«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»Скачати 91,21 Kb.
Дата конвертації12.01.2018
Розмір91,21 Kb.
ТипДержавний стандарт

Пасічник Ольга Ростиславівна,

викладач

Центру професійно-технічної освіти

м. Житомира
Узагальнений досвід роботи

на тему: «Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської і німецька мови та працює в Центрі професійно-технічної освіти з 2003 року на посаді викладача іноземної мови, загальний педагогічний стаж – 25 років.

Пасічник О.Р. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» присвоєну рішенням атестаційної комісії при обласному управлінні освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2011 р.). У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 807 годин.

У 2015 році Пасічник О.Р. підвищила кваліфікацію у Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Її професійне кредо «Гарний лише той учитель, в якому ще не вмер учень»

Ольга Ростиславівна працює над методичною темою: «Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови».

Головною місією викладача є забезпечення якісного навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості кожного учня, здатної до самореалізації, соціально адаптованої, компетентної, з високим ступенем активності до розв’язання проблем суспільства.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави в її досягненні. Виконання вимог Державного стандарту є обов’язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

Творчі здібності формуються протягом усього життя людини. Якщо говорити про вік людини, то саме молодший шкільний і молодший підлітковий вік є найсприятливішими для творчого розвитку учнів, їхніх здібностей до творчості. Саме в цей період активно розвиваються уява, фантазія, творче мислення, помітно проявляється допитливість, формується вміння спостерігати, порівнювати, критично оцінювати діяльність.

Оволодіння мовою як засобом спілкування для сприйняття світу, людей і ідеї проходить ефективніше в рівноправній співпраці, активному пошуку, в вирішенні проблемно-пошукових завдань і досягненні значимих цілей через подолання перешкод. Організація мовленнєвої діяльності в аспекті предметної навчальної компетенції включає завдання: тренувальні, умовно-мовленнєві, направлені на формування мовленнєвих навичок і умінь в процесі творчої діяльності і вирішення проблемно-пізнавальних завдань.

Творчі вправи передбачають завдання контролюючого, напівконтролюючого і самостійного характеру. У них в міру необхідності (це залежить від рівня навченості учнів) додаються завдання на заучування і засвоєння мовного матеріалу. Насамперед це завдання на заповнення інформаційних прогалин а саме: знайти різницю за допомогою запитань; доповнити банк інформації (тести з різними подробицями, в одного учня є інформація в іншого немає); виробити єдину думку; зібрати і співвіднести докази.

Творчим процесом і його розвитком важко керувати. Єдина можливість вплинути на організацію такої діяльності – створити умови та використати навчання для розвитку творчих здібностей. Суттєве значення має певний взаємозв’язок між здібностями та вміннями. Уміння – це сукупність здобутих знань і навичок. У процесі навчально-пізнавальної діяльності через уміння формуються здібності.

Ольга Ростиславівна Пасічник учням пропонує учням творчі завдання різних типів: завдання на формування допитливості; завдання на формування гіпотетичності мислення, передбачення результатів певної діяльності, вчинків, уміння знаходити способи вирішення проблем, що виникають; завдання на формування незалежності оцінок тощо.

Навчально-виховна діяльність Пасічник О.Р. підпорядкована важливій меті - розвитку учнів як особистостей. Застосування найбільш доцільних форм, методів, прийомів освітнього процесу сприяє набуттю учнями глибокими знаннями з предмета. Розвиток творчих здібностей - основне завдання діяльності викладача. Вільне опанування учнями іноземною мовою, застосування її в практичній діяльності - кінцевий результат роботи з кожною групою. Використання інтерактивних форм навчання, нетрадиційних уроків, здійснення інноваційної діяльності сприяють досягненню поставленої мети. Викладач постійно знаходиться в творчому пошуку нових способів активізації мовленнєвої діяльності учнів через використання в процесі навчання компетентісно орієнтованого підходу до викладання англійської мови. Ольга Ростиславівна Ростиславівна систематично працює над власним професійним ростом, педагогічною майстерністю. Якість уроків забезпечується продуманістю, логічністю, чіткістю.

Щоб активізувати комунікативну діяльність учнів на уроках іноземної мови, Пасічник О.Р. активно впроваджує: • особистісно орієнтоване спілкування (особистий контакт з учнем, повага до особистості учня, створення відчуття душевного комфорту, заміна «залізної» дисципліни діловою співпрацею);

 • збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим матеріалом; педагогічна підтримка, оцінювання;

 • діалог між учнями, учнями і викладачем як домінуюча форма навчального спілкування;

 • ситуації вільного вибору учнями навчальних завдань у групі та вдома;

 • залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнання й самовдосконалення в різних видах діяльності;

 • багатоваріантність, гнучкість форм організації різних видів діяльності: індивідуальна, парна, групова, колективна;

 • створення позитивної емоційної атмосфери і духовного взаємозбагачення; надання можливості кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості.

Ольга Ростиславівна постійно займається самоосвітою, бере участь у методичних заходах: психолого-педагогічних семінарах, педагогічних читаннях. Викладач є незмінною головою училищної методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарної підготовки. Пасічник О.Р. організувала та провела:

 • 22.10.14 «Сучасні психолого – педагогічні підходи до розвитку обдарованих дітей в умовах особистісно орієнтованого навчання», круглий стіл;

 • 05.01.15 «Про роботу з учнями, які потребують корекції навчальних знань, умінь та навичок», проблемний семінар;

 • 21.10.15 «Про креативність як складову інноваційної діяльності педагога», презентація;

 • 25.11.15 «Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу до навчання», проблемний семінар;

 • 19.11.14 «Інноваційні форми роботи як засіб розвитку творчої компетентності учнів», круглий стіл.

У 2015р. Пісічник О.Р. брала участь у семінарі Міжнародної освітньої групи «Pearson – Dinternal» на тему «Lesson design. Different sequences for different lesson types», в ході якого ознайомилася з якісними новітніми навчальними програмами, які представляє в Україні компанія “Pearson – Dinternal» та у всеукраїнському семінарі ІПГО НАПН України спільно з Goethe – Institut в Україні для викладачів іноземних мов професійно – технічних навчальних закладів України на тему «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у професійно – технічних навчальних закладах: стан та перспективи».

В 2012 році Пасічник О.Р. брала участь в обласному конкурсі на кращий мультимедійний матеріал навчального призначення серед педагогічних працівників професійно-технічних закладів у номінації «Мультимедійні матеріали з предметів загальноосвітньої підготовки».

Викладач забезпечує результативність, якість своєї педагогічної праці. Учні Пасічник О.Р. беруть участь у роботі Малої академії наук з англійської мови. У 2016 році учениця ІІ курсу Центру професійно – технічної освіти м. Житомира Мегедь Дар’я захищала на науково-дослідницьку роботу «Прислів’я і приказки в текстах англомовних пісень», відділення «Літературознавство, мистецтвознавство та фольклористики» та набрала в підсумку 75,2 балів та зайняла 5 місце. c:\users\александр\downloads\новая папка\новая папка\скачанные файлы (2).jpg

На уроках Пасічник О.Р. впроваджує інноваційні педагогічні технології. Вона використовує мультимедійні презентації, проблемні ситуації, рольові та дидактичні ігри, кросворди, тестові завдання тощо. Роботу над діалогом з елементами рольової гри Ольга Ростиславівна пропонує у таких вправах:

1. Покажіть сімейний альбом своєму онуку чи онуці, розповідаючи їй або йому про ваших родичів на фотографіях.

Ви онук чи онука, ви розглядаєте сімейний альбом дідуся.

Розкажіть йому, хто з родичів на фотографіях на кого схожий.

2. Проведіть бесіду – інтерв’ю з представником певного виду професії, використовуючи репліки або ключові слова на картках.

3. Згідно з заданої ролі на картці проведіть дискусію або дебати.

4. Складіть діалог на основі даної теми та ситуації, у якому ви виражаєте свою думку або ставлення до певного предмету або об’єкту.

5. Проведіть телефонну розмову, враховуючи відстань, різницю в часі і недостатнє знання англійської мови.

Ольга Ростиславівна уроках використовує так звані “Scrambled Dialogues”, тобто діалоги , в яких репліки розміщені не попорядку. Для того, щоб зробити діалог змістовним, потрібно зрозуміти його суть, головну ідею, щоб бути в змозі правильно розмістити репліки. Наприклад:

-You don't mean to say it's not tasty, do you?

-Help yourself to some more salad.

-By no means, Liz! I enjoyed it very much.

-I don't think I'll have any more, thank you.


-Let’s take some salad, soup, fish with boiled potatoes.

-What shall we have for dinner?

-I think a glass of apple juice will be just the thing for dessert.

-And what about the sweet?


-Don’t you know yourself? At dinner break.

-When do you usually have your dinner, Max?

-No, I mean here, at work

-Well, that depends. At home I have it at six.

Одними із найцікавіших вправ для навчання діалогічного мовлення є рольові ігри. Наприклад: при вивченні теми “Sport” Пасічник О.Р. проводить рольову гру з участю Девіда Бекхема. Одному з учнів пропонується стати на декілька хвилин знаменитим футболістом і дати відповіді на запитання від преси. Звичайно, перед цим його знайомлять з основними фактами біографії зірки. А саме: де і коли народився, де вчився, коли почав займатися футболом, за які клуби виступав, сімейне положення, дружина, діти і т д.

Дуже часто для навчання діалогічного мовлення викладач використовує «Jazz chants» від Керолін Грехем. Наприклад, знайомлячись з її джазовим ритмом «Have you ever seen…» учні не просто знайомляться з діалогом, а також з правилами побудови часової форми The present Perfect Tense. А вивчаючи її ритм «When were you born…?» учні знайомляться з правилами побудови спеціальних запитань в англійській мові.

Система вправ для навчання діалогічного мовлення, що використовує Ольга Ростиславівна, складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практика сформованих вмінь та навичок діалогічного мовлення; ІІІ етап – останній, креативний – на цьому етапі відбувається творча, самостійна робота учнів у процесі діалогічного мовлення.

Під час навчання учнів за комунікативною методикою діалогічного мовлення Ольга Ростиславівна використовує такі методичні прийоми, як спілкування в межах певного контексту чи ситуації (соntехtuаlisеd рrасtісе), складання діалогу з розрізнених реплік (jumblеd dіаlоguеs), наповнення й завершення діалогу (dіаlоguе соmрlеtіоn), складання діалогу «крок за кроком» (disсоursе сhаіns), а також на основі програми чи схеми спілкування, складання діалогів за опорними сигналами (сuеd dіаlоguеs) та письмове складання діалогів.

Викладач постійно працює над поповненням комплексного методичного забезпечення предмета. До тем програми іноземної мови створюються комплекти дидактичного матеріалу (Додаток ).

Ольга Ростиславівна розробила такі методичні розробки: • 2013 р. «Speaking about art. James Whistler».

 • 2014 р. «Do you like sport? The world of football».

 • 2015 р. «Eating out. At the restaurant».

методичні рекомендації:

2015 рік «Робота з обдарованими учнями».e:\група№3\em6-4eyvva8.jpg

Викладач прцює з обдарованими учнями, започаткувала роботу учнівського клубу «Earth Focus». Метою діяльності клубу є: удосконалення навичок читання, письма та говоріння з англійської мови; розширення знань учнів про англомовні країни; знайомство з автобіографічними даними визначних англійських та американських письменників; проведення коротких оглядів подій в світі тощо. У березні 2016 року учасниками клубу під керівництвом Ольги Ростиславівни було проведено тиждень англійської мови (в рамках року англійської мови в Україні).

В цьому навчальному році учасники клубу працюють над інноваційним проектом «Англійська мова та європейський вибір України».В своїй роботі Пасічник О.Р. велику увагу приділяє виховному процесу в навчальних групах. Вся робота спрямована на розкриття індивідуальних здібностей кожного учня; виховання у кожного почуття патріотизму, відданості та поваги до своєї родини, рідного краю, Батьківщини, шанобливого ставлення до культур і традицій народів України та світу; формування громадянської позиції, почуття самодостатності та гідності людини, яка проживає у цивілізованій європейській державі.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconНаказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів,...
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconLatin Proverb Інтерактивні технології на уроках іноземної мови як засіб реалізації учнівських компетенцій
Розвиток в учасників навичок грамотного формулювання своєї точки зору, позиції в дискусії
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconМетодична розробка з теми
...
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconО. П. Тернопіль 2017
«Використання ікт для підвищення мотивації пізнавальної діяльності учнів на уроках, розвиток їх навчально-пізнавальної активності...
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconУчителя української мови
Опис досвіду з реалізації проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури»
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconІноземних мов Лойтаренко Оксана Петрівна Вчитель англійської мови нвк “Балтська зош І-ІІІ ст. №3-колегіум”
Використання методу проектів на уроках англійської мови як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу через організацію...
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconРозвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури
Сучасний підхід до мовної освіти вимагає формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості, спроможної до соціальної адаптації...
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconМісце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі Вступ
До цього часу головним завданням радянської освіти було оволодіння учнями спілкуванням іноземною мовою, що передбачало досягнення...
«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconВиховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій

«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови» iconПочатківців, вихователів груп продовженого дня, батьків, учнів початкової школи. 67 сторінок І
Розвиток комунікативної компетентності на уроках мови як умова успішної соціалізації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка