$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від



Сторінка1/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

$RR00001,4,1,2,0,2

Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від:



 1. грецького слова polis

 2. грецького слова politea

 3. англійського слова politics

 4. англійського слова policy

$RR00002,4,1,2,0,2

Тлумачення поняття "політика" через значення англійських слів policy і politics запропонував:



 1. Г. Моргентау

 2. Р. Арон

 3. Л. Пал

 4. Дж. Франкел

$RR00003,4,1,2,0,2

Ознаки міжнародного середовища:



 1. монополярність

 2. глобальність

 3. регіоналізм

 4. системність

$RR00004,4,1,2,0,2

Зовнішня політика випливає з внутрішньої, оскільки:



 1. здійснюється у тому ж середовищі, що і внутрішня

 2. регулюється внутрішнім законодавством

 3. базується на внутрішніх інтересах держави

 4. має тотожні цілі

$RR00005,4,1,2,0,2

Зовнішня політика є автономною від внутрішньої, оскільки:



 1. здійснюється іншими центральними органами державної влади

 2. керується власними закономірностями і реалізується у міжнародному середовищі

 3. спрямовується на досягнення впливу у міжнародному середовищі

 4. не залежить від державного керівництва

$RR00006,4,1,2,0,2

У XVIII-XIX ст. поняття "зовнішня політика" трактували як:



 1. дипломатичну діяльність держави

 2. мистецтво ведення воєн

 3. мистецтво налагодження відносин з іншими державами

 4. засіб поширення впливу за межами держави

$RR00007,4,1,2,0,2

Основними елементами у визначенні зовнішньої політики, запропонованому Дж. Франкелом, є:



 1. дії і рішення

 2. інтереси і їх реалізація

 3. взаємозалежність внутрішнього і зовнішнього середовищ держави

 4. цілі і засоби

$RR00008,4,1,2,0,2

За класифікаційною схемою Дж. Розенау, оптимальною зовнішньою політикою є:



 1. слабка

 2. агресивна

 3. консервативна

 4. активна

$RR00009,4,1,2,0,2

З точки зору давньогрецього філософа Платона, серед форм державного правління найбільш схильною до зовнішньої агресії є:



 1. демократична

 2. олігархічна

 3. тимократична

 4. тиранічна

$RR00010,4,1,2,0,2

За теологічною концепцією Т. Аквінського, справедлива війна це війна, яка:



 1. офіційно оголошена законним урядом

 2. ведеться між християнськими народами

 3. обґрунтована справедливою причиною

 4. ведеться за допомогою союзників

$RR00011,4,1,2,0,2

Ідею "обмеження сили" у міжнародних відносинах запропонував:



 1. Е. Кант

 2. Г. Гроцій

 3. Ж.Ж. Руссо

 4. Дж. Бентам

$RR00012,4,1,2,0,2

На думку британського дослідника Н. Анджела, основною причиною неможливості війни між високорозвиненими державами є:



 1. економічна невигідність

 2. вільна торгівля

 3. інтелектуальний розвиток суспільства

 4. наукова організація праці

$RR00013,4,1,2,0,2

За висновком давньогрецького історика Фукідіда, війни між державами виникають через:



 1. порушення рівноваги сил

 2. зіткнення інтересів

 3. агресивність правителів

 4. дисбаланс розвитку

$RR00014,4,1,2,0,2

Вкажіть автора наступного твердження: "Головним засобом політики є насильство"



 1. Н. Макіавеллі

 2. Т. Гоббс

 3. М. Вебер

 4. Г. Гегель

$RR00015,4,1,2,0,2

Ключовим у теорії реалізму, з точки зору американського вченого Г. Моргентау, є принцип ототожнення інтересу і …



 1. сили

 2. розуму

 3. інформації

 4. раціональності

$RR00016,4,1,2,0,2

Класична теорія політичного реалізму визначає сутність міжнародних відносин як:



 1. збереження статускво

 2. боротьбу за владу

 3. забезпечення миру і стабільності

 4. конфлікт інтересів

$RR00017,4,1,2,0,2

Класифікаційна схема зовнішньої політики Й. Беллерса базується на співвідношенні:



 1. причин і наслідків поведінки держави на міжнародній арені

 2. цілей і методів діяльності держави у міжнародному середовищі

 3. способу адаптації держави до зовнішнього середовища і реакції на його виклики

 4. станів активності внутрішнього і зовнішнього середовищ держави

$RR00018,4,1,2,0,2

Типи зовнішньої політики за класифікацією Я. П'єтрася:



 1. місіонерська, ліберальна, тоталітарна

 2. слабка, агресивна, консервативна

 3. пасивна, активна, креативна

 4. пацифістська, завойовницька, інтегративна

$RR00019,4,1,2,0,2

Світова політика це:



 1. міжнародні відносини

 2. діяльність, взаємодія держав на міжнародній арені

 3. сукупна зовнішня політика високорозвинених держав

 4. діяльність міжнародної спільноти

$RR00020,4,1,2,0,2

Структуру міжнародної політики становлять:



 1. зовнішня політика держав

 2. діяльність суб'єктів міжнародних відносин

 3. діяльність G8

 4. діяльність недержавних суб'єктів

$RR00021,4,1,2,0,2

Однією з ознак міжнародної спільноти є:



 1. можливість здійснювати вплив на міжнародні відносини

 2. можливість здійснювати експансію

 3. право нав'язувати свою волю іншим суб'єктам міжнародних відносин

 4. право ігнорувати рішення ООН

$RR00022,4,1,2,0,2

Однією з ознак міжнародної спільноти є:



 1. наявність супердержави у її складі

 2. наявність певної автономії при прийнятті рішень

 3. наявність права вето у Раді Безпеки ООН

 4. наявність інституційного механізму

$RR00023,4,1,2,0,2

Однією з ознак міжнародної спільноти є:



 1. визнання її іншими суб'єктами міжнародних відносин

 2. визнання її з боку G8

 3. універсальність

 4. авторитарність

$RR00024,4,1,2,0,2

Первинним суб'єктом міжнародних відносин є (*держава*)



 1. держави

 2. квазідержави

 3. транснаціональні корпорації

 4. міжнародні міждержавні організаціх

$RR00025,4,1,2,0,2

Міжнародна (міждержавна) стратифікація базується на таких основних критеріях:



 1. територія держави

 2. ресурсний потенціал держави

 3. можливості впливу держави на міжнародні відносини

 4. геополітичне розташування держави

$RR00026,4,1,2,0,2

Держава, яка володіє п'ятою частиною світового сільськогосподарського виробництва, є:



 1. наддержавою

 2. великою державою

 3. середньою державою

 4. аграрною державою

$RR00027,4,1,2,0,2

Держава, яка володіє п'ятою частиною світових запасів озброєнь, є:



 1. наддержавою

 2. великою державою

 3. середньою державою

 4. завойовницькою державою

$RR00028,4,1,2,0,2

З точки зору американського теоретика і публіциста Х. Болдуїна, причина війн знаходиться у:



 1. глобальному протистоянні

 2. людській природі

 3. економічній конкуренції

 4. конфлікті інтересів

$RR00029,4,1,2,0,2

основним чинником формування зовнішньої політики в межах психологічного підходу визначається:



 1. біологічна природа людини

 2. рівень інтелектуального розвитку керівних кіл і суспільства

 3. емоційний стан керівних кіл і суспільства

 4. вроджений егоїзм людини

$RR00030,4,1,2,0,2

Автором твердження про те, що США це суспільство, яке "бажає стресу", є:



 1. американський вчений М. Каплан

 2. американський політичний діяч Дж. У. Фулбрайт

 3. американський теоретик політики Г. Моргентау

 4. американський соціолог Дж. Бернард

$RR00031,4,1,2,0,2

Типи поведінки держави на міжнародній арені, запропоновані Г. Моргентау:



 1. політика підтримки статус-кво

 2. агресивна політика

 3. прогресивна політика

 4. політика підтримки власного престижу

$RR00032,4,1,2,0,2

Функціональні характеристики національного інтересу:



 1. природа (або сутність)

 2. простір реалізації

 3. раціональна необхідність

 4. імперативність

$RR00033,4,1,2,0,2

Національний інтерес це:



 1. комплекс заходів з виживання держави

 2. боротьба з міжнародним тероризмом

 3. протекціонізм стосовно національної економіки

 4. участь у регіональних інтеграційних процесах

$RR00034,4,1,2,0,2

Основні функції зовнішньої політики держави:



 1. пропагандистськоагітаційна

 2. репрезентативноінформаційна

 3. ресурсноохоронна

 4. організаційнопереговорна

$RR00036,4,1,2,0,2

зовнішня політика здійснюється за допомогою таких ресурсів, як:



 1. інформаційні

 2. людські

 3. економічні

 4. природні

$RR00037,4,1,2,0,2

Класична теорія марксизму визначає зовнішню політику як:



 1. функцію суспільних економічних відносин

 2. реалізацію інтересів держави на міжнародній арені

 3. вираження класової сутності внутрішньополітичного режиму

 4. поширення світової пролетарської революції

$RR00038,4,1,2,0,2

Теорії ідеалізму і політичного реалізму трактують зовнішню політику як:



 1. мистецтво дипломатії на вищому рівні

 2. специфічний вид суб'єктивної діяльності на міжнародній арені

 3. реалізацію економічних інтересів держави на міжнародній арені

 4. поширення гегемонії

$RR00039,4,1,2,0,2

Доповніть твердження правильною комбінацією слів: «Суб'єктивний чинник у міжнародних відносинах – це (…………….) людей, їх формальних і неформальних об'єднань та створених ними інституцій на прийняття (……………..) з метою досягнення певних цілей, реалізації своїх інтересів та задоволення потреб»



 1. «обсяг знань», «точки зору»

 2. «вплив», «рішень»

 3. «зазіхання», «кореляції»

 4. «трансфер», світогляду»

$RR00040,4,1,2,0,2

Елементи суб'єктивного чинника:



 1. потреби

 2. почуття

 3. мотиви

 4. пам'ять

$RR00041,4,1,2,0,2

Елементи суб'єктивного чинника:



 1. інтереси

 2. інтелект

 3. мотиви

 4. стимули

$RR00042,4,1,2,0,2

Елементи суб'єктивного чинника:



 1. цілі

 2. норми

 3. гідність

 4. воля

$RR00043,4,1,2,0,2

Основний сенс державного управління полягає



 1. в реалізації інтересів правлячої еліти

 2. в активізації та організації діяльності держави

 3. у розширенні повноважень владної верхівки

 4. у популяризації держави за кордоном

$RR00044,4,1,2,0,2

Стилі державного управління:



 1. директивний

 2. активний

 3. ліберальний

 4. анархічний

$RR00045,4,1,2,0,2

Стилі державного управління:



 1. демократичний

 2. пасивний

 3. автократичний

 4. кооперативний

$RR00046,4,1,2,0,2

Стилі державного управління:



 1. кампанійський

 2. колегіальний

 3. дружній

 4. партнерський

$RR00047,4,1,2,0,2

Вкажіть автора твердження: "Еліта це люди, які володіють найвищим почуттям відповідальності"



 1. Л. Боден

 2. Г. Лассуелл

 3. В. Парето

 4. Х. ОртегаіГассет

$RR00048,4,1,2,0,2

Вкажіть автора твердження: "Еліта це творча меншість суспільства, яка протистоїть нетворчій більшості"



 1. А. Тойнбі

 2. Г. Моска

 3. А. Етціоні

 4. Л. Боден

$RR00049,4,1,2,0,2

На думку М. Вебера, еліта це:



 1. люди, орієнтовані на владу

 2. особи, які користуються в суспільстві найбільшим престижем, статусом, багатством

 3. харизматичні особи

 4. кращі, найбільш кваліфіковані представники певної соціальної групи

$RR00050,4,1,2,0,2

На думку В. Парето, еліта це:



 1. особи, які отримали найвищий індекс у сфері їх діяльності

 2. організована меншість суспільства

 3. особи, які володіють позиціями влади

 4. люди, які мають високе положення в суспільстві і завдяки цьому впливають на соціальний процес

! 4 Ідеологічні концепції і доктрини у зовнішній політиці

$RR00051,4,1,2,0,2

Внутрішні чинники життєдіяльності держави, які впливають на її зовнішню політику:


 1. консенсус в державі

 2. консенсус держави з її стратегічними партнерами

 3. націоналістичні рухи

 4. розподіл політичних сил

$RR00052,4,1,2,0,2

Внутрішні чинники життєдіяльності держави, які впливають на її зовнішню політику:



 1. економічний стан

 2. соціальна сформованість суспільства

 3. міжнародне середовище

 4. захист власних національних інтересів

$RR00053,4,1,2,0,2

Поняття "ідеологія" було вперше введено в обіг



 1. у XIX ст.

 2. на зламі XVIII-XIX ст.

 3. на зламі XIX-XX ст.

 4. у XX ст.

$RR00054,4,1,2,0,2

Ідеологія в суспільстві здійснює такі функції:



 1. сприяє інтеграції суспільства

 2. сприяє децентралізації влади

 3. перешкоджає соціалізації індивідів

 4. виправдовує існуюче суспільне положення

$RR00055,4,1,2,0,2

Напрям у зовнішній політиці, що сповідує ідею невтручання у справи інших держав і відособлення від світових справ, називається



 1. ізоляціонізм

 2. консерватизм

 3. креаціонізм

 4. поліморфізм

$RR00056,4,1,2,0,2

Напрям у зовнішній політиці, що базується на спільності інтересів держав, одностайності поглядів і єдності дій, називається



 1. солідаризм

 2. співучасть

 3. соліпсизм

 4. космополітизм

$RR00057,4,1,2,0,2

Зовнішньополітичний курс Великої Британії у 19401941 рр. обумовлювався:



 1. "блискучою ізоляцією"

 2. "політикою умиротворення"

 3. "філософією виживання"

 4. доктриною "природних кордонів"

$RR00058,4,1,2,0,2

Ідеологію "планетаризму" США сповідували



 1. у XIX ст.

 2. на початку XX ст.

 3. на зламі XX-XXI ст.

 4. у XX ст.

$RR00059,4,1,2,0,2

Найдавнішою зовнішньополітичною доктриною вважається:



 1. оборонна зовнішньополітична доктрина

 2. доктрина зовнішньополітичного деспотизму

 3. доктрина імперіалізму

 4. доктрина світового домінування

$RR00060,4,1,2,0,2

Візантія у своїй зовнішній політиці послуговувалася доктриною



 1. "управління варварами"

 2. "політичної рівноваги"

 3. "відкритих дверей"

 4. "природних кордонів"

$RR00061,4,1,2,0,2

Римська імперія у своїй зовнішній політиці послуговувалася доктриною



 1. світового домінування

 2. абсолютизму

 3. колективної безпеки

 4. імперіалізму

$RR00062,4,1,2,0,2

Засновником і провідником принципу "державного інтересу" був:



 1. кардинал Мазаріні

 2. кардинал Рішельє

 3. імператор Наполеон I

 4. король Людовік XIV

$RR00063,4,1,2,0,2

"Принцип легітимізму" був запропонований на:



 1. Віденському конгресі 1815 р.

 2. Вестфальському конгресі 1648 р.

 3. Веронському конгресі 1822 р.

 4. Версальській конференції 19191920 рр.

$RR00064,4,1,2,0,2

Вкажіть президента США, адміністрація якого послуговувалася зовнішньополітичною доктриною "гнучного реагування"



 1. Ф. Рузвельт

 2. Б. Клінтон

 3. Дж. Форд

 4. Дж. Кеннеді

$RR00065,4,1,2,0,2

Вкажіть президента США, адміністрація якого послуговувалася зовнішньополітичною доктриною "масованої відплати"



 1. Д. Ейзенхауер

 2. Л. Джонсон

 3. Р. Рейган

 4. Дж. Буш

$RR00066,4,1,2,0,2

Основні геополітичні орієнтації України умовно поділяються на: європейськість, націоналістичність, євразійськість, (…………………) .(Доповніть твердження)



 1. багатовекторність

 2. багатоаспектність

 3. багатосторонність

 4. багато рядність

$RR00067,4,1,2,0,2

Доктриною "політичної рівноваги" Франція послуговувалася за часів правління:



 1. Людовіка XIII

 2. Наполеона I

 3. Людовіка XV

 4. Генріха IV

$RR00068,4,1,2,0,2

Зовнішньополітична доктрина США, спрямована на регіон Перської затоки, називалася



 1. "доктриною Трумена"

 2. "доктриною Ейзенхауера"

 3. "доктриною Ніксона"

 4. "доктриною Картера"

$RR00069,4,1,2,0,2

Процес розвідувальної діяльності складається з таких етапів:



 1. добування інформації на місцях

 2. підбір, систематизація фактів, їхнє тлумачення і викладення в усній або письмовій формі

 3. перевірка інформації

 4. доставка інформації замовнику

$RR00070,4,1,2,0,2

Оперативнотактична розвідувальна інформація втрачає цінність за нормою (…..) % в день



 1. 5%

 2. 10%

 3. 20%

 4. 30%

$RR00071,4,1,2,0,2

Інформація стратегічної розвідки під час війни втрачає цінність за нормою (……..) % в місяць



 1. 5%

 2. 10%

 3. 20%

 4. 30%

$RR00072,4,1,2,0,2

Інформація стратегічної розвідки у мирний час втрачає цінність за нормою (……) % в рік



 1. 10%

 2. 20%

 3. 30%

 4. 40%

$RR00073,4,1,2,0,2

Аспекти інформаційної роботи розвідки (3 відповіді):



 1. вивчення існуючої інформації про іноземну державу

 2. вивчення можливостей іноземної держави

 3. вивчення наслідків діяльності іноземної держави

 4. вивчення намірів іноземної держави

$RR00074,4,1,2,0,2

Форми розвідувального інформаційного документа:



 1. звіт

 2. рапорт

 3. інформаційна довідка

 4. пам'ятна записка

$RR00075,4,1,2,0,2

Розвідувальна інформація це:



 1. інформація, добута резидентурами та їхньою агентурою

 2. осмислені, засновані на зібраних і витлумачених фактах дані, викладені у доступній формі

 3. інформація про спецслужби іноземних держав

 4. дані, що зберігаються в центральному апараті спецслужби

$RR00076,4,1,2,0,2

У документах стратегічної розвідки основне значення має фактор:



 1. корисності

 2. точності

 3. своєчасності

 4. незаангажованості

$RR00077,4,1,2,0,2

Об'єктом стратегічного аналізу є:



 1. явище

 2. тенденція

 3. модель

 4. процес

$RR00078,4,1,2,0,2

Основний недолік моделей у стратегічному аналізі це:



 1. шаблонність

 2. спрощеність

 3. статичність

 4. абстрактність

$RR00079,4,1,2,0,2

Основні елементи калькуляції при стратегічному аналізі:



 1. інтереси

 2. ресурси

 3. тактики

 4. актори

$RR00080,4,1,2,0,2

Основні елементи калькуляції при стратегічному аналізі:



 1. установки

 2. групи

 3. інститути

 4. вчинки

$RR00081,4,1,2,0,2

Ключовим елементом калькуляції в методології AHP (аналіз ієрархічних процесів) є:



 1. мета

 2. цілі

 3. актори

 4. засоби

$RR00082,4,1,2,0,2

Дослідження явища міжнародного тероризму за методологією ADS (аналіз динаміки систем) передбачає побудову моделі з такими основними елементами:



 1. терористична база

 2. терористична ментальність

 3. наступальні заходи

 4. терористична група

 5. захисні заходи

 6. терористична загроза

 7. превентивні заходи

 8. терористична активність

$RR00083,4,1,2,0,2

Доповніть твердження: «Передбачення це будь-який процес (……………) майбутнього



 1. пізнання

 2. заперечення

 3. руху

 4. «розмивання»

$RR00084,4,1,2,0,2

Перший ступінь конкретизації передбачення це:



 1. прогноз

 2. судження

 3. прогнозування

 4. узагальнення

$RR00085,4,1,2,0,2

Доповніть твердження: «Прогнозування це зняття (…………………) майбутнього»



 1. невизначеності

 2. напруженості

 3. невідповідності

 4. неліквідності

$RR00086,4,1,2,0,2

Прогноз це науково обґрунтоване судження про:



 1. можливі стани досліджуваного об'єкта в майбутньому

 2. випередження дійсності

 3. майбутні знання

 4. те, що буде у майбутньому

$RR00087,4,1,2,0,2

Основні види передбачення:



 1. передбачення дійсності

 2. передбачення дії

 3. передбачення зміни середовища

 4. передбачення результатів дії

 5. передбачення зміни суб'єкта

$RR00088,4,1,2,0,2

Прогноз, розрахований на 25 років, називається



 1. короткостроковим

 2. середньостроковим

 3. довгостроковим

 4. наддовгостроковим

$RR00089,4,1,2,0,2

Прогноз, розрахований на інтервал часу до 2 років, називається



 1. короткостроковим

 2. середньостроковим

 3. довгостроковим

 4. наддовгостроковим

$RR00090,4,1,2,0,2

Прогноз, розрахований на 1015 років, називається



 1. короткостроковим

 2. середньостроковим

 3. довгостроковим

 4. наддовгостроковим

$RR00091,4,1,2,0,2

Прогноз, розрахований на загальну перспективу, називається



 1. короткостроковим

 2. середньостроковим

 3. довгостроковим

 4. наддовгостроковим

$RR00092,4,1,2,0,2

Піонером і лідером використання зовнішньополітичного прогнозування є:



 1. Японія

 2. США

 3. Росія

 4. Китай

$RR00093,4,1,2,0,2

Загальні принципи передбачення:



 1. передбачення по аналогії

 2. передбачення на основі врахування розвитку подій у непевному напрямі

 3. передбачення на основі причинних зв'язків

 4. передбачення з використанням теорії ймовірностей

$RR00094,4,1,2,0,2

Принципи передбачення, що застосовуються до тривалих явищ:



 1. передбачення на основі врахування закономірностей

 2. передбачення на основі врахування стійких тенденцій

 3. передбачення на основі врахування причиннонаслідкових зв'язків

 4. передбачення на основі врахування циклічного розвитку подій

$RR00095,4,1,2,0,2

Пряма верифікація прогнозу це:



 1. отримання того ж значення величини простору, але іншим методом прогнозування

 2. підтвердження наявного прогнозу посиланням на вже справджений прогноз того ж об'єкта

 3. отримання значення наявного прогнозу логічним виведенням наслідків з уже відомих прогнозів

 4. порівняння значення наявного прогнозу зі значенням іншого прогнозу, отриманого як відповідь на те ж питання, лише сформульоване іншим чином

$RR00096,4,1,2,0,2

Опосередкована верифікація прогнозу це:



 1. отримання того ж значення величини простору, але іншим методом прогнозування

 2. підтвердження наявного прогнозу посиланням на вже справджений прогноз того ж об'єкта

 3. отримання значення наявного прогнозу логічним виведенням наслідків з уже відомих прогнозів

 4. порівняння значення наявного прогнозу зі значенням іншого прогнозу, отриманого як відповідь на те ж питання, лише сформульоване іншим чином

$RR00097,4,1,2,0,2

Консеквентна верифікація прогнозу це:



 1. отримання того ж значення величини простору, але іншим методом прогнозування

 2. підтвердження наявного прогнозу посиланням на вже справджений прогноз того ж об'єкта

 3. отримання значення наявного прогнозу логічним виведенням наслідків з уже відомих прогнозів

 4. порівняння значення наявного прогнозу зі значенням іншого прогнозу, отриманого як відповідь на те ж питання, лише сформульоване іншим чином

$RR00098,4,1,2,0,2

Дублююча верифікація прогнозу це:



 1. отримання того ж значення величини простору, але іншим методом прогнозування

 2. підтвердження наявного прогнозу посиланням на вже справджений прогноз того ж об'єкта

 3. отримання значення наявного прогнозу логічним виведенням наслідків з уже відомих прогнозів

 4. порівняння значення наявного прогнозу зі значенням іншого прогнозу, отриманого як відповідь на те ж питання, лише сформульоване іншим чином

$RR00101,4,2,2,0,2

Якими є головні функції виборів у демократичній політичній системі?



 1. контрольна; легітимаційна; представницька; відбору владної еліти

 2. представницька; легітимаційна; комунікативна; відбору владної еліти

 3. легітимаційна; комунікативна; відбору владної еліти; представницька

 4. легітимаційна; контрольна; емансипаційна; представницька

$RR00102,4,2,2,0,2

У чому полягає функція виборів з легітимації влади?



 1. наданні органам влади законності

 2. представництві окремих соціальних груп у владних органах

 3. контролі за органами влади з боку громадян

 4. делегуванні у владні органи кращих представників громадянства

$RR00103,4,2,2,0,2

З реалізацією якої функції виборів найтісніше пов’язаний принцип селективності?



 1. контрольної

 2. легітимації влади

 3. відбору та рекретування правлячої еліти

 4. інституалізації органів влади

$RR00104,4,2,2,0,2

Який ідеологічний напрям у трактуванні демократії має на меті не допустити одержання абсолютної влади ні більшістю, ані меншістю?



  1. більшовизм

  2. лібералізм

  3. комунітаризм

  4. нацизм

$RR00105,4,2,2,0,2

«Сукупність механізмів і процедур, пов’язаних із формуванням органів влади» є одним із визначень…



 1. виборчої кампанії

 2. виборчої системи

 3. виборчих технологій

 4. виборчої функції

$RR00106,4,2,2,0,2

Три головні типи сучасних виборчих систем – це…



 1. змішана, мажоритарна, пропорційна

 2. мажоритарна, жорстка пропорційна, м’яка пропорційна

 3. жорстка пропорційна, м’яка пропорційна, змішана

 4. мажоритарна одномандатних округів, мажоритарна багатомандатних округів, пропорційна

$RR00107,4,2,2,0,2

Характерною рисою якої виборчої системи є обрання конкретного кандидата більшістю голосів?



 1. мажоритарної

 2. жорсткої пропорційної

 3. м’якої пропорційної

 4. консенсусної

$RR00108,4,2,2,0,2

Перевагою якої виборчої системи є краще представництво різних соціальних груп у виборних органах влади і самоврядування?



 1. мажоритарної

 2. пропорційної

 3. змішаної

 4. консенсусної

$RR00109,4,2,2,0,2

Які види виборчих цензів зберігаються у переважній більшості сучасних політичних систем?



 1. жодного

 2. віковий

 3. віковий та осілості

 4. віковий та майновий

$RR00110,4,2,2,0,2

Хто є автором визначення виборчих технологій як методів організації виборчих кампаній кандидатів чи партій, спрямованих на досягнення успіху на виборах?



 1. Є.Малкін і Є.Сучков

 2. О.Соловйов

 3. М.Варій

 4. В.Полторак

$RR00111,4,2,2,0,2

Хто є автором визначення виборчих технологій як мистецтва вивчення електоральної мотивації, розробки механізмів, які базуються на певних психологічних підходах, за умов, коли беруть за першочергове не «що», а «як» здійснити?



 1. М.Варій

 2. О.Джабасов

 3. В.Полторак

 4. Л.Кочубей

$RR00112,4,2,2,0,2

Хто є автором поділу виборчих технологій на організаційно-політичні, інформаційно-комунікативні, психолого-іміджмейкерські та соціологічні?



 1. М.Варій

 2. В.Полторак

 3. О.Петров

 4. Л.Кочубей

$RR00113,4,2,2,0,2

У чому полягає перемога на виборах?



 1. отриманні підтримки великої кількості виборців

 2. отриманні більшої кількості голосів у порівнянні з іншими кандидатами

 3. випередженні найвпливовіших конкурентів

 4. застосуванні найефективніших виборчих технологій

$RR00114,4,2,2,0,2

Головними структурними елементами виборчої кампанії є:



 1. кандидат; конкуренти; електорат; середовище

 2. виборча система; кандидат; електорат; спостерігачі

 3. виборчі технології; кандидат; спостерігачі; політична програма

 4. кандидат; середовище; виборчий штаб; політична програма

$RR00115,4,2,2,0,2

Мікро-середовище виборчої кампанії – це



 1. виробники, постачальники і споживачі виборчих технологій

 2. зовнішні умови, в яких доводиться діяти учасникові виборів

 3. соціально-економічні умови, в яких здійснюється кампанія

 4. звичаї та політична культура суб’єктів виборчого процесу

$RR00116,4,2,2,0,2

Хто є автором найвідомішої класифікації моделей виборчої кампанії на пострадянському просторі?



  1. О.Соловйов

  2. Є.Малкін і Є.Сучков

  3. О.Джабасов

  4. Г.Павловський

$RR00117,4,2,2,0,2

Визначальною рисою якої моделі виборчої кампанії є зосередженість на застосуванні засобів і технологій, пов’язаних з ресурсом влади?



 1. лідерська модель

 2. адресна модель

 3. апаратна модель

 4. модель домінуючого стереотипу

$RR00118,4,2,2,0,2

Модель якої виборчої кампанії не передбачає застосування складних виборчих технологій?



 1. адресна

 2. рекламна

 3. лідерська

 4. програмна

$RR00119,4,2,2,0,2

В основі якої моделі виборчої кампанії лежить теорія раціонального вибору?



 1. соціально-економічна модель

 2. адресна модель

 3. програмна модель

 4. рекламна модель

$RR00120,4,2,2,0,2

У межах якої моделі виборчої кампанії найчастіше проводять кампанію «від дверей до дверей»?



 1. апаратна модель

 2. соціально-економічна модель

 3. лідерська модель

 4. адресна модель

$RR00121,4,2,2,0,2

У чому полягає т.зв. «стартовий капітал» кандидата для участі у виборах?



 1. впливовість серед політичних та фінансових еліт

 2. ступінь впізнаваності та репутація кандидата

 3. можливості для формування яскравого іміджу

 4. наявність досвіду ведення виборчих кампаній

$RR00122,4,2,2,0,2

Зосередження стратегії виборчої кампанії на якій категорії електорату може зробити кампанію максимально ефективною і дешевою?



 1. на базовому електораті кандидата

 2. на базовому електораті конкурентів

 3. на рухливому електораті

 4. на антиелекторатові

$RR00123,4,2,2,0,2

Яку категорію електорату вважають другою за значенням для проведення максимально ефективної та дешевої кампанії?



 1. базовий електорат кандидата

 2. базовий електорат конкурентів

 3. рухливий електорат

 4. анти електорат

$RR00124,4,2,2,0,2

Хто з дослідників виборчого процесу та технологій ототожнює тактику виборчої кампанії із системою електоральної комунікації?



 1. І.Буркут і О.Колесников

 2. В.Полторак

 3. О.Петров

 4. Г.Почепцов

$RR00125,4,2,2,0,2

Який документ декларує основні ідеї, які кандидат чи партія пропонує виборцям?



 1. паспорт виборчого округу

 2. політична програма

 3. протокол зборів виборців

 4. інструкція виборчого штабу

$RR00126,4,2,2,0,2

Ядро передвиборної програми кандидата – це…



 1. преамбула програми кандидата

 2. ідея, що пояснює погляди та ініціативи кандидата

 3. біографія кандидата

 4. заключна частина програми кандидата

$RR00127,4,2,2,0,2

Елементами зовнішньої реклами кандидата є…



 1. графіті, білборди, телевізійні ролики

 2. постери, сіті-лайти, «розтяжки»

 3. білборди, громадські збори, плакати

 4. публікації в пресі, білбоди, постери

$RR00128,4,2,2,0,2

Що можна віднести до елементів «фірмового стилю» виборчої кампанії?



 1. слоган, логотип, музичний мотив

 2. логотип, політична програма, кольорова гама

 3. телевізійна заставка, музичний мотив, виборча стратегія

 4. емблеми, харизма кандидата, слоган

$RR00129,4,2,2,0,2

Логотип виборчої кампанії – це…



 1. гасло кампанії

 2. емблема або символ кампанії

 3. короткий «меседж» кампанії

 4. основні ідеї кампанії

$RR00130,4,2,2,0,2

У чому полягає головна функція «тіньового» виборчого штабу у великих виборчих кампаніях?



 1. негласному представництві інтересів кандидата у виборчих комісіях

 2. організації та проведенні виборчої кампанії

 3. проведенні прес-конференцій та інших публічних заходів

 4. організації фальсифікацій виборів

$RR00131,4,2,2,0,2

Який час проведення виборчої кампанії вважають оптимальним для більшості кампаній?



 1. 3-6 місяців

 2. 6-9 місяців

 3. 9-12 місяців

 4. 12-18 місяців

$RR00132,4,2,2,0,2

Які з наведених є головними функціями керівника виборчої кампанії?



 1. розробка стратегічного плану кампанії; внесення оперативних коректив у стратегічний план; агітація за кандидата

 2. створення ефективної структури кампанії; підготовка прес-релізів; контроль над виконанням завдань

 3. створення ефективної структури кампанії; контроль над виконанням завдань; управління перебігом кампанії

 4. розробка стратегічного плану кампанії; управління перебігом кампанії;спостереження за голосуванням на дільницях

$RR00133,4,2,2,0,2

Котрий з поданих варіантів є переліком традиційних ЗМІ?



 1. радіо, телевізійне мовлення, преса

 2. преса, Інтернет, телевізійне мовлення

 3. преса, радіо, мітинг

 4. преса, чутки, проповіді священика

$RR00134,4,2,2,0,2

Що таке «жовтий ПР»?



 1. робота над отриманням скандальної слави

 2. «очорнення» конкурента у певних ЗМІ

 3. використання ресурсів «жовтої преси» для тиражування позитивного іміджу

 4. блокування негативного впливу «чорного ПР»

$RR00135,4,2,2,0,2

На якому етапі виборчої кампанії здійснюють глибокий соціально-демографічний аналіз округу?



 1. початковому

 2. проміжному

 3. що передує голосуванню

 4. заключному

$RR00136,4,2,2,0,2

Коли було скасовано більшість дискримінаційних виборчих цензів у розвинутих країнах?



 1. у середині 19-го ст.

 2. у кінці 19-го ст.

 3. на початку 20 ст.

 4. у середині 20 ст.

$RR00137,4,2,2,0,2

У чому полягає загальна мета іміджевої стратегії політика?



 1. сформувати та просунути в масову свідомість позитивне уявлення про політика

 2. сформувати найсприятливіший імідж політика для подальшого позиціонування в очах його базового електорату

 3. віднайти в політика такі риси, які б стали основою для його позитивного сприйняття серед політичної еліти

 4. сформувати такий імідж, який приховав би сумнівні моменти біографії політика

$RR00138,4,2,2,0,2

Який елемент виборчої кампанії передбачає найбільше творчості та креативу?



 1. стратегія виборчої кампанії

 2. тактика виборчої кампанії

 3. формування виборчого штабу

 4. підготовка паспорта виборчого округу

$RR00139,4,2,2,0,2

У чому полягає головна ідея формування іміджу кандидата?



 1. змінити зовнішній вигляд і внутрішній світ політика для кращого сприйняття електоратом

 2. змінити сприйняття кандидата електоратом

 3. проявити приховану харизму кандидата відповідно інтересів та очікувань електорату

 4. відкоригувати інтереси кандидата відповідно до очікувань електорату

$RR00140,4,2,2,0,2

Яке основне завдання політичної програми кандидата?



 1. пояснити виборцям головні принципи та ідеї, які мають бути реалізовані у випадку перемоги

 2. донести до виборців основні положення біографії кандидата, які впливатимуть на політичну діяльність у випадку перемоги

 3. роз’яснити виборцям реальний стан справ та перспективи розвитку регіону та держави після виборів

 4. переконати виборців у слушності ідей та потребі перейняти головні ідеологічні настанови, з якими кандидат йде на вибори

$RR00141,4,2,2,0,2

У якій країні відбуваються віртуальні «бойові дії», генеровані командою президента США як елемент виборчих технологій у фільмі «Wag the Dog» («Облуда»)?



 1. США

 2. Куба

 3. Албанія

 4. Вірменія

$RR00142,4,2,2,0,2

Хто з дійових осіб у фільмі «Wag the Dog» («Облуда») є головним генератором зображеної виборчої технології?



 1. президент

 2. агент ЦРУ

 3. спін-доктор

 4. прес-секретар

$RR00143,4,2,2,0,2

Що позначають терміном «абсентеїзм»?



 1. відсторонення від участі у політичному процесі суспільства

 2. ухилення від активної підтримки політичної сили її членами

 3. застосування формального приводу для зняття кандидата (партії) з виборів

 4. відсутність змагальності у виборчому процесі

$RR00144,4,2,2,0,2

Що слід розуміти під поняттям «адміністративний ресурс»?



 1. протиправна діяльність політичних сил з метою дискредитації інших кандидатів або партій

 2. вибіркові заходи керівників виборчих кампаній, пов’язані з використанням наявних ресурсів

 3. незаконні дії структур влади з надання преференцій певному учасникові виборів

 4. неналежне адміністрування територій органами влади під час виборчої кампанії

$RR00145,4,2,2,0,2

Адресна група виборців – це…



 1. категорія виборців, на яку спрямована виборча агітація

 2. соціальна група, до якої зазвичай апелює кандидат під час публічних виступів

 3. група виборців, які мають сталі політичні уподобання

 4. виборці, щодо яких застосовують адміністративний ресурс

$RR00146,4,2,2,0,2

Яку категорію виборців називають антиелекторатом?



 1. категорію виборців, що не мають сталих політичних переконань

 2. коло виборців, яких неможливо охопити агітаційними заходами

 3. виборців, які не ходять на вибори незалежно від власних політичних уподобань

 4. групу виборців, що не підтримуватиме певного кандидата чи партію за будь-яких обставин

$RR00147,4,2,2,0,2

Котре з поданих визначень правильно дефініює термін «активний електорат»?



 1. коло виборців, які не мають сталих політичних уподобань

 2. ініціативна група виборців, що залучається до агітації кандидата (партії)

 3. частина виборців, що бере участь у всіх або переважній більшості виборів

 4. категорія виборців, що проявляє особливу активність під час перебування на виборчих дільницях

$RR00148,4,2,2,0,2

«Активне виборче право» означає …



 1. право брати активну участь у виборчій кампанії кандидата (партії)

 2. право бути обраним у виборні органи державної влади та місцевого самоуправління

 3. право здійснювати агітацію протягом відведеного законом періоду офіційної виборчої кампанії

 4. право обирати у виборні органи держави

$RR00149,4,2,2,0,2

«Пасивне виборче право» означає…



 1. право бути обраним у виборні органи держави

 2. конституційне право не підтримувати жодного кандидата (партії) на виборах

 3. конституційне право обирати у виборні органи державної влади та місцевого самоуправління

 4. право переходу голосів, відданих за кандидатів, що не набрали мінімальної їх кількості

$RR00150,4,2,2,0,2

Котрий з поданих варіантів є визначенням поняття «базовий електорат»?



 1. група виборців, що є найбільш вірогідними прихильниками певного кандидата (партії)

 2. виборці регіону, де існує стала практика обрання кандидатів (партій) з якоюсь певною політичною ідеологією

 3. виборчий округ, виборці котрого схильні голосувати лише за якогось одного кандидата (партію)

 4. активні прихильники кандидата (партії), що можуть бути залучені до виборчої кампанії

$RR00151,4,2,2,0,2

Що означає термін «білборд»?



 1. дошка для оголошень, відведена для розміщення передвиборних агітаційних матеріалів

 2. прийом передвиборчої агітації, що полягає у чіткому наголошенні позитивних сторін біографії кандидата

 3. великий рекламний щит

 4. негласна домовленість кандидатів про спільні дії у виборчій кампанії

$RR00152,4,2,2,0,2

«Голова, що говорить» - це…



 1. вид зовнішньої політичної реклами, де гасла виборчої кампанії наводяться на тлі зображення обличчя кандидата

 2. вид політичної реклами, пов’язаний із зачитуванням положень виборчої програми кандидатом перед телекамерою

 3. форма вербальної агітації, ціллю якої є тиражування образу кандидата

 4. маніпулятивний прийом, спрямований на фіксацію зображення кандидата та основних меседжів його кампанії у свідомості виборців

$RR00153,4,2,2,0,2

Що таке «ефект бумерангу»?



 1. перенасичення інформаційного простору негативною інформацією про конкурента, що негативно позначається на самому джерелі інформації

 2. форма командної роботи з виборцями, за якої працює дієвий канал зворотного зв’язку

 3. наслідок здійснення недобросовісної виборчої кампанії, коли будь-яка комунікація з виборцями не дає належного результату

 4. масова фальсифікація виборів одним з кандидатів, у результаті якої конкуренти отримують достатньо доказів для оспорення результатів виборів у суді

$RR00154,4,2,2,0,2

Котре з поданих варіантів є визначенням поняття «рухливий електорат»?



 1. категорія виборців, яка сумнівається у здійсненому політичному виборі

 2. категорія виборців, що часто змінює місце свого проживання

 3. група виборців, що не має сталих політичних уподобань

 4. група виборців, яка переміщується по території виборчого округу з метою багаторазового голосування

$RR00155,4,2,2,0,2

Яку категорію виборців позначають терміном «болото»?



 1. виборці, що публічно не виявляють своїх політичних преференцій

 2. електорат, що характеризується сталими політичними преференціями

 3. виборці, які вирішують підтримати певного кандидата (партію) в останній момент

 4. пасивний електорат, який не включають до адресної групи виборців

$RR00156,4,2,2,0,2

Що означає термін «бутерброд», який використовують у контексті проведення виборчої кампанії?



 1. спосіб вербальної агітації, за якої аргументи викладаються методом «один на одний»

 2. внесення до складу виборчої комісії підставних осіб поряд із звичайними членами

 3. багатошарова листівка з відривним купоном для заповнення виборцями

 4. двосторонній плакат, який носить на собі агітатор

$RR00157,4,2,2,0,2

Виберіть правильне визначення поняття «виборчий блок» з поданих нижче.



 1. технологія протидії гострій критиці з боку офіційних опонентів або підставних осіб

 2. об’єднання кількох політичних сил для спільної участі у виборах

 3. паралельні кампанії, що проводяться політичною силою на декількох рівнях виборів

 4. неофіційне об’єднання зусиль кількох кандидатів або політичних сил у виборчій кампанії

$RR00158,4,2,2,0,2

Багатомандатний виборчий округ - це…



 1. округ, де обирають більше одного депутата

 2. округ, де кожна група виборців має змогу висунути власного кандидата (партію)

 3. округ, де балотується кілька кандидатів у депутати

 4. округ, на території якого зареєстрована велика кількість політичних партій

$RR00159,4,2,2,0,2

Одномандатний виборчий округ - це…



 1. округ, де має шанс перемогти лише кандидат (партія) з певною політичною ідеологією

 2. округ, де балотується лише один кандидат (партія)

 3. округ, де обирають лише одну виборну посадову особу

 4. округ, на який поширюється офіційний мандат групи спостерігачів

$RR00160,4,2,2,0,2

Котрий з поданих варіантів визначення терміну «джерімендеринг» є правильним?



 1. технологія, спрямована на перешкоджання можливості проголосувати виборцям з числа потенційних прихильників опонентів

 2. метод утворення виборчих округів з метою надання несправедливих преференцій певному кандидатові чи партії

 3. технологія отримання більшості голосів за певного кандидата шляхом підкупу найбільш активних соціальних груп виборців

 4. спосіб передачі влади наступникові шляхом виборів, що не передбачає дотримання демократичних процедур

$RR00161,4,2,2,0,2

Що позначають терміном «джинса»?



 1. замовні публікації під виглядом незалежних матеріалів

 2. популістичні обіцянки кандидата (партії), які поширюються лише серед певних соціальних груп виборців

 3. використання некреативних способів ведення виборчої кампанії

 4. музичний фрагмент або пісенька, яку використовують як музичний супровід виборчої кампанії

$RR00162,4,2,2,0,2

«Джинґлом» називають…



 1. політичну рекламу у ЗМІ під виглядом об’єктивних матеріалів

 2. погодинну оплата роботи агітаторів

 3. період, що безпосередньо передує голосуванню, і коли заборонена агітація

 4. музичний фрагмент, обраний на звукове тло виборчої кампанії

$RR00163,4,2,2,0,2

Екзитпол – це…



 1. вихід кандидата до мікрофона під час передвиборного мітингу

 2. спосіб моніторингу електоральних настроїв виборчим штабом кандидата (партії)

 3. незалежне опитування виборців на виході з виборчих дільниць

 4. заборона оприлюднювати результати соціологічних опитувань у певний період перед голосуванням

$RR00164,4,2,2,0,2

Котрий з поданих варіантів є правильним визначенням поняття «круїзне голосування»?



 1. голосування, яке забезпечують члени виборчої комісії за місцем проживання виборця

 2. незаконне багаторазове голосування підставними особами

 3. можливість голосувати поштою або через Інтернет, що надається виборцеві під час перебування закордоном

 4. метод фальсифікації виборів, коли особи, що проголосували, займають чергу на тій самій дільниці, рухаючись «по колу»

$RR00165,4,2,2,0,2

Котрий з поданих варіантів є правильним визначенням поняття «карусель»?



 1. проведення виборчої кампанії в умовах надзвичайно динамічного стану (біфуркації) соціально-політичного середовища

 2. голосування, яке забезпечують члени виборчої комісії за місцем проживання виборця

 3. метод фальсифікації виборів, коли особи, що проголосували, займають чергу на тій самій дільниці, рухаючись «по колу»

 4. багаторазове голосування на різних дільницях підставними особами

$RR00166,4,2,2,0,2

Що таке «темники»?



 1. інструкції для ЗМІ щодо замовчування незручних суспільно важливих подій чи осіб

 2. таємні переговори штабів виборчих команд кандидатів (партій), які публічно перебувають у гострій конфронтації між собою

 3. кандидати, висунуті маловідомими політичними силами

 4. вид адресних агітаційних матеріалів за певного кандидата (партію) без вказування автора послання

$RR00167,4,2,2,0,2

Оберіть визначення, що найкраще дефініює термін «злив компромату».



 1. попереджувальні заходи виборчого штабу з метою не допустити оприлюднення викривальної інформації проти свого кандидата (партії)

 2. неписане правило знищувати використані документи у штабі виборчої кампанії

 3. раптовий викид інформації, що загрожує репутації котрогось із учасників виборів

 4. внутрішня перевірка осіб, яких залучають до аналізу конфіденційної інформації

$RR00168,4,2,2,0,2

Політтехнологом називають…



 1. штатну одиницю у структурі офіційного штабу виборчої кампанії, яка відповідає за технічний аналіз політичної ситуації

 2. фахівця з політичних і виборчих технологій, що консультує або керує виборчою кампанією

 3. спеціаліста із розміщення політичної реклами за допомогою електронних ґаджетів і складних інженерних конструкцій

 4. працівника незалежного аналітичного центру, що консультує керівника виборчої кампанії щодо політичної складової кампанії

$RR00169,4,2,2,0,2

«Спіндоктор» - це західний термін на позначення…


 1. кризового менеджера з політичних і виборчих технологій у галузі ЗМІ

 2. працівника виборчого штабу кандидата (партії), який відповідає за розміщення політичної реклами в електронних ЗМІ

 3. медичного працівника, що супроводжує кандидата в агітаційному турне

 4. фахового психолога, що надає кандидатові консультації з автотренінгу

$RR00170,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що розкриває зміст поняття «інформаційний привід».



 1. вид політичної реклами в ЗМІ, де кандидатові пропонують прокоментувати певну інформацію

 2. спосіб тиражування головних меседжів політичної програми кандидата у ЗМІ під приводом відповіді на критику опонентів

 3. інформація, поширена кандидатом або членом його команди у ЗМІ, що не відповідає дійсності

 4. реальна або штучно генерована подія, висвітлена в ЗМІ, що використовується для привернення уваги до певного кандидата

$RR00171,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що розкриває зміст поняття «інформаційна блокада».



 1. система заходів із недопущення попадання компромату про кандидата у ЗМІ

 2. технологія з блокування комунікаційних зусиль котрогось з учасників виборів

 3. технологія протидії використанню інформаційних приводів для недобросовісної реклами конкурентів на виборах

 4. заходи з недопущення налагодження ефективного зворотнього зв’язку з громадськістю виборчої кампанії конкурента

$RR00172,4,2,2,0,2

Кого називають «клоном» у контексті виборчої кампанії?



 1. кандидата, якого висувають на виборах з метою заплутати виборців суперника

 2. кандидата, який копіює успішну іміджеву стратегію особи, обраної у тому ж окрузі

 3. довірену особу кандидата, функцією якої є виступати від імені кандидата за його відсутності

 4. особу, що була обрана в одному й тому самому окрузі кілька разів

$RR00173,4,2,2,0,2

Кого називають «кандидатом-двійником»?



 1. кандидата, який копіює іміджеву стратегію особи, обраної у тому ж окрузі

 2. кандидата, якого висувають після відкликання попередньо обраної особи

 3. кандидата, що балотується з метою заплутати виборців суперника

 4. кандидата, що вдруге балотується в одному й тому самому окрузі

$RR00174,4,2,2,0,2

Кого називають «технічним кандидатом»?



 1. добре підготовленого кандидата, якого вважають фаворитом виборчої кампанії

 2. кандидата, який проводить виборчу кампанію за чітко прорахованою стратегією

 3. підставну особу, що претендує на місце вибулого кандидата

 4. кандидата, метою висування на виборах якого є не перемога, а участь у виборах

$RR00175,4,2,2,0,2

Кого називають «сателітним кандидатом»?



 1. кандидата, політична програма якого обертається навколо однієї проблеми

 2. кандидата, висунення котрого є елементом виборчої кампанії іншого кандидата

 3. кандидата із мінливою іміджевою стратегією

 4. кандидата, формально висунутий від дружньої політичної сили незареєстрованої або забороненої партії

$RR00176,4,2,2,0,2

Що таке «компромат»?



 1. система заходів, розроблених з метою приховати фальсифікації виборів

 2. конфіденційна інформація, що загрожує репутації котрогось з учасників виборів

 3. несанкціонований доступ до конфіденційної інформації членів низової ланки команди кандидата

 4. негласна вказівка керівника виборчого штабу застосувати незаконні технології проти кандидата-суперника

$RR00177,4,2,2,0,2

Що таке «меседж» у контексті проведення виборчої кампанії?



 1. головна ідея політичної програми кандидата чи партії

 2. коротка інформація про інших кандидатів, яку готує виборчий штаб перед публічними дебатами

 3. умовний сигнал кандидата представникам своєї команди під час мітингу або пікету

 4. інформаційне повідомлення у ЗМІ наклепницького змісту

$RR00178,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що найкраще розкриває зміст поняття «мажоритарник».



 1. одноосібний кандидат, висунутий в окремому виборчому окрузі

 2. авторитетна особа в певних колах виборців, що має високий шанс на успіх на виборах

 3. керівник виборчої кампанії з повноваженням ухвалювати самостійні рішення

 4. фахівець з фандрейзінгу, якого залучають до роботи у виборчому штабі

$RR00179,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що розкриває зміст поняття «списочник».



 1. працівник виборчого штабу, функцією якого є робота з офіційним реєстром виборців

 2. кандидат, висунутий від партії (блоку) в багатомандатному виборчому окрузі

 3. член виборчої дільниці, завданням якого є ведення протоколу засідань

 4. перелік імовірних кандидатів від партії (блоку) в окремо взятому окрузі

$RR00180,4,2,2,0,2

Кого називають «мертвими душами» контексті проведення виборчої кампанії?



 1. осіб, що виключені зі списку виборців через неможливість взяти участь у голосуванні

 2. пасивний електорат, який не зараховують до цільової групи виборців виборчої кампанії

 3. вигаданих або реальних осіб, внесених до списку виборців з метою фальсифікації голосування

 4. негласних членів команди кандидата (партії), які підстраховують основну групу під час проведення мітингів або інших публічних заходів

$RR00181,4,2,2,0,2

Подайте правильне визначення паспорту виборчого округу.



 1. аналітична довідка, що характеризує округ за певними параметрами

 2. офіційний документ, який пред’являють членові виборчої комісії певного округу

 3. аналітичне досьє на кожного кандидата, що балотується у певному окрузі

 4. затверджений план виборчої кампанії кандидата у відповідному окрузі

$RR00182,4,2,2,0,2

Що (або кого) позначають терміном «пікет»?



 1. групу осіб, яку виставляють для демонстрації політичної позиції або агітації

 2. виступ кандидата або члена його команди з гострою критикою іншого кандидата

 3. публічні дебати кандидатів з гострих соціально-політичних проблем

 4. агітаційний вуличний захід, який проводять під виглядом розважального шоу

$RR00183,4,2,2,0,2

У чому полягає позиціонування кандидата?



 1. елемент формування іміджу кандидата

 2. схема розміщення зовнішньої політичної реклами

 3. проміжний результат розташування кандидатів відповідно до їхніх рейтингів

 4. ставлення фокусних груп населення щодо певної соціально-політичної проблеми

$RR00184,4,2,2,0,2

Хто такий «польовик» у контексті виборчої кампанії?



 1. представник електорату сільських територій

 2. рядовий агітатор

 3. кандидат, якого підтримує сільське населення

 4. працівник виборчого штабу, який відповідає за зовнішню рекламу

$RR00185,4,2,2,0,2

«Прайм-тайм» - це…



 1. визначений час виступу кандидата на мітингу чи зборах

 2. перший етап виборчої кампанії

 3. час, протягом якого деякі види ЗМІ збирають найбільшу аудиторію

 4. найважливіший період кампанії, протягом якого виборчий штаб веде моніторинг ЗМІ

$RR00186,4,2,2,0,2

Рейтинг кандидата (партії) визначається…



 1. розташуванням кандидатів (партій) за підсумками голосування

 2. популярним іміджем кандидата (партії), який вирішує наслідувати виборчий штаб

 3. розташуванням кандидатів (партій) у виборчому бюлетенів

 4. ступенем популярності кандидата (партії)

$RR00187,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що розкриває зміст поняття «слоган».



 1. слово або фраза, яку використовують для ідентифікації членів команди кандидата (партії)

 2. головне гасло виборчої кампанії

 3. коротке повідомлення прес-служби кандидата (партії)

 4. набір слів, який потрапляє у свідомість виборців за допомогою маніпулятивних технологій

$RR00188,4,2,2,0,2

Що позначають терміном «розкрутка», який використовують у контексті проведення виборчих кампаній?



 1. прийом фандрейзингу, спрямований на збільшення суми спонсорських коштів

 2. вступну частину мітингу або зборів, що передує виступові кандидата

 3. діяльність, спрямована на створення і розширення позитивного образу кандидата

 4. поетапний підкуп членів виборчої комісії з метою фальсифікації виборів

$RR00189,4,2,2,0,2

Виберіть те визначення, що найкраще розкриває зміст поняття «харизма».



 1. незвичайні індивідуальні властивості особи

 2. здатність політика забезпечити потрібний результат

 3. сумнівна репутація, що за певних обставин може зіграти на користь політикові

 4. характерна риса особи, що вказує на її прагматичність та ділові якості

$RR00190,4,2,2,0,2

У чому полягає принцип непропорційності фінансових витрат ефектові кампанії?



 1. у нестачі коштів на проведення дієвої виборчої кампанії

 2. у відсутності прямої залежності успіху кампанії від її фінансування

 3. у невідповідності залучених фінансових ресурсів цілям кампанії

 4. у залежності якості роботи команди кандидата (партії) від обсягів фінансування

$RR00191,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, яке найкраще розкриває зміст поняття «електоральна демократія».



 1. політична система, демократичність якої загалом обмежується проведенням виборів

 2. стан демократичності політичної системи, що визначається якістю виборів

 3. демократична політична система, де функціонує дієвий інститут виборів

 4. ступінь демократичності політичної системи, яка залежить від якості електорату

$RR00192,4,2,2,0,2

Виборчим цензом називають…



 1. форму дискримінації кандидатів за допомогою адміністративного ресурсу

 2. формальне обмеження активного виборчого права

 3. вид незаконної дискримінації виборців

 4. формальні преференції для певного кандидата (партії) під час виборчої кампанії

$RR00193,4,2,2,0,2

М’яка пропорційна виборча система – це…



 1. виборча система з можливістю надавати преференції окремим кандидатам у партійному списку

 2. пропорційна система, що надає можливість реалізувати право бути обраним будь-якому членові партії

 3. пропорційна система, за якої існує непряма відповідність кількості членів партії її партійному спискові

 4. виборча система, яка дозволяє перехід обраних членів партії до інших фракцій

$RR00194,4,2,2,0,2

Жорстка пропорційна виборча система – це…



 1. виборча система, що забороняє оприлюднення партійних списків до офіційного старту виборчої кампанії

 2. пропорційна система, яка передбачає чітку відповідність кількості членів партії її партійному спискові

 3. виборча система, яка передбачає жорстку відповідальність за порушення виборчого законодавства

 4. пропорційна система із закритими списками партійних кандидатів

$RR00195,4,2,2,0,2

Визначенням пасивного виборчого права є…



 1. право бути присутнім на виборчих дільницях під час виборів до державних органів та місцевого самоврядування

 2. право не підтримувати жодного кандидата (партію) під час голосування

 3. право бути обраним до державних органів та органів місцевого самоврядування

 4. право відмовитися від кандидування до виборних посад держави на певному етапі виборів

$RR00196,4,2,2,0,2

Визначенням активного виборчого права є…



 1. право брати участь у голосуванні на виборах до органів влади

 2. право ініціативи виборців під час висування кандидатів до державних органів та органів місцевого самоврядування

 3. право бути присутнім на виборчих дільницях під час проведення голосування

 4. право займати активну позицію на виборах до державних органів та органів місцевого самоврядування

$RR00197,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що найкраще розкриває зміст поняття «політична маніпуляція».



 1. комунікативна технологія, спрямована на об’єктивне сприйняття інформації суб’єктами політичного процесу

 2. способи прихованого управління політичною свідомістю та впливу на поведінку виборців

 3. прийоми з недопущення впливу на політичну свідомість виборців окремого кандидата (партії)

 4. політична технологія, що перешкоджає несанкціонований доступ третіх осіб до конфіденційної інформації

$RR00198,4,2,2,0,2

Виберіть визначення, що розкриває зміст поняття «чорний PR».



 1. неперевірена інформація, яку тиражують ЗМІ з метою підвищити свої рейтинги

 2. цілеспрямована кампанія з дискредитації опонентів за допомогою інформаційних технологій

 3. несанкціонований відбір інформації про сумнівні сторінки біографії політичного діяча

 4. ретельно спланована система заходів з метою приховати фальсифікації виборів

$RR00199,4,2,2,0,2

Хто є довіреною особою кандидата?



 1. особа, яка агітує за кандидата та представляє його інтереси

 2. політичний консультант або політтехнолог, задіяний у виборчій кампанії

 3. член виборчого штабу, якому довіряють конфіденційну інформацію

 4. член команди кандидата, якому доручають виконувати таємні завдання

$RR00200,4,2,2,0,2

Яке з поданих визначень відповідає поняттю «зовнішня реклама»?



 1. реклама кандидата в деяких впливових іноземних ЗМІ

 2. носії агітаційних матеріалів, розміщені на вулицях населених пунктів

 3. агітаційні матеріали, розроблені за межами виборчого штабу

 4. рекламна інформація, яку розміщують у реально або фіктивно незалежних ЗМІ

$RR00201,4,3,2,0,2



Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка