Система менеджменту якості робоча навчальна програмаСторінка1/4
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0,64 Mb.
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Інститут заочного та дистанційного навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та виховної роботи Т. Іванова ______________________________

«_____»_______________201_ р.Система менеджменту якості

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАнавчальної дисципліни

«Українська мова»
Для відповідних галузей знань і напрямів підготовки:

Галузь знань: 0201 «Культура» Напрям підготовки: 6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» Напрями підготовки: 6. 020303 «Філологія»

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки» Напрям підготовки: 6. 030102 «Психологія»

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки» Напрями підготовки: 6. 030101 «Соціологія», 030102 «Психологія»

Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6. 030401 «Правознавство»

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування» Напрям підготовки: 6. 030601 «Менеджмент»

Галузь знань: 0401 «Природничі науки» Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» Напрям підготовки: 6.050103 «Програмна інженерія» Галузь знань: 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок» Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»

Галузь знань: 0515 «Видавничо-поліграфічна справа» Напрям підготовки: 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Галузь знань: 0601 «Будівництво та архітектура» Напрям підготовки: 6.060101 «Будівництво»

Галузь знань: 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» Напрям підготовки: 6. 070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»

Галузь знань: 0801 «Геодезія, картографія, землеустрій» Напрям підготовки: 6. 080101 «Геодезія, картографія, землеустрій»

Галузь знань: 1301 «Соціальне забезпечення» Напрям підготовки: 6. 130102 «Соціальна робота»

Галузь знань: 1701 «Інформаційна безпека» Напрям підготовки: 6. 170102 «Системи технічного захисту інформації», 6. 170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»
Курс – 2, 3 Семестр – 4, 5

Лекції – 2 (2, -) Екзамен – 5 семестр

Практичні заняття – 10 (-, 10)

Самостійна робота – 108 (20, 88)

Усього (годин/кредитів ECTS) – 120/4,0

Контрольна робота – 5 семестр


Індекс РБ–12– 6. 020105–1.4 РБ–12–6. 020303/15–1.3 РБ–12–6. 030102/15–1.5

РБ–12–6. 030101/15–1.3 РБ–12–6. 030401/15–1.4 РБ–12–6. 030601/15–1.5

РБ–12–6. 040106/15–1.3 РБ–12–6. 050103/15–1.5 РБ–12–6. 050901/15–1.3

РБ–12–6. 051501/15–1.3 РБ–12–6. 060101/15–1.5 РБ–12–6. 070101/15–1.3

РБ–12–6. 080101/15–1.3 РБ–12–6. 130102/15- 1.3 РБ–12–6. 170102/15–1.4

СМЯ НАУ РНП ННІЗДН 12.01.01-01-2016

Робочу навчальну програму дисципліни «Українська мова» розроблено на основі робочих навчальних планів № РБ–12– 6.020105/15–1.4, №РБ–12–6.020303/15–1.3, №РБ–12–6.030102/15–1.5, №РБ–12–6.030101/15–1.3, №РБ–12–6.030401/15–1.4, №РБ–12–6.030601/15–1.5, №РБ–12–6.040106/15–1.3, №РБ–12–6.050103/15–1.5, №РБ–12–6.030102/15–1.3, №РБ–12–6.050901/15–1.3, №РБ–12–6.051501/15–1.3, №РБ–12–6.060101/15–1.5, №РБ–12–6.070101/15–1.3, №РБ–12–6.080101/15–1.3, №РБ–12–6.130102/15-1.3, №РБ–12–6.170102/15–1.4 підготовки фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» за напрямами: 6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6. 020303 /15 «Філологія», 6. 030102 «Психологія», 6. 030101 «Соціологія», 030102 «Психологія», 6. 030401 «Правознавство», 6. 030601 /15 «Менеджмент», 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», 6.050901 «Радіотехніка», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.060101 «Будівництво», 6. 070101 /15 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6. 080101 /15 «Геодезія, картографія, землеустрій», 6. 130102 / 15 «Соціальна робота», 6. 170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем», уведених у дію починаючи з 2015 н. р., навчальної програми цієї дисципліни, індекс Індекс НNін – Nнапр./15. Nн/п (Nін. – номер інституту, Nнапр. – номер напряму), затвердженої ректором 02.09.2016, робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання, індекс Індекс PNін – Nнапр./15– 1.4 (Nін. – номер інституту, Nнапр. – номер напряму), затвердженої проректором з навчальної та методичної роботи 06.09.2016 та відповідних нормативних документів.

Робочу навчальну програму розробили:

д. філол. н., професор кафедри української мови та культури ________ І. Бурлакова

канд.філол.наук, доцент кафедри української мови та культури ________ А. Сібрук

викл. кафедри української мови та культури________________________Я. Келічава

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри української мови та культури, протокол № ___ від «___» _________ 2016 р.
Завідувач кафедри ____________________________________________ І. Бурлакова

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради ННІЗДН, протокол №___ від «___»_________ 2016 р.


Голова НМРР _______________________________________________________С. Пузік

УЗГОДЖЕНО

Директор ННІЗДН

___________ С. Пузік

«___» __________ 2016 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник
ЗМІСТ

стор.


Вступ ............................................................................................................................................4

1. Зміст навчальної дисципліни ..............................................................................................4

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………………….......4

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студентів (зміст та обсяг)……………………………………………………………4

2. Завдання на контрольну роботу .........................................................................................7

2.1. Контрольна робота…………………………………………………………………............73. Перелік завдань для підготовки до екзамену ………………......................................24

3.1.Перелік питань на екзамен………………………………………………………………..24

4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни……………………………..……... ……25

4.1 Список рекомендованих джерел.........................................................................................255. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь……….……...27

Форми документів Системи менеджменту якості…………………………......................30
ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

(тематичного розділу)Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль № 1 «Структурні та комунікативні аспекти функціонування української мови»

4 семестр

1.

Українська мова як суспільне явище

22

2

-

20
Усього за 4 семестр

22

2

-

20

5 семестр

1.

Нормативність фахового мовлення

18

-

2

16

2.

Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

18

-

2

16

3

Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт

18

-

2

16

4.

Культура писемного ділового мовлення

18

-

2

16

5.

Кадрово-контрактні та довідково-інформаційні документи

18

-

2

16

6.

Контрольна робота

8

-

-

8

7.

Екзамен

-

-

-

-
Усього за 5 семестр

98

-

10

88
Усього за модулем №1

120

2

10

108
Усього за навчальною дисципліною

120

2

10

1081.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студентів (зміст та обсяг)

пор.Назва теми

(тематичного розділу)Обсяг навчальних занять

(год.)

Список рекомендованих джерел


Лекції

Практ.

занят.


СРС
1

2

4

5
6

Модуль № 1 «Структурні та комунікативні аспекти функціонування української мови»

4 семестр

1.

Українська мова як суспільне явище

  • Зміст, обсяг, завдання курсу.

  • Походження української мови.

  • Поняття про літературну мову та її норми.

  • Писемна й усна форми літературної мови.

2

-

2

4

28
4

[1.с. 3-14;

2.с. 3-13;

4.с. 3-30]

Усього за 4 семестр

22

-

20
5 семестр

1.

Нормативність фахового мовлення

  • Слово і його лексичне значення.

  • Критерії добору лексики професійного спілкування.

  • Нормативні аспекти граматичних категорій іменника.

  • Особливості вживання прийменникових конструкцій у фахових текстах.2

1
7

8


[2.с. 16-76;

3.с. 16-63;

5.с. 8-26]


2.

Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

- Загальна характеристика, мовні засоби, стильові різновиди та жанри наукового стилю.

- Структура й особливості наукового тексту.

- Форми опрацювання наукового тексту: планування, тезування, конспектування, анотування, реферування.

- Українська термінологія та термінографія у професійному спілкуванні.
2

1

7


8


[2.с. 92-202;

3.с. 115-135;

5.с. 38-75]


3.

Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт

-Види наукових робіт. Курсова робота. Дипломна робота. Дисертація.

-Загальні вимоги оформлення наукових робіт.

- Структура та вимоги до змісту наукових робіт.

-Оформлення покликань (посилань) і цитувань у тексті роботи.

-Основні правила бібліографічного опису джерел.-

2

1
7

8


[6, с. 534552]

4

Культура писемного ділового мовлення

- Загальне поняття культури мовлення.

- Поняття документа. Класифікація документів.

- Національний стандарт України.

- Вимоги до тексту документа.


-

2

1
7
8

[2.с. 227-245;

3.с. 140-160;

5.с. 103-114]


5.

Кадрово-контрактні та довідково-інформаційні документи

- Загальна характеристика документів з кадрово-контрактних питань. Заява. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

- Призначення і види довідково-інформаційних документів. Довідки. Службові записки. Протокол. Витяг з протоколу. Звіт. Прес-реліз.


-

2

1
7

8


[6, c. 315–370; 3, c. 53–54];


6.

Контрольна робота

-

-

8Екзамен

-

-

-Усього за 5 семестр

-

10

88Усього за модулем №1

2

10

108Усього за навчальною дисципліною

2

10

108


2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
2.1 Контрольна робота

Домашня контрольна робота виконується у 2 семестрі з метою закріплення поглиблених теоретичних знань студента з сучасної української мови. Її завдання – спрямувати виробленню та удосконаленню у студентів умінь і навичок самостійно користуватися навчальною та довідковою літературою, оперувати основними лінгвістичними термінами, також виконувати лінгвістичний аналіз слів, а також синтаксичний аналіз речень, завданням підпорядковані запропоновані варіанти ДКР, кожен із яких розрахований тільки на одного студента.

ДКР складається з теоретичної (завдання №1, 2) та практичної частини (завдання №3, яке складається з п’яти завдань). Обсяг домашньої контрольної роботи - 15 сторінок машинописного тексту при друкуванні через 1,5 інтервала до тридцяти рядків на сторінку.

Варіант обирають за сумою двох останніх цифр номера залікової книжки.


Варіанти контрольних робіт

ВАРІАНТ 1

1. Мова і мовлення. Основні функції мови.

2. Функціонування займенників у професійному мовленні.

3. Практичне завдання

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Більше половини літературної спадщини Т.Г.Шевченка складають його прозові твори-повісті і щоденник. Всі вони написані на засланні-в далекому Новопетровському укріпленні, на березі Каспійського моря. Перше видання повістей здійснено тільки в 1939 році. Збереглися до наших днів 9 повістей «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музикант», «Нещасний», «Капитанша», «Близнюки», «Художник». «Прогулянка з задоволенням і не без моралі». Є відомості і про десяту повісті «Повість про безрідним Петрусеві». Його повісті допомагають ближче і краще дізнатися особистість великого поета, його біографію, середу і епоху. Наймичка. Ця повість - один з перших прозових дослідів Т.Шевченка- написана в Новопетровському укріпленні орієнтовно в 1853 році. Повість написана на сюжет однойменної поеми «Наймичка», створеної в листопаді 1845года. На Україну в Переяслове [http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/proza-u-tvorchosti-tgshevchenko.html]

3.2. Перепишіть речення, вибравши з дужок правильний варіант слова.

1. В акціонерному товаристві посада голови (виборна, виборча). 2. Злочин було скоєно у стані (ефекту, афекту). 3. Студенти нашої групи охоче виконували (громадянські, громадські) доручення. 4. Мій товариш працює в страховій (компанії, кампанії). 5. Ця земельна (дільниця, ділянка) передана у власність громадянам. 6. Ми повинні дотримуватися не лише правил, але й знати (виключення, винятки) з них. 7. Після перемоги над фашистськими загарбниками цю людину (ославлювали, уславлювали) всі селяни. 8. Для проведення перевірки було створено (авторитарну, авторитетну) комісію. 9. У столиці України дуже багато (пам'ятників, пам'яток) архітектури. 10. Рятувальниками було запропоновано (виключити, вимкнути) двигун.3.3. Запишіть подані слова та сполучення слів у кличному відмінку однини.

Віталій Іванович, Наталія Олександрівна, пані Юлія, друг Ігор, пан перекладач, козак Ярема, професор Грищенко, Павло Микитович, пан полковник, депутат Нестір Іванович, асистент Олена Вікторівна, студент Ілля, панна Інна, Софія, Соня, Тетяна, Таня, Олександр, Сашко, Михайло, Мишко.3.4. Правильно оформіть список використаної літератури:

1) Д’яков А. С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. у книзі «Основи термінотворення. Семантичні та соціолінґвістичні аспекти», К, «КМ Academia», 2000, 216 С.

2) Гладкий М. Лексика наших газет, Червона преса, №6, 1927, с. 20-24.

3) Культура української мови, Довідник, за ред. В. М. Русанівського, К, «Либідь», 1990, 302 с.

4) Кияк Т.Р. Прагматичні аспекти стандартизації української термінології, Мовознавство, 1993, №1, с.35-36.

5) Коломієць Л.І. Мова українських грамот ХІУст. (деякі особливості), Дис. … канд. філол. наук, Х, 1953, 343 С.

6) Карачун В.Я.Орфографічний словник наукових і.технічних термінів, К,Криниця,1999,524 С


Каталог: bitstream -> NAU -> 24842
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
24842 -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
NAU -> Програма «Психодіагностика»
24842 -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Система менеджменту якості робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Система менеджменту якості робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Система менеджменту якості робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Система менеджменту якості робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Система менеджменту якості робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Система менеджменту якості робоча навчальна програма iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка