Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСкачати 492,55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір492,55 Kb.
  1   2

Додаток А


до п.п. 3.1.
(Ф 03.02 – 96)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету)
Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

Психологія особистості

(назва навчальної дисципліни)

для галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

напряму підготовки 6.130102 Соціальна робота

спеціальність «Соціальна робота»

спеціалізація


СМЯ НАУ НМК 12.01.08. – 01 – 2016

КИЇВ

Продовження Додатку А


Система менеджменту якості

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«Психологія особистості»


Шифр

документаСМЯ НАУ НМК

12.01.08. – 01 – 2016


Навчально-методичний комплекс розробили:


професор, доктор педагогічних наук ___________________ Котикова О.М.

підпис П.І.Б.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціальних технологій, протокол № 9 від « 31 » серпня 2016 р.
Завідувач кафедри _____________ О. Котикова

підпис П.І.Б.


Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР ________, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.


Голова НМРР _____________ _____________

підпис П.І.Б.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 1

Додаток Б


до п.п. 4.4

Зміст Навчально-методичного Комплексу

Дисципліна Психологія особистості

(назва дисципліни)

галузь знань 1301 Соціальне забезпечення

(шифр та назва)

напрям 6.130102 «Соціальна робота»

(шифр та назва)

Спеціальність «Соціальна робота»

(шифр та назва)

спеціалізація_____________________________________________________________

(шифр та назва)
Складова комплексу

Позначення
електронного файлу1)

Наявність

друкований
вигляд2)

електронний
вигляд3)

1

Навчальна програма

01_ПО_НП2

Робоча навчальна програма

(денна форма навчання)02_ПО_РНП_С3

Робоча навчальна програма

(заочна форма навчання)03_ПО_РНП_З4

Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)

04_ПО_РСО_З5

Календарно-тематичний план

05_ПО_КТП6

Конспект лекцій/курс лекцій

06_ПО_КЛ7

Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт)

07_ПО_МР_ДЗ (РГР)8

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

08_ПО_МР_КРз9

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)

09_ПО_МР_КР (КП)10

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу

10_ПО_МР_СРС11

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять

11_ПО_МР_ПРЗ12

Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі

12_ПО_Т13

Модульні контрольні роботи4)

13_ПО_МКР_1
14_ПО_МКР_214

Пакет комплексної контрольної роботи

15_ПО_ККР
х

15

Затверджені екзаменаційні білети

16_ПО_ЕБ
х

1) ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)

2) Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри

3) Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі

4) У вигляді переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку, з яких формуватимуться білети для проведення модульної контрольної роботи

Додаток В


до п.п. 3.5.

Зразок

Календарно-тематичний план вивчення дисципліни

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри соціальних технологій

_________________О. М. Котикова

К-сть тижнів«___» ______________ 20__ р.

34


Лекцій

68

Практичних занять


68

Індивідуальна робота
Самостійна робота

164з них:

ДЗ РГР КРКР 30

Всього

300

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра __соціальних технологій_______

(повна назва кафедри)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

напрям (спеціальність) 6.130102 «Соціальна робота»

Курс 2 група 216


з дисципліни "Система служб соціальної роботи"

3-4 семестри 2016-2017 навчальний рік
Дата

Лекції

Кількість годин

Самостійна робота (год.)

Дата

Практичні заняття

Кількість годин

Самостійна робота (год.)68

8268

82

Науково-педагогічний працівник ______________ (О.Котикова)

Додаток Г


до п.п. 3.6
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій


Конспект лекцій

з дисципліни «Психологія особистості»

за напрямом (спеціальністю) 6.130102 «Соціальна робота»

Укладач(і): д.пед.наук Котикова О.М.

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри

соціальних технологій

Протокол № _9__ від «_31»_08__2016 р.

Завідувач кафедри _________ О.Котикова

Продовження Додатку ГМодуль 1

Лекція № 1

Тема лекції: Психологія особистості як наукаПлан лекції

 1. Місце психології особистості у системі наук про особистість

 2. Біологічне та соціальне в структурі особистості

 3. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «суб’єкт діяльності», «особистість»

 4. Персонологія як наука про особистість

 5. Визначення поняття «особистість»

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С.8-28.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 575 с.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С.7-14.

Зміст лекції

Об’єкт, предмет, завдання, методологічні засади та функції психології особистості. Психологія особистості в системі наук. Категоріальний апарат психології особистості. Мета і завдання психології особистості в системі знань про особистість. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «суб’єкт діяльності», «індивідуальність». Багатомірність, багатогранність та неоднозначність як характеристики особистості. Персонологія як наука про особистість. Характеристики особистості в різних класифікаціях.


Лекція № 2

Тема лекції: Розвиток особистості 1. Основні напрями в розвитку особистості

 2. Розуміння поняття «розвиток» різними дослідниками

 3. Підходи до розуміння рушійних сил у розвитку особистості

 4. Погляди вчених на періодизацію в розвитку особистості

 5. Процес соціалізації особистості

 6. Зрілість особистості

Література

 1. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 105-138.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 29-57.


Зміст лекції

Основні напрями в дослідженні розвитку особистості. Розуміння поняття «розвиток» різними дослідниками (А.Маслоу, В.С.Мерлін, Л.С.Виготський, Л.І.Анциферова, К.Обуховський). Підходи до розуміння рушійних сил у розвитку особистості – принцип прагнення до рівноваги (психоаналіз, когнітивна психологія, необігевіоризм) та принцип прагнення до напруження (концепції гуманістичної та екзистенціальної психології). Погляди вчених на періодизацію в розвитку особистості (Г.Олпорт, Р.Кеттелл, К.Роджерс, З.Фройд, Е.Еріксон, Ф.Піаже, Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, Дж.Роттер, А.Бандура).

Процес соціалізації особистості. Зрілість особистості. Процес виховання особистості. Поняття «Я». Самосвідомість особистості

Лекція № 3

Тема лекції: Теорії особистості в зарубіжній психологіїПлан лекції

 1. Підходи до класифікацій теорій особистості за Б.В.Зейгарнік, Р.С.Немовим, О.О.Бодальовим, Л.Хьєллом та Д.Зіглером.

 2. Концепція особистості В.Джемса

 3. Складові елементи особистості за В.Джемсом.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 29-114.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С.58-62.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С.106-109.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 50-51.


Зміст лекції

Підходи до класифікацій теорій особистості за Б.В.Зейгарнік, Р.С.Немовим, О.О.Бодальовим, Л.Хьєллом та Д.Зіглером. Концепція особистості В. Джемса. Внесок В.Джемса у розвиток дослідження самосвідомості, самооцінки та рівня домагань. Розуміння В.Джемсом поняття «свідомість». Основні погляди В.Джемса на теорію особистості. Складові елементи особистості за В.Джемсом. Фізична особистість. Соціальна особистість. Духовна особистість. Внесок В.Джемса в теорію особистості.Лекція 4.

Каталог: bitstream -> NAU -> 23583
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
NAU -> Програма «Психодіагностика»
23583 -> Лекція №1 Тема лекції: Психологія особистості як наука План лекції


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка