Служби україниСторінка1/5
Дата конвертації16.05.2017
Розмір0,75 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПРОКОПЕНКО ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА

УДК 336:332.72


ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наукІрпінь 2015

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті державної податкової служби України.
Науковий консультант доктор економічних наук, професор

Онишко Світлана Василівна,

Національний університет державної податкової служби України,

професор кафедри фінансових ринків.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Говорушко Тамара Андріївна,

Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри фінансів;
доктор економічних наук, професор,

Диба Михайло Іванович,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана” Міністерства освіти і науки України,

декан кредитно-економічного факультету;


доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,Луніна Інна Олександрівна,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,

завідувач відділу державних фінансів.
Захист відбудеться “20” лютого 2015 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.

Автореферат розісланий “19” січня 2015 року.

В.о. ученого секретаря

спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01

д.е.н., професор С. П. Ріппа

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У пошуках шляхів досягнення суспільного добробуту в контексті ринкової парадигми особливе місце посідає ринок нерухомості, існування якого зумовлене потребами людини, з одного боку, та інтересами суб’єктів економіки – з іншого. Водночас, прогалини в інституційному базисі і фінансово-кредитній інфраструктурі призвели до недієвості вітчизняного ринку нерухомості.

Доступність фінансово-кредитних інструментів є одним з основних факторів, що визначають попит і пропозицію на ринку нерухомості. У сегменті ринку споживчої нерухомості це зумовлено її високою вартістю, що спричиняє необхідність пошуку населенням додаткових коштів для придбання житла. У сегментах дохідної та виробничої нерухомості це також викликано її високою вартістю, поєднаною із низькою ліквідністю цього виду товару; у зв’язку з чим, з точки зору бізнесу, великі обсяги коштів виявляються “замороженими” у формі нерухомості. Фінансово-кредитні інструменти при їх ефективному використанні здатні, з одного боку, перетворити частину потенційного попиту у платоспроможний, а з іншого – активізувати пропозицію шляхом фінансування нового будівництва. Разом з тим, ці фактори зумовлюють й більшу, порівняно з іншими ринками, залежність ринку нерухомості від фінансового сектору. Цим пояснюється необхідність більш глибокого дослідження доцільності та меж застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Значущі здобутки вітчизняної науки в сфері фінансового забезпечення економічного розвитку представлені у працях В. Геєця, Т. Говорушко, А. Даниленка, М. Диби, В. Зимовця, М. Крупки, Л. Лазебник, І. Луніної, Т. Майорової, С. Онишко, В. Опаріна, Л. Примостки, В. Федосова та інших. Окремим проблемним питанням кредитування на ринках нерухомості присвячені праці провідних науковців і практиків фінансової галузі: О. Барановського, В. Блідченка, О. Вовчак, Н. Внукової, О. Євтуха, В. Корнєєва, В. Кравченка, С. Крючка, В. Лагутіна, К. Паливоди, В. Поляченка, М. Савлука, В. Савича, О. Табали, М. Юхно. Серед вітчизняних науковців, що досліджували проблеми функціонування ринку нерухомості виділяються праці О. Амосова, А. Асаула, І. Геллера, О. Гриценко. Серед зарубіжних науковців вказані проблеми досліджували Л. Бєлих, І. Балабанов, С. Максимов, Г. Марковіц, Р. Мертон, Н. Ордуей, С. Стернік, І. Рахман, Дж. Стиглиц, Дж. Тобін, Ф. Фобоцці, Дж. Фрідман, Г. Харрісон та багато інших.

Разом з тим, узагальнення досягнень економічної думки засвідчує, що питання застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості, визначення їх достатності та необхідності відповідно до потреб ринку, убезпечення від супутніх ризиків економічних агентів ринку нерухомості та спекуляцій з фінансово-кредитними ресурсами продовжують залишатися недостатньо опрацьованими. Зберігається фрагментарність напрямів досліджень щодо фінансового і кредитного забезпечення ринку нерухомості. Малодослідженим напрямом є оцінка впливу фінансово-кредитних інструментів на сегменти ринку нерухомості для здійснення оперативних та перспективних розрахунків з метою виявлення тенденцій динаміки, що знаходяться у тісному взаємозв’язку з тенденціями економічного життя суспільства.

Залишається відкритим питання постійного залучення міжнародного досвіду щодо розвитку ринку нерухомості за допомогою фінансово-кредитних інструментів з метою імплементації його у вітчизняну практику, особливо в частині заходів регулювання (саморегулювання) у кризові та пост-кризові періоди його розвитку.

Очевидно, що ефективність функціонування ринку нерухомості можлива за рахунок виходу не лише з фінансових обмежень, але й з інституційних, в яких опинилася національна економіка. Проте й дотепер ці питання досліджені недостатньо, особливо щодо їх науково-методологічного і практичного забезпечення, внаслідок чого має місце неадекватність наявних рекомендацій. В цілому потреба у формуванні цілісного уявлення про фінансово-кредитне забезпечення розвитку ринку нерухомості постійно зростає як з теоретичних, так і практичних міркувань. Це зумовило актуальність теми дисертації, визначило її мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась з врахуванням пріоритетних напрямів національних програм, серед яких: Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр., Стратегія розвитку фінансового ринку України до 2015 року, Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”, а також у межах планових науково-дослідних робіт Національного університету державної податкової служби України, зокрема, тем:

– “Сучасна методологія та практика оподаткування в умовах формування конкурентоспроможної податкової політики України”, що проводилася на замовлення Державної податкової служби України за КПКВ 3507020 “Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби” (ДР № 0110U001261), у межах якої автором запропоновані теоретико-методологічні підходи та рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи оподаткування нерухомості фізичних і юридичних осіб в Україні;

– “Фінансовий механізм структурної перебудови економіки” (ДР № 0111U008868), де автором виявлено вплив використання іпотечних інструментів на структурну перебудову вітчизняної економіки

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад та науково-практичних рекомендацій щодо використання фінансово-кредитних інструментів для активізації розвитку ринку нерухомості.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

– визначити та поглибити понятійно-категоріальний апарат у сфері дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості;

– розкрити сучасні методологічні підходи до дослідження розвитку ринку нерухомості як основи виявлення впливу фінансово-кредитних інструментів на цей ринок;

– дослідити інституційну структуру й інфраструктуру ринку нерухомості, що зумовлює відмінності у використанні фінансово-кредитних інструментів;

– узагальнити теоретико-методологічні положення щодо ролі і призначення фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості та розробити методичні підходи до оцінювання їх впливу за секторальною структурою фінансової системи та сегментами ринку нерухомості;

– оцінити практику застосування приватизаційних інструментів і з’ясувати їх вплив на формування вітчизняного ринку нерухомості;

– виявити особливості застосування монетарних і муніципальних інструментів на вітчизняному ринку нерухомості та їх вплив на його динаміку;

– здійснити оцінку фінансово-кредитних програм для розвитку ринку нерухомості;

– визначити вплив податкових інструментів на розвиток ринку нерухомості та обґрунтувати принципові засади і практичні рекомендації щодо їх вдосконалення;

– проаналізувати стан використання іпотечних інструментів на ринку нерухомості, оцінити їх вплив на динаміку ринку нерухомості та запропонувати заходи щодо їх використання і регулювання;

– виявити роль та дієвість спеціалізованих інститутів-організацій на ринку нерухомості та розробити заходи щодо покрашення їх функціонування;

– проаналізувати міжнародний досвід використання фінансово-кредитних інструментів на ринках нерухомості окремих країн для виявлення можливостей його запозичення у національних умовах;

– розробити практичні рекомендації по вдосконаленню використання фінансово-кредитних інструментів на вітчизняному ринку нерухомості з метою активізації його дієвості.Об’єктом дослідження є система фінансово-кредитних відносин між економічними агентами на ринку нерухомості.

Предметом дослідження є вплив фінансово-кредитних інструментів на активізацію розвитку ринку нерухомості в Україні.

Методи дослідження. В процесі наукового дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: наукової абстракції, морфологічного аналізу, синтезу, логічного узагальнення (при уточненні базових категорій, теоретичному обґрунтуванні дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості); індукції і дедукції (при дослідженні тенденцій розвитку вітчизняного ринку нерухомості); методи економічного аналізу, синтезу, групування, вибіркового обстеження, економіко-математичного моделювання (при оцінюванні впливу фінансово-кредитних інструментів на ринок нерухомості, прогнозуванні трендів розвитку ринку нерухомості); метод статистичних порівнянь застосовано для оцінки впливу фінансово-кредитних інструментів на ринки нерухомості у країнах з різним рівнем економічного розвитку. З’ясування об'єктивних засад інституціоналізації ринку нерухомості ґрунтувалося на застосуванні структурно-функціонального аналізу, а також на концептуальних засадах неокласичної та неоінституціональної теорій.

Інформаційна база дослідження сформована на основі фінансової інформації та звітів Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної спеціалізованої фінансової установи “ Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Державної іпотечної установи, Державного агентства з земельних ресурсів, матеріалів Організації економічного співробітництва та розвитку, Євростату, центральних банків країн Європи, США, Азії, Європейської Іпотечної Федерації; наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів та юристів, практиків та вчених, інформації, що поширюється через мережу інтернет та засоби масової інформації.

Наукова новизна одержаних результатів, полягає у наступному:

вперше:

– обґрунтовано методологічні підходи до системного використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості та їх адаптації до сучасних тенденцій розвитку ринку. Ключовий концепт таких підходів лежить у площині класифікації фінансово-кредитних інструментів за наступними ознаками: 1) сектор фінансової системи (загальнодержавного регулювання, муніципальних фінансів, фінансовий ринок); 2) функціональне призначення нерухомості (споживча, виробнича, дохідна, спеціального призначення); 3) сфера відносин на ринку нерухомості (розвиток/створення, управління/експлуатація, обіг прав на нерухомість, державного регулювання відносин на ринку нерухомості); 4) фаза циклічності ринку нерухомості (спад, депресія, розвиток, пік зростання); 5) динаміка ринку нерухомості (функціонування, розвиток, стримування розвитку). Це дозволить досягти несуперечливого упорядкування фінансово-кредитних інструментів, враховуючи закономірності їх взаємовпливу та взаємозв’язку із ринком нерухомості в логічну структуру регулювання відносин на даному ринку та отримання ефекту від їх комбінування;

– розроблено науково-методичні підходи до оцінки впливу фінансово-кредитних інструментів на результативний показник функціонування ринку нерухомості (кількість транзакцій на ринку). Проведені розрахунки та отримані результати кількісно-якісного оцінювання формують основу для оперативного та перспективного реагування на зміни в тенденціях ринку нерухомості в цілому та за кожним його сегментом для прийняття адекватних управлінських рішень щодо напрямів розвитку цього ринку;

– на основі трактування ринку нерухомості як інституційного утворення обґрунтовано методологічні засади його організаційно-регулятивного вдосконалення. Запропоновано створення нових інститутів: 1) Єдиного реєстраційного центру нерухомості (ЄРЦН), за рахунок реорганізації існуючих ДП “Центр державного земельного кадастру”, ДП “Інформаційний центр” та Державної реєстраційної служби України, функції яких обмежуються правовим і фізичним виміром нерухомості, з розширенням його функціональності функціями економічної оцінки та соціального виміру; 2) Національної установи розвитку ринку нерухомості (НУРРН) на основі реорганізації Державної іпотечної установи (ДІУ) та Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Фонд) з поєднанням їх напрямів роботи і доповнення новим   розвиток земельного сегмента ринку нерухомості; 3) єдиного наглядового органу за іпотечною діяльністю, поклавши ці функції на НБУ, для упорядкування діяльності іпотечних кредиторів і емітентів іпотечних цінних паперів для підвищення ліквідності іпотечних цінних паперів. Функціонування новостворених інститутів сприятиме досягненню визначених цілей щодо активізації розвитку ринку нерухомості, зокрема за рахунок адекватного використання фінансово-кредитних інструментів;

– обґрунтовано доцільність та методологічні основи створення системи контролінгу при формуванні організаційної структури Національної установи розвитку ринку нерухомості для здійснення ефективного і регулярного моніторингу за реалізацією фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості і за використанням на ньому іпотечних інструментів. Це сформує наукове підґрунтя для корегування інформаційного забезпечення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень щодо ефективного запровадження і результативного застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості;

удосконалено:

– визначення понять: 1) “ринок нерухомості” – як багатовимірної системи відносин, що виникають між економічними агентами ринку з приводу відшкодовуваного суспільного перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість у межах яких формується попит, пропозиція та ціна таких правомочностей з метою отримання благ та вигод від нерухомості у сферах розвитку/створення нерухомості, управління/експлуатації, обігу прав на нерухомість, державного регулювання відносин на ринку нерухомості; 2) “фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості” – як системи форм і методів (знарядь) управління фінансовими потоками (ресурсами) держави, муніципалітетів, фінансового ринку для активізації діяльності економічних агентів на ринку нерухомості та мінімізації їх ризиків і витрат. На відміну від існуючих визначень це сприятиме адекватному відображенню специфіки впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості;

– підходи до оподаткування нерухомості, які ґрунтуються на: 1) розширенні об’єктів оподаткування (всі види нерухомості); 2) зміні бази оподаткування (ринкова вартість об’єктів нерухомості); 3) диференціації податкових ставок і пільг з урахуванням категорій власників нерухомості та об’єктів нерухомості. Це сприятиме активізації розвитку ринку нерухомості, ефективності використання об’єктів нерухомості, мінімізації спекулятивних дій на ринку нерухомості і як результат – зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів різних рівнів;

набули подальшого розвитку:

– напрями вдосконалення іпотечних інструментів вітчизняного ринку нерухомості, що передбачають: 1) дотримання галузевої спеціалізації емітентів іпотечних інструментів, уточнення їх статусу та функцій; 2) застування єдиної методики формування маси іпотечного покриття. Це забезпечить інституційну прозорість іпотечних відносин та дозволить активізувати діяльність економічних агентів на ринку нерухомості;

– підходи до розкриття сутності категорії нерухомості через: 1) її прояв у чотирьох площинах: соціальній, економічній, правовій, фізичній; 2) розмежування за походженням (природна і штучна); 3) відмінності у функціональному призначенні (споживча, виробнича, дохідна, спеціального призначення), єдність яких стала основою обґрунтування авторського підходу до визначення нерухомості як особливого об’єкта суспільних відносин, що включає до свого складу земельну і створену нерухомість, систему прав на неї, а також виступає як капітал/фінансовий актив чи дохід минулих/майбутніх періодів. Запропонований підхід розширює понятійний апарат за рахунок введення у науковий обіг понять: “земельна нерухомість” і “створена нерухомість”, дозволяє поглибити знання про сутнісні характеристики нерухомості, підкреслити її багатовимірність та просторовість, що спричиняють неоднорідність ринку нерухомості та породжують відмінності у використанні фінансово-кредитних інструментів;

– обґрунтування доцільності і необхідності розвитку локальних ринків нерухомості в Україні, зокрема, через удосконалення використання муніципальних цінних паперів шляхом: по-перше, забезпечення самостійності муніципалітетів, повноти їх повноважень у сфері розпорядження фінансовими ресурсами, а також реальної платоспроможності для надійності і дохідності цінних паперів, по-друге, створення умов для формування фінансових посередників, які спеціалізуються на оформленні емісії, первинному та вторинному розміщенні цінних паперів, по-третє, підвищенні зацікавленості інвесторів внаслідок звільнення доходу, отриманого їх власником, від оподаткування. Це сприятиме реалізації державної політики соціально-економічного розвитку регіонів та реальній децентралізації, як відповідь на сучасні виклики;

– розробка методики оцінки житлової нерухомості та нерухомості, що приносить дохід, для цілей оподаткування, що базується на визначенні ринкової вартості об’єкта нерухомості. Запропонована методика передбачає періодичне оновлення базових показників на основі даних ринку, що дасть можливість відображати поточну кон’юнктуру ринку, приводячи у відповідність з ринковими цінами навіть ті об’єкти нерухомості, які на момент оподаткування довгий час не були предметом ринкових угод, беручи за основу ціни на аналогічні об’єкти у відповідний проміжок часу;

– систематизація іпотечних інструментів на основі доповнення її класифікаційною ознакою застосування на: інструменти придбання нерухомості, інструменти створення нерухомості, інструменти рефінансування, що сприятиме адекватній оцінці динаміки використання та формуванню їх джерельної бази.Практичне значення одержаних результатів. Окремі висновки та пропозиції, отримані автором в ході дослідження, знайшли своє використання в діяльності:

– Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної ради України, стосовно необхідності створення єдиного реєстру нерухомості (довідка № 1487-575/12-06 від 12.06.12 р.);

– Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної ради України, запропоновані підходи щодо визначення ринкової ціни житлової нерухомості та нерухомості, що приносить дохід для цілей розрахунку податкових зобов’язань платників податку на нерухомість (довідка №1548-226/13-01 від 19.06.2013 р.);

– Департаменту економічного розвитку та регуляторної політики Секретаріату Кабінету міністрів України щодо удосконалення методики оцінки нерухомості для цілей оподаткування (довідка №83/18-14 від 01.12.2014 р.);

– Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України щодо розвитку місцевих ринків нерухомості в Україні шляхом удосконалення використання муніципальних цінних паперів (довідка №31-14030-10-6/25775 від 07.10.2014 р.);

– Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо удосконалення практики використання іпотечних інструментів на ринку нерухомості (довідка № 7658/03 від 26.09.2014 р.);

– Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” щодо формування системи контролінгу за ефективністю і результативністю реалізації державних програм у сфері нерухомості (довідка № 580/01.А від 01.04.2014 р.);

– Департаменту земельних відносин Харківської міської ради щодо вдосконалення системи оподаткування нерухомості в частині визначення об’єкта оподаткування, бази оподаткування, податкових ставок, податкових пільг (довідка № 2036/0/225-14 від 24.02.2014 р.).

– Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради по вдосконаленню порядку стягнення плати за землю (довідка № 4-21/1-76 від 18.02.2014).

Крім того, окремі результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Харківського національного університету внутрішніх справ при викладанні дисциплін “Ринок фінансових послуг”, “Фінансове посередництво”, “Економічна теорія” (довідка від 21.05.2012 р.) та Національного університету державної податкової служби України – при викладанні дисциплін “Ринок фінансових послуг”, “Іпотечне кредитування” (довідка № 1966/01-12 від 03.07.2012 р.).Особистий внесок здобувача. Наукові положення і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких: “Фінансове забезпечення економічного розвитку держави в умовах інтеграційних процесів” (м. Ірпінь, 2007); “Фінансові механізми сталого економічного розвитку” (м. Харків, 2007); “Современные аспекты финансового управления экономическими процесами” (Севастополь, 2007); “Розвиток фінансово-правового забезпечення сучасної економіки” (Донецьк, 2007); “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (Черкаси, 2007); “Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки” (Тернопіль, 2007); “Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва” (Ірпінь, 2008); “Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення” (Харків, 2008); “Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік” (Ірпінь, 2009); “Financial and Monetary Stability in Emerging Countries” (Bucharest, (Romania), 2010); “Theory and practice of Financial Transformation in the Conditions of Interdependence Strengthening of National Economics” (Cologne (Germany), 2010); “Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку” (Ірпінь, 2011); “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (Чернігів, 2011); “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” (Ірпінь, 2011); “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів”(Ірпінь, 2012); “Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави” (Львів, 2013); “Проблеми цивільного права та процесу”(Харків, 2013); “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (Чернігів, 2013), “Економіка і фінанси: теорія і практика” (Луганськ-Феодосія, 2013); “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” (Ірпінь, 2013); “Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення” (Харків, 2013); Економічний розвиток: теорія, методологія, управління” (Будапешт-Валенсія-Київ, 2014).

Каталог: jspui -> bitstream
bitstream -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
bitstream -> ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
bitstream -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
bitstream -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
bitstream -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Служби україни iconМіністерство юстиції україни головне територіальне управління юстиції у дніпропетровській області
Заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби начальник Управління державної...
Служби україни iconРішення №910 від 29 жовтня 2013 року
Про звернення до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України щодо руйнування меморіальної...
Служби україни iconІнформаційний довідник Громадських рад при регіональних органах Державної податкової служби України
Жіліна Алла Герасимівна, голова територіального відділення „Спілки аудиторів України” в ар крим
Служби україни iconЧому – років військової служби за контрактом краще – 12 місяців строкової військової служби?
Для тисяч свідомих представників молоді наступним етапом їхньої біографії стає строкова військова служба – адже її проходження є...
Служби україни iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України

Служби україни iconПро затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України
Про військовий обов'язок І військову службу", Указу Президента України від 10 грудня 2008 року n 1153 "Про Положення про проходження...
Служби україни iconГоловне територіальне управління юстиції у дніпропетровській області
Заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби начальник Управління державної...
Служби україни iconМіністерство юстиції україни академія державної пенітенціарної служби кафедра тактико-спеціальної підготовки «актуальні проблеми запобігання злочинам»
Підготувала: д ю н., професор кафедри тактико-спеціальної підготовки, заслужений юрист України
Служби україни iconПоложення про громадські заохочувальні відзнаки Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок нагородження громадськими заохочувальними відзнаками Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби...
Служби україни icon“1944/1958”: 29. 73 Ббк 63. (4 Укр) Cергій Гордійчук український національно-визвольний рух на закарпатті
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка