Сілаєва наталія петрівнаСкачати 344,3 Kb.
Дата конвертації13.07.2017
Розмір344,3 Kb.


Департамент освіти і науки Дніпропетровської

обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти П'ятихатської районної державної

адміністрації

Культурянська ЗШ І-ІІ ступенів

Використання логічних схем та узагальнюючих таблиць на уроках української мови
СІЛАЄВА

НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА ,

вчитель української мови

та літератури


2

1

Схвалено методичною радою Культурянської загальноосвітньої школи I-II ступенів

Пятихатською районною радою Дніпропетровської області(протокол №1 від 14.01.2014р)

У посібнику вміщено різноманітні логічні схеми та узагальнюючи таблиці для використання їх на уроках української мови , види робіт з ними, конспекти уроків з використання логічних схем та узагальнюючих таблиць , на яких учні зможуть узагальнювати та структурувати інформацію.

Мета посібника – допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методів роботи, навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси та можливості.

Такі уроки зорієнтовані на розвиток в учнів умінь порівнювати, узагальнювати, класифікувати, систематизувати, визначати причинно-наслідкові зв’язки. Всі ці уміння дадуть поштовх до формування у школярів комунікативної компетентності.

Використання логічних схем та узагальнюючих таблиць на уроках української мови 5-9 класи
d:\documents and settings\ната\рабочий стол\2fb4450f7d09.jpg
Література


 1. Ардашаєва Л. Є. Опорні схеми й конспекти на уроках російської мови та літератури. // Інтернет-журнал "Ейдос". - 2010. - 19 березня.

 2. Олійник Т.М. « Використання опорних схем , таблиць , лабіринтів на уроках біології.»

 3. Чебикіна І.В.Використання на уроках української мови опорних схем для інтенсифікації процесу навчання школярів.

 4. Глазова О. П. Українська пунктуація : Навчальний посібник .- Харків : Веста : Видавництво «Ранок».

 5. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови . – 4 – те вид. - К.: Освіта,.


3

47

Зміст

 1. Передмова …………………………………___

 2. Логічні схеми та таблиці з української мови

5 клас………………………………………___

 1. Логічні схеми та таблиці з української мови

6 клас………………………………………___

 1. Логічні схеми та таблиці з української мови

7 клас………………………………………___

 1. Логічні схеми та таблиці з української мови

8 клас……………………………………….___

 1. Логічні схеми та таблиці з української мови

9 клас……………………………………….___

 1. Форми роботи з логічними схемами,

таблицями………………………………….___

 1. Конспекти уроків …………………………___

 2. Література …………………………………___


користуватися засобами мови, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Сучасним можна назвати той урок, що побудований на засадах розвивального навчання, сприяє розвитку в учнів мислительних операцій, умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, визначення причинно-наслідкових зв`язків та залежностей між різноманітними фактами і явищами, а також виробленню навичок логічного структурування.

Для підвищення ефективності оволодіння учнями теоретичними знаннями, а також для інтенсифікації роботи учнів на уроці використовують логічні схеми та таблиці.

Таблиці з дидактичним матеріалом , що ілюструють ті чи інші мовні правила , визначення є найбільш поширеними засобами унаочнення . Таблиці можуть бути різноманітними : • Таблиці з виділеними елементами у мовному матеріалі (іншим кольором , підкресленням і т.д.) ;

 • Таблиці з пропусками тих чи інших елементів;

 • Таблиці з матеріалом для трансформації і конструюванням словосполучень, речень.

Крім того на таблицях можуть передаватися визначення , правила з ілюстрованим матеріалом. Це таблиці статичного характеру . Їх доцільно використовувати під час закріплення мовного матеріалу.

5


 1. Передмова

Система освіти орієнтує сучасного вчителя на використання у роботі різноманітних технологій, які дають можливість оптимізувати, інтенсифікувати навчально-виховний процес.

Усім відомий давньогрецький вислів: «Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити». В наш час існують технології , які можуть розбудити в дитині інтерес , дати особистості можливості для розвитку і самореалізації.

Кожен педагог має змогу підібрати саме ті технології , які б сприяли ефективності навчання школярів, розвивали в них пізнавальну активність, стимулювали продуктивне мислення. Використання найрізноманітніших методів і методичних прийомів, як традиційних, так і нових, важливе на всіх уроках, адже вони сприяють формуванню цілісної особистості. Не є винятком і уроки української мови, на яких також відбувається розвиток інтелектуальної, творчої, комунікабельної, національно свідомої людини.

На пошук ефективних підходів до навчання учнів орієнтує й програма, де зазначається про перегляд засад традиційного навчання української мови в загальноосвітній школі, переорієнтування його на формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє уміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано


4узагальнення і систематизації мовного матеріалу.

Під час проведення уроків української мови варто використовувати такі логічні схеми, що містять головні теоретичні відомості і факти, об’єднують у систему розрізнені поняття та явища і подають їх учням у сконцентрованому вигляді, активніше включають зорову пам’ять.

Логічні схеми, або опорні схеми, або просто опори, - це висновки, які народжуються на очах учнів під час пояснення і оформлюються у вигляді таблиць, карток, креслення, малюнка. Це надзвичайно важлива умова у роботі на уроці.

Вони допоможуть учителеві ефективніше навчати, а дітям - легше засвоювати навчальний матеріал.

Активна відповідь школярів - це зворотній зв`язок ділового контакту на уроці. В.О.Сухомлинський писав: "Майстерність організації розумової праці учня полягає в тому, щоб дитина уважно слухала вчителя, запам`ятовувала, думала, не помічаючи
7

Для пояснення слід використовувати динамічні таблиці, які вміщують такий же матеріал як і статичні , але цей матеріал можна видозмінювати при безпосередній участі школярів. З цією метою готується допоміжний матеріал , який закривається елементами таблиці. Це можуть бути таблиці з прикладами на перетворення сполучникових складних речень у безсполучникові і навпаки.

Наприклад : Тільки й розмов на селі: в Ясинишиної мати об’явилася (Ю.Збанацький). – Тільки й розмов на селі , що в Ясинишиної мати об’явилася.

Ефективність використання динамічних таблиць досліджував В.І.Паламарчук. Він дійшов висновку що динамічні таблиці доцільніше використовувати для засвоєння матеріалу синтаксису, оскільки вони наочно відображають процес виникнення правила в його логічній і часовій послідовності , допомагають організувати пошукову діяльність учнів для розв’язування граматичної задачі, полегшують прийоми порівняння . Під час закріплення матеріалу динамічні таблиці повинні поєднуватися зі статичними , оскільки останні на складнішому для учнів матеріалі відтворюють весь шлях пошуків , який вони уже пройшли під час пояснення за динамічним таблицями.

Таблиці і схеми можуть мати узагальнюючий характер і виконувати функцію допоміжного засобу як для вивчення нового матеріалу так і під час самостійної роботи , а також для повторення,

6

того, що вона напружує сили, не змушуючи себе уважно слухати вчителя, запам`ятовувати, думати". Цьому і сприяють схеми - опори.

Коли учень відповідає на запитання вчителя, користуючись схемою, зникає скутість, страх, мовні помилки. Схема стає алгоритмом міркування, доведення, а увага зосереджується не на запам`ятовуванні чи відтворенні вивченого, а на сутності міркування, усвідомленні причинно - наслідкових залежностей і зв`язків.

Логічні схеми , таблиці не тільки урізноманітнюють форми проведення уроків, роблять їх такими, що легше запам’ятовуються , емоційними, а й розвивають логічне мислення учнів, сприяють глибокому і послідовному засвоєнню матеріалу, служать підмогою в практичній діяльності учнів для закріплення умінь і навичок, розвитку мовлення.
Вони стають на уроках української мови постійним помічником учнів, основою спілкування, імпульсом до активної, зацікавленої праці.

Учні й самі із задоволенням пробують складати опорні схеми, багато з них я використовую в роботі. З досвіду роботи знаю, що систематичне і цілеспрямоване використання опорних схем на уроках мови здатне не тільки закласти певний рівень знань, а й добре розвиває пам'ять, мислення, увагу.

Ці якості останнім часом недостатньо розвинені у більшості учнів.
8

Схема як засіб наочності в навчанні є не стільки ілюстрацією, яка дається паралельно з усним чи письмовим викладенням матеріалу, скільки ключем до вирішення практичних завдань, схема активізує не лише пізнавальну, але й розумову діяльність учнів , роблячи його успішним.

Робота за схемами дає змогу забезпечити стислий виклад і зображення основних положень нового навчального матеріалу, чітке визначення основних його ідей, допомагає школярам зорієнтуватися у процесі самостійного вивчення окремих тем.

Однією з переваг логічної схеми є її динамічність. Матеріал у ній подається поступово, в міру засвоєння його учнями. Це дає змогу не забігати наперед, не вгадувати результати, а бути присутніми при народження граматичного правила і самим творити його. Подібні наочні укрупнення, особливо динамічні, дають змогу створювати в класі атмосферу пошуку й свідомого засвоєння виучуваної теми.
9
1000

11

М.І.Пентилюк стверджувала, що звичайний описовий виклад теоретичного матеріалу, який традиційно подається в підручнику, позбавляє можливості широко варіювати його на різних етапах засвоєння. За логічною схемою можна повторити матеріал на уроці приблизно п'ять разів.


13


Логічні схеми та таблиці


11


Щоб процес вивчення української мови був усвідомленим і цікавим, активізував пізнавальну діяльність учнів, логічні схеми повинні охоплювати, по-перше, теоретичний матеріал з мови до однієї теми, до кількох, до всього розділу; по-друге, теоретичний матеріал повинен закріплюватися значною кількістю тренувальних вправ, проблемних питань та завдань для самоперевірки.

Схема залучає простотою складання (це може зробити кожен учитель і часом учень) і простотою застосування, оскільки знайомити з нею можна учнів за допомогою класної дошки, комп'ютера, інтерактивної дошки, а для цього не потрібно спеціального часу, як на виготовлення деяких інших посібників.


Система роботи зі схемами, складання їх за безпосередньої участі самих учнів призводить до того, що на певному етапі навчання вони вже можуть самостійно, спираючись на схеми, викласти той чи інший лінгвістичний матеріал. Спочатку з таким завданням справляються тільки сильні учні, потім ініціативу проявляють і більш слабкі.

Отже, вдало розроблені педагогом схеми підвищують ефективність засвоєння школярами теоретичної інформації, а також сприяють інтенсифікації роботи учнів на уроці.


12
15

5 клас Таблиця № 1

Розділ :" Відомості із синтаксису й пунктуації . " Стилі мовлення .Назва стилю

Сфера застосування

Мета спілкування

Основні види висловлювань

Розмовний

Побут, сімейні, дружні стосунки

Обмін інформацією, думками, встановлення стосунків

Діалоги, записки, особисті листи

Науковий

Наука, техніка, освіта

Виклад наукової інформації, пояснення явищ

Виступи, доповіді, лекції, монографії, підручники

Офіційно-діловий

Офіційні стосунки

Регулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами

Договори, угоди, постанови, закони, ділові папери

Публіцистичний

Суспільне життя

Формування ставлення людей до суспіьно важливих справ

Виступи, доповіді, лекції, статті, брошури

Художній

Мистецтво слова (фольклор, художня література)

Естетичний вплив через образне відтворення дійсності

Оповідання, повісті, романи, п'єси, вірші, казки, легенди тощо14

Члени речення

ОБСТАВИНА

Ознаки дії,що відповідає на питання як? коли? де ?.

Співаю голосно.

ОЗНАЧЕННЯ

Ознака


предмета відповідає на питання який ? чий ? котрий?

Зацвіла червона калина.ДОДАТОК

Предмет , що відповідає на питання непрямих відмінків :

Пиляти дерева.

ПРИСУДОК

Ідея речення , нова інформація про підмет :

Крим – півострів України.

5 клас Схема № 1

Розділ :" Відомості із синтаксису й пунктуації ."Класифікація членів речення.

ПІДМЕТ

Тема речення ,те головне, про що йде мова:

Палити - здоров'ю шкодити.


ДРУГОРЯДНІ

(залежать від головний членів речення і один від одного )

ГОЛОВНІ

(не залежать один від одного і від інших членів речення )

17

16

Відмінок ; рід , множ. (один, два)

6 клас Схема № 1

Розділ :" Морфологія. Орфографія . "Числівник як частина мови.6 клас Таблиця № 1

Розділ :" Морфологія. Орфографія . "Ознаки фразеологічних зворотів .

Стійкі словосполучення або фразеологічні звороти (не розпадаються на частини і мають смислову єдність)

Окремі слова не мають самостійного значення

Усе словосполучення має єдине значення , що дорівнює окремому слову, є його синонім ; собі на умі – хитрий , клювати носом - дріматиЗавжди складаються з одних і тих самих компонентів

Заміна одного слова іншим руйнує фразеологізм. Наприклад , у фразеологічному звороті пустити червоного півня (підпалити) заміна слова червоний на білий перетворить його у звичайне словосполучення.Використовую

ться у мовленні повністю

додавання нових слів не припускається. Порівняймо : прикусити язика – дуже прикусити язика.

Відмінок , рід , число

Складні

Складені

Прості

Групи за будовою

Скільки ? Котрий

Порядкові

Розряди за значенням

Збірні

Цілі числа

Дробові

Кількісні

ЧИСЛІВНИК19

18

7 клас Таблиця № 1

Розділ :" Морфологія. "Вживання прийменника з відмінковими формами інших слів.

Відмінки

Прийменник

Приклади

Родовий

(кого ? чого?)Вздовж

Після


Біля

Проти


Вздовж села

Після уроків

Проти ночі

Біля дверейДавальний (кому? чому ?)

Всупереч

Наперекір

Вслід

ЗавдякиВсупереч прогнозам,

наперекір обставинам,

вслід йому,

завдяки школіЗнахідний (кого? що?)

По , за

поза, міжПоза спину, по воду, за гору, між квітками

Орудний

(ким?чим?)Над , з , між ,за

Над землею, з учителем, між парканами, за вікном

Місцевий

(на кому ? на чому ?)По , в(у) , на

По волі, у тарілці , на дорозіПохідні

Складені

Складні

Прості

За будовою

Не- похідні

За походженням

ПРИЙМЕННИК

 • поєднує іменник, займенник, числівник з іншими словами;

 • вказує на місце , час.7 клас Схема № 1

Розділ :" Морфологія. "Прийменник як частина мови.8 клас Таблиця № 1

Розділ :" Просте речення. "Розділові знаки при узагальнювальних словах .

Двокрапка

Тире

Після узагальнювального слова перед однорідними членами .

Цвітуть в садах всі фруктові дерева : вишні,черешні,сливи,груші.Перед узагальню вальним словам, що стоїть після однорідних членів.

Луки ,гори,пишні сади- все зелене.
Після слів як-от, а саме, наприклад, які стоять після узагальнювального слова.

Учителі використовують різні технічні засоби, а саме:кодоскоп, програвач, магнітофон.Якщо однорідні члени , що стоять після узагальнювального слова речення не закінчується то після них ставиться тире, а перед ними двокрапка.

Тут все: і повітря,і тиша,і дерева – сповнені не звичайної сили.21

20

8 клас Схема № 1

Розділ:" Просте речення . "Односкладні речення .

d:\documents and settings\ната\рабочий стол\shemu_26.jpg9 клас Таблиця № 1

Розділ :" Пряма і непряма мова . "Розділові знаки при прямій мові та передача прямої мови непрямою.

Пряма мова – чуже мовлення , передане без змін. П - пряма мова; а- слова автора.

А:" П! (!?)"

"П" (.?)-А

"П,-а,-п!(.?)"

"П,(!?)-а,-П.(!?)"

"П,(!?)"-"П.(!?)"-П.(!?)"

"П,(!?)"-а:П!(?)"


Непряма мова передає лише зміст чужого мовлення. Слова автора , непряма мова (підрядне з’ясувальне )

Передача прямої мови непрямою.

 1. Розповідне речення → підрядним з’ясувальним (сполучник що).

 2. Спонукальне речення → складнопідрядне (щоб) або простим речення разом із підсилювальною часткою а.

 3. Питальне речення → питальні слова → на сполучні засоби у СПР.

 4. Заміна проблематична або неможлива.

23

22

СКЛАДНОПІДРЯДНІ

Частини нерівноправні

і з’єднаються сполучником підрядності(Люблю

коли приходить весна.) або сполучним словом (Це той спортсмен , що виконав норми майстра спорту. )9 клас Схема № 1

Розділ:"Види речень ."Класифікація речень.

БЕСПОЛУЧНИКОВІ

Частини об’єднаються в єдине ціле інтонацією : Думав , доля зустрінеться – спіткалося горе.СКЛАДНОСУРЯДНІ

Частини рівноправні і з’єднаються сполучником сурядності : Прийшла весна, і прилетіли птахиСКЛАДНІ

(два або більше граматичних центрів): Наша співпраця була плідною,і ми будемо її продовжувати .ПРОСТІ

(один граматичний центр) : Я встав рано.РЕЧЕННЯ24

25Форми роботи

з логічними схемами,

таблицями

c:\documents and settings\userxp\local settings\temporary internet files\content.word\13287951452111ada02ce9d83.jpeg

22


ink-33730_640.png

 • формуванню вмінь викладати свої думки аргументовано, доказово, логічно, послідовно;

 • формуванню вмінь виділяти головне у навчальному матеріалі;

 • навчанню учнів діяти за алгоритмом;

 • швидкому сприйманню та засвоєнню навчального матеріалу через багаторазове його повторення у різних поєднаннях.Використання опорних схем на уроці сприяє:

1.png
5 клас

Розділ :" Будова слова . Орфографія . "Корінь і закінчення – значущі частини слова .

1.Записати слова за такою схемою:Слово

Корінь

Закінчення

дуби

зелений


молодий

хороший


голова

пером


весна

село


молоком

моря


книги


дуб-

зелен-


-ий


2.Добери слова, які відповідають таким моделям:Вивчення теми уроку з використанням опорних схем
27

26

Робота над карткою-контролем

за опорною схемою

Письмове відтворення картки-схеми

на наступному уроці

Читання правил в підручнику

Запам’ятовування опорної схеми вдома

Виконання вправ на закріплення з

використанням опорних схем

Занотовування схеми в зошит, робота в парах

Коротке пояснення з опорною схемою

Пояснення нового матеріалу методом розповіді


Спишіть речення, розставивши розділові знаки. 1. Сади припорошені снігом здавалися казковими.

 2. Місто освітлене вогнями лежало в долині.

 3. Історичні події пережиті народом позначилися на шляху розвитку його мови.

 4. Море приспане тихою ласкою ночі мовчало.

 5. Безмежний степ укритий снігом спав.

 6. Веселка овіяна вітром в моїх зацвітає очах.

 7. Пісню оспівану в щасті я чую.

 8. Води зажурені віками котить сонний Дніпро .

 9. Гори укриті лісом золотить сонце.

29


28

6 клас

Розділ :" Морфологія . Орфографія . "Відміни іменників .

Розподіліть іменники за відмінами:

Круча , каченя , батько , степ , край , надія, мати , вежа , ніч, піч , зоря , кобзар ,теля , ім'я,знання, море, озеро , радість, тінь, кінь, буквар , плече , Марія.

8 клас

Розділ :" Просте речення . "Односкладні речення, неповні речення .

ВИБІРКОВО – КОДОВА РОБОТА.

ЗАВДАННЯ. Записати речення під диктовку, розставити розділові знаки. Визначити ознаки простих речень за кодовою системою , скориставшись таблицею.


ВИДИ РЕЧЕНЬ

КОДОВИЙ НОМЕР

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

1

НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

2

РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНІ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

3

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (ДОДАТОК, ОЗНАЧЕННЯ, ОБСТАВИНИ)

4

РЕЧЕННЯ ІЗ ЗВЕРТАННЯМИ

5

РЕЧЕННЯ УСКЛАДНЕНІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

6

1.Напередодні Святої Трійці в суботу ранком до схід сонця дівчата й молодиці йдуть на левади рвати запашне зілля.

2.Ввечері цього ж дня квітчають свої хати зеленим гіллям ясеня осоки.

3.Гілля і молоді деревця зрубані в цей день для оздоби двору й хати називають клечанням.

4.До речі щедро насичений символікою обряд з квітами.

5. Свято першої борозни стародавня традиція пов’язана з початком оранки сівби.

6.Юна дівчино намагайся вкласти у виріб не тільки хист і здібності а й душу.

7. Готуючись до весілля дівчина вишивала молодому та його батькам сорочки
31

30

Розділові : або, чи, або…або, чи…чи, то… то, чи то…чи то, не то…не то, хоч…хоч.

Протиставні: а, але, та (але), проте, а проте, зате, однак.

Єднальні: і,й, та (і), притому, причому, також.


Інтонація


Сполучники сурядності

Засоби зв'язку у складносурядному реченні

9 клас

Розділ :" Складне речення і його ознаки. "


Складносурядне речення.33

32

Складносурядні речення

Випишіть спочатку складносурядні речення , а потім прості з однорідними членами, розставте розділові знаки.

 1. Повітря тремтить від спеки і в синім мареві танцюють далекі тополі.

 2. Доба - це і ранок і день і вечір і ніч.

 3. День спадає і рожевий вечір тихою млою спускається на землю.

 4. Тече й тече нестримним ручаєм

чарівна мова.

 1. Орач торкнеться до чепіг руками і нива дзвонить темним сріблом скиб.

 2. Багато влітку доводиться на пасіці працювати але зате взимку можна відпочити сповна.

 3. Мені б лише матусин ніжний голос лунав повсюдно піснею дитинства.

 4. І потечуть веселі ріки а озера кругом гаями проростуть веселим птаством оживуть.

 5. Полум’яне слово піднеслося ввись і яскраво заясніло.

 6. То вітер дихне то коник в житі засюрчить.

 7. Або не сокіл я або спалила мені неволя крила.

 8. Не зівяла розцвіла веселково наша стражденна мова.

 9. Піду пошукаю відповідь у словнику.Пройшла
гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом.

Запахло квітами мені, криницею живою,
і скалком сонця на стіні, і щедрою весною

Речення із однорідними членами

Розрізняй
7 клас
ТЕМА: ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ ТА РЕЧЕННІ.

МЕТА: поглибити й закріпити знання учнів про службові частини мови, зокрема, про прийменник,

його особливості та види; формувати вміння розпізнавати прийменники в реченнях, давати

їм характеристику; вдосконалювати вміння визначати відмінкові форми іменних частин мови;

виховувати пошану до влучного, образного слова, любов до рідної землі; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення та мовлення учнів.ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок з елементами повторення.

ОБЛАДНАННЯ: підручники, роздатковий матеріал – картки, тексти, схеми, зошити; робота в групах, метод „Ажурна пилка”.

ЕПІГРАФ: „… Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має,

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краї…”

Платон Воронько

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (поділити клас на три групи, робота в малих групах)

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ, ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА


35

34

Використання логічних схем і таблиць на уроках

c:\documents and settings\userxp\рабочий стол\images.jpeg
Робота з опорною схемою (на партах)

Виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні

(За допомогою таблиці сформулювати визначення прийменника як частини мови, звернутись до підручника, розглянути види смислових відношень, види за походженням, приклади.)

Пояснювально-розпізнавальний диктант (робота на картках)

(Завдання: у поданих словосполученнях визначити смислові відношення, які виражаються за допомогою прийменників.)

Картка №1

Розповідав про книгу, їхати на море, гуляють під дощем, ішов за правду, дерево без листя.

Картка №2

Йти до лісу, росте біля криниці, зібратися для гри, біля шостої, встав з переляку.

37


ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (записати дату і тему уроку

у зошит ).

Актуалізація опорних знань учнів (бесіда)

1.Які групи частин мови ви знаєте? Скільки їх?

2.Чим характеризуються службові частини мови?

3.Про яку частину мови можна сказати: „При іменнику стою!”?

Знайдіть у нашому епіграфі до уроку службові частини мови, назвіть їх.

Робота біля дошки (для 3-х учнів)

(Викликати по одному учню від кожної групи до дошки, де записані речення.)

Завдання: підкреслити в реченнях службові частини мови, вказати усно, з якими самостійними частинами мови вони вживаються, вказати, чим відрізняються ці 2 групи частин мови; іншим учням – виписати прийменники зі словами, до яких вони належать, поставити питання, визначити відмінки повнозначних слів.)

1 група Як не любити зими сніжно-білої на Україні моїй?

2 група У сніжну ніч ялинка новорічна в душі моїй засвічує вогні.

3. група В небі холод, поміж дерев снує золота осінь.

(Виступи груп по швидкості виконання завдань, висновок: назвати, з якими самостійними частинами мови можуть вживатись прийменники, у формі яких відмінків вони стоять.)

36Картка №3

Підійшли до озера, писати про брата, заспівав від радості, браслет із бісеру, прийшов з гарним настроєм.

Які види прийменників за походженням використали у словосполученнях?(непохідні)

Назвіть кілька прикладів словосполучень із похідними прийменниками.

Метод „Ажурна пилка”

(використати для вивчення видів прийменників за будовою, кожній групі – один вид;

пояснити іншим групам на прикладах, чим відрізняються прості, складні та складені прийменники.)

(Прочитати текст, списати, розставляючи потрібні розділові знаки, виділити прийменники, визначити види за будовою і синтаксичну роль прийменниково-іменникових сполучень.)

Почуття любові до Батьківщини починається з невеличких справ на благо власного міста села вулиці чи двору. Країна не може розвиватись без участі громадян у вирішенні загальнолюдських справ.

Громадська діяльність передбачає що людина робить щось важливе й корисне поза межами своєї домівки місця роботи або школи. Ніхто не примушує вас до таких справ але виявляючи власну активність виконуючи щось задля своєї країни на добровільних засадах ви можете змінити життя навколо себе на краще…

38
- Яку роль відіграють прийменники в реченнях та словосполученнях?Спробуйте пояснити, вилучивши їх з тексту і побачивши різницю. (Зробити висновок з почутого.)

Вибірково-зоровий диктант

(Завдання: попередньо підготовлені на дошці або на великому аркуші паперу прийменники відкрити учням на кілька секунд, вони мають виписати з поданих слів свою групу прийменників за будовою – прості, складні чи складені, через певний проміжок часу прийменники закриваються, і учні по пам’яті записують їх.)

Без, над, із-за, навколо, через, з, на, з-за, згідно з, край, з-поміж, поза, відповідно до, обабіч, у зв’язку з, між, у разі, задля.

ІV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО, ПІДСУМКИ УРОКУ

Дати відповіді на питання:

1.Що нового ви дізнались про прийменник як частину мови?

2.До якої групи частин мови він належить і чим відрізняється від повнозначних слів?

3.Що таке прийменник і які його особливості ви знаєте?

4.У чому полягає його службова функція?

5.З якими самостійними частинами мови він може вживатись? Назвіть відмінки.

6.Які смислові відношення виражаються за допомогою прийменників? Наведіть приклади.


39
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 32, Скласти й записати діалог (8-10реплік) на тему : „Видатні українські імена”, виділити прийменники у тексті, визначити, з якими відмінками самостійних частин мови вони вживаються.

Скласти невеликий твір-роздум у публіцистичному стилі на тему „Як бути корисним своїй Батьківщині?”, використавши в ньому різні види прийменників.

40

7 клас

Тема: «Числівник як частина мови: загальне, морфологічні ознаки, синтаксична роль».

Мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови; навчити учнів розпізнавати загальне значення числівників, визначити їх морфологічні ознаки, з’ясувати синтаксичну роль;розвивати творчі вміння знаходити числівники в тексті; використовувати їх у власних висловлюваннях; за допомогою інтерактивних технологій розвивати у дітей навички спілкування, спонукати до роздумів;виховувати інтерес та повагу до історії українського народу, його захисників.

Обладнання: підручник, узагальнюючі таблиці, ілюстрації, тексти.

Тип уроку: урок-дослідження.

Хід уроку

І. Організація класу.

Мотивація навчальної діяльності.

Створення емоційного настрою.

Вчитель: Доброго дня, діти! Подивіться один на одного і подаруйте посмішку. Давайте проведемо аутотренінг.

Я учень.

Я особистість творча.

Я думаю, замислююся.

Я хочу знати.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Проблемне запитання.

41

Вчитель: Скажіть мені, будь ласка, для чого вам потрібно вивчати числівник. (Учні надають відповіді).

Учень читає вірш.

Я, відомо, дуже знатний,

Кількість можу означати

І порядок при лічбі,

Підкажу мерщій тобі.

Чи який, чи котрий, скільки –

Запитай мене лиш тільки.

Щоб не будь багатослівним

Називаюсь я … (числівник).

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Експрес-опитування:

- В якому розділі науки про мову вивчаються частини мови?

- На які групи поділяються частини мови?

2. Робота в парах. Користуючись наочною узагальнюючою схемою «Числівник», розкажіть, що вам відомо про цю частину мови, доповнюючи відповідь прикладами.


ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Слово вчителя. Пояснення учням нового матеріалу.

2. Робота за підручником. Самостійне читання теоретичного матеріалу про числівник, використовуючи прийом «Читання з помітками».

V. Виконання вправ на закріплення нового матеріалу.

1. Бесіда за змістом соціокультурної лінії.

Вчитель: Дорогі діти, український народ має славну і багату історію, видатних українців, якими пишається не одне покоління. А кого з видатних українців ви знаєте? Яку роль відіграли вони в історії нашої держави? У чому полягає ваша вдячність їм?

2. Дослідження-пошук. - Перегорнемо сторінки біографії письменника Тараса Григоровича Шевченка, пригадаємо його дитячі роки.

Визначити у реченнях числівники, поставити до них запитання, з’ясувати синтаксичну роль.

Дитинство Тараса

Дев’ятого березня тисяча вісімсот чотирнадцятого року в сім’ї Шевченків народилася третя дитина –Тарас.

Вже у дев’ять років він був розсудливим, як дорослий. Любив природу: квіти, бджоли, дерева, небо…

В дванадцять років Тарас став круглим сиротою.

3. Фізкультхвилинка.

Встаньте, діти, посміхніться,

43

42
Шосте між дубками косить,

Сьоме воду всім підносить.

6. Робота в парах. Прочитати прислів’я та загадки. Вказати, якими частинами мови є виділені слова. Назвати всі вжиті у реченнях числівники.

Сім п’ятниць на тиждень. Без п’яти хвилин хто. Сім потів зійде. Знати, як свої п’ять пальців.

Двоє третього не чекають. Двоє братів через дорогу живуть, а один одного не бачать.

Один із сошкою, а семеро з ложкою. Мати однією рукою б’є, ф другою гладить. За двома зайцями поженешся – ні одного не спіймає

7. Творче конструювання.

За ілюстраціями побудувати речення, ввести числівники, позначити їх розряд за значенням.

VІ. Підсумки уроку.

Рефлексія.

- До яких частин мови належить числівник? Як це довести?

- Що ж таке числівник?

- Які ознаки властиві числівнику?

- На які групи поділяються числівники за значенням і морфологічними ознаками?

- Назвіть частини мови, які можуть мати числове значення, за якими ознаками ви відрізняєте їх від числівників?

- Яка синтаксична роль числівника у реченні?

- Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Чим збагатилися?

- Чи задоволені результатами виконаної роботи?

45
Землі нашій поклоніться,

І до сонця потягніться,

В різні боки нахиліться.

Раз – присядьте, два – присядьте,

І за парти тихо сядьте.

4. Дослідження – творче спостереження. Дослідити текст, з’ясувати у ньому числівники за значенням та за складом.

Іван Сірко

Сірко три рази умирав у сімдесятих годах, а всього йому 210 годів. Він як умира було, то й каже: «Оце вам три пузирки з водою. Першим пузирком сприснете - оживу; другим пузирком сприснете - стану дивиться; а третім сприснете - устану і піду у тридцяти годах». Тоді трави такі сильні були; ото і вода зроблена була із таких трав. Так як умре, то його клали у гній і на треті сутки одгрібали та сприскували водою. Як із першого пузирка сприснули - ожив; з другого сприснули - став дивиться, а з третього сприснули - устав і пішов. Ото так до трьох разів він робив. А в послідній раз він як умер, то велів себе спалить і попіл геть пустить, а руку велів одрубать і носить три годи, а потім положити в могилу. Ото та могила і єсть у Капулівці.

5. Хвилинка-веселинка. Гра «Хто уважний?» Почувши числівники, плещіть у долоні.

Вийшли з лісу ведмежата

Заходились жито жати:

Запряглося в жатку троє,

До в’язання стало двоє,

44
47

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.

VІІІ. Домашнє завдання.

1. Вивчити теоретичний матеріал підручника .

2. Створити опорну схему «Я вже знаю» для сторінки міні-підручника.3. Написати твір-мініатюру «Моя улюблена пора року», використовуючи числівники.

46


Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Сілаєва наталія петрівна iconНаталія Земна (Зубицька Н. П.)
Земна Наталія Петрівна: Біобібліогр покаж. / скл. І. Савенко; відп за вип. В. Білоусько. – Козелець, 2012. – 13 с
Сілаєва наталія петрівна iconВолян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна...
Сілаєва наталія петрівна iconІваницька Наталія Анатоліївна, учитель географії Могильська Ольга Петрівна, учитель української мови І літератури Поверхневі та підземні води України. Дніпро колиска життя інтегрований урок
Ярошівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів катеринопільської районної ради черкаської області
Сілаєва наталія петрівна icon27 квітня 1835 р. – у Катеринославі народилася Віра Петрівна Желіховська
Катеринославі народилася Віра Петрівна Желіховська, в дівоцтві Ган, російська дитяча письменниця
Сілаєва наталія петрівна iconНестечук Наталія Миколаївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації Друкується згідно рішення
Тащук Наталія Олександрівна, вчитель біології Пеньківського нвк, Шостак Тетяна Олександрівна, вчитель біології Пашковецького нвк,...
Сілаєва наталія петрівна iconМонолатій Тетяна Петрівна

Сілаєва наталія петрівна iconНіна Петрівна Горик

Сілаєва наталія петрівна iconРадушинська Оксана Петрівна. Біографія

Сілаєва наталія петрівна iconДухневич Лариса Петрівна головний лікар комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня»

Сілаєва наталія петрівна iconНаталія звольськаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка