Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективностіСкачати 92,19 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір92,19 Kb.
ТипПрограма

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

__________________О.І. Гура

«_____» _____________20___ р.

SELF-МЕНЕДЖМЕНТ: ТРЕНІНГИ ДОСЯГНЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Програма


навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів

Кафедра практичної психології

2015 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою практичної психології факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету


РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ Грандт В.В., доцент кафедри, к.психол.н.
ОБГОВОРЕНО ТА РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАФЕДРОЮ практичної психології «25» листопада 2015 року, протокол № 4
Завідувач кафедри к.психол.н., доцент _________________________Н.О.Губа

Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів (варіативна частина).

Предметом є теоретичні та практичні здобутки в області сучасної психології.

Міждисциплінарні зв’язки. Проблематика курсу пов’язана з такими фундаментальними та прикладними дисциплінами, як загальна психологія, соціальна психологія, практикум з загальної психології, психодіагностика, основи психологічного консультування та ін. і є базою для вивчення таких дисциплін, як психофізіологія, нейропсихологія, клінічна психологія та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Практична психологія в житті особистості.

2. Практична психологія в професійній сфері.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності» є ознайомлення студентів з теоретичними та практичними здобутками в області сучасної психології та оволодіння вміннями їх використовувати.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності» є: • надати студентам теоретичні знання в області сучасної психології;

 • сформувати уявлення про особливості застосування знань в області практичної психології в житті;

 • сприяти розвитку індивідуальних і професійних якостей, необхідних як всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • закономірності і принципи виникнення та розвитку конфлікту;;

 • стратегії і тактики поведінки особистості в конфліктних ситуаціях;

 • стратегії та засоби ефективного спілкування;

 • основи time management;

 • критерії та чинники, життєвого шляху та вікових аспектів збереження здоров'я;

 • теоретичні підходи до вивчення сексуальності людини.

вміти:

 • володіти прийомами вирішення конфліктних ситуацій;

 • використовувати повною мірою власні комунікативні можливості та розвивати їх;

 • володіти прийомами невербальної комунікації та ораторського мистецтва, технікою ведення переговорів та технікою публічного виступу;

 • використовувати навичкі структурування та організації власного часу;


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Практична психологія в житті особистості.

Тема 1: Культура, мистецтво та наука спілкування.

Культура спілкування. Мистецтво спілкування. Наука спілкування. Психологічні засоби впливу на особистість та протистояння йому. Основні характеристики конструктивного спілкування. Засоби психологічного впливу на особистість. Засоби протистояння психологічному впливу на особистість.


Тема 2: Методи розв’язання конфліктних ситуацій.

Метод активного слухання, як засіб урегулювання конфлікту. Особливості використання методу активного слухання. «Активне слухання» в роботі з конфліктами. Етапи роботи з методом активного слухання. Метод «мозковий штурм» в роботі з конфліктами. Особливості використання методу активного слухання. «Мозковий штурм» в роботі з конфліктами. Етапи роботи з методом «Мозковий штурм». Балентівська група в роботі з конфліктами. Особливості використання методу Балентівської групи. Балентівська група в роботі з конфліктами. Етапи роботи з методом Балентівської групи.Тема 3: Шляхи формування здорової особистості.

Перинатальна психологія, вплив вагітності та пологів на здоров’я людини. Програми ранньої допомоги для дітей. Психологічна допомога при проходженні вікових криз. Індивідуально-психологічні чинники формування внутрішньої картини здоров’я дітей та підлітків. Психічне здоров’я студентів. Профілактика старіння та психологія довголіття.Тема 4: Здоровий спосіб життя.

Кодекс здоров'я. Модель здорової особистості: її структурні і динамічні характеристики. Первинні валеустановки та їх значення. Чинники формування ставлення до здоров'я. Внутрішня картина здоров’я особистості. Теоретико-методологічні підходи до вивчення внутрішньої картини здоров’я. Вікові особливості внутрішньої картини здоров’я. Гендерні особливості внутрішньої картини здоров’я.Тема 5: Профілактичні аспекти діяльності психолога в галузі охорони здоров'я.

Профілактичні моделі та базові принципи профілактики аддиктивної поведінки: легальних (табак, алкоголь, ліки) та нелегальних наркотиків. Психологічні маркери вживання наркотиків. Психологічна допомога людям з Інтернет- та ігровою залежністю. Психологічна допомога психосоматичним та різним групам соматичних хворих. Психологічні аспекти роботи з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІД.Тема 6: Особливості чоловічої та жіночої сексуальності.

Чоловіча сексуальність: ерекція, еякуляція, оргазм. Статевий потяг – лібідо. Копулятивний цикл чоловіка. Нормальна жіноча сексуальність: ерогенна реактивність, любрікація, оргазм. Копулятивний цикл жінки. Чоловічі та жіночі індивідуальні міфи. Сценарний аналіз. Психоемоційна характеристика основних форм статевого життя людини.Тема 7: Статеві характеристики сексуальної поведінки особистості.

Особливості статевого дозрівання чоловіків та жінок. Стадії статевого розвитку чоловіків та жінок. Показники статевої зрілості хлопців. Показники статевої зрілості дівчат. Статевий потяг у чоловіків та жінок. Кохання, як специфічна форма прояву статевого потягу. Вікові періоди кохання. Типологія кохання Дж. Лі. Вік та мотиви вступу в статеве життя. Відношення чоловіків та жінок до сексу. Роль запаху в сексуальній привабливості чоловіків та жінок. Сексуальні жести чоловіків та жінок.


Змістовий модуль 2. Практична психологія в професійній сфері.

Тема 1: Успішне працевлаштування.

Реалістичне завчасне ознайомлення з роботою. Правові аспекти прийому на роботу. Написання резюме. Відсів за результатами анкетування. Інтерв'ю, та особливоті його проведення. Специфіка побудови структурованих інтерв'ю при прийомі на роботу. Визначення потреби у кадрах: внутрішній та зовнішній відбір. Робота з анкетною інформацією. Проблеми відсіву: правові та психологічні. Різновиди тестів та батареї тестів, що використовуються при прийомі на роботу.Тема 2: Time management.

Організація робочого часу. Тренінгові вправи з персоналом по організації часу. Програми тренінгів. Основні етапи роботи, мета та завдання.Тема 3: Практичні методи роботи психолога для формування штату в організації.

Тренінг: «Держава», Тренінг: «Геометричні фігури». Програми тренінгів. Основні етапи роботи, мета та завдання. Загальна характеристика складу команди. Основні сфери використання даних тренінгів.Тема 4: Ефективна комунікація в професійному середовищі.

Тренінгові вправи спрямовані на діагностику та розвиток комунікативних навичок співробітників організації. Програми тренінгів. Основні етапи роботи, мета та завдання.Тема 5: Успішне визначення та досягнення цілей в професійному середовищі.

Особливості роботи психолога з цілями організації. Техніка ДСР (добре сформований результат). Етапи формулювання цілей. Модель SMART. Техніка роботи з цілями GROW. Вправи на конкретизацію цілей.Тема 6: Ділове спілкування.

Цілі та принципи ділового спілкування. Особливості психологічних взаємодій у діловому спілкуванні. Феномени та бар’єри ділового спілкування. Особливості та правила спілкування “керівник-підлеглий”, “співробітник-співробітник”, “співробітник-клієнт”.Тема 7: Особливості управління конфліктами в організаціях.

Тренінгові вправи для діагностики конфліктів в організації. Особливості урегулювання конфліктів в організації. Методи урегулювання конфліктів в організації. Тренінгові вправи для профілактики конфліктів в організації.3. Рекомендована література


Основна:

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих отношений / ЭБерн ; [пер. с англ. М. Будыниной и др. ; под ред. Н. Бурыгиной, Р. Кучкаровой]. - Москва : ЭКСМО, 2002. - 314 с. - (Психологическая коллекция).

 2. Берн Э. Люди, которые играют в игры : [пер. с англ.] / Э. Берн. - Минск : Соврем. литератор, 2000. - 316 с. 

 3. Выготский Л.С. Этюды по истории поведения.Обезьяна. Примитив. Ребенок // Л.С. Выготский А.Р. Лурия. – М. : Педагогика-Пресс, 1993. – 224 с.

 4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // А.Н. Леонтьев. –  М. : Смысл, Академия, 2005. - 352 с. - (Серия: Классическая учебная книга).

 5. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный в мир (История одного ранения) // А.Р. Лурия. – М. : МГУ, 1971. – 123 с.

 6. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра: радость. Печаль. Хаос. Мудрость: [пер. с англ.] / Ф. Перлз. - Москва : Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. - 219 с. - (Золотой фонд психотерапии).

 7. Узнадзе Д.Н. Психология установки / Д.Н. Узнадзе – СПб. : Питер, 2001. – 416 с. – (Психология-классика)

 8. Фрейд З. Я и Оно: Сочинения / Фрейд З. – Харьков : Эксмо, 2004. − 864 с.

 9. Ялом И. Лжец на кушетке / Ирвин Ялом ; [пер. с англ. М. Будыниной]. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 480 с. – (Практическая психотерапия).

 10. Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы / Ирвин Ялом ; [пер. с англ. А.Б. Фенько]. – М. : Независимая фирма «Класс», 1997. – 288 с.

 11. Ялом И. Мамочка и смысл жизни. Психотерапевтические истории / Ирвин Ялом ; [пер. с англ. Е. Филиной]. — М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 288 с. (Серия “Искусство консультирования”).


Додаткова:

 1. Берн Э. Введение в психотерапию и психоанализ для непосвященных

 2. Берн Э. Краткая биография. Составлена Уореном Д. Чейни // Берн Э. За пределами игр и сценариев / Пер. с англ. Ю. И. Герасимчик. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2008. — С. 442—451.

 3. Польстер И. Интегративная гештальт-терапия. Контуры теории и практики / Польстер И., Польстер М. ; [пер. с англ. А. Я. Логвинской]. – М. : Независимая фирма "Класс", 1997. – 272 с.

 4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 720 с.

 5. Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / Фрейд З. – М. : Наука, 1989. – 456 с.

 6. Фрейд З. Толкование сновидений / Фрейд З. − СПб. : Азбука-класика, 2004. − 512 с.

 7. Фрейд З. Тотем и табу / Фрейд З. – М. : Олимп, 1998. − 448 с.

 8. Ялом И. Когда Ницше плакал : роман / И. Д. Ялом ; пер. с англ. М. Будыниной. - Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. - 414 с. - (Искусство консультирования).


Інформаційні ресурси

 1. Выготский Л.С. Этюды по истории поведения.Обезьяна. Примитив. Ребенок [Электронный ресурс] // Л.С. Выготский А.Р. Лурия. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_1274.html

 2. Електронна бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.koob.ru/uznadze_d_n/psihologiya_ustanovki

 3. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений [Электронный ресурс] / Пер. с англ. А. А. Грузберга; терминологическая правка В. Данченка. — К.: PSYLIB, 2004. – Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/berne02/index.htm

 4. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный в мир (История одного ранения) [Электронный ресурс] // А.Р. Лурия – Режим доступа: http://libelli.ru/works/luria.htm

 5. Леонтьев А.НДеятельностьСознаниеЛичность [Электронный ресурс] // А.НЛеонтьев – Режим доступа: http://www.psylib.ukrweb.net/books/leona01/index.htm

 6. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы [Электронный ресурс] / Пер. с англ. А. А. Грузберга; терминологическая правка В. Данченка — К.: PSYLIB, 2004. (Перевод книги «What Do You Say After You Say Hello») – Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/berne03/index.htm

 7. Узнадзе Д.Н. Психология установки [Электронный ресурс] / Д.Н. Узнадзе – Режим доступа: http://lib100.com/book/psihologiya_ustanovki/Uznadze_Psyhologija_ustanovki.html

 8. Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы [Электронный ресурс]/ Ирвин Ялом ; [пер. с англ. А.Б. Фенько]. – М. : Независимая фирма «Класс» – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/yalom/index.php

 9. Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rlib.yar.ru


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
 1. Засоби діагностики успішності навчання


 • Відповіді студента на семінарськіх заняттях;

 • Перевірка письмових робіт студентів;

 • Проведення модульних контрольних робіт;

 • Перевірка індивідуальних робіт;

 • Тестові завдання;

 • Залік.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconОрганізація професійної орієнтації старшокласників: проблеми, досягнення, перспективи

Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconРозділ Загальна характеристика жанрів сучасної преси 9
Оптимальне засвоєння цієї інформації в період нових соціально-економічних відносин передбачає значне зростання ефективності впливу...
Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconПереднє слово. Богдан Гаврилишин «засіб макропулоса» для україни
Українській літературі про менеджмент давно бракувало та­кої критичної й узагальнюючої праці, якою є книга Б. П. Будзана «Менеджмент...
Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconПрограма з філософії для аспірантів спеціальностей 07. 00. 01 Історія України, 09. 00. 14 Богослов’я Програму розглянуто
Мета курсу – формування у студентів моральної раціональності для розвитку особистісної моральної культури, а також опанування навиків...
Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconКонкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання

Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconМодернізація навчально виховного процесу щодо підвищення ефективності рівня знань учнів
Тема: Модернізація навчально – виховного процесу щодо підвищення ефективності рівня знань учнів
Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconПідвищення ефективності режиму праці І відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
Тема: Підвищення ефективності режиму праці І відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності icon"Біографія Рене Декарта" студентки І курсу Економіко-правового інституту спеціальність "менеджмент організацій" група 102 Попелянської Надії
Презентація з вищої математики на тему "Біографія Рене Декарта" студентки І курсу Економіко-правового інституту спеціальність "менеджмент...
Self-менеджмент: тренінги досягнення особистісної та професійної ефективності iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка