Секція історичних дослідженьСкачати 83,24 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір83,24 Kb.

СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Керівник секції – доц. Шуст Р.М.

Секретар секції ­– доц. Рачковський Г.В.ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 7 лютого, 10.00 год.
Аудиторія 313, вул. Університетська, 1.


 1. Наукова робота на історичному факультеті у 2007 р. Доц. Шуст Р.М.

 2. Дискусійні питання історії ЗУНР. Проф. Кондратюк К. К.

 3. Система символів Львівського національного університету імені Івана Франка. Доц. Гречило А. Б.ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ

Музей археології, вул. Університетська, 1.


Керівник підсекції – проф. Ситник О.С.

Секретар – асист. Погоральський Я.В.


Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.


 1. Нові дослідження середньопалеолітичного поселення Великий Глибочок І на Поділлі у 2007 р. Проф. Ситник О. С.

 2. Значення археологічних досліджень для розвитку музею ім. Івана Виговського в с. Руда Жидачівського р-ну. Доц. Рудий В. А.

 3. Археологічні дослідження залишків монастиря в с. Мостище у 2007 р. Доц. Берест Р. Я.

 4. Дослідження на території монастиря ЧСВВ у с. Підгірці Бродівського району у 2007 р. Доц. Білас Н. М.

 5. Методика археологічного дослідження та її застосування у вивченні воєнно-історичних пам'яток новітнього часу. Доц. Онищук Я. І.

 6. Результати археологічних досліджень Пліснеського городища в 2007 р. Доц. Филипчук М. А.


ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ
Ауд. 323, вул. Університетська, 1.
Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.


  Керівник – проф. Макарчук С.А.

Секретар – доц. Галайчук В.В.


 1. Науковий доробок Комісії ВУАН з дослідження звичаєвого права України (20-ті роки XX ст.). Проф. Макарчук С. А.

 2. Етнографічна та фольклористична діяльність Опанаса Марковича. Проф. Франко О. О.

 3. Зерно у весільній обрядовості українців. Проф. Глушко М. С.

 4. Опалювальні пристрої слов'янського житла І тис. н.е. Асист. Погоральський Я. В.

 5. Обрядове будівельне деревце в українців. Доц. Сілецький Р. Б.

 6. Вплив аграрної реформи 1906 р. на розвиток малодвірних поселень Середнього Полісся. Доц. Рачковський Г. В.

 7. Русалки в уявленнях українців. Доц. Галайчук В. В.

 8. „Непрості” люди в демонологічних уявленнях бойків. Асп. Левкович Н. М.

 9. Росіяни в етнічних стереотипах українців. Асп. Сілецький Ю. Р.

 10. Нові етнічні меншини в Україні (за результатами перепису населення 2001 р.). к. і. н. Данилиха Н. Р.

 11. Застосування нетрадиційної тяглової сили у фільварках Подільського та півдня Волинського воєводств у 40-70-х роках XVIII ст. Асист. Овсінський Ю. В.

 12. Технологія виготовлення основних компонентів полозного і колісного транспорту на території Правобережної України в XIX ст. (порівняльна характеристика). Асп. Максимів А. І.ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ
Ауд. 328, вул. Університетська, 1.
Керівник підсекції – проф. Черниш Н.Й.

Секретар – доц. Лапан Т.Д.


Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.


 1. Соціологія глобалізації як навчальний предмет і галузь наукового знання. Проф. Черниш Н. Й.

 2. Патерналізм: від теоретичного осмислення до операціональної інтерпретації. Асист. Сусак В. І.

 3. Особливості функцій молодіжних громадських організацій в Україні. Асист. Бень О. Т.

 4. Соціологія та філософія міста у сучасній зарубіжній традиції. Доц. Поляруш Б.Ю.

 5. Українські невільники III Райху: минуле і сучасність. Асист. Лапан Т. Д.

 6. Тест суб'єктивної надійності. Доц. Середа В. В.

 7. Концептуалізація понять „моральна економіка” та „економічна моральність” в історичній та соціологічній науках. Асист. Кондратик Л. М.

 8. Творча спадщина Е. Бенфілда у дослідженні економічної моральності. Асист. Демків О. Б.

 9. Системні трансформації та їх аналіз у соціології. Асист. Погоріла Н. Б.


Друге засідання – 8 лютого, 10.00 год.

Керівник підсекції – проф. Черниш Н.Й.  Секретар – доц. Лапан Т.Д.

 1. Політична кон'юнктура та соціальний оптимізм виборців на прикладі населення м. Львова (2004 -2007 рр.). Асист. Зайцева-Чіпак Н. О.

 2. Економічна активність населення (соціологічний аспект). Асист. Кудринська А. І.

 3. Дискурси маскулінності в дитячій пресі: соціологічний аналіз енциклопедій для хлопчиків. Асист. Бурейчак Т. С.

 4. Дослідження цінностей методами соціології: можливості та обмеження. Асп. Бурак Т. О.

 5. Застосування методу мовного структуралізму в соціологічному аналізі національних міфів. Асп. Судин Д. Ю.

 6. Ідентичність у контексті основних соціологічних парадигм. Асп. Ващинська І. І.

 7. Феномен транснаціональної міграції. Асп. Володько В. В.  ПІДСЕКЦІЯ ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  Аудиторія 336, вул. Університетська, 1.

  Керівник підсекції – проф. Войтович Л.В.

  Секретар підсекції – доц. Дух О.З.

Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.


 1. Візантія і Русь у Причорномор'ї за часів династій Комнінів і Ангелів. Проф. Войтович Л. В.

 2. Особливості економічної географії українських земель в період Київської Русі. Доц. Щодра О. М.

 3. Ранньодержавні інститути руського „полюддя” і скандинавської „вейцли” в період реформ Гаральда Прекрасноволосого (863-933) і княгині Ольги (945-964). Асп. Зубашевський Н. П.

 4. Меджибізька волость у першій чверті XVIII ст. Проф. Крикун М. Г.

 5. Значення представників Київської Духовної Академії у заснуванні та діяльності Візантологічної комісії ВУАН. Асист. Файда О. В.

 6. Традиції вивчення класичних мов і літератури у Львові у ХVІ-ХVІІ ст. Старш. викладач Царьова Н. М.

 7. Конфлікт політичний чи конфлікт особистий? Вишенський депутатський сеймик Руського воєводства 1603 року. Доц. Вінниченко О. О.

 8. Ratio studiorum в організації навчального процесу та формуванні бібліотеки львівського єзуїтського колегіуму ХVІІ-ХVІІІ ст. Доц. Кметь В. Ф.

 9. Соціально-економічне становище Ковеля у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Доц. Заяць А. Є.

 10. Богослужбові практики жіночих монастирів Львівської та Перемишльської єпархій у ХVІІ-ХVІІІ ст. Асист. Дух О. З.


  ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

  Аудиторія 314, вул. Університетська, 1.
Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.


  Керівник підсекції – доц. Шуст Р.М.

Секретар підсекції – доц. Целуйко О.П.


 1. Риси колоніального дискурсу у вивченні проблеми „Візантія і кочівники Північного Причорномор'я” в румунській та болгарській історіографії XX ст. Асист. Мельник М. М.

 2. Проблеми функціонування судочинства м. Львова ХVІ–ХVІІІ ст. у дослідженнях ХХ ст. Асист. Білостоцький С. М.

 3. Акти генеральних капітул як джерело до історії Домініканського ордену. Доц. Чорний М. І.

 4. Свідки шляхетських заповітів першої половини XVIII ст. (на матеріалах реляційних книг Львівського і Перемишльського гродських судів). Асп. Вінниченко О. В.

 5. Метричні книги греко-католицьких парафій Галичини останньої третини ХVІІІ – початку ХІХ ст. як історичне джерело. Асп. Єзерська І.

 6. Джерела до вивчення історії грецьких спільнот у містах Західної України. Доц. Лильо І. М.

 7. Головна руська рада в українській історіографії. Асп. Юрейко О. В.

 8. Діловодство Львівського Ставропігійського Інституту у ХІХ – першій половині ХХ ст. Старш. викладач Громова Г. Л.

 9. Події серпня-жовтня 1914 р. у м. Стрий у неопублікованому щоденнику Ієроніма Калитовського. Асп. Петрій І. Я.

 10. Іван Филипчак як історик України. Доц. Лешкович Н. О.

 11. Дослідження соціальної структури польського населення Західної України міжвоєнного періоду в українській та польській історіографії. Асист. Дудяк О. А.

 12. Сучасна українська історіографія Другої світової війни. Доц. Мовчан С. П.

 13. Спеціальні історичні дисципліни у роботі джерелознавчого семінару ЦДІАУ у м. Львові 1961-1991 рр. Доц. Целуйко О. П.


  ПІДСЕКЦІЯ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  ТА ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

  Аудиторія 332, вул. Університетська, 1.

  Керівник підсекції – проф. Кондратюк К.К.

  Секретар підсекції – асист. Боднар Г.А.  Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.
 1. Формування української інтелігенції в Галичині в другій половині XIX століття (на прикладі біографії Тита Реваковича). Доц. Мудрий М. М.

 2. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських взаємин. Доц. Аркуша О. Г.

 3. Іван Франко і товариство „Просвіта”: шлях до порозуміння. Доц. Середяк А. В.

 4. Галичина у революції 1848-1849 рр.: національний чинник. Проф. Кріль М. М.

 5. Участь греко-католицького духовенства в організації опіки над емігрантами наприкінці XIX - на початку XX ст. Проф. Качараба С. П.

 6. Інтернування цивільного населення Східної Галичини у 1918-1920 рр. Доц. Павлишин О. Й.

 7. Військово-державницькі аспекти у громадській діяльності та творчій спадщині Андрія Чайковського. Доц. Якимович Б. З.

 8. Львівська преса 1920 р. про буденне життя львів’ян. Доц. Голубко В. Є.

 9. Національна ідея в програмних документах українських католицьких партій у міжвоєнний період. Доц. Федик І. І.

 10. Польський селянський рух і національне питання на Західній Україні (1919-1931). Асист. Калиняк Л. Д.Друге засідання – 8 лютого, 10.00 год.

  Керівник підсекції – проф. Кондратюк К.К.і

  Секретар підсекції – асист. Боднар Г.А.

 1. Італія у зовнішньополітичних зв'язках лідерів ОУН (1929-1939). Доц. Марискевич Т. Г.

 2. Німецько-польська декларація про ненапад 1934 р. і українська суспільність Галичини. Асп. Гавришко М. І.

 3. Польсько-радянські відносини у контексті британсько-польських переговорів щодо лінії Керзона (вересень-грудень 1944 р.). Асист. Мрака І. Б.

 4. Соціально-економічний розвиток Львова у перше повоєнне десятиліття. Доц. Качмар В. М.

 5. Культурне життя Львова (1944-1950). Асист. Генега Р. Я.

 6. Міжнаціональні взаємини у Львові в 60 – 80-х рр. XX ст. Асист. Боднар Г. А.

 7. Міжетнічний діалог на західноукраїнських землях у другій половині ХХ ст. (на матеріалах усної історії): спроба аналізу. Асист. Годованська О. М.

 8. Парламентські вибори 1990 р. в Україні: політико-правовий аспект. Асист. Підкова І. З.

 9. Історія прапора товариства “Сокіл-Батько” у Львові. Асп. Сова А.

 10. Громадська діяльність О. Мацюка. Асп. Шпак С.  ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

  Аудиторія 334, вул. Університетська, 1.

  Керівник підсекції – проф. Швагуляк М.М.

  Секретар підсекції – асп. Сіромський Р.Б.  Перше засідання – 7 лютого 12.00 год. 1. Імперія і нація в уявленні російського націоналізму (друга половина XIX – поч. XX ст.). Доц. Полешук Т. С.

 2. Болгарський національно-визвольний рух після поразки Квітневого повстання (літо-осінь 1876 р.). Доц. Чорній В. П.

 3. Національна політика Польщі на українських землях в історичних паралелях. Проф. Швагуляк М. М.

 4. Національне питання в польській соціалістичній думці міжвоєнного періоду. Доц. Баран З. А.

 5. Сходознавчі студії Владислава Котвіча. Доц. Козицький А. М.

 6. Грошове господарство Львова епохи середньовіччя та ранньомодерного часу у висвітленні сучасної української історіографії. Асист. Турмис Н. В.

 7. Аналіз досліджень зовнішньої політики США в журналі „Reviews in American Hisrory”. Доц. Рожик М. Є.

 8. Питання канадської багатокультурності у науковій спадщині Я. Рудницького. Асист. Сіромський Р. Б.

 9. Проблеми історії Іспанії ХІХ – початку ХХ ст. у творчій спадщині Х. Ортеги-і-Гассета. Асист. Чума Б. П.

 10. Ідеї євразійства в російській громадській думці 1990-х років. Асп. Банах В. М.

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 8 лютого о 13.00 год.


  Ауд. 313, вул. Університетська, 1.
 1. Архівні матеріали ЦДВІА Російської Федерації як джерело до вивчення історії Галичини початку XX ст. Проф. Сухий О. М.


Заключна дискусія. Підведення підсумків.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Секція історичних досліджень iconВступні випробування 016 тест із загальної навчальної правничої компетентності час виконання – 60 хвилин Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення»
Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення», секція «Аналітичне мислення», секція «Логічне мислення»
Секція історичних досліджень iconБакалаврська спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» опис спеціалізації a
Знання основних досягнень ґендерних досліджень, психологічних досліджень, досліджень життєвого успіху, приватної сфери, маргінальності...
Секція історичних досліджень iconПрограма київ, 8 червня 2011 року
Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника І першого директора Інституту біографічних досліджень...
Секція історичних досліджень icon72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року
«Львівська політехніка». Секція права та психології: збірник тез доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р....
Секція історичних досліджень iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Секція історичних досліджень iconГайдамаччина
«Пугачівщині», «Гайдамаччині», у цих масових історичних вбивствах, нині заправляють громадськими та іншими, вельми складними справами...
Секція історичних досліджень iconПовідомлення про сподвижницьке життя народних героїв України Мета: з’ясувати особливості створення українських історичних пісень, проаналізувати програмові твори, дослідити, як у них зображені події історичного минулого
Сірко”. Образи історичних осіб, улюбленців народу. “Максим козак Залізняк”, “За Сибіром сонце сходить”. Образи історичних осіб, лицарів-оборонників...
Секція історичних досліджень iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Секція історичних досліджень iconПрограма секційних засідань Секція 1 ЕвБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка