Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»Скачати 384,76 Kb.
Дата конвертації07.10.2017
Розмір384,76 Kb.
ТипРобоча програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

факультет соціології

Т.М. Кузьменко

«____»____________2015 року«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

історичного факультету ______________________

«____»____________2015 року

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Вступ до університетських студій
для студентів ОКР «бакалавр» факультет соціології


галузь знань: 0301 – Соціально-політичні науки
напрям підготовки 6.030101 «Соціологія»

КИЇВ – 2015

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів студентів ОКР «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»

“____” ______________ 2016 року – 39 с.
Розробники:

доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин В. І. Жуков,

доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів, кандидат історичних наук, доцент І.М. Мороз
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” затверджена на засіданні кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології

Протокол № 1 від 31 серпня 2016 року

Завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин ___________

31 серпня 2016 року О.Д. Куценко

Погоджено науково-методичною комісією факультету соціології

Протокол № ___ від “_____” вересня 2016 року

Голова науково-методичної комісії ______________ Н.М. Цимбалюк
“_____” вересня 2016 року
Робоча програма дисципліни «Вступ до університетських студій» затверджена на засіданні кафедри історії для гуманітарних факультетів
Протокол № 1 від “10” вересня 2015 року

Завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів

«_____» ____________ 2016 року _________________ Казьмирчук Г. Д.

Схвалено науково-методичною комісією історичного факультету

Протокол від «____» ________ 2016 року №
«___»_______2016 року Голова науково-методичної комісії_______ Стельмах С. П.

© Жуков В. І., Мороз І.М., 2016 рік

© ________________, 20__ рік

© ________________, 20__ рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна “Вступ до університетських студій” є складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем “бакалавр” галузі знань: 0301 – Соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030101 «Соціологія».

Дисципліна є обов’язковою дисципліною за напрямом підготовки 6.030101 «Соціологія».. Викладається на 1 курсі у 1 семестрі ОР “бакалавр” в обсязі 60 годин (2 кредити ECTS).

Навчальною дисципліною “Вступ до університетських студій” передбачено 2 змістових модулі (модуль 1 Університетські студії з соціології» в КНУ імені Тараса Шевченка, модуль 2 «Екскурс історії університетської освіти. Історія Київського університету» Кожний з модулів складається з одного кредиту, зокрема лекції по 14 годин, консультації по 1 годині, самостійна робота – 15 годин, модульна контрольна робота – 1. Завершується навчальна дисципліна “Вступ до університетських студій” – заліком.Мета навчального дисципліни – ознайомити студентів зі специфікою університетської освіти; змістом і формами навчальної аудиторної та позааудиторної, наукової та виховної роботи, формувати системні знання щодо історії університетської освіти, основних етапів діяльності Київського університету, ознайомлення з минулим факультету соцілогії; допомогти студентам адаптуватися до нових умов життя та діяльності в освітньому середовищі, доєднатися до великої і дружньої університетської родини.

Навчальні завдання:

 • простежити основні етапи становлення та розвитку вищої, зокрема університетської освіти у світі (середньовічні університети) та Україні;

 • ознайомити із особливостями заснування, становлення та розвитку Київського університету;

 • охарактеризувати особливості організації навчально-виховного процесу в Київському університеті упродовж усього періоду діяльності.


Структура курсу:

1. “Університетські студії з соціології

2. «Екскурс історії університетської освіти. Історія Київського університету

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • провідні тенденції розвитку вищої, зокрема університетської освіти в Україні та світі;

 • історію Київського університету;

 • етапи розвитку соціологічної освіти в Київському університеті імені Тараса Шевченка;

 • особливості форми та змісту навчального процесу підготовки бакалавра соціології;

 • можливості позанавчальної, наукової та громадської роботи на факультеті.вміти:

 • застосовувати набуті знання при опануванні навчальними дисциплінами;

 • визначати сутність освітніх процесів у процесі навчальної діяльності;

 • орієнтуватись у змісті та формах навчальної, позанавчальної, наукової та виховної роботи;

 • надавати кваліфіковані консультації з питань університетських студій.


Зв’язок з іншими дисциплінами

Навчальна дисципліна є пропедевтичною для всіх дисциплін, які викладатимуться в університеті, унаочнює їх взаємозв’язок.

Навчальна дисципліна “Вступ до університетських студій” входять теми 1 14. З навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” обов’язковим для заліку є написання двох модульних контрольних робіт .
Оцінювання за формами контролю:

ЗМ1

ЗМ2

Min. – балів

Max. – балів

Min. – балів

Max. – балів

Самостійна робота

4

10

1

10

Модульна контрольна робота

4

10

6

10

Участь у дискусії

2

10

1

10

Систематичність роботи над курсом

2

10

1

10

Залік

12

40

12

40

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум за ЗМ2 – 9 балів для одержання оцінки за залік необхідно виконати тест.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до “Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.
Перелік видів аудиторної роботи та їх оцінка (в балах)

Самостійна робота студентів (20)

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій по важливих проблемах даної навчальної дисципліни.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання реферату.

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 20.


Критерії оцінювання реферату:

 • глибоке розкриття проблеми,

відображена власна позиція 18 20 балів;

 • обґрунтоване розкриття проблеми 15 17 балів;

 • тема розкрита неповно 11 14 балів;

 • реферат суто компілятивного рівня 6 10 бали;

 • розкритий лише окремий аспект 1 5 балів;

 • реферат не зарахований 0 балів


Модульний контроль

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає модульний контроль (МК). Участь всіх студентів в контрольному заході обов’язкова. МК проводиться у письмовій формі.

МК виконується на останньому занятті з даного змістовного модуля.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за МК – 10 балів.

Якщо студент не з’явився на МК, у поточній рейтинговій відомості зазначається «не з’явився» та виставляється 0 балів за змістовий модуль. Студент, який з поважної причини пропустив МК, зобов'язаний надати відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату проведення МК.

Критерії оцінювання модульного контролю у вигляді контрольної роботи (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів):

2 теоретичні питання:

а) глибоке розкриття теоретичного питання 5 балів;

б) повна коротка відповідь 4 бали;

в) неповна відповідь 2-3 бали;

г) незадовільна відповідь чи повністю відсутня 0-1 балів.Критерії оцінювання модульного контролю у тестовій формі (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів):

10 запитань

а) вірна відповідь на одне запитання – 1 бал;

б) невірна відповідь – 0 балів.


Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань. На залік виносяться вузлові питання, які потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Результати заліку оцінюються від 0 до 20 балів.

Заліковий білет з курсу «Вступ до університетських студій» містить 2 питання, які оцінюються у діапазоні від 0 до 20 балів.


Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань:


Бали

Критерії оцінювання

18-20

Відповідь повна, наявне власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні висновки

15 17

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного матеріалу

10 14

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання

9

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі помилки

5 8

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми

1 4

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного матеріалу

0

Відповідь має значні помилки, або відсутня

Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання залікового білету додає у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за результатами поточного контролю.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 24 балів для одержання заліку обов’язково відпрацювати заборгованості та набрати кількість балів, яка відповідає критично-розрахунковому мінімуму.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 чи 31 жовтня 2010 року.


Результуюча сума балів розраховується як проста накопичувальна підсумкових балів за змістові модулі (максимум – 100 балів).

ЗМ1

ЗМ2

Залік

Результуюча сума балів

Максимальна кількість балів

40

40

20

100

(40+40+20=100)
Максимальна кількість балів за залік – 20.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів, для одержання заліку обов’язково необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла заборгованість, написанням тематичних самостійних робіт та підсумкової контрольної роботи. Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 40 балів.


При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Екскурс історії університетської освіти. Історія Київського університету”Змістовий модуль 2

Університетські студії з соціології в КНУ імені Тараса Шевченка”Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

18

18

24

60

Максимум

30

30

40

100При цьому, кількість балів:

 • 1 – 34 відповідає оцінці «не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35 – 59 відповідає оцінці «не зараховано» з можливістю повторного складання;

 • 60 – 100 відповідає оцінці «зараховано».Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

60 – 100

зараховано

35 – 59

не зараховано

1 – 34


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.

Екскурс історії університетської освіти. ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУТема 1

Першоджерела класичної освіти (4 год.)
Традиції освітнього процесу в країнах Стародавнього Сходу (Месопотамії, Єгипту, Індії). Диференційованість змісту освітніх закладів. Приватні школи підвищеного типу Стародавнього Китаю та система державних ступеневих іспитів (Конфуцій). Особливості системи освіти Стародавньої Індії.

Освітньо-виховні системи Стародавньої Греції та Риму. Академія Платона, Лікей Арістотеля, Магнавра, Кіносарг. Основні предмети та спрямованість навчального процесу. Александрійський Мусейон Деметрія Фалерського та його бібліотека. Системи Платона, Сократа, Аристотеля, Ксенофонта, Епікура, Плутарха, Цицерона.

Зміни в освіті епохи еллінізму. Вищі школи риторів та філософів: зміст освіти. Академія. Атенеум – Римський Мусейон.

«Аудиторіум» Феодосія ІІ (425 р.) у Константинополі та державна монополія на вищу освіту.

Особливості спартанської освіти, її орієнтація на виховання мужнього та жорсткого воїна. Жіноча освіта. Характерні риси римської освітньої системи, її практицизм та необхідність виховання справжнього суспільного діяча.

Буддійські університети в Індії та їх спеціалізація. Наланда: організація навчання та особливості функціонування. «Дім наук» у Багдаді. Аль-Азгар (972 р.) (вища мусульманська школа) в Каїрі. Аль-Карауїн (859 р.) (найдавніший у світі постійно діючий вищий навчальний заклад) у Фесі в Марокко. Мусульманські медресе – попередники європейських університетів. Вищі школи мусульманської Іспанії – Кордови, Толедо, Саламанки, Севільї.

Зародження традицій класичної освіти – меценатство, симпосіони, публічні відчити, лекційно-дискусійні методи навчання.
Тема 2

Особливості західноєвропейської класичної освіти (4 год.)
Базові соціально-історичні моделі університетів, термінологія вищої школи. Історичні передумови виникнення та періодизація університетської освіти. Світська та церковна традиції в освіті. Заснування перших університетів.

Спеціалізація середньовічних університетів. Організація та зміст навчання студентів у середньовічних університетах. «Молодший» та «старші» факультети. «Сім вільних мистецтв». Основні напрями середньовічної освіти. Методи навчання. Специфіка лекційних занять. Студентські диспути, репетиції та трактати. Університетські коледжі: причини виникнення, специфіка діяльності. Роль університетів у розвитку освіти і культури. Поява вагантів. Статус та права, внутрішній устрій та функції вищих навчальних закладів. Університетські привілеї.

Вплив видатних науковців на розвиток університетської освіти. Українці у європейських університетах.

Загальна характеристика робіт науковців, що висловлювали свої погляди щодо трансформації системи вищої освіти (Ян Амос Коменський, Джон Локк, Ж.Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці та інші).

Університетська освіта у західноєвропейських країнах в період становлення та розвитку індустріального суспільства. Заснування наукових товариств, наукових журналів. Утворення науково-дослідних центрів – академій у Флоренції, Лондоні, Парижі, Берліні, Стокгольмі, Мюнхені. Заснування й діяльність Санкт-Петербурзького та Імператорського Московського університетів. М. В. Ломоносов.
Тема 3

Історія вітчизняної вищої освіти. Розвиток класичних освітніх закладів у період від нового часу й епохи просвітництва до середини ХІХ століття (4 год.)

Поява та розвиток писемності. Особливості розвитку шкільної справи за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Візантійські традиції у шкільництві. Єзуїтські колегії та їхні вищі відділення – Академії. Колегіум єзуїтів у Львові. Колегія театинів. Collegium Nobilium єзуїтів. Колегія піярів. Специфіка діяльності на українських землях. Навчання та викладання українців у західноєвропейських університетах. Юрій Дрогобич (Котермак) (Джорджо да Леополі). Павло Русин. Лукаш з Нового міста. Станіслав Оріховський-Роксолан. Шимон Шимонович. Братські школи як основа вищої освіти в Україні (Львівська (1586), Київська (1615), Луцька (1620)).

Створення та функціонування Острозької академії. Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Захарій Копистенський, Іов Борецький. Острозька друкарня. Унікальність та оригінальність даного навчального закладу. Освіта в Україні за доби Гетьманщини. Грандіозні задуми університету в Батурині. Характер навчання та збереження українських освітніх традицій в Києво-Могилянській академії. Григорій Сковорода, Семен Гамалій, Михайло Полетика, Іван Прокопович, Антон Прокопович, Андрій Прокопович, Георгій Кониський, Єпіфаній Славинецький, Стефан Яворський, Арсеній Берл.

Організація та методи навчання у колегіумах. Реорганізації Києво-Могилянській академії у 1817 та 1991 рр. Видатні викладачі та студенти вітчизняних наукових закладів. Зарубіжні зв’язки вітчизняних вищих наукових закладів.

Усвідомлення необхідності реорганізації вищої освіти та відкриття на землях підросійської України класичного університету європейського типу. Діяльність Кирила Розумовського у науково-освітній царині та ідея заснування університету в Батурині.

Ідеї реформування вищої освіти на українських землях після скасування гетьманства та відповідні ініціативи української шляхти (петиції та проекти щодо заснування університету та вищих шкіл, діяльність Уложенної комісії).


Тема 4

Університети на українських землях та в українській діаспорі в ХІХ – ХХ ст. (4 год.)

Створення Львівського університету. Філософський та богословський відділи університету. Вплив єзуїтів на структуру і навчальну програму університету. Діяльність філософського, юридичного, медичного і теологічного факультетів. Створення нових інститутів та кафедр. Система доуніверситетської підготовки (гімназії). Філологічні науки: українські («руські») курси при теологічному університеті. М. Шашкевич, Я. Головацький, Ю. Веналін (Гуца). «Відомість о руськім язиці» І. Могильницького. Кафедра «Руської філології» – Я. Головацький, О. Колесса. Історична наука: Л. Е. Ценмарк, Й. Маус, Т. Войцеховський, М. Грушевський. Полонізація університету. Львівська математична школа. 1939 р. – реорганізація університету, створення нових кафедр. Література – Ф. Колесса, М. Рудницький. Історія – І. Крип'якевич. 1941 р. – арешт і розстріл німецькими військами вчених Львівського університету. 1944 р. – відновлення діяльності університету. Розвиток наукових досліджень (1945 – 1980-ті рр.). З 1991 р. – створення нових кафедр, факультетів, інститутів та навчальних центрів при університеті. Розвиток співпраці з іноземними університетами.

Заснування Харківського університету (1805 р.) Василь Каразін. Діяльність факультетів університету. Робота студентських громад. 1917 – 1920 рр. – реорганізація структури університету радянською владою і створення на його основі інститутів. 1932 – 1933 рр. – відновлення Харківського державного університету. Робота університету в евакуації (1941 – 1943 рр.). Повернення університету до Харкова й наукові розробки вчених у другій пол. ХХ ст.

Створення Імператорського Новоросійського університету (1865 р., нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Внесок вчених-викладачів та випускників університету в розвиток природничих і гуманітарних наук. Історичні науки – М. Слабченко, Ф. Слабченко. Юридичні науки – Є. Васьковський. В. Підвисоцький, В. Філатов, О. Богомолець, І. Мечников, Д. Заболотний, М. Гамалія, О. Ковалевський, Л. Писаржевський, О. Ляпунов.

Заснування Чернівецького університету (1875 р.), К. Томащук. Вклад у розвиток науки дослідників і викладачів університету. Історичні науки – Р. Кайндаль. Заснування та наукова діяльність українських кафедр у вузі – О. Калужняцький, С. Смаль-Стоцький. Випускники університету та їх літературна діяльність – І. Франко, Л. Мартович, Д. Лукіянович. Румунізація університету (1918 – 1940 рр.). Реорганізація Чернівецького університету у вищий навчальний заклад УРСР (1940 р.). Діяльність університету в другій пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Українські вищі навчальні заклади за межами України. Етапи діяльності Українського вільного університету. Філософський, правничо-економічний та факультет україністики. О. Колесса, С. Смаль-Стоцький, Д. Антонович, С. Дністрянський, В. Старосольський, В. Кубійович.

Створення та праця Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова. Л. Білецький, В. Сімович, В. Гармашів. Видавнича діяльність інституту.

Українська господарська академія в Подєбрадах. М. Шаповал, Н. Григоріїв, Б. Мартос, С. Гольдеман, І. Паливода, М. Славінський, В. Біднов, Ф. Щербина, В. Старосольський, І. Горбачевський. Діяльність товариств та спілок при академії.

Український таємний університет у Львові. В. Щурат, М. Панчишин, М. Чайковський, О. Новаківський, М. Кордуба, І. Крип’якевич, М. Галущинський, С. Шухевич. Молодіжні організації при університеті.

Український науковий інститут у Берліні. Д. Дорошенко. О. Скоропис-Йолтуховський, Г. Шрайбер, З. Кузеля, Б. Крупницький, М. Антонович. Видавнича діяльність інституту.


Тема 5

Заснування університету святого володимира в Києві та його діяльність у дореформений період (3 год.)

Розвиток освіти в Російській імперії у першій третині ХІХ ст. та питання про відкриття університету в Києві. Освітні проекти, «Попередні правила народної освіти», Статути Університетів. Реформа 1804 р. та нова модель освіти. Протидія імперського міністерсько-чиновницького апарату і польської еліти відкриттю університету в Києві та її причини. Заснування і діяльність гімназій та ліцеїв у підросійській Україні, їх роль в освітньому поступі та суспільному розвитку.

Польське повстання 1830 – 1832 рр., зміни у національній політиці імперської влади, їх наслідки для освітньої царини. Реорганізація у сфері вищої освіти на початку 30-х рр. ХХ ст. та проекти відкриття у Києві нових вищих навчальних закладів.

Прийняття рішення щодо заснування університету Св. Володимира. Указ Миколи І від 8 листопада 1833 р. Затвердження штату і статуту університету, правил вступу, початок формування матеріально-технічної бази. Вирішення проблеми приміщення університету. Національна, релігійна та соціальна належність студентсько-викладацького складу в перші роки існування університету.

Факультети та кафедри університету Св. Володимира на початковому етапі його діяльності. Навчальні дисципліни. Професорсько-викладацький склад. Організаційні зміни 1838 р. та розширення навчальних програм.

Події 1939 р. і їх вплив на подальшу діяльність університету. Реорганізації і статут 1842 р. Структура університету, навчальні дисципліни, регламентація навчального процесу, особливості діяльності окремих факультетів і кафедр у 40-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. Спроба впровадження досвіду німецьких університетів у сфері самоуправління.

Таємні гуртки у стінах університету. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства. Посилення реакції з боку влади наприкінці 1840-х рр. Студентські рухи та гуртки другої половини 50-х – початку 60-х рр. ХІХ ст. Особливості міжетнічних стосунків у студентському середовищі. Студентська молодь у польському повстанні 1863 р.
Тема 6

Київський університет у добу реформ (60-ті – початок 80-х років ХІХ століття (2 год.)

Реформа вищої освіти. Університетський статут 1863 р., його основні положення та значення для розвитку університетів. Нововведення у Київському університеті.

Структура університету Св. Володимира: факультети, кафедри, інші структурні підрозділи. Допоміжні навчальні установи та їх діяльність. Жіночі курси. Професорсько-викладацький склад університету. Проблема дефіциту викладацьких кадрів та способи її вирішення. Підготовка наукових кадрів та вимоги до претендентів на заміщення посад.

Зміни у навчальному процесі після 1863 р. Оптимізація навчальної роботи, урізноманітнення її форм. Самостійні та практичні заняття студентів. Організація учбового процесу.

Внесок професорів та викладачів університету в розвиток науки. Наукові школи, їх представники. Дослідження у галузі фізики, математики, біології, медицини. Українознавчі студії: розвиток досліджень у царині мовознавства, археографії, історії та інших дисциплін. Дослідження у сфері правничих наук.

Наукова співпраця між Київським університетом та іншими науковими й освітніми установами Російської імперії. Міжнародні контакти університету. Закордонні відрядження як складова фахової підготовки викладачів та професорів університету.

Соціальне походження та релігійна належність студентсько-викладацького загалу. Кількісний склад студентів на різних факультетах університету.Умови вступу до університету. Вимоги до абітурієнтів. Вступні іспити. Вільні слухачі. Матеріальне становище студентів університету. Правила внутрішнього розпорядку та поведінки студентів. Покарання за їх порушення. Контроль за настроями студентства з боку адміністрації університету та міністерства народної освіти.

Обмеження лібералізації університетського життя у 70-х – на початку 80 х рр. ХІХ ст.: причини та прояви.Тема 7

Київський університет наприкінці ХІХ – у перші десятиліття ХХ століття (2 год.)

Університетський статут 1884 р., його основний зміст. Ліквідація автономії університетів, регламентація управління та навчального процесу. Реакція київського студентства на «поліцейський» статут. «Правила для студентів» та нагляд з боку поліції. Кількісний склад студентів та особливості їх розподілу за факультетами. Плата за навчання і стипендії.

Організація навчальної роботи в університеті після прийняття нового статуту. Діяльність навчально-допоміжних установ.

Відображення реакційної політики влади у сфері освіти на роботі університету та кадрових призначеннях в останні роки ХІХ ст. Складне матеріальна становище університету. Спроби лібералізації становища у сфері вищої освіти в передреволюційні роки.

Студентські земляцтва, гуртки та товариства у Київському університеті та їх діяльність наприкінці ХІХ ст. «Союзна рада». Національні організації українського студентства. «Культурники» та «драгоманівці». Радикалізація студентства, студентські виступи та страйки. Переслідування з боку влади. Посилення студентського руху напередодні революції 1905 – 1907 рр. «Тимчасові правила» 1905 р. та відновлення внутрішнього самоврядування у Київському університеті. Нові проекти університетських статутів та поступки влади в галузі вищої освіти в період революції 1905 – 1907 рр.

Консервативні та ліберальні настрої в середовищі професури університету. Становище та настрої студентства в період післяреволюційної реакції. «Академісти».

Науково-дослідна та культурно-просвітницька робота професорів та студентів Київського університету наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Університет на початковому етапі Першої світової війни. Участь університету в організації медичної допомоги пораненим та хворим воякам. Практична допомога діючій армії (робота фізичної та хімічної лабораторії, збирання коштів). Зростання ксенофобських настроїв в університеті. Кадрові зміни. Евакуація частини Київського університету. Робота евакуйованих факультетів у Саратові. Повернення до Києва та відновлення діяльності університету.

Київський університет у перші місяці після повалення самодержавства. Участь викладачів і студентів у громадському й політичному житті. Ускладнення стосунків між професорським складом та студентством. Заснування українознавчих кафедр. Наростання матеріально-фінансових проблем. Університет після жовтневих подій 1917 р. у Петрограді. Утворення студентського куреня Січових стрільців. Крути.

Німецька окупація. Університет в умовах гетьманської Української держави. Складне фінансове становище університету. Академічне життя, робота факультетів, кадрові зміни.

Університет за часів перебування у Києві Директорії УНР.

Становище університету після приходу більшовицької влади (1919 р.). Зміни в організації та змісті навчального процесу. Реорганізації та приєднання до КУ інших навчальних закладів. Перші кадрові «чистки».

Діяльність університету за часів влади білогвардійців.

Повернення радянської влади. Нові реорганізаційні заходи. Ліквідація Київського університету та утворення Вищого інституту народної освіти.


Тема 8

УНІВЕРСИТЕТ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА

РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ(3 год.)

Київський інститут народної освіти (1920 р.) – організація, структура, управління. Реорганізації в системі освіти та зміни в структурі КІНО упродовж 1920-х рр. Матеріально-фінансові труднощі та проблема нестачі приміщень у роботі КІНО. Упровадження українізаційних заходів у КІНО. Ліквідація КІНО у 1930 р. Утворення та діяльність КІСВ, КІПО, ФХМІ та Лінгвістичного інституту.

Вимоги та правила вступу до КІНО. Матеріальне становище студентів, плата за навчання, стипендії. Умови життя студентів. Наукова, громадська, культурно-освітня діяльність студентів КІНО. Практика як складова навчального процесу, особливості її проходження.

Навчальний процес у КІНО – організація, зміст, предметне наповнення. «Політмінімум». Ідеологізація навчання. «Чистки» у середовищі викладачів і студентів. Робітничий факультет.

Відновлення Київського університету у 1933 р. Організація контролю за його діяльністю. Присвоєння університету імені Т. Шевченка. Структура, адміністрація, статут університету. Реорганізації та відкриття нових факультетів та кафедр упродовж 1930-х рр. Проблеми упорядкування навчального процесу, його зростаюча ідеологізація та політизація. Зміни в навчальних програмах факультетів упродовж 1930-х рр.

Науково-дослідна робота на кафедрах університету. Практики та експедиції. Аспірантура. Кадрова проблема. Ідеологічні кампанії та участь у них професорів та викладачів. Пошук «неблагонадійних», чистки та репресії.

Участь студентів, викладачів та співробітників університету у народному ополченні, бойових діях на фронті, партизанських загонах, антигітлерівському підпіллі. Евакуація університету та його навчально-наукова діяльність під час перебування у Казахстані. Повернення університету до Києва.
Тема 9

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ Століття ( 4 год.)

Відновлення роботи університету після завершення Другої світової війни. Реорганізація діяльності і структури факультетів. Зміни в житті та побуті студентства та викладацько-професорського складу. Співпраця університету з Академією наук УРСР. Діяльність профкому. Ідеологічні питання в перші повоєнні роки.Участь студентів та викладачів в конференціях, семінарах, наукових сесіях, симпозіумах, нарадах тощо. Видавнича активність співробітників університету. Культурно-масова робота в університеті в повоєнне десятиліття. Спортивне життя.

Зміни в КУ в роки хрущовської лібералізації суспільного життя. Перебудови в структурі факультетів. Зміни в навчальних програмах. Здобутки в науковій роботі КДУ. Поява нових наукових шкіл і напрямів в освітньому процесі. Ідеологічний тиск на гуманітарні факультети. Пожвавлення інтересу до природничих наук, космічної проблематики. Наукові зв’язки з закордоном. Активізація науково-дослідницької роботи. Студентське життя в середині 1950 х – середині 1960-х рр.

Впровадження нових ідей в навчальному процесі в університеті в другій половині 1960 – середині 1980 рр. Зміни у внутрішній структурі університету. Активізація науково-дослідницької діяльності співробітників університету. Матеріально-технічна база Київського університету. Зв’язки університету з неосвітніми установами. Запровадження винаходів університетських вчених в промисловість та наукові дослідження. Опозиційні рухи в університеті та переслідування з боку влади. Навчання іноземних студентів в КУ. Побут та дозвілля студентів.

Розвиток Київського університету в умовах державної незалежності України. Відродження автономії Київського університету. Основні положення університетського Статуту. Органи управління та самоврядування. Структура університету. Активізація науково-дослідницької роботи після відновлення автономії та надання статусу дослідницького внз. Піднесення видавничої діяльності університету. Зміни в структурі факультетів. Навчальний і виховний процеси в Київському університеті. Матеріально-технічна база. Впровадження механізмів Болонського процесу. Наукові здобутки вчених Київського університету. Зростання кількісного і якісного рівня професорсько-викладацького складу. Діяльність вчених рад факультетів. Активізація міжнародних зв’язків КНУ: закордонні відрядження викладачів університету, обмін студентами, гранти для співробітників університету та молодих вчених. Запрошення закордонних вчених. Культурно-мистецьке і спортивне життя університету. Впровадження новітніх технологій в освітній процес.


Змістовий модуль 2.

ВСТУП ДО УНІВЕСРИТЕТСЬКИХ СТУДІЙ ІЗ СОЦІОЛОГІЇ

Тема 2.1.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ( 2 год.).Тема 2.2.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА СОЦІОЛОГІЇ (4 год.).

Нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу у вищій школі України. Особливості та структура навчального процесу у вищих закладах освіти. Зміст та державні стандарти вищої освіти.

Нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Навчальна програма, робоча навчальна програма, навчльний план та їх структурні складові. Індивідуальний навчальний план студента.


Тема 1.3.

ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА СОЦІОЛОГІЇ (4 год.).

Форми здійснення навчального процес у вищих закладах освіти.

Документи, що визначають обсяг і тематику курсу лекцій та їн. форм навчальної діяльності студента( лабораторні, семінарські, практичні заняття), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота.

Котрольні заходи та їх види: поточний та підсумковий (модульний) контроль та супутні документи. Складання та перескладання оцінок. Відрахування студента з вищого закладу освіти. Правила діяльності атестаційних, кваліфікаційних комісій.

Презентація спеціалізацій та умови розподілу студентів за спеціалізаціями.


Тема 1.4.

ФОРМИ ТА ЗМІСТ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА СОЦІОЛОГІЇ (2 год.).

Правовий статус студента в Україні. Права та обов’язки студентів за українським законодавством та Статутом Київського університету.

Ділова етика студента. Студентський колектив – важливий чинник соціального становлення особистості.

Студентське самоврядування в Київському університеті. Студентський Парламент. Ради в гуртожитках. Наукове товариство студентів та аспірантів. Рада молодих вчених факультету – форми та зміст діяльності.
Тема 1.5.

НАУКОВІ РОЗВІДКИ ВИКЛАДАЧІВ-СОЦІОЛОГІВ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ ( 2 год.).


Програма розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2020 р.

Програма інноваційного розвитку Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка».

Програма науково-інноваційної діяльності КНУ імені Тараса Шевченка до 2020 р. Умови участі у конкурсі студентських проектів науково-дослідницьких робіт.Рекомендована література до ЗМ 1


 1. Закон України «Про вищу освіту».

 2. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 3. Alma Mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади. В 2-х кн. – К., 2000.

 4. Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів. – Миколаїв, 2009.

 5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Курс лекцій. – К., 1993.

 6. Аніловська Г.Я., Марушко Н. С., Томаневич Л. М. Університетська освіта: навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів, 2010.

 7. Андрущенко В. Університетська освіта ХХІ століття: спроба прогностичного аналізу // Пам’ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал. – К., 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 8-11.

 8. Базилевич В.Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – C. 11-14.

 9. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Университета Св. Владимира (1834–1884) / Под ред. В. С. Иконникова. – К., 1884.

 10. Болонський процес: документи / укл. 3. І. Тимошенко, А. М. Грехов, Ю. А. Гапон, Ю. І. Палеха. — К., 2004.

 11. Висока місія: сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка: науково-публіцистичне видання. – К., 1999.

 12. Вища школа Української РСР за 50 рокiв : у двох частинах (1917-1967 рр.). – К., 1967.

 13. Владимирский-Буданов М. История имп. университета Св. Владимира. В 2-х т. – К., 1884.

 14. Волинський національний університет. Історія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univer.lutsk.ua/menu.jsp?id=9;13

 15. Довганич О. Д., Лендьел В. І., Міщенко С. О. Ужгородський державний університет: нарис українською та російською мовами. – Ужгород, 1984.

 16. Донецький національний університет. – Донецьк, 2002.

 17. Енциклопедія Київського університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eu.univ.kiev.ua/

 18. Житомирський державний університет . Історичний нарис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zu.edu.ua/if4.html

 19. З іменем Святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. У 2-х кн. – К., 1994.

 20. Запорізький національний університет . Історія університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znu.edu.ua/ukr/university/history

 21. Ідея університету: антологія. – Львів, 2002.

 22. Інституту журналістики – 60. – К., 2007.

 23. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2004.

 24. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст. – К., 1966.

 25. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834-2004 рр.). – К., 2004.

 26. Історія Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 1993.

 27. Історія Київського університету, 1834-1959. – К., 1959.

 28. Історія Київського університету. – К., 1994.

 29. Історія Київського університету. – К., 2014.

 30. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. – М., 1991.

 31. Каленюк І. С., Куклін О. В. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія. – К., 2012.

 32. Кам'янець-Подільский національний університет. Сторінки історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpnu.edu.ua/content/view/173/120/

 33. Київський університет імені Тараса Шевченка: сторінки історії і сьогодення. – К., 1994.

 34. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: імена славетних сучасників. – К., 2004.

 35. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: незабутні постаті. – К., 2005.

 36. Класичні університети – центри освіти, науки, культури регіонів: традиції та сучасність. – Дніпропетровськ,2003.

 37. Конверський А. Є., Бичко І. В., Огородник І. В. Філософська думка у Київському університеті : історія і сучасність. – К., 2005.

 38. Кузьмінський А. І.Вступ до університетських студій: навч. посіб. для студ. ун-тів. – Черкаси, Кузьмінський, А. І.

 39. Кузьмінський А. І.Педагогіка вищої школи: навч. посіб. — К., 2005.

 40. Лузан П. Г., Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посіб. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 2010.

 41. Львівський університет. – Львів, 1986.

 42. Міщинська І. В.Особливості розвитку університетської освіти в Україні // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(4). - С. 41-47.

 43. Миколаївський національний університет . Наша історія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mdu.mk.ua/cats/view/3

 44. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1834–2004. – К., 2004.

 45. Ніжинський державний університет. Хроніка подій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/ndu.edu.ua.univer.php.htm

 46. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: шляхами успіху. – К., 2006.

 47. Неделя Л. И. Этика студента. Теоретико-прикладное исследование. – М., 1988.

 48. Огнев’юк В. Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції // Віче. – 2010. – № 20 (281). – С. 16-20.

 49. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль, 2004.

 50. Панченко Л.М. Університетська освіта в контексті трансформаційних процесів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 221-231.

 51. Погребняк Н.М. Вища університетська освіта за кордоном : основні моделі, кваліфікації, наукові компетенції // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 87-98.

 52. Покликання університету: Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – К., 2005.

 53. Посохов С. І. Образи університетів Російської імперії другої половини XIX — початку XX ст. в публіцистиці та історіографії. – Харків, 2006.

 54. Прикарпатський національний університет . Історія університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=61

 55. Професори Київського університету: біографічний довідник. – К., 2014.

 56. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – Львів, 2001.

 57. Товканець Г. В. Університетська освіта: навчально-методичннй посібник. – К., 2011.

 58. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І. Г. Костирко, Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин, М. П. Гарасим . – Львів, 2012.

 59. Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия. – К., 1988.

 60. Хижняк Л.М. Університетська освіта: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – Харків, 2010.

 61. Черкаський національний університет. Історична довідка [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.cdu.edu.ua/?show=4;kid=3

 62. Энциклопедический словарь: Херсонский университет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/91998

 63. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2007.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМ 2:

 1. Закон України "Про вищу освіту"


 2. Антонюк Т. Д. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991–2012 рр. – Вінниця, 2015.

 3. Гондюл В. П. Наука в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка: вчора, сьогодні, завтра / В. П. Гондюл // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету. – К., 1999.

 4. Заболотна І. «Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у період повоєнної відбудови»: матеріали до спецкурсу «Історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка» для студентів для студентів неспеціальних факультетів) / І.М.Заболотна (уклад.); Київський національний університет. Історичний факультет. Кафедра давньої та нової історії України. – Київ, 2009. – 68 с.

 5. Заболотна І. Побут студентів та викладачів Київського Державного Університету в повоєнні роки // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. IX. – К.: “ПП“КП”УкрСІЧ”, 2013. – С. 33-37.

 6. Інституту журналістики 60 / упоряд. В. Е. Шевченко; за ред. В. В. Різуна. – К., 2007.

 7. Канівський природний заповідник / уклад. М. Г. Чорний, В. М. Грищенко. – К., 2003.

 8. Київська школа цивілістики: до 175-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / 1834–2009 / за ред. Р. Майданика. – К., 2009.

 9. Київський національний університет у ХХІ столітті: тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 24 червня 2004 р. – К., 2004.

 10. Київський університет ім. Тараса Шевченка: сторінки історії і сьогодення. – К., 1994.

 11. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: імена славетних сучасників. – К., 2004.

 12. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: незабутні постаті. – К., 2005.

 13. НТСА КНУ – http://ntsa.univ.kiev.ua/

 14. Рада молодих вчених КНУ – http://rmn.knu.ua/

 15. Рубан В. Київська школа / В. Рубан // Літературна Україна. – 1990. – 2 груд.

 16. Сморжевська О. Київський університет – центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х – 1960-ті роки) / О. Сморжевська, Г. Черевичний. – К., 2011.

 17. Студентський Парламент КНУ – http://sp.univ.kiev.ua/

 18. Тельнюк-Адамчук В. В. Університетська астрономія / В. В. Тельнюк-Адамчук // Київський університет як осередок національної духовності, науки і культури. – К., 1999.

 19. Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку. – К., 2016.ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по ЗМ 1

 1. Освіта Стародавнього Єгипту та Месопотамії.

 2. Особливості традиційної освітньої системи Китаю.

 3. Освіта в стародавніх Спарті та Афінах: порівняльна характеристика.

 4. Виникнення і поширення університетів у Європі та організація навчального процесу в них.

 5. Поширення університетів у Східній Європі в XVI–XVII ст.

 6. Німецькі «класичні» університети ХІХ ст.

 7. Традиційна українська педагогіка.

 8. Братські школи.

 9. Острозький слов’яно-греко-латинський колегіум.

 10. Києво-Могилянський колегіум.

 11. Освіта в Україні в добу Гетьманщини.

 12. Університети Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст.:загальна характеристика.

 13. Передумови заснування Київського університету.

 14. Структура Університету Св. Володимира та навчальний процес.

 15. Студентство Університету Св. Володимира. Правовий статус, матеріальне становище та побут студентів.

 16. Професорсько-викладацька корпорація Університету Св. Володимира.

 17. Викладачі та студенти Київського університету в революційній боротьбі та обороні прав українського народу.

 18. Університет у роки Української революції 1917–1920 рр.

 19. Київський інститут народної освіти.

 20. Відновлення класичного університету в Києві у 1933 р. та його діяльність у довоєнний період.

 21. Київський університет у роки Другої світової війни.

 22. Відбудова Київського університету в повоєнну добу.

 23. Університет в добу наростання кризи соціалізму.

 24. Студенти університету в боротьбі за державність України. Революція на граніті.

 25. Розвиток Київського університету в умовах державної незалежності України. Відродження університетської автономії.

 26. Міжнародні зв’язки Київського університету.

 27. Студентське самоврядування в Київському університеті.

 28. Система освіти в СРСР та на пострадянському просторі.

 29. Правовий статус студента в Україні. Права та обов’язки студентів за українським законодавством та Статутом Київського університету.

 30. Болонська декларація 1999 р. та Болонський процес.

 31. Особливості функціонування університетів в незалежній Україні.

 32. Інтеграція української освіти в європейський освітній простір.

 33. Соціально-педагогічні умови адаптації молоді до навчання в університеті.

 34. Етика студента.

 35. Система університетської освіти в США.

 36. Система університетської освіти у Великій Британії.

 37. Система університетської освіти в Німеччині.

 38. Система університетської освіти в Східній Європі (Польща, Чехія, Угорщина).

 39. Система університетської освіти в Китаї.

 40. Система університетської освіти в Японії.


Типове завдання модульного контролю 2

 1. Освіта в Україні в добу Гетьманщини.

 2. Київський університет у роки Другої світової війни.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по ЗМ 1

(фрагмент)
Які особливості навчального процесу у вищій школі?

Які форми навчання відносяться до індивідуальних форм?

В яких формах відбувається семестровий(підсумковий) контроль знань студентів?

Яким норомативним документом ВНЗ визначається право студента на користування навчальним приміщенням, бібіліотекою, навчальною, навчально=-методичною і науковою літературою, обладнанням,устаткуванням та ін. засобами навчання?

В яких формах здійснюється навчлаьний процес у ВНЗ?

Які основні види навчальних занять застосовуються у ВНЗ?

Яким документом визначається обсяг і тематика курсу лекцій?

Питання на залік по ЗМ 1


 1. Освіта Стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія).

 2. Особливості традиційної освітньої системи Китаю.

 3. Освіта в Давній Греції та Давньому Римі.

 4. Виникнення і поширення університетів Європи. Болонська та Паризька моделі.

 5. Університетів Східної Європи XVI–XVII ст.

 6. Німецькі «класичні» університети ХІХ ст.

 7. Радянська система освіти.

 8. Сучасна освіта в Західній Європі та США.

 9. Освіта в добу Київської Русі.

 10. Освіта в України литовсько-польської доби. Братські школи. Колегіуми.

 11. Російські університети ХІХ – початку ХХ ст.

 12. Особливості радянської системи освіти.

 13. Передумови заснування Київського університету.

 14. Структура Університету Св. Володимира та навчальний процес.

 15. Студентство Університету Св. Володимира. Правовий статус, матеріальне становище та побут студентів.

 16. Професорсько-викладацька корпорація Університету Св. Володимира.

 17. Викладачі та студенти Київського університету в революційній боротьбі та обороні прав українського народу.

 18. Університет у роки Української революції 1917–1920 рр.

 19. Київський інститут народної освіти.

 20. Відновлення класичного університету в Києві у 1933 р. та його діяльність у довоєнний період.

 21. Київський університет у роки Другої світової війни.

 22. Відбудова Київського університету в повоєнну добу.

 23. Університет в добу наростання кризи соціалізму.

 24. Студенти університету в боротьбі за державність України. Революція на граніті.

 25. Розвиток Київського університету в умовах державної незалежності України. Відродження університетської автономії.

 26. Міжнародні зв’язки Київського університету.

 27. Правовий статус студента в Україні. Права та обов’язки студентів за українським законодавством та Статутом Київського університету.

 28. Болонська декларація 1999 р. та Болонський процес.

 29. Інтеграція української освіти в європейський освітній простір.

 30. Соціально-педагогічні умови адаптації молоді до навчання в університеті.Питання на залік по ЗМ 2


 1. Особливості та структура навчального процесу у вищих закладах освіти.

 2. Зміст та державні стандарти вищої освіти.

 3. Нормативні навчальні дисципліни .

 4. Вибіркові навчальні дисципліни.

 5. Навчальна програма, робоча навчальна програма, навчльний план та їх структурні складові.

 6. Індивідуальний навчальний план студента.

 7. Форми навчальної діяльності студента-бакалавра соціології

 8. Документи, що визначають обсяг і тематику курсу лекцій та їн. форм навчальної діяльності студента

 9. Семінарські заняття.

 10. Практичні заняття.

 11. Консультації.

 12. Індивідуальні завдання.

 13. Самостійна робота.

 14. Котрольні заходи та їх види.

 15. Поточний та підсумковий (модульний) контроль.

 16. Складання та перескладання оцінок.

 17. Відрахування студента з вищого закладу освіти.

 18. Правила діяльності атестаційних, кваліфікаційних комісій.

 19. Наукове товариство студентів, рада молодих вчених факультету – форми та зміст діяльності.

 20. Науково-інноваційна діяльність КНУ імені Тараса Шевченка

 21. «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка».

 22. Конкурс проектів науково-дослідницьких робіт.

Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
abstract -> Програма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"
abstract -> Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічної інформації для студентів напрям підготовки
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів окр "магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconКонспект лекцій з дисципліни «Теорія та практика вирішення публічних (адміністративних) спорів»
Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України / О. В. Кузьменко, Т. О. Гурій. – К.: Атіка, 2008. – 415с
Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconРішення 16 вересня 2016 року Київ 2354/0/15-16
...
Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconЗвіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року
За звітний період з червня 2015 року по червень 2016 року в Академії проводилась така діяльність
Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconЛист-інформатор №2 від 15. 01. 2015
Нагадуємо, що до 22. 01. 2015 вам необхідно надати підтвердження замовлень на виправлення документів про освіту випускникам 2015...
Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconПромінь реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з січня 1989 року ● Понеділок, 26 січня 2015 року ● №№1 – (1269-1270) відстоїмо права інвалідів!
Видається з січня 1989 року ● Понеділок, 26 січня 2015 року ● №№1 – (1269-1270)
Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconСхвалено: затверджую: погоджую

Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconМатеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015

Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconГалицька перлина
Галицька перлина”, (надалі за текстом ˮФестивальˮ) заснований Міжнародним благодійним фондом “Українська Сім’яˮ, який починаючи з...
Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую» iconПам'ятні літературні дати 2015 року
Пам’ятні літературні дати 2015 року : інформ довідк матеріал на допомогу організації роботи з дітьми та підлітками / Нац б-ка України...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка