Суходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»Сторінка1/5
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0,54 Mb.
  1   2   3   4   5

УДК 80 + 008] (082)

М 74


ТОМ 147

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. I (147). – 440 с.
Філософія мови і культури

Суходуб Т.Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»


(о памятных мгновениях бесед с С.Б. Крымским) 5

Шалагинов Б.Б. До проблеми літературного мейнстріму в ХХІ ст. 10


Клименко Н.Ф. У самобутності мови – своє коріння 17

Хо Сун Чьол Украина и Корея: Общая память и национальная история. 26

Петриашвили О.М., Джахая Л.Г. Роль мировоззрения в творчестве

поэтов и писателей 28Дюжев С.А. Базові мовні принципи діяння механізму експлікації

топоформ розселення 34Садло О.П. Розуміння поняття “свідомість” в когнітивній лінгвістиці 43

Труба Г.М. До питання про лексико-семантичні засоби вираження

функціонально-семантичної категорії становості 49Бондаренко Е.В. Дуальность времени в англоязычной картине мира

(на примере темпоральных лексем в британском

поэтическом дискурсе) 55Сидоренко Л.М. На перехресті двох культур 62

Мирський Р.Я. Новий крок у розумінні динаміки антропоцентризму 67

Рева Л.В. Процес експериментальної активації в

літературі: модернізм і неореалізм 68ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Кононова Д.В. Вікові особливості реалізації каузації у комунікативних

ситуаціях спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) 76Котенко Ю.В. Особенности психологизма ранней лирики Н. Минского 81

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Спінєєва О.В. Aesthetic experience and modern art 88

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Богомольникова Н.А. Внутрисистемные отношения в топонимической

лексике (на материале топонимии Гомельщины) 92Черкас Н.В. Біблійні номінативні алюзії-антропоніми як

засіб створення іронічного ефекту в художньому тексті

(на матеріалі роману „Бог знає” Дж. Геллера) 97

Нечипоренко А.Ф. Адвербіальні епітети-неологізми у поетичній

мові шістдесятників 102Абламская Е.В. Роль сравнения в создании художественной картины мира 106

Мукоид О.В. Жаргон в речи персонажей романа В. Кунина «Ночь с ангелом» 110

Поборцева К.В. Local-regional paradigms (on the basis of mythological texts) 117

Лавриненко С.Т. Вербальні знаки баладних інтерпретацій злочинів

проти волі, честі, гідності 119Чугу С.Д. Cultural models in the cognitive framework 126

Влох Н.М. Експлікація інтертекстуальності в англомовному

постмодерністському художньому тексті 132Васина И.В. Хронотоп как текст-типологическая категория

(к постановке вопроса) 138МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Бахов І.С. Механізми формування етнічних стереотипів у міжкультурній

комунікації 146Ястреблянська М.В. До проблеми нового літеро-ієрогліфічнoго способу

aнгломовних запозичень у сучаснiй китайській мові 150Бородина Д.С. О статусе контактного языка межкультурной коммуникации 155

Вікторова Л.В. Номінація особи в румунській мові (експериментальна

семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи) 161НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Хоменко Т.О. Оніми в поезії Кім Соволя 165

Олекса Г.І. Різновиди дієслівної синонімії у неблизькоспоріднених

мовах (на матеріалі української та англійської мов) 171Мовчан Д.В. Мотивація антонімії (на матеріалі антонімів-іменників

німецької мови) 175Остафійчук О.Д. Функціональна специфіка фразеологізмів англійської мови

з ономастичним компонентом 179Боцман А.В. Триангулярний принцип порівняння германських мов 183

Охріменко М.А. Фразеосемантичне мікрополе «закоханість»

(на матеріалі сучасних перської і української мов) 187Тимченко Є.П. Парaтекстуальність наукових текстів

(на матеріалі німецькомовних лінгвістичних статей) 193МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Алексієвець О.М. Аргументативний характер точки зору в

англомовному політичному дискурсі 199Декшна Т.А. Аналіз помилок у рекламних текстах неблизькоспоріднених мов 205

Жулавська О.О. Повсякденне поняття тероризм у сучасному британському

газетному дискурсі 210корнодудова н.М. Морфологічний спосіб творення морських термінів

у сучасній українській літературній мові 216Пашинська Л.М. Неофраземіка у сучасному українському

публіцистичному тексті 222ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

Абрамович С.Д. Актуальные вопросы изучения русской литературы 229

Бондаренко І.П. Японський менталітет у дзеркалі поезії жанру хайку 236

Солодаєва Т.О. Haiku: a key to the perception of beauty 245

Бовсунівська Т.В. Авторська свідомість після “смерті автора”

як когнітивна проблема 253Шевченко Л.И. Экзистенциалы памяти, времени и вдохновения/творчества

в повести Б.Хазанова «Далекое зрелище лесов» 264Алексенко В.Ф. Біблійне підґрунтя теми мандрівки у Стерна 276

Харюк І.Р. Жанрово-стилістичний колаж у поттеріаді Дж. Ролінг 283

Миресашвили М.Э. Префигурация мифа в романе XX века 288

Солошенко-Заднепровская Н.К. Анализ одного стихотворения:

(Д. Самойлов. Свободный стих («В третьем тысячелетьи…)) 293Ленская Е.О. Некрологическая статья в наследии Ю. Терапиано 298

Крючкова Я.Р. Надлюдина в прозі В. Пелевіна (на матеріалі

романів «Generation П» та «Ампір V») 302Колосова С.В. «Дитя Аллаха» Н. Гумилева: претекст и интертекст 309

Драган О.А. Особенности хронотопа в автобиографической

книге Л. Мартынова «Воздушные фрегаты» 316Гетман Ю.С. Петр І как воплощение архетипа отца в

драме Д.В. Аверкиева «Царевич Алексей» 324Пименова И.К. Поэтика романа Е. Михалковой «Манускрипт дьявола» 329

Ситковська М.І. Образ міфічної країни в романі І. Багряного «Тигролови» 334

Віннікова Н.М. Пародійна спадщина Сергія Воскрекасенка 342

Похилюк О.М. Евфемізми в романі О. Забужко «Музей покинутих секретів» 347

Ботнаренко Н.М. Повість А.П. Чехова «Мужики» в

рецепції М. Грушевського 353Юдин А.А. Интерпретация и автоинтерпретация текста: к

вопросу об авторских интенциях (А.П. Чехов «Иванов», «Леший»,

«Дядя Ваня») 357
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Думич О.І. Семантичні особливості концепту розумова діяльність в

українській мові 365Абабілова Н.М. Сидоренко Ю.І. Шляхи відтворення англійських інфінітивних

конструкцій засобами української мови 368Кучма О.І. Інтерактивні функції емоційно-експресивних часток німецької

мови з погляду практики перекладу 374Возна М.О. Про деякі проблеми сучасного кіноперекладу 381

Скрильник С.В. Функціональність міжмовної інтерференції в художньому

перекладі 385Тараненко Л.І., Дзіман Г.М. Мовні засоби реалізації зв’язності

науково-технічного тексту та способи їх перекладу українською мовою 391Дерба С.М. Розмежування неоднозначних іменників української мови 397

Пермінова А.В. Поезія Едріен Річ у перекладацькому проекті

Марти Тарнавської 404Світлична О.Р. Критерії оцінювання усного двостороннього

професійно орієнтованого перекладу. Результати експериментального

навчання 409

Циркаль А.Ю. Мовні та позамовні особливості перекладу текстів

науково-технічного стилю 416КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО

ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Бардіна Л.М., Хоружева Л.Є., Шепелюк В.Л. Психологічні аспекти

підготовки студентів-іноземців підготовчого відділення до

подальшого навчання в Україні 421

Кузнецова О.А. Communication practice in ESP 424

Касаткіна О.В. Міжкультурна комунікативна компетентність:

джерела становлення в умовах ВНЗ 427Глущенко Л.В., Мартіросова Т.В., Юнак В.Г. Психологічний підхід до
адаптації студентів-іноземців, які приїхали на навчання доУкраїни 433
ТОМ 148

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. II (148). – 432 с.
ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Глинка Е.В. Язык в зеркале системной философии 5

Панищев А.Л. Метафизика границ бытия человека в поэзии Н. Гумилёва 9

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Васютинський В.О. Соціально-психологічні особливості
самовизначення між українською і російською ідентичностями 14

Недашківська Т.Є. Специфіка концептуалізації сучасних понять публічної сфери (прикладний аспект) 21

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Любецкая В.В. О способах присутствия лада и музыкального начала
в творчестве Н.В. Гоголя 28

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Бурдина Е.А. Лексическая экспликация образа времени в эпистолярном
наследии Н.В. Гоголя 35

Курохтина А.М. Концепт GÜTE в прозе Вольфганга Борхерта
(на материале рассказа „Три темных короля“) 42

Герман Л.В. Проблема запозичання концептів 45

Черненко Г.А. Аксіологічні настанови щодо чоловіків у листах до журналу
«Жінка» (за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) 49

Гаража М.М. Комунікативна стратегія попередження конфлікту
та її тактики в жанрі світської бесіди 55

Боровик Я.Ю. Специфіка змісту концепту «ТАЄМНИЦЯ» в українській мовній свідомості (психолінгвістичний експеримент) 61

Васютенко І.О. Концепт «душа» як мовний засіб вираження внутрішніх почуттів в мовній картині світу Миколи Бажана 67

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Суходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…» iconНаливайченко
Третьей мировой войне. Это тоже хорошо. Наши гости в первой части программы… Николай Маломуж: глава Службы внешней разведки Украины...
Суходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…» icon«Ми Шевченка славить будем і ніколи не забудем»
Т. Г. Шевченка, визначати їх емоційний настрій, характерні засоби художньої виразності
Суходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…» iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
Николай азаров: "будем вместе работать, чтобы в крыму почувствовали мы строим новую страну для людей" 9
Суходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…» iconМи є. Були. І будем ми!
Вони довго штрикали їх штиками І щось допитували, стріляли в скрівавлені тіла з пістолів І щось реготались… Під старою липою посеред...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка