Шляхом кооперативногоСторінка1/13
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ


ФОРМУВАННЯ

ЄДИНОГО ГАЛУЗЕВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ

ШЛЯХОМ КООПЕРАТИВНОГО

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕМАТИКИ

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

3 березня 2011 р.Київ 2011

УДК: 025.5:37(477)(06)

ББК: 91.9:74я431

Ф-79


Рекомендовано до друку вченою радою
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського,


протокол № 5 від 17 травня 2011 р.
Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]– К., 2011. – 161 с.

До наукового збірника увійшли доповіді, виголошені на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, який був проведений у межах НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України», проведеної ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Редакційна колегія:П. І. Рогова, к. і. н., с. н. с., засл. працівник культури України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (голова)

О. М. Яценко, к. і. н., с. н. с. Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (заст. голови)

Ю. І. Артемов, к. т. н., с. н. с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

О. В. Карпенко, к. держ. упр., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

О. І. Виговська, к. пед. н., доцент, засл. працівник освіти України, пров. н. с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Т. І. Годецька, вчений секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

І. Г. Лобановська, в. о. заст. директора ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського І. Й. Коваленко, зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Л. І. Самчук, зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

С. М. Зозуля, зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

І. І. Хемчян, зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Н. В. Вараксіна, зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Т. Ф. Букшина, н. с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Н. Г. Мацібора, зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Л. М. Заліток, с. н. с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

© Державна науково-педагогічна бібліотекаУкраїни імені В. О. Сухомлинського, 2011

ЗМІСТ


Розділ І. Інформаційно-комунікаційна взаємодія бібліотек освітянської мережі. Стан та перспективи ……………………………………….…………5

Артемов__Ю.__І.'>Рогова П. І. Інформаційно-комунікаційна взаємодія бібліотек освітянської мережі: стан та перспективи ……………………………………………………..6

Яценко О. М. Система інформаційно-аналітичного забезпечення педагогіки, освіти та практики України .................................................................................17

Рогова П. І., Артемов Ю. І. Роль Державної науково-педагогічної  бібліотеки  України  імені  В. О. Сухомлинського  у  формуванні  галузевого  сегменту  інформаційного  простору  України.  Стан  та  перспективи ……..30

Артемов Ю. І. Аналіз змісту деяких понять бібліотечного середовища……41

Зозуля С. М. Термінологічний словник з інформаційних ресурсів: розроблення та шляхи впровадження .................................................................49

Зайченко Н. Я. Сучасний стан та перспективи розвитку системи кооперативного реферування в Україні .............................................................54

Самчук Л. І. Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів ....................................................................66

Коваленко І. Й. Формування галузевої реферативної бази даних провідними освітянськими бібліотеками. Стан та перспективи ...........................................74

Букшина Т. Ф. Періодичні і продовжувані видання України з питань педагогіки, психології та освіти як джерела формування галузевого реферативного ресурсу ........................................................................................81

Зоріна Н. Є. Вивчення питання щодо можливості обміну або запозичення аналітичних бібліографічних записів статей зі збірників наукових праць ...................................................................................................113

Рубан А. І. Формування єдиного інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності шляхом кооперації провідних освітянських бібліотек ..............................................................................................................123

Хемчян І. І. Зведене координаційне планування науково-дослідної, науково-методичної та науково-інформаційної діяльності мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України ...............................................129

Білоус В. С. Корпоративна діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у забезпеченні інформаційних потреб студентів та викладачів ..............................................137

Валуєва Є. А. Роль і місце реферативних документів у підвищенні інформаційно-пошукової культури дослідника ..............................................148

Розділ ІІ. Рекомендації Всеукраїнського науково-практичного семінару «Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики» ……………………….……………………………...….154

Список скорочень …………………………………………………………..….157

Відомості про авторів ……………………………………………………….....160

Розділ І.
Інформаційно-комунікаційна взаємодія

бібліотек освітянської мережі.

Стан та перспективи


Рогова П. І.

к. і. н., с. н. с, директор ДНПБ України ім. В. О. СухомлинськогоІнформаційно-комунікаційна
взаємодія бібліотек освітянської мережі
:

Стан та перспективи
У статті оприлюднюються здобутки та визначаються перспективи діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України відповідно до НДР, які вона розробляє. Охарактеризовано перспективи інформаційно-комунікаційної взаємодії бібліотеки з регіональними книгозбірнями.

Ключові слова: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; інформаційно-комунікаційна взаємодія бібліотек; єдиний галузевий інформаційний ресурс; інформаційно-аналітичне забезпечення.
Зростання інформаційно-комунікаційного потенціалу суспільства сприяє розгортанню інноваційних процесів в діяльності сучасних бібліотек України, що відбувається на основі запровадження широкого розмаїття комунікаційних засобів у їх організаційних, техніко-технологічних, структурно-функціональних трансформаціях, налагодженні взаємодії з іншими соціокомунікаційними структурами, пошуку інноваційних технологій і механізмів співпраці. До інноваційних процесів на сучасному етапі відноситься інформаційно-комунікаційна взаємодія. Інформаційно-комунікаційна взаємодія (ІКВ) – термін, який увійшов до наукового обігу та понятійно-категоріального апарату бібліотекознавства завдяки науковим обгрунтуванням І. О. Давидової та О. Ю. Мар’їної [1; 2]. Зокрема О. Мар’їною відзначено, що ІКВ в регіональній бібліотечній системі являє собою складну форму соціокомунікаційної взаємодії, яка розглядається як процес налагодження взаємозв’язків між її учасниками, що призводить до трансформаційних змін як в окремій бібліотеці, так і в бібліотечній системі загалом [2, с. 3]. Такий інноваційний розвиток бібліотечних систем зумовлений загальними кардинальними змінами, що відбулися в соціоінформаційній сфері суспільства, зокрема бібліотечно-інформаційному середовищі, а ІКВ стає інтерактивною, мережевою формою комунікаційної взаємодії, яка відображає багатогранність комунікації в інформаційному середовищі.

Необхідно наголосити, що налагодження інформаційно-комунікаційної взаємодії – досить складний процес, що вимагає чіткої координації діяльності та розроблення стратегічних напрямів взаємодії бібліотек, що вирішується шляхом створення бібліотечних корпорацій і асоціацій. Для мережі освітянської бібліотек України, наймолодшої з мереж в Україні, актуальним є сьогодні питання вивчення й визначення напрямів, форм і методів організації ІКВ між бібліотеками мережі, що сприятиме формуванню спільного єдиного галузевого ресурсу (ЄГІР), розвитку партнерства, співробітництва, інтеграції матеріальних, інтелектуальних зусиль у бібліотеках мережі для розв’язання своїх сьогоднішніх і стратегічних завдань.У сучасній Україні відомі приклади ІКВ бібліотек різних видів. Це діяльність щодо формування:

 • центрального кооперативного каталогу, координатор – Кіровоградська ОУНБ;

 • регіонального освітньо-інформаційного порталу бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, координатор – бібліотека Миколаївського університету кораблебудування;

 • двох окремих галузевих міжрегіональних корпоративних проектів медичних бібліотек, координатори – Вінницький медичний інститут та Національна науково-медична бібліотека України;

 • проекту «Наукова періодика України», що об’єднує 1248 повнотекстових журналів, представлених на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), координатор – НБУВ;

 • об’єднаної довідкової служби бібліотек України «Віртуальна бібліографічна довідка», координатор – Національна бібліотека для дітей та ін.

Відомо, що найпоширенішими формами корпоративної взаємодії є:

 • формування електронних ресурсів різних видів;

 • корпоративна каталогізація;

 • інформаційна діяльність;

 • віртуальна довідкова служба;

 • МБА, ЕДД тощо.

Упродовж 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як науково-дослідна установа та головний науково-методичний та координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України, у своїх наукових проектах розробляла теоретичні, організаційні та методичні засади системи інформаційного забезпечення фахових потреб освітян, активно втілюючи у практику наукові розробки, інноваційні методи роботи, тим самим спонукаючи дії бібліотек мережі на активізацію і модернізацію процесів їх діяльності щодо забезпечення принципів рівного доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів та навчання громадян України протягом усього життя.

Отже, можна вважати, що колективом ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за 10-річчя закладено фундамент для розвитку ІКВ з бібліотеками мережі у таких напрямах:

І. Науково-дослідному.

ІІ. Науково-інформаційному.

ІІІ. Щодо формування електронних ресурсів.

ІV. Участі у громадському русі.

Так, упродовж цих років у кожному з напрямів бібліотекою здійснено наступне:

І. У науково-дослідній діяльності:

1) розроблено теоретичні, методологічні й організаційні засади створення мережі освітянських бібліотек МОН та НАПН України як системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики, що сприяло закладанню фундаменту ІКВ;

2) досліджено історію освітянських бібліотек України.

ІІ. У науково-інформаційній діяльності:

  1. розроблено наукові, науково-методичні й організаційні засади системи інформаційного забезпечення освітянської галузі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотеками мережі, складовими якої є: бібліографічний, реферативний та аналітичний напрями. Розроблено модель системи. Розпочато спільну роботу з втілення цієї системи у практику;

  2. вперше в України під керівництвом ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського спільно з бібліотеками мережі розпочато створення цілісної системи бібліографічних видань з питань педагогіки та психології, якої до кінця XX ст. в Україні не існувало, а також концентрацію видань з вищезазначених питань у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та відтворення в електронних каталогах бібліотеки та мережі освітянських книгозбірень;

  3. розпочата системна популяризація здобутків педагогів України та світу шляхом підготовки та видання біобібліографічних покажчиків у традиційному та електронному вигляді, які надалі надходять до бібліотек мережі. На порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського спільно з бібліотеками різних типів і видів створюється електронний інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні педагоги України та світу";

  4. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розпочато створення реферативної інформації для формування галузевого сегменту з питань педагогіки та психології у загальнодержавній електронній реферативній базі даних („Україніка наукова") та її паперовому варіанті (УРЖ „Джерело"), яку спільно створюють ІПРІ, НБУВ, ННМБ, ДНСГБУ. З ініціативи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у формуванні цього сегменту впродовж 2009-2010 рр. беруть участь 12 провідних бібліотек освітянської мережі;

  5. з кінця 2007 р. на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започатковано спільне формування галузевої реферативної бази даних (беруть участь 12 бібліотек освітянської мережі). Реферативна база на 01.01.11 р. вже налічує понад 17 тис. рефератів українською, російською й англійською мовами;

  6. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського бере участь у створенні інформаційно-бібліографічного ресурсу «Наукові біографії вчених, діячів науки та техніки України» (координатор – НБУВ).

ІІІ. Щодо формування електронних ресурсів:

 1. завдяки створенню ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2007 р. свого порталу освітянська спільнота отримала доступ до фахової бібліографічної та повнотекстової інформації, підготовленої не лише фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а й бібліотеками освітянської мережі зарубіжних установ;

 2. з 2003 р. створюється електронний каталог ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, який на 01.01.11 налічує близько 100 тис. записів, доступ до якого надається через веб-портал бібліотеки. З 2009 р. розпочато експериментальну кооперативну співпрацю з бібліотеками мережі щодо аналітико-синтетичного опрацювання документів для ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 3. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського бере участь у двох із вищезазначених проектах, а саме: об’єднана довідкова служба бібліотек України «Віртуальна бібліографічна довідка», «Наукові біографії вчених, діячів науки та техніки України», що є прикладом ІКВ, а саме:

 1. «Об’єднана довідкова служба бібліотек України «Віртуальна бібліографічна довідка»», координатор – Національна бібліотека для дітей, завдяки чому на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започатковано інноваційну форму інформаційно-бібліографічної служби для освітян, молоді, що навчається, – «Віртуальна довідка» (користувачі через Інтернет оперативно отримують інформаційну допомогу освічених бібліографів щодо своїх інформаційних запитів);

 2. у проекті ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – «Видатні педагоги Ук5раїни і світу» беруть участь бібліотеки мережі та інших видів бібліотек.

ІV. Участі у громадському русі.

Новим кроком у партнерських стосунках є участь ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек мережі (деяких) у роботі Української бібліотечної асоціації (УБА). Асоціації невіддільні від професійного співтовариства, вони є центром інноваційних процесів й виразником цілей, цінностей й ідеології бібліотечної діяльності. УБА визначила свою лідерську позицію – сприяння розвитку бібліографічно-інформаційної сфери, бібліотечній професії і професіоналізації кадрів. Показником ефективних дій УБА стало отримання нею грантів на проведення конференцій, семінарів, круглих столів для підвищення фахового рівня бібліотекарів України, започаткування конкурсів. УБА спільно з Айрекс започаткували в Києві та обласних центрах України тренінгові центри, де системно проводиться підвищення кваліфікації бібліотекарів, низку заходів з розвитку лідерства. Айрекс створив програму «Бібліоміст», яка сприяє втіленню інновацій в практику. На жаль, освітянські бібліотеки не в повній мірі залучаються до участі у роботі УБА, але процес розпочато. Я впевнена, що чим більше колективних та індивідуальних членів УБА буде від нашої мережі, тим активнішою й цікавішою буде наша спільна робота.

Отже, завдяки вищезазначеному необхідно підкреслити, що інформаційно-комунікаційна взаємодія між ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотеками мережі є. Вона проявляється сьогодні в активізації системного забезпечення фахових інформаційних потреб науковців та практиків, інноваційних підходах щодо здійснення науково-інформаційного супроводу наукових досліджень інститутів НАПН України, забезпечення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу ВНЗ, студентів, вчительства, батьків та користувачів з інших галузей.

З метою активізації інноваційних процесів, посилення ІКВ між бібліотеками освітянської мережі та ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та поглиблення інформаційних процесів у освітянської галузі у межах НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України», що здійснюється ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, розробляються наукові, науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України й розпочато їх втілення в практику. Науковим керівником даної НДР к. і. н., с. н.с. О. М. Яценком створено «Концептуальну модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки і освіти України, яка є основою принципово нових підходів щодо підготовки і представлення інформації» [3] в інформаційному просторі нашої держави. Метою концептуальної моделі є визначення стратегії формування, функціонування та розвитку системи інфор­маційно-аналітичного забезпечення на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського сучасної педагогічної науки, освіти і практики в Україні, яка є однією зі складових частин системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України. У вересні 2010 р. на міжнародній науково-практичній конференції, що проводила Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) підводилися результати НДР, здійснюваної бібліотекою впродовж 2006–2010 рр., – «Теоретичні засади формування всеукраїнського єдиного інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». Одним із результатів НДР було розроблення стратегії подальшої діяльності книгозбірень освітянської мережі МОН і НАПН України щодо створення галузевого інформаційного ресурсу для повноцінного інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної науки, освіти і практики. Було зазначено, що ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського спільно з бібліотеками мережі має формувати єдиний галузевий інформаційний ресурс (ЄГІР) у традиційній та електронній формі.Виконання зазначеного вище може бути за умови ІКВ. Отже, у зв’язку з цим нами вбачаються такі подальші дії щодо посилення ІКВ та спільні кроки щодо стратегічного напряму діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек мережі – поглиблення і поширення системи інформаційного забезпечення науки і освіти, формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу освітянської галузі України, що має здійснюватися у кілька етапів. В умовах обмежених кадрових, матеріальних та фінансових ресурсів найбільш ефективними кроками мають бути такі:

 1. поглиблення співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками освітянської мережі щодо кооперації та інтеграції у створенні інформаційних ресурсів;

 2. активне запровадження кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів з галузевої тематики для створення електронного каталогу у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та у бібліотеках мережі; надалі – зведеного (корпоративного) електронного каталогу;

 3. продовження спільного формування на кооперативних засадах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з провідними освітянськими бібліотеками України бібліографічних ресурсів та реферативної галузевої бази даних й галузевого сегменту у загальнодержавній електронній реферативній базі «Україніка наукова»;

 4. втілення у практику діяльності бібліотек галузі положень Концепції інформатизації мережі бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів України для піднесення їхньої ролі в навчально-виховному процесі, створення умов, що сприятимуть наближенню рівня навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до європейських і світових стандартів;

 5. шляхом інтегрування інформаційних ресурсів з питань педагогіки, психології та освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек освітянської галузі України формування електронної бібліотеки галузевого спрямування, яка у перспективі стане сегментом національної електронної бібліотеки;

 6. проведення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського раціональної політики з книгозбірнями мережі щодо переведення на електронні носії раритетних видань та видань, що віднесені до Національного надбання України й цінних та рідкісних видань, які користуються підвищеним попитом у бібліотеках, що в кінцевому результаті приведе до створення галузевої електронної бібліотеки з актуальних питань педагогічної науки і практики;

 7. розроблення методичних та організаційних засад для організації на базі існуючої служби міжбібліотечного абонемента (МБА) у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського єдиної системи МБА та електронної доставки документів (ЕДД), створити міжнародний міжбібліотечний абонемент (ММБА);

 8. створення на базі існуючого порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського мегапорталу з віртуальним представництвом на ньому освітянських бібліотек України;

 9. розвиток дослідницьких проектів у сфері інформатики, лінгвістичного забезпечення інформаційних процесів, а також проектів, що сприятимуть позитивним змінам у сфері сучасних методів обслуговування з урахуванням інформаційних потреб користувачів і можливостей нових технологій;

 10. створення на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського депозитарію наукових праць інститутів Національної академії педагогічних наук України;

 11. шляхом придбання електронних баз даних вітчизняних і закордонних виробників (повнотекстових, реферативних, довідково-бібліографічних тощо) збільшення кількості джерел бібліотечно-інформаційного забезпечення для розвитку науки й освіти;

 12. розширення співробітництва з провідними бібліотеками України і світу з використання мережних і цифрових технологій у формуванні фондів, розширення контактів з інформаційними онлайн-центрами;

 13. створення на базі мегапорталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського єдиного вікна доступу до вітчизняних та світових освітніх ресурсів.

У результаті буде створено повномасштабну інтегровану галузеву бібліотечно-інформаційну систему, яка об'єднає галузеві ресурси ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та регіональні бібліотечно-інформаційні ресурси й послуги, сприятиме залученню фахових світових ресурсів. Також буде сформовано ресурс, який повноцінно забезпечуватиме інноваційний розвиток вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики. Це стане новим етапом щодо формування інформаційного простору національної системи освіти.
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Шляхом кооперативного iconВчителі та шлях
Книга Чарльза Ледбітера «Вчителі та Шлях» висвітлює питання: що таке духовний шлях, які несподіванки очікують того, хто вирішив йти...
Шляхом кооперативного iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Шляхом кооперативного iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
Шляхом кооперативного iconФормування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики Гулька Оксана Павлівна
Формування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики
Шляхом кооперативного iconВикладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання. Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина», однією з тем якого є «Кров І лімфа»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання
Шляхом кооперативного iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Шляхом кооперативного iconСеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених...
Шляхом кооперативного iconПідвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій

Шляхом кооперативного iconВолодимир Миколайович Сосюра. Знайомство з поетом
Мета: ознайомити учнів із життєвим І творчім шляхом В. М. Сосюри, зацікавити ними
Шляхом кооперативного iconДорогі учні!
Презентація "Всесвіт Волта Вітмена" познайомить вас з життєвим та творчим шляхом видатного американського поета


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка