Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»Скачати 366,56 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір366,56 Kb.


http://www.edu.cap.ru/home/5711/94034906.jpg

ТЕМА ДОСВІДУ РОБОТИ

«РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Підготувала

вчитель музики

вищої категорії

Криворізької гімназії № 91

Ткаченко Інна Борисівна


Зміст

Вступ………………………………………………………………… 3

Розділ I Педагогічні та психологічні стратегії розвитку

креативної особистості……………………………….. 6- 11  1. Природа творчості та психологічні аспекти

креативної особистості………………………… 6

1.2. Педагогічні аспекти творчості особистості…… 9Розділ ІІ Інтерактивні технології у навчальному процесі…… 12-27

2.1. Історія становлення і розвитку інтерактивного

навчання…………………………………………. 12

2.2. Сутність інтерактивного навчання…………….. 14

2.3. Методичні рекомендації щодо впровадження

інтерактивних технологій на уроках музики…… 15Висновки …………………………………………………………… 28

Список використаних джерел…………………………………… 30

Додатки ……………………………………………………………. 32

Вступ 3

У кожній людині – сонце. Тільки дайте йому сяяти.

Сократ

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Безперечно, що ці зміни торкнулися і галузі культури та освіти. Україна невпинно рухається у Європу, вдосконалюючи свою систему освіти. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації.

І важливе місце у навчально-виховному процесі займає естетичне виховання підростаючого покоління.

Сьогодні людині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах людиною. Таким чином, зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

У Законі України «Про освіту» , « Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті», в освітніх галузях "Мистецтво" та "Естетична культура", у Державному стандарті початкової та загальної середньої освіти зазначається, що головна мета шкільної освіти полягає у створенні можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості та у формуванні інтелектуального та культурного потенціалу нації, визначаючи таким чином пріоритетність естетичного виховання сучасної молоді.

Великого значення набуває розвиток інноваційного потенціалу кожного учня як умови його особистісного зростання та самореалізації. Сучасне підростаюче покоління втрачає інтерес до високого мистецтва, надаючи перевагу «модним» сучасним тенденціям, що уводять в безодню бездуховності. Тому метою сучасної освіти вважаю розкриття і розвиток потенційних можливостей і здібностей учнів, сприяння творчій активності та формуванню духовного світу кожного школяра. У досягненні цієї мети важливу роль відіграють предмети гуманітарного циклу, у тому числі й уроки музики. Відкриття нового, цікавого, пошук гармонії, добра і правди – ось пріоритет уроків музики в школі. Саме на цих уроках, завдяки її особливо чуттєвій атмосфері стає можливою праця душі дитини адже музично-естетичне виховання спонукає до виявлення та розвитку спеціальних креативних здібностей. Могутня виховна сила музичного мистецтва була відома завжди й тому використовувалась на всіх етапах розвитку людства. Прогресивні діячі освіти вбачали в мистецтві засіб облагородження особистості, утвердження в ній кращих духовних засад. Видатний педагог В.О. Сухомлинський писав: “Мистецтво - це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво виправляє душу.”

Майбутнє України залежить від багатьох чинників, але найважливішими з них є творчий потенціал молоді, її бажання засвоїти нові знання, творчо мислити і виробляти нові конструктивні рішення. Тому креативна, обдарована, інтелектуальна та небайдужа до долі своєї Батьківщини людина перебуває зараз у епіцентрі суспільної свідомості й оточена особливою увагою. Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення та працює людина творча, гнучка, здатна до генерування і використання нових ідей, задумів, нових підходів, нових рішень.

Тому метою моєї роботи є пошук інноваційних методів навчання, які б сприяли розвитку особистості, стійкому інтересу до музичного мистецтва, та створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках музичного мистецтва.

Головним завданням досвіду є розгляд , систематизація та забезпечення умов для впровадження інноваційних технологій на різних етапах уроку як засобів розвитку креативної особистості.

Об'єктом досвіду є діяльність учнів на уроках музики в початковій школі і розвиток їх креативності.

Розділ І. Педагогічні та психологічні стратегії розвитку креативної особистості.


  1. Природа творчості та психологічні аспекти креативної особистості.

У наш час актуальною є проблема різностороннього виховання людини вже на початку його життєвого шляху. Виховання Людини, в якій гармонійно розвивалося б емоційне , духовне і раціональне є провідною ідеєю сучасної освіти, адже втрати в естетичному вихованні збіднюють внутрішній світ людини. Внутрішня сутність людини з усіма її вигинами і несподіванками до нашого часу залишається нерозгаданою таємницею, тому розкрити глибини цієї таємниці – найскладніша задача. Як у наш час, так і у минулих століттях творча активність людини несе у собі не тільки її особистісний розвиток, а і прогрес, що створює культуру людства в цілому.

Основною метою освіти є підготовка підростаючого покоління до майбутнього. Творчість - це той шлях, який може ефективно сприяти реалізації цієї мети.

Термін «творчість» вказує і на діяльність особистості, і на створені нею цінності, які з фактів її долі стають фактами культури. Творчість – це передусім відображення сутності людини, її відношення до оточуючого світу, її бажання, мрії, почуття, які в свою чергу рухають суспільство вперед попре все. В основі творчості лежить відкритість людини оточуючому світу, адже саме творча особистість більш відкрита для отримання інформації ззовні.

Творча особистістьце індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для творчої особистості творча діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки — найбільш характерний.

Творча особистість – це цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще життя людини.

Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання. Творчі здібності пов’язані зі створенням нового, оригінального продукту, з пошуком нових засобів діяльності.

Творча особистість здатна на інтелектуальну активність, творче мислення та творчий потенціал. Поряд із терміном «творча особистість» використовується термін «креативна особистість».

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.«Креативність» (від англійського слова «creativity») - рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що становить стійку характеристику особистості. Креативність – це здатність до творчості, здатність створювати незвичні речі, вигадувати, знаходити, бачити світ по – особливому. Це творчість, яка корисна і на роботі, і у житті.

Креативна людина – це вигадник, що постійно фантазує і придумує, роблячи світ яскравішим, цікавішим, перетворюючи все у щось абсолютно нове і неповторне. В останні роки цей термін отримав у вітчизняній психології широке поширення. Різні дослідження і тестування підводять до висновку, що психологічну основу креативної здатності становить творча фантазія, що розуміється як синтез уяви і емпатії (перевтілення). Потреба у творчості як найважливіша риса творчої особистості є не що інше, як постійна і сильна потреба в творчій фантазії. Діти за своєю природою допитливі і творчі. Вони експериментують, досліджують, граються з самим різноманітними матеріалами: розбирають іграшки, будують будиночки з піску. Для них не існує правильної або неправильної роботи з фарбами чи з малюнком, у створенні віршів або пісень - вони просто працюють і насолоджуються тим, що роблять. Діти навчаються в процесі своєї роботи - в процесі створення певного продукту, яким може бути вірш, малюнок, пісня або танець. А у такі моменти найбільш яскравим і типовим проявом креативності, є уява і фантазія, які у креативних особистостей відрізняються незвичайністю, жвавістю і неадекватністю, крайньою фантастичністю та образністю.

1.2. Педагогічні аспекти творчої особистості.

Питання розвитку творчої особистості вивчалось та продовжує цікавити вітчизняних та західних психологів, серед яких можна назвати таких як Г.С. Костюка, З. І.Калмикову, В. А. Роменця, Я. А. Пономарьова, В. О. Моляко, В.М. Дружиніна, О. І. Кульчицьку, Т. М. Титаренко, В.В. Клименко. Серед західних психологів вагомий внесок у розуміння творчої природи особистості зробили видатні вчені З.Фрейд, К. Юнг, Є.Фромм,

Т. Рібо, А. Маслоу, Д.Дьюї, Р. Стернберг, Дж. Гілфорд, Е. де Боно та ін.

Питаннями дослідження креативної особистості займаються Г.В. Ковальова, Н.Ф. Вишнякова, Л. Дорфман, Н.А. Терентьєва, А. Мелік-Пашаєв, Л.Футлик.

Науковці, що досліджують природу творчої особистості ставлять питання, що саме відрізняє творчу особистість від інших, чи кожна особистість є потенційно творчою? Психологи вивчають індивідуально-психологічні особливості творчих людей, соціально-психологічні аспекти розвитку та діяльності творчих людей, особливості продуктів творчої діяльності. Розуміння поняття творчої, обдаровної, креативної особистості в психологічних концепціях витікає з визначення категорії творчості.

В.В.Моляко пропонує “реєстр” обдарованості, куди входять задатки, нахили, здібності, загальні здібності, спеціальні здібності, обдарованість, творча обдарованість, талант, геніальність. [7] Так, творча обдарованість визначається вченим як здатність особистістю успішно розв’язувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально, ніж за наявності “простих” творчих здібностей.

Представники гуманістичної психології, вбачаючи в творчості вищу людську потребу, прояв психологічного здоров’я та особистісної інтеграції, розглядають творчу особистість як особистість, що самоактуалізується (А.Маслоу), продуктивну особистість (Е. Фромм), людину, що є “повноцінно функціонуюча” (К.Роджерс) [4]. Для представників гештальт-терапії уявлення про здорову цілісну особистість також пов’язане із здатністю жити спонтанно, усвідомлено, брати відповідальність за свої рішення, бути “тут і тепер”, що забезпечує уміння творчо адаптуватись до середовища, тобто на їхню думку, здорова зріла інтегрована особистість і є джерелом творчості.

Згідно з уявленням В.В.Клименко, творчі люди наділені фізичним та душевним здоров’ям, оскільки для роботи механізму творчості мають бути повноцінно задіяні такі компоненти як енергопотенціал, психомоторика та критичність, а це можливо для людей здорових та гармонійних [8, с.45].

Розглядаючи індивідуально-психологічні аспекти творчих людей, звернемось до досліджень Я. А. Пономарьова, який прийшов до висновку, що на рівні протікання психологічних процесів креативним людям, притаманні :


 • цілісність, свіжість, синтетичність як властивості сприйняття, здатність побачити те, чого не бачать інші, певні перцептивні особливості, пов’язані з високою чутливістю до субсенсорних подразників;

 • певні особливості пам’яті, що проявляються в швидкому засвоєнні головного і в легкому забуванні другорядного, в здатності пригадати малосуттєву дрібницю; пам’ять на рідкісні в повсякденному житті слова, образи, факти;

 • здатність помічати багатозначність слів, відчувати певні підтексти;

 • швидкість, гнучкість, оригінальність, відкритість мислення, вміння узагальнювати явища, не пов’язані між собою видимим чином [13].

Таким чином творчою можна розглядати особистість, здатну до постановки та оригінального вирішення задач з високим рівнем мотивації до реалізації своїх ідей. Серед важливих психологічних особливостей творчих людей психологи відзначають: незалежне мислення, свіжість та цілісність сприйняття, інтуіцію, в особистісному аспекті виділяють: оригінальність,

Педагогічною стратегією, що забезпечує формування такої риси особистості є постійне розширення рольового простору кожного учня, включення його в різноманітні види діяльності, що створює можливості для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків.

Педагогічні технології, що використовуються у сучасній освіті, створюють сприятливі умови для вирішення даного питання: інтерактивні техніки розвивають комунікативні навички та активність, проектні технології у навчанні створюють можливості для самостійних досліджень, тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливість експериментувати у сфері спілкування, проекти у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань.

Таким чином, система виховання сьогодні повинна у повній мірі задовольнити потребу учня у розвитку соціальної активності, у засвоєнні нових соціальних ролей. Тоді особистість буде відкритою до нового досвіду, адаптованою до вимог і умов життя у динамічному сучасному суспільстві.

Розділ ІІ. Інтерактивні технології у навчальному процесі.

2.1. Історія становлення і розвитку інтерактивного навчання.

Необхідною умовою оновлення змісту музичного виховання вважаю пошук інноваційних методів навчання, які сприяють розвитку особистості, стійкому інтересу до музичного мистецтва, а також формують навички у різних видах музично – творчої діяльності. Рухаючись шляхом активізації учнів під час уроків, я розпочала пошук таких навчальних методів, які б дали змогу учням творчо мислити і вільно висловлювати думку. Детально ознайомившись з різними інноваційними технологіями, зробила висновок, що такі можливості надають технології інтерактивного навчання.

Інтерактивні підходи до навчання не нові для української школи. Частково вони використовувалися ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці та практиці української школи ще в 20 – ті роки масштабного реформування шкільної освіти. Лабораторно – бригадний та проектний методи, робота в парах змінного складу, виробничі й трудові екскурсії та практики, які застосовувались у ті часи, були передовим словом не лише в радянській, а й у світовій педагогіці. Застосування цих методів та форм навчання в окремих школах давало разючі результати.

Так, у школі, організованій А. Рівіним у 1918 році, учні різного віку, навчаючись у парах змінного складу, за один рік засвоювали програму 3- 4 років навчання. [2, с.4] Незважаючи на те, що ці нові методи навчання знайшли підтримку вчителів, запроваджувалися в освітніх закладах без належного методичного забезпечення, теоретичного осмислення й експерементальної перевірки. Вже перший досвід їх застосування виявив певні проблеми та складності. На початку 30 - х рр. українська школа перетворилася на авторитарну, репродуктивно орієнтовану, з пануючою стандартизацією та уніфікацією засобів, форм і методик навчання.

Над розробкою елементів інтерактивного навчання працював В.Сухомлинський, а також вчителі – новатори 70-80 рр. ХХ століття:

Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкова у рамках теорії розвивального навчання. Наприкінці ХХ столітті інтерактивні технології були поширені в теорії та практиці американської школи.

У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності учнів активно розвивались та вдосконалювались. Наприкінці ХХ ст. інтерактивні технології набули поширення в теорії та практиці американської школи, де їх використовують у викладанні різних предметів. Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 80 – х рр., показують, що інтерактивне навчання дає змогу збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю.

Вчені зробили висновок, що найгірші результати забезпечує пасивне навчання (лекції – 5%, читання – 10%), а найкращі – інтерактивне (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%).

Сучасні російські психологи теж проводили дослідження щодо впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима, запам`ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%, обговорюючи – 70%, через особистий досвід – 80%, спільну діяльність з обговоренням – 90%, навчання інших – 95%.

Розвиток науки дав учителям та учням нові форми комунікації, нові типи розв`язання абстрактних і конкретних завдань. Майбутнє за системою навчання, що складалося б у схему «учень – технологія – учитель», де учитель виступає технологом, а учень стає активним учасником процессу навчання.2.2. Сутність інтерактивного навчання.

Слово «інтерактивний» означає здатний до діалогу. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну , передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.«Психологічною основою інтерактивності є бажання бути зрозумілим і розуміти іншого, доповнене взаємними співпереживаннями, відчуттями, почуттями» - зазнає О.Селіванова. Традиційне навчання, де учень є об`єктом впливу, не дає змоги повністю задовольнити це прагнення. Толерантне ж ставлення не перетворює його автоматично на суб`єкт навчальної діяльності. Для цього потрібна можливість впливати на процес навчання.

Отже, суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб′єктами навчання. Використання цих технологій створює комфортні умови навчання, за яких кожен учень вчиться творчо мислити, спілкуватись з іншими людьми, висловлювати особисту думку, приймати рішення, що повністю відповідає поставленим перед вчителем музики завданням - виховувати потребу і здатність до творчої самореалізації та духовного самовдосконалення. Тому темою своєї роботи я обрала таку: «Розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій».

Застосування цих технологій на уроках музики передбачає: • творчий підхід до засвоєння навчального матеріалу;

 • вільне спілкування і висловлювання своєї думки, а також аргументування своєї точки зору;

 • навчання слухати іншу людину, поважати її думку;

 • досягання тієї атмосфери у класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості.

2.3. Методичні рекомендації щодо впровадження інтерактивних технологій на уроках музики.

Музика, мелодія, краса музичних звуків – важливий засіб морального та розумового виховання людини, джерело благородства серця і чистоти душі.

В.Сухомлинський

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку, яка містить п`ять етапів: мотивації, оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів, надання необхідної інформації, інтерактивної вправи, підбиття підсумків і оцінювання результатів уроку.

Отже, проектуючи урок і включаючи в його структуру той чи інший елемент, ставлю собі запитання: Яким зробити урок, щоб досягти поставленої мети? Чи досягну мети, якої прагну? Завжди пам`ятаю правило: «Однотипним урокам – ні!», тому намагаюсь створювати цікаві і радісні уроки, щоб у дітей виникало бажання слухати, розповідати про музику, виконувати її.

Мені допомагають інтерактивні технології, які надзвичайно різноманітні. Весь процес навчання музичному мистецтву сприяє активному, зацікавленому й творчому ставленню учнів до музики. Вже з першого класу я починаю роботу з організації навчального співробітництва, з найпростішого, не обминаючи дрібниць: як заходити до класу, як сидіти за партою, як погоджуватись, а не заперечувати, як просити допомоги.

Інноваційні методи є тоді продуктивними, коли продумаю організацію кожного завдання і слідкуватиму за раціональним використанням кожної хвилини уроку. Тому велику роль приділяю організаційним моментам.

Початок уроку має створити відповідний настрій. На перший погляд просте вітання може послужити чудовою нагодою створити позитивну, доброзичливу атмосферу в класі. Раджу кожен урок пропонувати нові музичні вітання, де мають місце як підготовлені раніше вчителем поспівки, так і складені на початку уроку дітьми в класі. Наприклад: • На – на – на , на – на – на

Добрий ранок, дітвора!

На – на – на, на – на – на

Добрий день, вам, вчителька!


 • Ля – ля – ля, ля – ля – ля

Добра вчителька моя.


 • До, ре, мі, фа, соль, ля, сі

Тепла в сонця попроси.


 • Сонечко вітається,

Урок наш починається!

Музичні вітання, які пропонує вчитель

Всі разом: Дзвоник дзвінко пролунав,

До уроку нас позвав!

Вчитель: Добрий день вам, діти!

Учні: Добрий день вам, вчитель!

* * *


Урок музики почався, ( на мотив у.н.п. «Ой єсть в лісі калина»)

Кожен з нас приготувався.

Ми готові вже співати,

Грати й навіть танцювати!

* * *


Урок музики у нас запросив усіх у клас.

Привітаймось дружно всі: «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі!»
Слова музичних привітань можна покласти на будь – яку легку мелодію, а краще, якщо учні складатимуть і слова і мелодію самостійно. Така форма роботи на початку уроку допомагає налаштувати учнів на активну і, головне, творчу роботу з позитивним настроєм.

Досить часто застосовую такий педагогічний прийом: пропоную учням на початку й у кінці уроку сигналізувати про свій емоційний стан за допомогою «Скрині емоцій» або «Квітки настрою» (дод.1 )

(використовую відповідні форми вираження емоційного стану). Підраховуємо яскраві пелюстки на початку і в кінці уроку. Якщо їх більше ніж темних – це наш з учнями успіх. Сюжет прийому може бути різним в залежності від віку учнівського колективу і тематики уроку.

Важливо з першого класу навчити учнів співпрацювати, реагуючи на різні команди, які повторюються з уроку в урок: «Увага!», «Слухання музики», «Виконання пісні», «Танцювальна хвилинка» тощо. Досить часто використовую невербальне керування, шляхом музичного сигналу «Увага!» безпосередньо перед виконанням пісні або за допомогою різних шумових інструментів (дзвіночка, маракасу ) для швидкого переключення на інший вид роботи.Гру «Я уважно слухаю тишу» використовую для логічного, поступового введення у світ музичного мистецтва. Навчити дітей слухати музику – важке завдання, тому варто спочатку навчити їх слухати тишу. Для цього я натискаю на клавішу фортепіано і звучить нота. Діти уважно її слухають і піднімають руку тільки тоді, коли вона перестає звучати. Під час тиші у класі учні не просто мовчать, вони залишаються жити з нотою, яка пролунала, вони захоплені «в полон», їх увага напружена, вони бояться пропустити той момент, коли звук затихає. Надалі я пропоную проспівати цей звук на -а- , ніби продовжити звучання фортепіано. Ця гра також допомагає мені вгамувати учнів після проведення «музичних дебатів» після слухання будь – якого музичного ьвору.

Питання підвищення зацікавленості навчальним матеріалом завжди є актуальним. Ніщо так не стимулює роботу мозку як цікаве, незвичне, несподіване. Мислення починається з подиву, тому часто на етапі мотивації використовую прийом «Здивуй», що створює проблемні ситуації, викликає здивування, інтерес до змісту уроку. Наприклад: на уроці музики в першому класі при ознайомленні з поняттям “пульс” пояснення починаю з питання до дітей:

- Чи знаєте ви, що таке пульс ? Як його можна знайти?

Вислухавши припущення дітей, допомагаю відшукати пульс учням на зап`ясті, а потім дивую їх тим, що музика теж має пульс, хоча послухати його биття так, як ми робили на сьогоднішньому уроці не можливо, але відчути під час звучання музики можна.

Під час ознайомлення учнів з біографією австрійського композитора В.А.Моцарта , можна розпочати із запитання :

- Що ви вмієте робити дуже добре у своєму віці?, - тим самим сфокусувавши увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Вислухавши розповіді дітей, дивую їх інформацією про те, що Моцарт в їхньому віці вже майстерно грав на клавесині і гастролював з батьком по країні. Це викличе бажання дізнатися більше про композитора.

Здивування може викликати лист на початку уроку від казкового героя, популярного у маленьких глядачів. Учні із задоволенням будуть виконувати різні творчі завдання улюбленого героя, спостерігаючи тим самим за розвитком сюжету уроку і розв`язки історії. Наприклад:

Листоноша приносить лист від Гаррі Поттера

«Любі діти!

У школі чародійства і чаклунства «Хогвартс» я знайшов нову чарівну кімнату. Увійшовши до неї я опинився у полоні істот, які дуже люблять співати і передивлятись кінофільми, які відрізняються від звичайних тим, що складаються переважно з музики. Істоти не випустять мене звідси доти, доки я не дам відповідь, як же називаються такі кінофільми. Допоможіть дізнатись більше про це. Тільки ваша допомога розвіє чари чарівних істот – кіноманів. Чекаю на вашу допомогу. Я дуже хочу повернутись до своєї школи.

Гаррі Поттер»

Вчитель: - Ну що, допоможемо Гаррі Поттеру повернутись до рідної школи?

- Гаразд, тоді нам необхідно якомога швидше розібратись із завданням чарівних істот.Такий прийом, як «Придумай назву твору» або «Охарактеризуй твір за допомогою одного слова» я використовую перед слуханням музичного матеріалу, що теж стимулює учнівську увагу і мислення.

Також на етапі мотивації уроку корисно створити ситуацію інтриги, саме тут доречною буде гра «Так - чи ні», мета якої викликати інтерес до уроку, розвивати творче мислення, уміння аналізувати запитання і знаходити вірну відповідь. Її можна використовувати в момент нагадування учням правил слухання або виконання музичного твору. Наприклад: • Під час слухання музики я не забуваю поспілкуватись з товаришем по парті. (Ні)

 • Будемо ми звуки слухать міцно затуливши вуха? (Ні)

Використання віршованих правил підсилить інтерес учнів до завдання. Учні із великим задоволенням слухають віршики проте, що можна робити на уроці музики, а що ні.

Щоб було з чого почати -

ноти станемо вивчати

і цукерки їсти жваво,

щоб було ще більш цікаво.(Ні)
Будемо співати, грати,

вчитись добре танцювати,

ще й жбурляти папірці

у всі боки і кінці. (Ні)
Треба відчувати рух,

тренувати голос, слух,

а хто слуху не дістав –

полічити можна гав. (Ні)

При повторенні правил співу часто використовую пісню «Петь приятно и удобно», під час якої діти миттєво реагують на певні правила.

Вирішення творчих задач або відкритих питань на етапі вивчення нового матеріалу, тобто слухання та аналіз прослуханого музичного твору, ознайомлення з новою піснею та її виконання організовую у формі «Мозкового штурму». Не секрет, що більшість людей не вміють слухати музику, особливо класичну, а потім дискутувати про її тематику. Головне завдання під час використання технології «Мозкового штурму» правильно сформулювати запитання або задачу, а в період обговорення залучити до роботи весь клас, сконцентрувати увагу дітей вислухати всі ідеї, коментарі або припущення.

Спонукати учнів до спілкування, та до висловлення особистої думки допомагає технологія «Мікрофон», призначення якої надати можливість кожному сказати щось по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію. Як правило, така технологія викликає бажання висловитись навіть у неактивних учнів. Під час такої форми роботи можна застосовувати кооперативне навчання у поєднанні з рольовою грою. Наприклад: я звертаюсь до команди учнів, як до режисерів – постановників з проханням пояснити глядачам телепередачі «У світі мистецтва», в чому полягає роль режисера у створенні балету. Користуючись тільки власними, можливо, поверховими знаннями про балет, учні починають мислити, користуючись асоціативним мисленням. Кожен з учнів певної групи висловлює свої припущення з цього питання і врешті - решт, за допомогою корекційної роботи вчителя вирішується поставлене питання. Наприклад: 5 клас, тема «Музика в кіно». На етапі ознайомлення учнів з мюзиклом Р. Роджерса «Звуки музики» намагаюсь викликати учнів висловлювати думку з даного питання на асоціативному ріні, та на рівні їхніх початкових знань про даний термін. Тому беру у руки звичайний мікрофон і задаю питання учням, пропонуючи дати на нього відповідь швидко і по черзі: • На вашу думку, фільми завжди супроводжувались музикою?(один з варіантів відповіді може бути таким: «Ні, були так звані «німі» кінофільми які супроводжувалися звучанням музики у виконанні піаніста).

 • Від якого слова пішла назва «мюзикл»?

 • Який кінофільм ми можемо назвати мюзиклом?

 • З якого кінофільму вам подобається музика найбільше?

 • Чому музика є «головною дійовою особою» фільму?

(Музика підсилює окремі дії сюжету, насичує фільм звуками, супроводжує різні ефекти).

Очевидні результати приносить ігрове навчання , а саме: рольові ігри, уроки – мандрівки, уроки – казки, уроки – екскурсії, уроки – конкурси, міні – вистави. Технологія ігрового навчання – це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, «проживання» ситуації). Особливу увагу приділяю асоціативним іграм. Особисті асоціації допомагають розвинути творчі здібності, інтелект, нестандартність мислення, уяву, фантазію, орієнтують на пошук нових ідей, фактів та образів. Асоціації виступають незамінним помічником у моїй практиці проведення уроків. Наприклад: гра «Асоціативне слово» (5 клас, урок №12 «Музичні образи в літературних творах»)

Клас ділиться на 3 команди (по рядах). Вчитель читає слова, які асоціюються з певним видом мистецтва. Гравці колективно знаходять відповідь ( вид оцінювання роботи учнів залежить від режисури уроку).

Приклади запитань.Танець, глядач, рухи, сцена, музика, костюм, оркестр, глядач.

(хореографічне мистецтво)

Музика, сцена, симфонія, пісня, опера, балет, п′єса, композитор.

(музичне мистецтво)

Оповідання, казка, образ, вистава, вірш, поет, читач.

(літературне мистецтво)

Таку гру, як «Закодоване слово» я використовую як під час вивчення нового матеріалу, так і на етапі повторення матеріалу. Мета гри розвивати уміння давати характеристику будь – якому музичному терміну за допомогою асоціацій.

Прикладом є таке завдання: надати характеристику заданого слова шляхом підбору «кодових» слів на кожну літеру терміну. Наприклад:

Б – балерина

А - артистизм

Л - лібрето

Е – емоції, естетика

Т – театр


П – публіка

І – історія народу

С – спів, слова

Н - ноти, настрій

Я – ясність
Такий вид роботи допомагає створити атмосферу співпраці, творчості, але вимагає від вчителя особливої уваги і корекційної роботи у підборі асоціативних слів. Як показала моя практика застосування такої гри, не всім учням з першого разу вдається дати характеристику закодованому терміну, атому необхідно добре пояснити учням зміст і мету гри на простому прикладі. Таку гру можна проводити як колективно, так і в групі.

Гра «Ключове слово» розвиває здатність швидко знаходити асоціації із заданим словом, вчить учнів самостійно знаходити слова - відповіді. Мета гри полягає у тренуванні уяви мислення, в умінні розвивати здатність швидко знаходити асоціації з заданим словом.

Гру можна застосовувати на різних етапах уроку.

При ознайомленні з творчістю будь - якого композитора можна задати учням таке питання: «З чим у вас асоціюється ім′я композитора?»

Наприклад:

Й.С.Бах – талант, органіст, вчитель, клавесіаніст, класична музика, поліфонія, «джерело», «море».

На етапі повторення будь – якого музичного терміну, наприклад:Балет – сцена, танець, балерина, костюми, музика, декорація.

Як показала моя практика використання такої гри вже у 2 класі дає певні результати. Гра дозволяє за досить короткий термін згадати матеріал за допомогою асоціацій.

Творче завдання «Опиши музику» формує навички образного моделювання, розвиває творчу уяву та асоціативне мислення.

Учням пропонується підібрати таке оригінальне слово, яке б охарактеризувало прослуханий музичний твір.

Наприклад, під час аналізу після слухання музичного твору Е. Гріга «Ранок» завдання вчителя може звучати так:

- Опишіть ранок, який ви уявили з допомогою музики, підібравши одне характерне слово і обґрунтуйте свою відповідь.

Варіант відповідей : мальовничий, неперевершений, ніжний, яскравий.

Після характеристики та опису вражень від прослуханого, можна запропонувати зафарбувати музику. Варто почати зі слів: «Якби ви були художниками, яким би кольором ви зафарбували музичний твір і чому?»

Асоціативна гра «Розфарбуй музику» доповнює аналіз музичного змісту за допомогою співставлення її з гамою кольорів. Завдання намалювати музику або скласти вірш до прослуханого твору можна запропонувати виконати вдома, що надасть змогу учням пригадати відчуття, навіяні під час прослуховування музики.

Слід зупинитись на методі «Якби…». Його можна сміливо назвати універсальним, так як використовується на різних етапах уроку, під час

різних форм роботи.

Із великим задоволенням сприймається учнями гра на образне моделювання «Якби я був композитором». Ця гра є ефективною під час ознайомлення з новим матеріалом по слуханню. Уявивши себе композитором, діти намагаються дати назву музичному твору, а також назвати, яку б мелодію вони склали до нього. Особливо ефективною і корисною є ця вправа при ознайомленні з програмними творами, коли учні бачать тільки назву твору і мають можливість пофантазувати на тему: «Якби я був композитором, я б створив образ…».

Асоціативно–рольова гра «Кінострічка», яку я проводжу, використовуючи навчання у групах, захоплює учнів грою в різні ролі і самостійним вирішенням поставлених перед ними серйозних завдань.

Мета гри - формування навичок словесного моделювання, розвиток уяви та уміння складати словесну картину за змістом прослуханого музичного твору. Тренування навичок усного малювання. Наприклад:

Завдання для виконання в групах. Клас ділиться на групи. Розігрується ситуація. Вчитель пояснює, що кожна команда є знімальною групою і може претендувати на зйомку нової кінострічки. Команд багато, а шанс маже випасти тільки одній. Тому необхідно дуже постаратись і виконати завдання, від виконання якого залежить кінцевий результат .

Завдання командам:


 • Уважно прослухати музичний твір (відповідно до теми уроку).

 • Придумати епізод (фрагмент фільму), який виник внаслідок прослуханого музичного фрагменту ( уява учнів).

 • Розповісти вигадану історію.

Продовженням гри може послужити завдання командам здійснити постановку вигаданого епізоду з використанням музичного твору.

Кожна команда має бути оцінена відповідно до рівня підготовки. Найоригінальніша команда оцінюється найвищим балом.

Окремо хочеться сказати про таку технологію, як «Розігрування ситуації за ролями». Цю технологію у поєднанні з груповою роботою я широко використовую на підсумкових уроках. Програму підготовки учні отримують заздалегідь. Такі уроки приносять задоволення, спонукають дітей до творчості імпровізації, розвивають почуття власної гідності, виховують любов до музичного мистецтва і до культури українського народу.

Під час розучування пісні в момент ознайомлення з назвою твору запитую:« Якого характеру має бути пісня, щоб відповідала своїй назві?»

На етапі повторення з учнями набутих знань про балет або оперу, я пропоную уявити учням уявити себе чи режисером – постановником, чи то лібретистом, чи оперним співаком, а дівчат – балериною і давати відповіді на мої запитання з позиції різних професій даного жанру. Наприклад: • « Ви – головний режисер - постановник опери. Поясніть, людей яких професій вам необхідно задіяти для постановки опери?»

 • « Ви – лібретист. Поясніть вашу роль у створенні балету, або опери.»

 • « Ви – художники – оформлювачі театру опери і балету. Якому виду мистецтва належить ваша професія. Ваша роль у створенні опери чи балету»

Урок музики охоплює інформацію з різних предметів, тому часто проводжу інтегровані уроки, застосовуючи міжпредметні зв′язки. Основними методами такого навчання є методи організації творчої діяльностітворчі завдання: намалювати малюнок до прослуханого твору, написати міні – твір за прослуханим музичним твором, вірш або твір – відгук; пошукові ситуації: з′ясувати історію виникнення пісні, і творчо підійти до його повідомлення; ігрові – «Кольорові картки», «Квіточка семиліточка», «Музичний олівець», яким сприяють чотири форми навчальної діяльності учнів: парної, фронтальної, кооперативної та індивідуальної. Найбільш доцільними на уроках музики вважаю колективну (слухання та аналіз музичного твору, розучування та виконання пісні) і кооперативну (презентація творчих робіт, конкурси «Кращий квартет», «Кращий ансамбль» тощо), бо саме ці форми роботи реалізують основні принципи інтерактивного навчання.

З метою підвищення активності, самостійності і пізнавальних здібностей учнів доречним є впровадження методу міні – проекту (дод.2 ). Цей метод я використовую у роботі в групах перважно під час виконання учнями пісень. Підготовка учнів проходить так: клас поділяється на групи по 6-7 учнів в кожній, яка готується до виконання пісні, підбираючи цікаві форми виступу, костюми або елементи костюмів, що відповідають образам пісні. Кожна з команд докладає певних зусиль у підготовці проекту щоб виступити краще ніж інша команда, а значить задіє артистичність, творчість талант і винахідливість. Результат – урок перетворюється на всятковий, яскравий виступ – захист команд. Слід зазначити, що кожна з команд зінтересом спостерігають за виступом інших, намагаючись виступити краще, а надалі – впровадити нові форми презентації проектів.

Отже, за своєю суттю проектна діяльність учнів є засобом їхнього навчання розвитку та виховання, а на моїх уроках допомагає розвивати:

пізнавальні здібності:


 • планування проекту;

 • пошук шляхів виконання проблеми;

 • аналіз інформації;активність і самоактивність учнів:

 • планування;

 • самостійний вибір форми представлення результату діяльності;просторову уяву:

 • планування часу;

 • передбачення необхідних ресурсів;

 • уміння приймати оцінку іншихі обирати слушні ідеї;

творчість, естетичний стак:

 • у нетрадиційному підході до виконання міні – проекту;

 • в оформленні та презентації міні – проекту.

У своїй роботі використовую :

 • міжпредметні та надпредметні (позапредметні) форми міні – проекту;

 • групові, де чисельність учасників визначається на етапі плануваннч і залежить від теми, а також від бажання учасників об`єднуватись за інтересами;

 • міні – проекти середньї тривалості (1-2тижні).

Інтерактивні форми навчання надзвичайно корисні, але заповнити урок прийомами, методами і формами недостатньо. Щоб модель уроку на практиці не розсипалася і була міцною, необхідно під час його підготовки і проведення дотримуватися принципів педагогічної техніки:

 • відкритості (ставити перед учнями проблеми, вирішення яких лежить за межами програми);

 • діяльності ( організовувати засвоєння учнями знань , умінь і навичок переважно у формі діяльності).

Висновки

За період роботи над обраною проблеми вже можна зазначити такі позитивні наслідки роботи: • на уроці створюється атмосфера співробітництва та творчості;

 • підвищилась активність учнів у виконанні творчих робіт, думки учнів стали більш оригінальними;

 • спостерігається підвищення зацікавленості учнів до музичного мистецтва, а відповідно і бажання вільно висловлюватись під час уроку.

Зацікавленість учнів не обмежується уроками музичного мистецтва.

В позакласній роботі, на заняттях у вокальному ансамблі «Джерельце», який є постійним учасником загально гімназійних та районних заходів, учні мають можливість поглибити знання та розвити свої здібності, а я проявити себе не просто керівником ансамбля, а й автором пісень, постановником музично – хореографічних композицій. (дод. 3). До складу гурту входять учні 3-5 та 7- 8 класів що діляться на дві вікові категорії (відповідно старша та молодша групи). Плануючи роботу з ансамблем завжди пам’ятаю про те, що кожен його учасник творча дитина з досить цікавими думками і пропозиціями. Правило слухати іншу людину і поважати її думку діє не тільки під час уроків, але і на заняттях ансамбля.

Учні проявляють зацікавленість у поглибленні знань про культуру українського народу. Прикладом є активна участь колективу у районному конкурсі , присвяченому новорічно – різдвяним святам «З Різдвом у кожен дім»(дод.4). Великою радістю і не менш великим досвідом для учасників ансамблю була учать у святковому відкритті свята Масляної у сквері Артема що у Саксаганському районі. Кожен рік наш колектив бере учать у конкурсі солдатської пісні, присвяченої річниці визволення Кривого Рогу від німецько – фашистських загарбників «Коли Співають солдати», де і у 2013 році посів I місце у номінації «Кращий вокальний ансамбль» (дод 5.). Порадувала участь колективу у районному відбірковому турі місцевого конкурсу «Весна Рудани» серед навчальних закладів Саксаганського району, де ми мали честь представляти нашу гімназію з двома композиціями. Проявляють великий інтерес до виступів на гімназійних та районних заходах і учні старших класів, виконуючи серйозний репертуар, подаючи приклад зацікавленістю історією та воєнним репертуаром учням молодших класів.

Завершити свій досвід хочеться словами видатного композитора і педагога Д. Кабалевського, який радив: «Коли ви хочете, щоб ваші юні слухачі були емоційними – будьте емоційні самі; коли ви хочете, щоб вони виявили захоплення музикою – відчуйте захоплення в самому собі; коли ви хочете, щоб вони полюбили музику – любов до неї мусить жити у вашому власному серці». Адже тільки уміння вчителя правильно і тонко відчувати емоційний стан класу робить спілкування з музикою змістовно забарвленим і насиченим: цьому сприяє краса майстерно підібраного слова, витонченість інтонацій, міміка, жести, навіть особлива натхненність паузи. Своїм відношенням до музики, своєю безпосередньою участю у її виконанні, своєрідною експресією вчитель уможливлює сприйняття музичного мистецтва, народженого життям і невідривно пов`язаного з життям.Майстерність – це шлях з печаткою досконалості. Досконалість уроку – недосяжна мета. Але дуже потрібно до цього прагнути! Що я і роблю.

Список використаних джерел.

 1. Сиротенко С. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання.- Х.: Видав.гр. «Основа», 2003,-80с.- (серія «Бібліотека журнолу «Управління школою»»; Вип.10)

 2. Поспєлкіна І. Інтерактивні технології навчання// Початкова освіта. Методичний порадник.-2006.№44.- ст. 3-7.

 3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.- метод. посібник.- 2-е вид.. доп.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.-216с.

 4. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека.- М.: Прогресс, - 409с.

 5. Педагогічні іновації у сучасній школі// під ред. ЄрмаковаІ.Г.-К., 1994.-с.88.

 6. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства// Трудова підготовка в закладах освіти.- 2006. №5.- ст. 2-5.

 7. Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти обдарованості // Обдарована дитина.- 1998. №1.- ст. 4—5.

 8. Клименко В.В. Психологія творчості.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.

 9. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання.- К.: Шк. світ, 2007.- 112с.

 10. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека // Вопросы психологи.- 2005. № 1.- ст. 116—124.

 11. Маслоу А. По направлению к психологии бытия.- М.: Эксмо-Пресс, 2002.- 272с.

 12. Завгородня О. Проблема писхологічного здоров’я. Теоретичні та прикладні аспекти // Психологія і суспільство. — 2007. № 3.- 125 с.

 13. Психология творчества (под ред. Я. А. Пономарева).- М.: Наука, 1990. — 224с.

 14. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології у навчальному процесі// Директор школи.- 2006. №47.- ст. 6-9.

 15. Хлєбнікова Л.О., Наземнова Т.О., Міщенко Н.І., Дрогань Л.О., Очаковська Ю.О. Музика. Розробки уроків. Методичний посібник для вчителів.- Х.: Скорпіон, 2009.- 168 с.

 16. Кульчицька О. І. Соціально-психологічні фактори формування таланту // Практична психологія та соціальна робота. — 2007. №1. — с.1.


Вокальний ансамбль «Джерельце» - постійні учасники

загально гімназійних та районних свят.d:\картинки\детки\s19.png

c:\users\user\desktop\фото к работе\img_5241.jpgd:\картинки\картинки\шары\bday_balloons.gifc:\users\user\desktop\фото к работе\img_5943.jpgc:\users\user\desktop\фото к работе\img_4899.jpgc:\users\user\desktop\фото к работе\022.jpg
Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconОпис досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тема досвіду. Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості...
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconМатеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни
Використання інтерактивних технологій задля формування соціокультурної компетенції ліцеїстів
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconЛісовської Світлани Анатоліївни з проблеми Розвиток в учнів інтересу до урок
«Розвиток в учнів інтересу до уроків української словесності шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання»
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconУрок музики має бути творчим та водночас відображати специфіку предмета
Використання комп'ютерних технологій та інтерактивних форм І методів роботи на уроках музичного мистецтва
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconСтруктура портфоліо Професійний портрет учителя
«Використання сучасних технологій та інтерактивних методів роботи на уроках музичного мистецтва, як засобу підвищення рівня естетичного...
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» icon215 років від дня народження Віктора Гюго Статті зі збірників та періодичних видань
Використання елементів інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури. Засотсування інтерактивних методів під час вивчення...
Тема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій» iconКонкурс "Шкільна бібліотека" Номінація "Шкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу"
Розвиток читацьких інтересів та формування творчої компетентної особистості шляхом пошуку та впровадження нових технологій в роботі...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка