Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011Сторінка1/12
Дата конвертації18.08.2017
Розмір1,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

СЕРІЯ «АКАДЕМІКИ НАПН УКРАЇНИ»
ВИПУСК 19

МИКОЛА САМІЙЛОВИЧ ВАШУЛЕНКО – МОВОЗНАВЕЦЬ, УЧЕНИЙ,

МЕТОДИСТ


БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Київ

2011
УДК 016:929+37(092)] Вашуленко

ББК 91.9:74 Вашуленко

В23

Рекомендовано до друку вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (протокол № 11 від 25 листопада 2011 р.) та вченою радою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол № ______ від _____2011 р.).Упорядники:

Айвазова Л. М., науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Пєєва С. П., науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Пономаренко Л. О., завідувач відділу наукової бібліографії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Стельмах Н. А., науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Наукові редактори:


Рогова П. І., к. і. н., старший науковий співробітник, заслужений працівник культури України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Пономаренко Л. О., завідувач відділу наукової бібліографії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Рецензент

Савченко О. Я., академік НАПН України, д. пед. н., проф., голов. н. с. Інституту педагогіки НАПН України, заслужений працівник освіти України

Бібліографічний редактор

Пономаренко Л. О., завідувач відділу наукової бібліографії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Літературний редактор

Білоцерківець І. П., молодший науковий співробітник науково-редакційного відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Микола Самійлович Вашуленко – мовознавець, учений, методист : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд.: Айвазова Л. М., Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А. ; наук. ред.:  Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – К. : [б. в.], 2011. – 138 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 19).
Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки НАПН України» присвячений життю та науково-педагогічній діяльності Миколи Самійловича Вашуленка, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, головного наукового співробітника лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, заслуженого діяча науки і техніки України.

У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 40 років його наукової діяльності (1972–2011) – концепції, підручники, програми та навчальні посібники, зокрема «Буквар», який витримав 30 перевидань, методичні посібники, довідники, автореферати дисертацій, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, наукова школа вченого, а також публікації про життєвий шлях і творчі досягнення науковця.

Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями теорії та методики навчання української мови у початковій школі.

© Державна науково-педагогічна бібліотека

України імені В. О. Сухомлинського, 2011
Микола Самійлович ВашуленкоВід упорядників

Одним із важливих напрямів діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є науково-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної науки, теорії і практики освіти, поширення передового досвіду у діяльності навчальних закладів держави, сприяння впровадженню наукових розробок у практику, підвищенню професійного рівня педагогічних та науково-педагогічних кадрів і компетентності учнівської та студентської молоді.

З цією метою у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 2001 р. започатковано підготовку інформаційних видань про життя й діяльність педагогів світу і України в трьох серіях: «Видатні педагоги світу», «Академіки НАПН України» та «Ювіляри НАПН України», які надсилаються до національних, державних та провідних книгозбірень освітянської мережі. В електронному вигляді ці видання доступні читачам через веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (http://www.library.edu.-ua.net) у розділі «Науково-інформаційна діяльність» на сторінці «Бібліографічна продукція ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського».

19-й випуск бібліографічного покажчика з циклу «Академіки НАПН України» присвячений науковій та науково-педагогічній діяльності Миколи Самійловича Вашуленка, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, головного наукового співробітника лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, заслуженого діяча науки і техніки України, який 1 червня 2011 року відзначає свій 70 річний ювілей. Академік М. С. Вашуленко – авторитетний в Україні і за її межами учений, фахівець у галузі методики навчання української мови в початковій школі. За його наукового керівництва та участі розроблено і впроваджено в освітню практику систему навчання української мови на основі комунікативно-діяльнісного підходу, створено дидактичне і методичне забезпечення реалізації цієї системи в початкових класах.

Микола Самійлович Вашуленко – автор понад 180 наукових праць, зокрема: «Методика навчання української мови» (у співавторстві), методичних посібників «Орфоепія і орфографія в 1–3 класах», «Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1–4 класах», «Навчання грамоти в 1 класі», «Українська мова і мовлення в початковій школі», підручників з української мови для 1–4 класів, українського і російського букварів. З ім’ям Миколи Самійловича пов’язаний розвиток букваристики в Україні. Створений ним у співавторстві зі Скрипченко Надією Федорівною у 1978 р. «Буквар» витримав 30 видань.

Учений є одним з авторів Державного стандарту початкової загальної освіти; очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України; член редколегії журналів «Початкова школа», «Педагогіка і психологія» та інших фахових видань.

Микола Самійлович – почесний громадянин двох міст – Коцюбинського, що під Києвом, і Глухова на Сумщині – він заслужив ці звання своєю діяльною участю в їх розвитку, зокрема у піднесенні рівня освіти.

Покажчик відкриває стаття від упорядників бібліографічного посібника.

Життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Миколи Самійловича Вашуленка розкрито у нарисах, підготовлених науковцями Інституту педагогіки НАПН України.

Творчу біографію вченого продовжує перелік основних дат життя та діяльності, які подано в прямій хронології. Після зазначеного року йде короткий запис основної події.

Структуру покажчика розроблено з дотриманням рекомендацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Биобиблиографический указатель: рекомендации по составлению и оформлению» (1988), які залишаються актуальними та чинними.

Покажчик складається з 3 розділів.

У розділі I «Література про життєвий і творчий шлях М. С. Вашуленка» вміщено публікації про життєвий шлях та наукові досягнення М. С. Вашуленка. Матеріал розміщено у хронологічній послідовності, а в межах року – за алфавітом прізвищ та назв документів.

Розділ II «Хронологічний покажчик праць М. С. Вашуленка» містить бібліографічні описи праць, зокрема: концепцій, підручників, навчальних та методичних посібників, програм, довідників, авторефератів дисертацій, тез доповідей та повідомлень, статей, вміщених у наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, та публікацій у фахових періодичних виданнях, написаних як одноосібно, так і у співавторстві тощо. Матеріали згруповано за схемою, запропонованою у зазначених вище Рекомендаціях, а саме: спочатку у хронологічному порядку – за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року – за видами документів: • книги та брошури українською та російською мовами;

 • статті та інші матеріали з неперіодичних, періодичних видань та видань, що продовжуються (мовний принцип розташування такий самий);

 • рецензії (з поміткою «Рец.:»);

 • видання, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із укладачів (з поміткою «Упоряд.:»);

 • праці за редакцією вченого (з поміткою «Ред.:»), у підготовці яких учений брав участь як головний або відповідальний редактор, голова або член редколегії;

 • видання (з поміткою «Наук. консультант»), де вчений є науковим консультантом.

Документи одного виду згруповано за зведеною російсько українською абеткою.

Розділ III «Наукова школа вченого» вміщує два підрозділи: «Доктори наук» та «Кандидати наук», в яких зосереджено бібліографічні описи авторефератів дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (2) і кандидата (23) наук (науковий керівник і консультант – М. С. Вашуленко). Документи розміщено за абеткою прізвищ авторів.

Допоміжний апарат бібліографічного покажчика складається з:

іменного покажчика, в якому наведено прізвища співавторів, упорядників, редакторів, авторів рецензій, художників та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах;

алфавітного покажчика назв праць М. С. Вашуленка, який містить посилання на номери бібліографічних записів розділу «Хронологічний покажчик праць М. С. Вашуленка»;

статті від упорядників.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними державними стандартами. Джерелами відбору документів слугували фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України. Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu, непереглянуті видання позначено астериском (*).

Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями теорії та методики навчання української мови у початковій школі.ЙОГО ПЕДАГОГІЧНА ВИСОТА1
Привабливий і зовсім ще молодий, саме молодий чоловік із променистими очима, неймовірно позитивною енергетикою та дивовижним почуттям гумору. Глава великої дружної родини, люблячий чоловік, турботливий батько, щасливий дідусь. Видатний український учений і педагог, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, автор багатьох підручників і посібників, зокрема «Букваря», що став ключиком до Країни знань для багатьох поколінь першокласників. Усе це – про Миколу Самійловича Вашуленка, завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сьогодні Миколі Самійловичу виповнюється 70 років.
Готуючись до інтерв'ю з видатним ученим та педагогом, я налаштовувала себе на такий собі «солідно-академічний» лад. Та з перших хвилин наша розмова була легкою і невимушеною, далекою від будь-якого «офіціозу». Ювіляр читав поезії Ліни Костенко та дитячі вірші, наспівував улюблені пісні, жартував, згадував, не приховував емоцій... І хоча, звичайно, неможливо за досить обмежений час розкрити його непересічну особистість у всій її багатогранності, можна зрозуміти головне: чому Вашуленка люблять, чому спілкування з ним вважають за подарунок долі всі – від учених зі світовим іменем до першокласників...

Його джерела, що все життя живлять душу наснагою, – у селі Жовтневому Бородянського району Київської області. Там Микола народився в селянській родині за три тижні до війни, малим пережив воєнне лихоліття. Його батько так і не повернувся з фронту, тож трьох дітей піднімала мама Мотря Трохимівна. У школі хлопець учився добре, проте відмінником не був, та й поведінкою зразковою також не відрізнявся. Однак ще в дитинстві чітко усвідомив, що хоче бути вчителем, і саме вчителем початкових класів.

«Завдячую цьому і мамі, яка, хоч і не мала можливості здобути освіту, але за покликанням своїм була справжнім педагогом; і першій учительці, і тому, що вчився у малокомплектній школі, яка, крім відомих проблем має й чимало переваг. Так, поруч навчались учні, скажімо, першого і третього класів, тож завдяки цьому я першокласником хапав науку «на льоту», а в третьому класі вже допомагав учительці і навчав молодших школярів грамоти», – розповідає Микола Самійлович.

Академік згадує, що у шістнадцять років вступив до Глухівського педагогічного інституту (нині Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка) на факультет педагогіки і методики початкового навчання завдяки не лише власним здібностям, але й молитвам бабусі, батькової матері; переступив поріг навчального закладу з речами, зібраними мамою у плетену валізку та картату хустку, зав'язану вузлом...

«Глухів став моєю другою батьківщиною, відтоді я вже не поривав зв'язку з alma mater, – говорить мій співбесідник. – Особливо вдячний блискучим і надзвичайно вимогливим педагогам-мовникам: Гафії Михайлівні Мукан, яка викладала українську, та Йосипу Мойсейовичу Казнадзею, фахівцеві російської мови. Завдячую саме їм тим, що з мовних дисциплін я навчався на «відмінно», а пізніше вступив до Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова), де здобув другу вищу освіту за спеціальністю «вчитель української мови і літератури». А загалом переконаний, що мова – це фундамент професійного й особистісного зростання людини».

Перші ж роки вчителювання Миколи Самійловича у Шепетівській школі-інтернаті, згодом у Бучанській школі-інтернаті на Київщині промовисто засвідчили його яскравий талант педагога-новатора. А з 1972 року наш ювіляр відкрив нову сторінку свого професійного життя в Науково-дослідному інституті педагогіки України (нині Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України), де здійснив успішну кар'єру від молодшого наукового співробітника до заступника директора Інституту з наукової роботи. У 1976-му захистив кандидатську дисертацію з проблем формування в молодших школярів орфографічних та орфоепічних навичок, у 1992 році став доктором педагогічних наук, розробивши систему навчання української мови в 4-річній початковій школі. А в 1995 році його призначили головним ученим секретарем президії АПН України.

Академік Микола Вашуленко – знаний та авторитетний не лише в Україні, а й за її межами вчений, чиї досягнення відзначені нагородами на державному рівні; фахівець у галузі методики навчання української мови. Він є одним з авторів Державного стандарту початкової освіти, членом редколегії журналу «Початкова школа» та інших фахових видань, автором близько 200 наукових праць, підручників і методичних посібників. Учений виховав цілу плеяду учнів, які досягли успіху в науково-педагогічній діяльності. Його колишні аспіранти і сьогодні працюють поруч із ним у Глухівському національному педуніверситеті ім. О. Довженка. Це кандидати педагогічних наук В. О. Собко, В. А. Каліш, Л. В. Лучкіна, Г. С. Демидчик.

З іменем ювіляра пов'язаний розвиток букваристики в Україні. «Ця книга належить до фундаментальних національних цінностей і понад 30 років залишається найголовнішим підручником для першокласників України», – сказав про «Буквар», створений Миколою Самійловичем у співавторстві з Надією Скрипченко, президент Академії педагогічних наук Василь Кремень.

Де б не працював академік Вашуленко, він завжди серцем залишався зі своєю alma mater, з теплом і щирою вдячністю згадував рідний і дорогий для нього навчальний заклад.

«Працюючи в Інституті педагогіки, протягом 10 років очолюючи журі конкурсу «Учитель року» в номінації «Початкова освіта», я побував у навчальних закладах усієї України, – говорить Микола Самійлович. – Але такого, як Глухівський педуніверситет, немає – це справді храм освіти і науки».

Глибоко цінують ювіляра і його колеги. «Микола Самійлович не лише автор «Букваря» – основного підручника, що визначає програму глобального розвитку дитини, а й блискучий педагог, який і сьогодні не пориває зв'язку з учнями, починаючи з 1 класу, – додає декан факультету дошкільної і початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету Віктор Решетняк. – Імпонує його відданість рідному вишу, високий професіоналізм, надзвичайно відповідальне ставлення до роботи. Він класик педагогічної справи, а ще дивовижно багатогранна людина з палкою жагою до життя».

Як говорить сам ювіляр, він справді щасливий, щасливий завдяки улюбленій справі, своїй родині, яка опікує його любов'ю і турботою.

Тим, що зустрів свою половинку, теж має завдячувати рідному навчальному закладу. «Здружились в інституті так, що вже життя не мислили одне без одного, – усміхається Микола Самійлович. – Тож після розподілу поїхав на Донбас та забрав Валентину до себе, щоб одружитися. Наступного року нашому шлюбу виповнюється 50 років, «золоте» весілля. Усе життя дружина пропрацювала вчителькою початкових класів. Ми з нею глибинні вчителі-однодумці, і в цьому один із секретів нашого сімейного щастя».

Вашуленки виховали двох синів – Ігоря та Святослава. Хоча батько для них завжди був прикладом для наслідування, у професії вони обрали власний, не вчительський шлях. Онучки здобули економічну освіту. А от невістки Миколи Самійловича – педагоги, і це неабияк утішає його.

У вільний час учений любить працювати на землі, має дачу, де завжди відпочиває душею, залюбки вибирається й до лісу по гриби. А ще одне з давніх та улюблених захоплень – спів, про що щиро говорить академік: «Де б не працював, завжди був активним учасником творчих колективів, співав у хорі, вокальному ансамблі, брав участь у самодіяльній постановці опери Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». А застілля, на яких доводиться на прохання рідних, друзів і колег «тамадувати», традиційно починаю виконанням пісні «Зеленеє жито, зелене...».

«Миколо Самійловичу, порадьте нашим читачам, як у будь-якому віці завжди залишатися бадьорим, молодим, спортивним», – звертаюся до ювіляра. «А все дуже просто: треба добре ставитись до людей, бо енергія, яку ми віддаємо, до нас і повертається; займатись улюбленою справою. Завжди наснагу дарує спілкування з молоддю, наприклад, я щасливий тим, що маю багато молодих друзів. А ще – я великий сонцелюб, тож, мабуть, сонце додає бадьорості й оптимізму».

...Якби художник вирішив написати портрет Миколи Самійловича, яке б тло він обрав? Простору університетську аудиторію, музей чи бібліотеку, гамірний шкільний клас, де наш ювіляр був би в оточенні першокласників на святі «Букваря»? А може, це був би сімейний портрет, разом з дружиною, дітьми та онуками у затишному домі Вашуленків? Чи, може, краще у саду, у затінку яблунь, серед літнього буяння квітів та різнотрав'я?.. Утім, навіщо гадати й обмежуватись одним портретом – хай це буде галерея. Галерея, в якій кожне полотно – як нова барва на палітрі красивого, наповненого любов'ю й творенням життя; як нова грань унікальної, духовно щедрої особистості.
Вашуленку Миколі Самійловичу,

доктору педагогічних наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України – 70 2
Наш ювіляр щороку відзначає свої дні народження в День захисту дітей. І в цьому наче ключ до розуміння його життєвого і професійного покликання! Усе свідоме життя він присвятив дітям – тим, хто лише оволодіває найскладнішою з усіх наук – грамотою рідної мови, виховується як мовна особистість.

Якщо звести характеристики професійних надбань Миколи Самійловича до лапідарних формул, то можна закцентувати з-поміж них такі:Автор Букварів, які витримали понад 30 перевидань і вже стали хрестоматійними в науці підручникотворення. Багатотисячні тиражі засвідчують такий хвилюючий факт: мільйони українських школярів навчились складати перші слова за його методикою.

Автор підручників з української мови, які вели дітей далі в науку осягнення рідної мови як материнської, державотворчої, умови і засобу ефективності особистісного зростання.

І ще великий обсяг напрацювань, які адресовані підготовці Першовчителя.Це – методика навчання української мови для педагогічних ВНЗ, численні посібники, рекомендації, статті.

Це – створення нормативного базису початкової освіти – концепції мовної освіти, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, Державні стандарти, програми, методика вивчення української мови.

Якщо спробувати винести за дужки ті риси характеру, які зробили його успішним у науці, шанованим і відомим в освітянській спільноті, то можна усе багатство цих якостей звести до таких, найосновніших:

• Небайдужа людина, готова піти назустріч кожному, допомогти, сприяти, заохочувати, протягнути руку і друзям, і зовсім незнайомим людям. Можна навести безліч прикладів, коли Микола Самійлович зумовив перші кроки багатьом і багатьом дослідникам, хто вперше зайшов до нього в кабінет проконсультуватися щодо вибору теми.

• Патріотично і романтично відданий своїй справі, своєму професійному цеху. Тут можуть навести безліч аргументів представники методичного прошарку фахівців початкової освіти, у тому числі з різних областей України.

Те, що завідувачі кабінетів, методисти обласних інститутів ППО, науковці, працівники кафедр педагогічних університетів тривалий час відчували себе єдиною родиною, у цьому беззастережно заслуга нашого ювіляра, його соціального таланту – об’єднувати, комунікувати, стимулювати поступ усіх, хто працює поруч, до спільної праці, досягнення мети заради благополуччя всіх дітей і кожної дитини зокрема.

Звідки така різнобічність проявів людяного і фахового, що дало поштовх для розвитку тих чеснот, які дають право багатьом щиро дивуватися обдаруванням цієї людини, шанувати його вміння бути самим собою у найрізноманітніших ситуаціях, у тому числі таких, де більшість пристосовується до обставин?

Повернемось до біографії. Микола Самійлович народився на Київщині в селянській родині в трагічному 41 році, за місяць до початку війни. Батько не повернувся з боїв, залишившись назавжди на чужому полі поблизу Дембіци (Польща), звільняючи в’язнів німецького концтабору.

Мати і бабуся удвох підняли трьох достойних дітей і усіх вивели в світ широкий.

Микола після школи, захопившись розповідями випадкової знайомої-випускниці Глухівського педагогічного інституту, – їде через пів-України вступати туди, де колись здобував вищу освіту О. П. Довженко. Напевно, у цьому краї є щось містичне. Як ще інакше пояснити беззастережну відданість випускника 1961 року своїй альма-матер?

Він і сьогодні там. Повернувся через багато років на посаду завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти.

Ніколи Микола Самійлович не тримався за посади. Заступник директора Інституту педагогіки, головний вчений секретар Президії АПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти. Остання з перелічених – виявилась найбажанішою заради можливості сповна реалізувати свої наукові задуми.

І на всіх посадах він працював з повною віддачею. Рідкісний випадок серед науковців: наш ювіляр – почесний громадянин двох міст України за значний внесок у їх розвиток. У тому числі його улюблений Глухів.

Свою особисту долю Микола Самійлович знайшов на студентській лаві у тому ж Глухівському педагогічному. Подружжя Миколи і Валентини Вашуленків напрочуд гармонійне. Як вони разом співають, люблять приймати гостей! Є в них спільні методичні роботи. Пишаються своїми синами, дорослими чотирма онучками.

Микола Самійлович, за всіма вимогами до справжнього чоловіка, збудував гарний, затишний дім, виростив синів і посадив сад...

Але попереду ще багато роботи і біля дому, і в саду, і в Академії, і на кафедрі. Ще багато незвіданих доріг і романтики зустрічей з людьми, небайдужими до долі України, майбутнього дітей, які в свій час старанними пальчиками водили по сторінках першої книжки, на обкладинці якої стоїть прізвище нашого ювіляра.

Дорогий Миколо Самійловичу! Хай поповнюється ваша праця новими ідеями, книгами!

Хай будуть здоровими і успішними найрідніші люди!

Нехай буде безліч нагод пишатися своїми учнями, святкувати перемоги і гарні події з колегами і друзями.

Сил, здоров’я, бадьорості, невтомного бажання йти вперед!
Друзі, колеги

МИКОЛІ ВАШУЛЕНКУ – 70. НЕ МОЖЕ БУТИ!3

Протягом червня відзначає своє 70 річчя Микола Самійлович ВАШУЛЕНКО. В один день і навіть тиждень усі поздоровлення з цієї нагоди вмістити неможливо. Вчитель, учений-педагог, наставник майбутніх учителів, порадник учителів з досвідом, керівник численної наукової школи педагогів-дослідників, у складі якої десятки докторів і кандидатів наук.

Його життя і діяльність – професійна і громадська – то згусток енергії, самовіддачі, глибокого знання справи, небайдужості, честі. Ніколи не зраджував своїм високим принципам – ні в науці, ні в житті. Патріот, який не на словах, а на ділі робить усе, щоб Україна стала цивілізованою, вільною, демократичною країною. Непохитний борець за чистоту й утвердження української мови. Вірний у дружбі, готовий завжди прийти на допомогу без зайвих слів і застережень.

Справжній професіонал. Створив «Буквар», який три десятиліття залишається першою навчальною книжкою всіх українських школярів. Автор методичної системи навчання української мови в початковій школі на основі комунікативно-діяльнісного підходу, яку реалізував у системі підручників і методичних посібників.

Зразок шани і вдячної пам’яті до отчого порогу і порогу професійного. Випускник Глухівського педінституту, пройшовши шлях від учителя початкових класів до академіка, успішно виявивши себе на всіх наукових посадах від молодшого наукового співробітника Інституту педагогіки до головного вченого секретаря Національної академії педагогічних наук України, він повернувся до рідного інституту, який завдяки його активній підтримці став національним університетом, щоб сповна віддати йому свій синівський борг.

Почесний громадянин двох міст – Коцюбинського, що під Києвом, і Глухова на Сумщині – він заслужив ці звання своєю діяльною участю в їх розвитку, піднесенні рівня освіти в них.

Важко передбачити, що ще вагомого і доброго буде здатний зробити цей невгамовний світлий чоловік. Нехай продовжує щастити йому в житті, в нових починаннях і звершеннях.

З ювілеєм Вас, дорогий Миколо Самійловичу!Колеги і друзі з Президії НАПН України

і Відділення загальної середньої освіти

Основні дати життя та діяльності М. С. Вашуленка


1941, 1 червнянародився у с. Жовтневе Бородянського району Київської області

1957закінчив Микулицьку середню школу Київської області

1961закінчив Глухівський державний педагогічний інститут, факультет педагогіки і методики початкового навчання

1961–1964учитель початкових класів Шепетівської школи-інтернату Хмельницької області

1964–1965вихователь, учитель Бучанської школи-інтернату Київської області

1965–1969Другий секретар Ірпінського міському ЛКСМУ (м. Ірпінь Київської обл.)

1969–1972учитель початкових класів Ірпінської середньої школи № 6 Київської області

1972закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, філологічний факультет

1972–1976молодший науковий співробітник НДІ педагогіки України

1976захистив кандидатську дисертацію «Робота над орфоепією як одна з умов формування у школярів 1–3 класів навичок орфографічного письма (на матеріалі української мови)». Присуджено вчений ступінь кандидата педагогічних наук

1976–1980старший науковий співробітник НДІ педагогіки України

1980–1985завідуючий відділом початкового навчання НДІ педагогіки України

1985–1992старший науковий співробітник відділу початкового навчання НДІ педагогіки України

1992захистив докторську дисертацію «Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній початковій школі». Присуджено вчений ступінь доктора педагогічних наук

1993присвоєно наукове звання професора

1992–1994завідуючий лабораторією початкового навчання Інституту педагогіки АПН України

1994обраний членом-кореспондентом АПН України

1994–1995заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки АПН України

1995обраний академіком АПН України

1995–2002головний учений секретар АПН України

з жовтня

1996член Президії ВАК України

1999–2003професор кафедри української мови та методики її викладання, потім кафедри української мови (2001–2002 рр.) Глухівського державного педагогічного університету

2003–2007професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання, потім кафедри теорії і методики початкового навчання Глухівського державного педагогічного університету

з квітня 2008 і по теперішній часзавідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Глухівського державного педагогічного університету (нині кафедра педагогіки і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка)

з 2003 і по теперішній часголовний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Нагороди та відзнаки


18 лютого

1982нагороджений значком «Отличник просвещения СССР»

7 вересня

1983нагороджений медаллю А. С. Макаренка

4 січня 1986нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за підручник «Буквар» для підготовчих класів (постанова ВДНГ СРСР № 802–04.01.86 р.)

6 вересня 1986нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти СРСР за заслуги в розвитку педагогічної науки та у зв’язку з 60 річчям Інституту педагогіки АПН України (наказ М ва освіти СРСР від 06.09.86 р.)

10 лютого 1987нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти УРСР (наказ М ва освіти УРСР № 106-к від 10.02.87 р.)

16 лютого 1998присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

31 травня

2001нагороджений знаком «Відмінник освіти України»

13 вересня 2001нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

25 травня 2006нагороджений знаком АПН України «Ушинський К. Д.»

1 червня

2006нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення»

2009присвоєно звання «Почесний громадянин м. Глухова»

21 серпня

2009нагороджений Сумською обласною премією імені А. С. Макаренка у номінації «Вищий навчальний заклад»

2011нагороджений відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня

25 травня

2011нагороджений медаллю НАПН України «Григорій Сковорода»

1 червня

2011нагороджений почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди медаллю «Григорій Сковорода»

30 вересня 2011присуджено Державну премію України в галузі освіти у номінації «загальна середня освіта»

РОЗДІЛ I. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ М. С. ВАШУЛЕНКА
1993

 1. Ярмаченко, М. Д. Академія педагогічних наук України / М. Д. Ярмаченко ; [відп. за вип. В. Г. Бутенко]. – К. : [б. в.], 1993. – 58 с. : фотогр.

Вашуленко Микола Самійлович – член-кореспондент АПН України : [біогр. довідка]. – С. 46.

1994

 1. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 1993 рік  / АПН України. – К. : [б. в.], 1994. – 85 с.

Про створення на основі здійснених теоретико-експериментальних досліджень нового покоління підручників і навчальних посібників для шкіл і ВНЗ, дидактичних і методичних посібників для вчителів і викладачів, зокрема для початкової школи видано доопрацьовані підручники з рідної мови (3, 4 кл.), методичну книгу з навчання у 3 му кл., підготовлено посібник для вчителів з навчання в 4 му кл., авторами якого є д. пед. н. М. С. Вашуленко, к. пед. н. Н. Ф. Скрипченко. – С. 17.

Відомості про публікації М. С. Вашуленка. – С. 73, 75.

1996

 1. Інститут педагогіки АПН України, 70 : нарис історії / АПН України, Ін т педагогіки ; [редкол.: М. Д. Ярмаченко, В. М. Мадзігон ... М. С. Вашуленко та ін.]. – К. : Пед. думка, 1996. – 177, [5] с. : фотогр.

Про роботу М. С. Вашуленка над удосконаленням змісту освіти, організаційних форм і методів навчання в трирічній і чотирирічній початковій школі. – С. 47.

Відомості про публікації М. С. Вашуленка. – С. 145, 165.

На фотогр.: М. С. Вашуленко. – Кольорова вклейка між с. 36 і 37.

 1. Скрипченко, Н. Ф. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів : [до 70 річчя Ін ту педагогіки АПН України] / Н. Ф. Скрипченко // Почат. школа. – 1996. – № 3. – С. 7–13.

Про наукову діяльність М. С. Вашуленка впродовж 1976–1996 років в лабораторії навчання й виховання дітей шестирічного віку (згодом – лабораторія початкового навчання й виховання). – С. 10–13.

1997

 1. Вашуленко Микола Самійлович // Хто є хто в Україні / Київ. наук. т во ім. Петра Могили ; [уклад. та ред. видання: Григорій Андрущак, Сергій Білокінь, Олександр Гриценко та ін.]. – К. : К.І.С., 1997. – С. 76. – Назва на обкл.: Хто є хто в Україні. Політики. Підприємці. Військові. Науковці. Діячі культури. Спортсмени.

 2. Гончаренко, С. Вашуленко Микола Самійлович / С. Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 50.

 3. Ярмаченко, М. Д. Академія педагогічних наук України (п’ятиріччя становлення і розвитку) / М. Д. Ярмаченко ; [редкол.: І. Д. Бех, В. [Віталій] І. Бондар, М. С. Вашуленко та ін.]. – К. : Пед. думка, 1997. – 153, [1] с. : фотогр.

Про М. С. Вашуленка див. Алфавітний іменний покажчик. – С. 150.

Микола Самійлович Вашуленко : [біогр. довідка]. – С. 28–29, 91.

1998

 1. Звітно-виборні загальні збори АПН України, [17 грудня 1997 року] // Пед. газета. – 1998. – Січ. (№ 1). – С. 1 : фотогр.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconВипуск 6 Софія Русова педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2010
Лога Т. В., зав сектору наук організації та зберігання фондів філії днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconВипуск 4 Спадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008

Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconІван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко»
Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» має на меті вперше зібрати інформацію про публікації відомого краєзнавця Сумщини, голови...
Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconБіобібліографічний покажчик Прилуки 2012 ббк 91. 9: 85. 16
Шевченко Станіслав Олексійович: Біобібліографічний покажч./ Прилуцька мцб ім. Л. Забашти; укл.: Шовкун В. М., ред. Трошина Л.І.,...
Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconК 99 Серія „ біобібліографістика провідних вчених тдату 145 назв
Кюрчев Володимир Миколайович: біобібліографічний покажчик / тдату; наук бібліотека; уклад. Г. Д. Попазова. – Мелітополь, 2015. –...
Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconВидатні особистості рідного краю Слідами видатного земляка Микола Кузьмович Смоленчук
Смоленчук Микола Кузьмович (03 липня 1927 р. 14 січня 1993 р.) письменник, педагог, визначний учений-корифеєзнавець, краєзнавець,...
Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconФранка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир 2012
А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко
Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconБібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012

Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconНауково-технічна бібліотека Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету Володимир Петрович харченко біобібліографічний покажчик Київ 2012

Серія «академіки напн україни» випуск 19 микола самійлович вашуленко мовознавець, учений, методист біобібліографічний покажчик київ 2011 iconШляхом кооперативного
Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р. / Напн україни, Держ наук пед б-ка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка