробником з низькими витратами виробництва, однак ця необхідна, але не достатня умова і необов'язково означає, що компанія доможеться високого рівня рентабельності і конкурентного успіху [1].

Незважаючи на те, що операційна стратегія є нижчим рівнем розробки стратегії корпорації, її важливість не повинна бути принижена. Наприклад, провал одного виробничого підрозділу при реалізації стратегічних завдань з досягнення заданого обсягу виробництва, рівня собівартості продукції і якості може знизити показники всієї компанії з продажів і одержання прибутку і внести сум'яття в загальні стратегічні дії із створення позитивного образу фірми в очах клієнтів[2].

Менеджеру з виробництва необхідна стратегія, взаємозалежна з цілями підприємства, сформульованими в рамках загального плану дій, і з будь-якими стратегічно близькими проблемами, що існують на підприємстві.

Операційна стратегія не може реалізовуватися ізольовано, вона повинна бути пов'язана зі споживачами (по вертикалі) і з іншими елементами структури підприємства (по горизонталі).

Основні цілі розвитку операційної стратегії полягають, по-перше, у правильному визначенні (на основі найважливіших пріоритетів, що, як правило, з'ясовуються в результаті проведення маркетингових досліджень) конкретних вимог до виробництва і, по-друге, у розробці планів, які гарантують, що операційні можливості (і можливості підприємства) виявляться достатніми для виконання цих вимог. Пріоритети виробляються в такий спосіб:

1. Ринок розбивається на сегменти за групами продукції.

2. Визначаються вимоги до продукції, структура попиту і маржа прибутку для кожної групи.

3. Визначаються критерії «переможців замовлення» і «кваліфікаторів замовлення» у кожній групі.

4. Критерії «переможців замовлення» перетворяться в конкретні вимоги до характеристик операцій[3].

Системна взаємодія з різними спеціалізованими підрозділами організації необхідна і для якісної розробки виробничої стратегії. Так, фахівці з маркетингу повинні забезпечувати розроблювачів виробничої стратегії інформацією і про реалізацію продукту, і про його збут на відповідних ринках; технологи повинні повідомляти про новинки і всі інші значні зміни на ринку технологій і т.д. [4].

Отже, операційна стратегія визначає завдання операційної системи, тобто вказує, що має виконувати ця особлива операційна функція і як це має бути здійснено у зв’язку з іншими елементами організації, щоб реалізувати місію фірми. Вона чітко визначає місце операційної функції, тобто на яких особливих завданнях вона має концентруватися.


Список використаних джерел:

1. Волоькина М.В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие. – К. : Знание, 2012. – 159 с.

2. Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегическое управление : Учебник. – М. : Омега-Л, 2011. –  472 с.

3. Міщенко А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. – К. : “Центр навчальної літератури”, 2011. – 366 с.

4. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. – К. : Кондор, 2010. – 196 с.

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
ТАТЬЯНА ГАКЕЛЬБЕРГ, старший преподаватель

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Республика Казахстан
В статье рассмотрена динамика и структура инвестиционного портфеля АО «Банк ЦентрКредит» в динамике. Проанализированы инвестиционный портфель для продажи и инвестиционный портфель до погашения.

Инвестиционный портфель, инвестиционный портфель для продажи, инвестиционный портфель до погашения

Инвестирование в ценные бумаги части капитала как собственного, так и заемного является для банков важным инструментом повышения доходности активных операций. Однако у АО «Банк ЦентрКредит» происходит ежегодное снижение доли инвестиций в ценные бумаги в совокупных активах банка (с 7,7 % в 2012 году до 75,7% в 2014 году). Это обусловлено тем, что инвестирование сопряжено с многочисленными рисками, последствия которых могут негативно отразится на пассивах банков, в том числе на выполнении обязательств банка перед вкладчиками.

Что касается инвестиционного портфеля банка, то и его размер за анализируемый период существенно уменьшился: на конец 2012 года его размер составлял 83922 тыс. тенге, на конец 2013 года – 69777 тыс. тенге, на конец 2014 года – 6320тыс. тенге. Таким образом, общее снижение стоимости инвестиционного портфеля АО «Банк ЦентрКредит» составило 20702 тыс. тенге или 25%.

Как показано в таблице 1, инвестиционный портфель АО «Банк ЦентрКредит» состоит из инвестиций, предназначенных для продажи и инвестиций до погашения.

Размер инвестиционного портфеля для продажи АО «Банк ЦентрКредит» ежегодно сокращается. Если на конец 2012 года он составлял 57549 тыс. тенге, то за 2013 год он сократился на 6% или 3618 тыс. тенге, в результате чего его размер составил 53931 тыс. тенге. Сокращение за 2014 год незначительно – 1% или 355 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составил 53576 тыс. тенге. Таким образом, общее сокращение объема инвестиций, предназначенных для продажи за 2012 -2014 гг. составило составил 7% или 3973 тыс. тенге.


Таблица 1 – Инвестиционный портфель АО «Банк ЦентрКредит» за 2012-2014 гг., тыс. тенге

Показатель

Годы

Темп роста, %

Абсолютный прирост

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

2014/2012

2013-2012

2014-2013

2014-2012

Инвестиции для продажи

57549

53931

53576

93,7

99,3

93,1

-3618

-355

-3973

Инвестиции до погашения

26373

15846

9644

60,1

60,9

36,6

-10527

-6202

-16729

Инвестиционный портфель

83922

69777

33220

83,1

90,6

75,3

-14145

-6557

-20702

Размер инвестиционного портфеля до погашения АО «Банк ЦентрКредит» также ежегодно сокращается. Если на конец 2012 года он составлял 26373 тыс. тенге, то за 2013 год он сократился на 40% или 10527 тыс. тенге, в результате чего его размер составил 15846 тыс. тенге. Сокращение за 2014 год составило 39% или 6202 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составил 9644 тыс. тенге. Таким образом, общее сокращение объема инвестиций, предназначенных для продажи за 2012 -2014 гг. составило 63% или 16729 тыс. тенге.

Анализ структуры инвестиционного портфеля наглядно показывает, что в среднем на 75% состоит из инвестиций для продажи. В 2013 году удельный вес данного показателя составил 85%. Инвестиции для продажи занимают около 70% всего портфеля АО «Банк ЦентрКредит». Инвестиции до погашения имеют в среднем 30% всего инвестиционного портфеля банка.

Инвестиционный портфель для продажи АО «Банк ЦентрКредит» представлен долговыми и долевыми ценными бумагами, причем долговые ценные бумаги имеют почти 99% инвестиционного портфеля для продажи.

Государственные облигации Республики Казахстан в структуре инвестиционного портфеля для продажи АО «Банк ЦентрКредит» ежегодно сокращаются. Если на конец 2012 года они составляли 46239 тыс. тенге, за 2013 год он сократился на 20% или 9629 тыс. тенге, в результате чего его размер составил 36610 тыс. тенге. Сокращение за 2014 год составило 11% или 3905 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составил 32705 тыс. тенге. Таким образом, общее сокращение объема государственных облигаций Республики Казахстан, предназначенных для продажи за 2012 -2014 гг. составило 29% или 13534 тыс. тенге.
Таблица 2 – Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи АО «Банк ЦентрКредит» за 2012-2014 гг., тыс. тенге


Показатель

Годы

Темп роста, %

Абсолютный прирост

2012

2013

2014

2013/

2012


2014/

2013


2014/

2012


2013-2012

2014-2013

2014-2012

Долговые ценные бумаги:

57310

53729

53439

93,8

99,5

93,2

-3581

-290

-3871

государствен

ные облигации Республики Казахстан

46239

36610

32705

79,2

89,3

70,7

-9629

-3905

-13534

казахстанские корпоративные облигации

11071

13267

16397

119,8

123,6

148,1

2196

3130

5326

российские корпоративные облигации

-

3852

4337

-

112,6

-

-

485

-

Долевые ценные бумаги:

239

202

137

84,5

67,8

57,3

-37

-65

-102

акции казахстанских компаний

239

191

126

79,9

66,0

52,7

-48

-65

-113

акции международных компаний

-

11

11

-

100,0

-

11

0

11

Итого

57549

53931

53573

93,7

43,7

41,0

-3618

-30355

-33973

Стоимость казахстанских корпоративных облигаций в портфеле для продажи возрастает: на конец 2012 года их стоимость составляла 11071 тыс. тенге, то прирост за 2013 год составил 20% или 2196 тыс. тенге, в результате чего стоимость казахстанских корпоративных облигаций на конец 2013 года составила 13267 тыс. тенге, прирост за 2014 год составил 23,6% или 3130 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составлял 16397 тыс. тенге. Таким образом, общий прирост стоимости казахстанских корпоративных облигаций составлял 48% или 5326 тыс. тенге.Российские корпоративные облигации в 2012 году отсутствуют в портфеле для продажи, но в 2013 году их размер составлял 3852 тыс. тенге, прирост за 2014 год составил 12,6% или 485 тыс. тенге в результате чего стоимость российских корпоративных облигаций составляла 4337 тыс. тенге.

Таким образом, общий размер долговых ценных бумаг для продажи в 2012 году составлял 57310 тыс. тенге, сокращение за 20132 год – 6% или 3581 тыс. тенге, в результате чего показатель сократился до 53729 тыс. тенге, сокращение за 2014 год составило 0,5% или 290 тыс. тенге и на конец 2014 года стоимость логовых ценных бумаг стала составлять 53439 тыс. тенге. В целом же сокращение стоимости долговых ценных бумаг АО «Банк ЦентрКредит» за 2012-2014 гг. составляет 7% или 3871 тыс. тенге.

Что касается долевых ценных бумаг, то их размер также сокращается с 239 тыс. тенге в 2012 году до 202 тыс. тенге в 2013 году, то есть на 37 тыс. тенге или 15,6%, и до 137 тыс. тенге в 2014 году, то есть на 65 тыс. тенге или 32,2%. Таким образом, общее сокращение стоимость долевых ценных бумаг составило 43% или 102 тыс. тенге.

Долевые ценные бумаги АО «Банк ЦентрКредит» представлены акциями казахстанских компаний в 2012 году в размере 239 тыс. тенге, сокращение их стоимости за 2013 год составило 20% или 48 тыс. тенге, в результате чего их стоимость составила 191 тыс. тенге, сокращение за 2014 год составило 65 тыс. тенге или 34%. Таким образом, общее сокращение составило 113 тыс. тенге или 47%.

Акции же международных компаний в размере 11 тыс. тенге присутствуют в 2013-2014 гг. в инвестиционном портфеле АО «Банк ЦентрКредит» для продажи.

Что касается структуры инвестиционного портфеля АО «Банк ЦентрКредит» для продажи, то его анализ показывает, что наибольший удельный вес принадлежит государственным облигациям Республики Казахстан: в 2012 году – 80,3%, в 2013 году – 67,9%, в 2014 году – 61%. Казахстанские корпоративные облигации имеют следующие веса в структуре инвестиционного портфеля банка для продажи: в 2012 году – 19,2%, в 2013 году – 24,6%, в 2014 году – 30,6%. Российские корпоративные облигации имеют в 2013 году удельный вес в размере 7,1%, в 2014 году – 8,1%.

Государственные облигации Республики Казахстан в структуре инвестиционного портфеля до погашения АО «Банк ЦентрКредит» ежегодно сокращаются. Если на конец 2012 года они составляли 19061 тыс. тенге, за 2013 год он сократился на 44,6% или 8503 тыс. тенге, в результате чего его размер составил 10558 тыс. тенге. Сокращение за 2014 год составило 39% или 4118 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составил 6440 тыс. тенге. Таким образом, общее сокращение объема государственных облигаций Республики Казахстан, предназначенных до погашения за 2012 -2014 гг. составило 66% или 12621 тыс. тенге.

Стоимость казахстанских корпоративных облигаций в портфеле до погашения также сокращается: на конец 2012 года их стоимость составляла 5771 тыс. тенге, то сокращение за 2013 год составил 33% или 1891 тыс. тенге, в результате чего стоимость казахстанских корпоративных облигаций на конец 2013 года составила 3880 тыс. тенге, сокращение за 2014 год составило 25% или 974 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составлял 2906 тыс. тенге. Таким образом, общие сокращение стоимости казахстанских корпоративных облигаций в инвестиционном портфеле до погашения АО «Банк ЦентрКредит» составляло 50% или 2865 тыс. тенге.

Анализ структуры инвестиционного портфеля АО «Банк ЦентрКредит» до погашения показал, что наибольший удельный вес принадлежит государственным облигациям Республики Казахстан: в 2012 году – 73,2%, в 2013 году – 66,6%, в 2014 году – 66,8%. Казахстанские корпоративные облигации имеют следующие веса в структуре инвестиционного портфеля банка до погашения: в 2012 году – 21,9%, в 2013 году – 24,5%, в 2014 году – 30,1%. Удельный вес международных корпоративных облигаций в 2012 году составил 4,7%, в 2013 году – 1,9%, в 2014 году -3,1% Российские корпоративные облигации имеют в 2012 году удельный вес в размере 1,1%, в 2013 году – 7,0%.


Таблица 3 – Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии до погашения АО «Банк ЦентрКредит» за 2012-2014 гг., тыс. тенге

Показатель

Годы

Темп роста, %

Абсолютный прирост

2012

2013

2014

2013/

2012


2014/

2013


2014/

2012


2013-2012

2014-2013

2014-2012

Государствен

ные облигации Республики Казахстан

19061

10558

6440

55,4

61,0

33,8

-8503

-4118

-12621

Казахстанские корпоративные облигации

5771

3880

2906

67,2

74,9

50,4

-1891

-974

-2865

Международные корпоративные облигации

1241

296

298

23,9

100,7

24,0

-945

2

-943

Российские корпоративные облигации

300

1112

-

370,7

-

-

812

-

-

Инвестиции, удерживаемые до погашения

26373

15846

9644

60,1

60,9

36,6

-10527

-6202

-16729

Международные корпоративные облигации в структуре инвестиционного портфеля до погашения АО «Банк ЦентрКредит» ежегодно сокращаются. Если на конец 2012 года они составляли 1241 тыс. тенге, за 2013 год он сократился на 76% или 945 тыс. тенге, в результате чего его размер составил 296 тыс. тенге.

В 2014 год наблюдается прирост на 0,7% или 2 тыс. тенге и на конец 2014 года данный показатель составил 298 тыс. тенге. Таким образом, общее сокращение объема корпоративные облигации в структуре инвестиционного портфеля до погашения АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 -2014 гг. составило 76% или 943 тыс. тенге.

Российские корпоративные облигации представлены в структуре инвестиционного портфеля до погашения АО «Банк ЦентрКредит» в 2012 году в размере 300 тыс. тенге, но в 2013 году их размер составлял уже 1112 тыс. тенге, то есть прирост составил 270% или 812 тыс. тенге. В 2014 году АО «Банк ЦентрКредит» полностью продал российские корпоративные облигации.
Список использованных источников:


  1. Консолидированная финансовая отчетность АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 год, 2013 год,2014 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bcc.kz/Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

Схожі:

Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconРадмила войтович державна кадрова політика україни в умовах глобалізації: сутність та особливості реалізації
Та особливості реалізації державної кадрової політики України в умовах глобалізації, розкрито роль кадрового потенціалу сучасних...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconІнституційні трансформації сучасної економіки: виклики
Пов'язаних з актуальними проблемами регулювання соціально-економічного розвитку в умовах трансформації економіки
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconКаталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджментуБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка