Соціально-історичні наукиСкачати 92,79 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір92,79 Kb.


Додаток 12
Секція “Соціально-історичні науки”.

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.


АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за результатами науково-дослідної роботи теми,

яку виконували в межах робочого часу викладачі
1. Тема НДР: “Середньовічна Європа, Візантія, Русь: політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)”.

2. Керівник НДР: Войтович Леонтій Вікторович, доктор історичних наук, професор.

3. Номер державної реєстрації НДР: 0115U003720.

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Львівський національний університет імені Івана Франка.

5. Терміни виконання: початок: 01.01.2015 р., закінчення: 31.12.2017 р.

6. Анотація: Дослідження теми викладачами кафедри відбувалося в таких головних напрямах: місце Галицької та Галицько-Волинської держав у політичному житті Європи (ХІ – початок XІV ст.) (проф. Войтович Л. В.); діяльність грецьких осередків на території Центрально-Східної Європи у XІV ст. (доц. Лильо І. М.); сучасна історіографія військової справи в Західній Європі доби середньовіччя (доц. Овсінський Ю. В.); українська історіографія історії Візантії, українська візантиністика (доц. Файда О. В.); Європа та держави середньовічного Сходу: аспекти політичних та економічних взаємин; ментальність середньовічного соціуму (доц. Козловський С. О.); латиномовні джерела до історії Галицько-Волинської держави (доц. Паршин І. Л.). Опубліковано 1 збірник наукових праць, 1 статтю у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 6 статей в інших зарубіжних виданнях, 16 статей у вітчизняних фахових виданнях, 11 статей в інших вітчизняних виданнях, 2 інші наукові видання, 3 тези доповідей на міжнародних конференціях, 2 тези доповідей на вітчизняних конференціях.

7Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).

Збірники наукових праць

 1. Записки Львівського медієвістичного клубу / редкол.: Юрій Овсінський (голова), Сергій Козловський та ін. – Львів, 2016. – 125 с. (7,8 друк. арк.).

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Wojtowycz L. Lew Daniłowicz i walka o tron krakowski w ostatniej ćwierci XIII wieku / L. Wojtowycz // Średnіowiecze Polskie i Powszechne. – Katowice, 2016. – T. VIII. – S. 58–94 (Copernicus, відомості про включення видання до міжнародних наукометричних баз даних: http://impactfactor.pl/czasopisma/24219-sredniowiecze-polskie-i-powszechne) (1,6 друк. арк.).

Статті в інших зарубіжних виданнях:

 1. Козловский С. Львовский период научно-педагогической деятельности профессора Карлманна Тангля (1799–1866) / Сергей Козловский // Медиевистика: новые имена : мат. І межрегионал. науч.-практ. конф. – Тюмень : ИД “Титул”, 2014 – С. 44–49 (0,5 друк. арк.).

 2. Козловский С. Образ крестьянина в ментальных представлениях общества средневекового Запада (на материалах рыцарской и городской литературы кон. ХІ–ХІІІ вв.) / Сергей Козловский // Европа в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология : мат. Всеросс. с междунар. участием науч. конф. молодых ученых. Ижевск, 2–3 декабря 2014 г. – Ижевск : АНО “Ижевский институт компьютерных исследований”, 2014. – С. 128–133 (0,5 друк. арк.).

 3. Козловский С. Ярослав Мудрый и его эпоха в исследованиях ученых Львовского университета (вторая половина XIX – начало XX вв.). / Сергей Козловский // Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : сб. мат. V Междунар. науч.-практ. конф. Ярославль, 27–28 февраля 2014 г. – Ярославль : ИПК “Индиго”, 2014. – С. 37–43 (0,5 друк. арк.).

 4. Kashchuk O. Aktywność cesarza w kontekście sporów chrystologicznych w Bizancjum w VII wieku / Oleksandr Kashchuk // Vox Patrum. – Lublin, 2016. – Т. 66. – Zesz. 36. – S. 411–428 (1,5 друк. арк.).

 5. Kashchuk O. Człowiek jako dynamiczna jednostka duchowo-cielesna w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy / Oleksandr Kashchuk // Vox Patrum. – Lublin, 2015. – Т. 64. – Zesz. 35. – S. 205–230 (2,0 друк. арк.).

 6. Lylo I. Grecy we Lwowie: zapomniani obywatele / Ihor Lylo // Orientalia Christiana Cracoviensia. – 2012. – № 4. – S. 49–58 (1,0 друк. арк.).

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Войтович Л. “Подвійна” коронація Данила Романовича: загадка легенди чи реальний факт / Леонтій Войтович // Княжа доба: Історія і культура.– Львів, 2015. – Вип. 9 : Король Данило Романович. – С. 133–142 (0,5 друк. арк.).

 2. Войтович Л. Кордони Галицько-Волинської держави: продовження дискусії / Леонтій Войтович // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 43–104 (2,8 друк. арк.).

 3. Войтович Л. Король Данило Романович: спроби фальсифікації портрету / Леонтій Войтович // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2016. – Вип. 11. – С. 13–32 (1,0 друк. арк.).

 4. Войтович Л. Лендзяни: нові варіації на старі мотиви / Леонтій Войтович // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. –Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 126–137 (0,5 друк. арк.).

 5. Войтович Л. Невикористані інформаційні можливості джерел для дослідження генеалогії Рюриковичів (на прикладі біографії Лева Даниловича) / Леонтій Войтович // Генеалогія. – К., 2016. – Вип. 2. – С. 7–18 (0,5 друк. арк.).

 6. Войтович Л. Путивльські Ольговичі на київському престолі / Леонтій Войтович // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 6–15 (0,5 друк. арк.).

 7. Войтович Л. Ще раз про загадку загибелі князя Романа Мстиславича / Леонтій Войтович // Княжа доба: Історія і культура.– Львів, 2015. – Вип. 9 : Король Данило Романович. – С. 9–22 (0,5 друк. арк.).

 8. Кащук О. Благо страждання у вченні Григорія Великого (Двоєслова) / Олександр Кащук // Метрон. Журнал з Еклезіології і Церковного Права. – 2015. – № 12. – С. 141–157 (1,3 друк. арк.).

 9. Кащук О. Дії пронікейських мирян IV століття як захист власної релігійної ідентичності / Олександр Кащук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Cерія “Релігієзнавство”. – Острог, 2016. – Вип. 1. – С. 35–43 (1,0 друк. арк.).

 10. Козловський С. Сеппуку у японській середньовічній традиції періоду Намбоку–тьо (1336–1392 рр.) / Сергій Козловський // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2015. – Вип. 50. – С. 260–265 (0,5 друк. арк.).

 11. Козловський С. Система шкіл та державних екзаменів у середньовічному Китаї епохи династії Тан / Сергій Козловський // Китаєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. – К., 2015. – № 1. – С. 225–232 (0,5 друк. арк.).

 12. Паршин І. “Острозький епізод” Констанцького собору (1414–1418) / Ілля Паршин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 9–13 (0,5 друк. арк.).

 13. Паршин І. Голод та епідемії у Галицько-Волинській державі: нотатки на полях політичної історії Русі / Ілля Паршин // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 130–141 (0,7 друк. арк.).

 14. Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації / Ілля Паршин // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20–28 (0,6 друк. арк.).

 15. Паршин І. Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV / Ілля Паршин // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2015. – Вип. 9 : Король Данило Романович. 1264–2014. – С. 23–34 (0,6 друк. арк.).

 16. Файда О. [Рец.:] Славістична збірка. Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ, 2015 / Олег Файда, Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 195–200 (0,5 друк. арк.).

Статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Войтович Л. Київська гілка Путивльської династії / Леонтій Войтович // Путивльський краєзнавчий збірник. – Суми, 2015. – Вип. 8. – С. 29–46 (0,7 друк. арк.).

 2. Войтович Л. Князь Володимир Святославич (До 1000-ліття успіння) / Леонтій Войтович // Вісник НТШ. – Львів, 2015. – Ч. 53–54. – С. 30–34 (0,3 друк. арк.).

 3. Войтович Л. Князь Ярополк-Гавриїл-Петро Ізяславич: загадковий король Русі / Леонтій Войтович // Пліснеські бесіди. – Броди, 2016. – Вип. 1. – С. 28–34 (0,6 друк. арк.).

 4. Войтович Л. Угорські вектори перших князів Галицької землі / Леонтій Войтович // Галич і Галицька земля: досвід і проблеми збереження історико-архітектурної спадщини середньовічних міст в Україні та Європі. – Галич, 2016. – С. 3–17 (0,6 друк. арк.).

 5. Войтович Л. Чорна металургія у Галицькій землі у ІХ–ХІV століттях / Леонтій Войтович // Наукові студії: Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Інститут археології Жешівського університету. – Винники ; Жешів ; Львів, 2015. – Вип. 8 : Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. – С. 298–310 (0,7 друк. арк.).

 6. Войтович Л. Як харчувалася галицька еліта в ХІ–ХІV століттях / Леонтій Войтович // Лильо І. Львівська кухня. – Харків, 2015. – С. 204–214 (0,3 друк. арк.).

 7. Козловський С. Гендерні відносини у традиційній китайській сім’ї чиновника епохи династії Тан (618–907 рр.) / Сергій Козловський // IX наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”. 中華文明傳統與現代”. – К. : Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – [Електронний ресурс] http://sinologist.com.ua/ukr/ukr_conf_2015.html (0,2 друк. арк.).

 8. Козловський С. Система шкіл та державних екзаменів у середньовічному Китаї епохи династії Тан / Сергій Козловський // VII наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 中華文明傳統與現代”. – К. : Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – [Електронний ресурс]. – http://sinologist.com.ua/ukr/conf/2014/Козловський.pdf (0,2 друк. арк.).

 9. Козловський С. Сучасна американська медієвістика: академічна історія, наукові школи та напрямки досліджень історії Середньовіччя / Сергій Козловський // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. – Львів, 2015. – Ч. 2 : Зб. мат. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15.05.2015). – C. 542–546. (0,5 друк. арк.).

 10. Овсінський Ю. Архів Жевуських як джерело для вивчення магнатського господарства на Поділлі у XVIII ст. / Юрій Овсінський // Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності. – Львів, 2015. – С. 104–108 (0,5 друк. арк.).

 11. Файда О. Маркери “візантинізму” в українському культурному просторі (інтерпретації Тараса Шевченка та Івана Огієнка) / Олег Файда // “Візантійщина”: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / за ред. А. Домановського та О. Файди. – Харків : Майдан, 2016. – С. 131–137 (0,6 друк. арк.).

  Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):

 1. Леонтій Войтович. Публікації 1975–2016 років / [автор і упорядник І. Паршин]. – Львів, 2016. – 105 с. (2,5 друк. арк.).

 2. Parshyn I. Rus’ and Raška in the West European Sources of the XIV–XV Centuries: the Problems of Identification (переклад наукової статті для сайту фахового видання “Проблеми слов’янознавства”) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.lnu.edu.ua/slavistyka/n64/02_Parshyn_eng.pdf (0,4 друк. арк.).

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Войтович Л. Загадка галицького боярства / Леонтій Войтович // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів; Урич, 7–8 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 58–59 (0,1 друк. арк.).

 2. Козловский С. Медиевистика в научно-педагогической деятельности профессора Карлманна Тангля (1799–1866) / Сергей Козловский // Тезисы ІХ Всероссийской научной конференции “Чтения памяти профессора В. М. Семенова”. – Москва : МПГУ, 2015. – С. 69–72 (0,1 друк. арк.).

 3. Паршин І. Останні з Романовичів: Андрій та Лев у західних джерелах / Ілля Паршин // ІІІ Міжнародна наукова конференція “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі: проблеми їх збереження та використання”, Львів-Урич, 7–8 квітня 2016 р. Тези доповідей. – Львів, 2016. – С. 62–63 (0,1 друк. арк.).

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Козловський С. Чжусіанство і дзен: до історії раннього конфуціанства в Японії –日本儒学发展史中的朱子学与禅宗 / Сергій Козловський // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність : мат. III наук.-практ. конф. – К. : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, 2014. – С. 9–11 (0,1 друк. арк.).

 2. Kozlovsky S. East and West in the World Picture of Arab Travelers: Spatial and Geographical Ideas and Collective Mentality of Arab Authors of the 9th–11th centuries / Serhiy Kozlovsky // Colloque international: Sous l’oeil de l’Orient : l’Europe au prisme des sources arabes. – Kiev, Université Nationale Taras Chevtchenko de Kiev. – P. 16–18. (0,2 друк. арк.).

Захищені дисертації аспірантами:

 1. “Політичні і шлюбні зв’язки британських династій з Рюриковичами у ІХ–ХІ ст.”, Гаврилишин М. Р.

 2. “Вплив вікінгів на розвиток ірландського суспільства в кінці VIII–X ст.”, Лісін Д. С.

8. Рішення Вченої ради історичного факультету від 19 жовтня 2016 року, протокол № 3 про виконання роботи.


Керівник роботи:
______________________ (Л. В. Войтович)

Голова Вченої ради:
______________________ (Р. М. Шуст)

(підпис)

(підпис)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Соціально-історичні науки iconОрієнтовні варіанти практичних занять та першого уроку О. В. Галегова
Учні згадують та пояснюють, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в часі та просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела...
Соціально-історичні науки iconМетодичні рекомендації 10 економічні науки 12 монографії 12 навчальні посібники 14 історичні науки 16 монографії 16
Охватывают все блоки знаний в соответствии с действующей программой для студентов специальности 010100 Педагогика и методика среднего...
Соціально-історичні науки iconЗбірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Історичні науки, 2012, вип
Лисавет. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Історичні науки. – Кіровоград: кнту, 2012....
Соціально-історичні науки iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
Соціально-історичні науки iconРоль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України Що є предметом вивчення історії та чому історичні знання важливі для людей
Якою є роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого та пам'яті про нього
Соціально-історичні науки iconСемінарське заняття №4 соціологія книги І соціологія читання
Методологічні та соціально-історичні аспекти становлення предмета соціології книги І соціології читання
Соціально-історичні науки iconХарків: знайомий та незнайомий
...
Соціально-історичні науки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Соціально-історичні науки iconЛекція №1 Тема. Теоретико-методологічні основи соціології. Мета
Мета. Розглянути специфіку соціологічного підходу до суспільства, ознайомитися зі структурними та методологічними особливостями соціологічної...
Соціально-історичні науки iconПрограма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка