Структура та зміст завдання Політичний лідерСкачати 54,53 Kb.
Дата конвертації12.01.2018
Розмір54,53 Kb.

Індивідуальне навчально-практичне завдання

з курсу “Політична психологія та іміджологія”

Скласти політико-психологічний портрет відомого сучасного політичного діяча (на вибір) та проаналізувати ідеологічні та іміджеві характеристики політичної партії (на вибір)
Структура та зміст завдання

1. Політичний лідер

 • об’єктивні дані (дата і рік народження, національність, сімейний стан, освіта, віросповідання, основні віхи біографії, наявність винагород, звань);

 • основні віхи політичної біографії (у тому числі характеристика “тіньової” політичної діяльності – переговори, контакти, участь у вирішенні важливих політичних проблем);

 • політичні контакти міжнародного рівня (якщо такі існують);

 • аналіз політичної виборчої програми і публічних політичних виступів (реферативний виклад основних ідей, думок, політичних поглядів);

 • особливі характерні індивідуальні якості політика, що проявляються в стандартних і нетипових ситуаціях (вміння їх оцінювати і знаходити вихід, впливати на настрої і позиції людей);

 • ваша оцінка іміджу даного політичного та діяльності політтехнологів, що працюють над його формуванням

2. Політична партія

 • дотримання ідеологічних засад у діяльності партії;

 • проведення PR-заходів;

 • імідж лідера політичної сили;

 • публічні виступи представників даної політичної партії;

 • міжнародні контакти;

 • громадська думка щодо діяльності політичної партії.Критерії оцінювання ІНПЗ:

 • відповідність змісту виконаного завдання обраній темі, чітке дотримання всіх пунктів запропонованої структури завдання;

 • успішна презентація індивідуального навчально-практичного завдання з використанням інформаційного забезпечення.

Захист може відбуватися у формі презентації з відповідним технічним забезпеченням
Доценти Гук О. І.,

Колосовська І.І.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

З КУРСУ «ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ІМІДЖОЛОГІЯ»

Основна:

 1. Головатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2006.

 2. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення.: Монографія. – К.: В-во НАДУ, 2006.

 3. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів: Кальварія, 1997.

 4. Пірен М.І. Конфлікти в системі політико-управлінської діяльності. - К.: Вид-во УАДУ, 2003.

 5. Пірен М. І. Основи політичної психології: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2005.

 6. Політична психологія: Конспект до навч. модуля / Уклад. М. М. Логунова, М. І. Пірен, В. А. Ребкало. – к.: Вид-во УАДУ, 2002.Додаткова:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1996. – 42 с.

 2. Закон України про інформацію // http://www.rada.gov.ua.

 3. Закон України про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації // http://www.rada.gov.ua.

 4. Бандурка А. М., Друзь В.А. Психология власти: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Университет внутр. дел, 1999.

 5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – с. 525 – 526.

 6. Головатий М. Ф. Професія – політик. – К.: Парламент. вид-во, 2000.

 7. Гук О. І. Моральність політики як суспільна проблема: спроба концептуального аналізу // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 20. – с. 45 – 54.

 8. Донченко О., Романеско Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): Монографія. – К. Либідь, 2001.

 9. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.:НАДУ, 2006.

 10. Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. /Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2008. – («Політичні ідеології»).

 11. Кривошеєнко О.В. Основні підходи до визначення структури іміджу політичної партії // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: Зб.наук.праць. – К., 2001.

 12. Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. /Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – («Політичні ідеології»).

 13. Колосовська І.І. Іміджологія: теоретико-прикладні засади. Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ, 2008.

 14. Логунова М.М., Усаченко Л.М. Політична психологія та іміджелогія: метод. Матеріали до навч. модуля. – К.: НАДУ, 2008.

 15. Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. – К.: Центр сприяння інституційного розвитку державної служби, 2006. – 196 с.. - (сер. «Бібліотека державного службовця»).

 16. Мандзій Л.С., Дащаківська О. Ю. Політична еліта: історія та теорія: Навчальний посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

 17. Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. /Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2006. – («Політичні ідеології»).

 18. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая кн., 2001.

 19. Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: избирательные технологии ХХ века. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.

 20. Почепцов Г.Г. Контроль над розумом. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012.

 21. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. пр./ За заг. ред. В.М. Литвина та М.М. Слюсаревського. – К.: Інформ.-вид. центр т-ва “Знання” України, 2001. – Вип. 3.

 22. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия в 2 томах. – Самара: Издательский дом “БАХРАХ”, 1999.

 23. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки: Монографія / За ред.. М.І.Пірен, В.А.Ребкала. – К., 2003.

 24. Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні: Зб.наук.пр. / За заг.ред.М.І.Пірен. – К.: НАДУ, 2005.


Інформаційні ресурси:

 1. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 // http://zakon l.rada.gov.ua/cgi-bin/lavs/main.cgi

 2. Проект Закону України про відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України // http://www.khpg.org/

 3. Гук О. І. Концептуальні підходи до проблеми взаємовідношення етики та політики (порівняльний аналіз) / О. Гук // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : Наук. Вісн. – Вип.3. – 2009. – Режим доступу : http: // www.lvivacademy.com/visnik3/Fail/+Guk.pdf

 4. http://i-soc.kiev.ua // Інститут соціології НАН України.

 5. http://www.ier.kiev.ua // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

 6. http://www.kiis.com.ua // Київський міжнародний інститут соціології.

 7. http://www.uisr.org.ua // Український інститут соціальних досліджень.

 8. http://www.niss.gov.ua // Інститут стратегічних досліджень.

 9. http://www.ecsoc.msses.ru // Електронний журнал “Экономическая социология”.

 10. http://www.icai.org.ua/lip // Соціально-гуманітарний журнал “Людина і політика”.

 11. http://zluka.isr.lviv.ua // Фонд регіональних соціально-політичних та економічних досліджень (Львів).

 12. http://uceps.com.ua // Український центр економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (Київ).

 13. http://www.spr.org.ua // Центр соціологічних і політичних досліджень та технологій “Соціополіс” (Дніпропетровськ).

 14. http://www.prognosis.kiev.ua // Центр соціального прогнозування.

 15. http://www.cessi.com.ua // Центр порівняльних соціальних досліджень.


Методичне забезпечення:

1.Гук О. І., Колосовська І. І. Методичні рекомендації щодо застосування інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін гуманітарного циклу (на прикладі курсу «Політична психологія та іміджеологія») для слухачів спеціальності «Державне управління». – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 28 с.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Структура та зміст завдання Політичний лідер iconТестові завдання: зміст, форма, структура
Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу...
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconМетодика заповнення Лідеру та Змінних контрольних полів – 00x лідер Лідер
Лідер (маркер запису) є першим обов’язковим полем в marc-записі. Його довжина є фіксованою, І складається з 24 символів (00-23)....
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconПолітичний лідер
Коли закінчилась війна, Маргарет було неповних двадцять років І до цього часу вона сформувалась як впевнений консерватор
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconТомашгородський нвк школа і-іііступенів-ліцей Дитяче шкільне об’єднання «Лідер» проект їх долі обпалені війною Підготували: Близнюк Тетяна, член дшо «Лідер» Сарахман Христина, член дшо «Лідер» Бортник Анна, голова дшо
Ніщо так не об’єднує людей, як біда. Сьогодні ж вона на всіх одна — війна, хоч як би ми її не називали. Хтось бере у руки зброю І...
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconПрактичні заняття, їх тематика І обсяг
Змістовий модуль №1 Зміст та структура психології мистецтва як наукового напряму
Структура та зміст завдання Політичний лідер icon. (Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст і художня структура твору)
Ттям І творчістю відомого французького просвітителя І письменника Вольтера; засвоїти поняття про філософську повість; з’ясувати ідейний...
Структура та зміст завдання Політичний лідер icon«політичний аналіз та прогнозування» Дніпропетровськ − 2009
Виконання індивідуального завдання «Апробація методики написання аналітичної записки»
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconПропедевтичні завдання картки «Граємо в театр» до вивчення теми «Жан Батист Мольєр «Міщанин -шляхтич»
Ви — театральний режисер. Ваше завдання — допомогти «акторам» зрозуміти ідейно-тематичноий зміст комедії, суть характерів І специфіку...
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconСтруктура та зміст портфоліо
Портфоліо допомагає презентувати свої досягнення та напрями діяльності. Воно призначено для систематизації накопиченого досвіду,...
Структура та зміст завдання Політичний лідер iconАнотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
Назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка