Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів»Скачати 448,26 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації17.04.2017
Розмір448,26 Kb.
  1   2


Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів»

Теми для самостійного опрацювання:
Тема 1. Філософія сучасної освіти

Рекомендована література:

1. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.

2. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. Монографія. – К.: ЗАТ ВІПОЛ. – 2000. – 302с.


3. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр–S, 1996. – 256с.
4. Пригожин И. Природа, наука и новая реальность // Философия и жизнь. – 1991. – № с.33-37
5. Савченко О.Я. Від людини освіченої - до людини культури//Рідна школа.-1996.-№ 5-6.

6. Терещенко Ю. Філософська джерельність педагогічної науки//Освіта.–2003–.№36.– С.3

7. Философия, культура, образование: Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 1999. - № 3.
Тема 2. Філософія освіти як наука

Рекомендована література:

1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта України. – 2001. №1. – с. 11-17.

2. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризації освіти // Шлях освіти. – 2001. – №2. – с. 2-7.

3. Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики// Освіта і управління. – 2003. – №2. – с. 85-92.

4. Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

5. Корсак К. В ХХІ век – с новой парадигмой национального образования//Персонал.–2000- №1.

6. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.

7. Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

8. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. Монографія. – К., 2003. –239с.

9. Кузьміна С.Л. Філософія освіти як предмет історико-філософських досліджень – Режим доступу:

http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV63_2007_philos/02_kyzmina_sl.pdf

10. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. Монографія. – К.: ЗАТ ВІПОЛ. – 2000. – 302с.


11. Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К., 1997. – 126 с.
12. Фуллан М. Сили змін (продовження). – Львів: Літопис, 2001. – 162с.


Тема 3. Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

Рекомендована література:

1.Державна програма " Вчитель" // Інформаційний збірник МОН України. - 2002. -№10.-С.З-32.

2.Діти вулиці: від усвідомлення проблеми до її вирішення // Практична психологія та соціальна робота. — 2002. —№ 8. - С. 66-67.

3. Закон України "Про освіту" // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001.-С. 11-38.

4. Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001. - С. 103-126.

5. Закони України "Про дошкільну освіту" (2001р.), "Про вищу освіту" (2002 р.). [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.kmu.gov.ua/default.htm

6.Закон України "Про захист суспільної моралі" від 20.11.2003 р. № 1296-1V // Офіційний вісник України. - 2003.- № 55. - С.69-79.

7.Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 25 січня 1995 р. II Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 6. - С. 35-37.

8.Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. № 2402-Ш // Директор школи. - 2002. - № 8. - С. 7-10.

9.Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 р. № 2789-Ш // Урядовий кур'єр. - 2001. -№ 16.- С. 3-4.

10.Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. - Дитячий Фонд ООН "ЮНІСЕФ".- 2002.- 198 с.

11.Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. -К.: Основа, 2007.-944 с.

12.Конвенція про права дитини: 36. документів. - К.: Представництво ЮНІСЕФ в Україні. - 2001.-С. 5-22.

13.Кодекс законів про працю України // Право України. - 1996. - №23.

14.Конституція України // Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. / Авт. кол.: В.Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. - К.: Навч. книга. Кн. 3.: Модернізація в освіті. - 2003.-С. 333-369.

15.Концепція подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 р.р. //' Вісник України. - 2005.—№ 49.

16.Концепція інформатизації загально­освітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл//Освіта України.-2001.- №44 (272).

17.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua

18..Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua

19.Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua

20. Національна доктрина розвитку освіти//Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. //Офіційний вісник України. - 2002. - №16.

21.Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.

22. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко - Харків: Бурун Книга, 2006. - 384с.

23.Охорона праці в навчальних закладах//Практика управління закладом освіти.-2007.- № 7.-112 с.

24. Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" №964 від 14 червня 2000 р. , "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" №1305 від 20 липня 1999 р., "Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти" №348 від 11 березня 2000р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.edu-ua.net

25.Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. - 2001. - №15. - С. 12-24

26.Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 . htt://mon.gov.ua

27.Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №6. - С. 35.

28. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. - 2002. - №8. - С.7-10. 29.Праця дітей: Проблема та дія у відповідь. - К.: Міленіум, 2002 - 166с.

30.Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. В.С Журавського. - К.: Форум, 2004.-1084 с.

31.Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних та сьогоднішніх реалій // Педагогічна газета. — 2003. - № 2. - С. 7.

32. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. -2-ге вид. - К.: Махаон, 2003.-С.596.

Тема 4. Культура Київської Русі.

Рекомендовані джерела: 1. Античность как тип культуры.- М., 1988.

 2. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. Т.1/ Упоряд. В.В.Яременко; Авт.передмови П.П.Кононенко; Приміт.Л.Ф.Дунаєвської.-К.:Либідь, 1993.-392 с.

 3. Емельянов В.В., Никитин П.С. Философская культура молодого специалиста.- М., 1987.

 4. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. /Пос. для уч-й/, изд.5. -М.:Просвещение, 1975.- 463 с.

 5. Левчук Л.Т. Історія світової культури.- К., 1994.

 6. Храпченко М. Б. Познание литературы и искусства: Теория. Пути современного развития. АН СССР.- М.:Наука, 1987.- 575 с.

 7. Культура і побут населення України /авт. В.І.Наулко та інші/.- 2 вид., доп. І перероб.-К.:Либідь, 1993.- 288 с.

 8. Етнографія України /за ред. С.А.Макарчука/.-Львів:Світ, 1994.-520 с.

 9. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібн./Б.І.Білик, Ю.А.Горбань та ін./За ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука- 3-е вид.-К.,2001.-326 с.

 10. Культура українського народу: Навч.посібник/ М.В.Гончаренко, Я.Д.Ісаєвич, Л.М.Новиченко та ін.-К.:Вид-во «Либідь», 1994.

 11. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.- 608 с.

 12. Левчук Л.Т. Історія світової культури.- К., 1994.

 13. Історія світової культури.-К.:Либідь, 1994.

 14. Історія світової культури – К.:Либідь- 2000.

 15. Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К.

 16. Бачинин В.А. Духовная культура личности.- М., 1986.

 17. Емельянов В.В., Никитин П.С. Философская культура молодого специалиста.- М., 1987.

 18. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник/ Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін.-К.:Либідь, 1993.-560с.

 19. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.- 608 с.

 20. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие.- 2-изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.-416 с.Тема 5. Україна на початку ІІІ тисячоліття.

Рекомендовані джерела: 1. Античность как тип культуры.- М., 1988.

 2. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. Т.1/ Упоряд. В.В.Яременко; Авт.передмови П.П.Кононенко; Приміт.Л.Ф.Дунаєвської.-К.:Либідь, 1993.-392 с

 3. Культура українського народу: Навч.посібник/ М.В.Гончаренко, Я.Д.Ісаєвич, Л.М.Новиченко та ін.-К.:Вид-во «Либідь», 1994.

 4. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. /Пос. для уч-й/, изд.5. -М.:Просвещение, 1975.- 463 с.

 5. Левчук Л.Т. Історія світової культури.- К., 1994.

 6. Лотоцький А. Історія України.- Івано-Франківськ: Просвіта,1993.

 7. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник/ І.В.Бичко, Ю.В.Осічнюк, В.Г.Табачковський та ін.-К.: Либідь, 1991.- 456 с.

 8. Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навч.посібн.- К.:Україна, 2000.- 512 с.

 9. Храпченко М. Б. Познание литературы и искусства: Теория. Пути современного развития. АН СССР.- М.:Наука, 1987.- 575 с.

 10. Культура і побут населення України /авт. В.І.Наулко та інші/.- 2 вид., доп. І перероб.-К.:Либідь, 1993.- 288 с.

 11. Етнографія України /за ред. С.А.Макарчука/.-Львів:Світ, 1994.-520 с.

 12. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібн./Б.І.Білик, Ю.А.Горбань та ін./За ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука- 3-е вид.-К.,2001.-326 с.

 13. Історія світової культури –2-ви., доп., К.:Либідь-1999.-367 с.

 14. В.С.Полікарпов. Лекції з історії світової культури: Навч.пос.. К./Харків: Знання/Основа.-1999.-336с.

 15. Українська зарубіжна культура:Навч.пос., 3-е вид./За ред. Н.М.Заковича.-М., 2002.

 16. Дмитриєва Н.А. Краткая история искусств.-М., 1985.

 17. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури.-Х., 1991.

 18. Історія українського мистецтва в 6-ти т., Т.4.-К., 1992.

 19. Огієнко І. Українська культура.-К., 1991.Тема 6. Освіта в умовах глобалізації

Рекомендовані джерела: 1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. – М., 1997.

 2. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освта і управління. – 2004. – № 2.

 3. Лиферов А. П. Основные тенденции интегральных процессов в мировом образовании. – М., 1993.

 4. Льовкіна О. Проблема відчуження у світлі сучасних глобалізаційних трансформацій: соціокультурний та політико-економічний аспект // Освіта і управління. – 2004. – № 3–4. – С. 81–86.

 5. Малькова З. А. Образование в мире на пороге XXI века. – М., 1991.

 6. Вульфсон Б.Г. Высшее образование на Западе на пороге XXI века: успехи и нерешенные проблемы. – М.: Педагогика, 1999.

 7. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Освта і управління. – 2004. – № 2.

 8. Данильченко В. М. Развитие педагогического стиля деятельности в Глобальном образовании. – Комсомольск-на-Амуре, 2001.

 9. Магеря О. Морально-гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем // Освіта і управління. – 2004. – № 2.

 10. Томас Л. Фрідмен. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.

 11. Томпсон Е. Народна Європа? Соціальні аспекти європейської інтеграції // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика: Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. − Луганськ: Альма матер-Знання, 2002.


Тема 7. Мультимедійні технології у навчальному процесі.

Рекомендовані джерела: 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.

 4. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. Світу»).

 5. Стоцкий  Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.

 6. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 7. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 240 с.

 8. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч./За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.: іл.

 9. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч. / За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.: іл.

 10. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.

 11. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. WINDOWS: лаборатоия мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000. – 656 с.

 12. www.ostriv.in.ua


Тема 8. Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності.

Рекомендовані джерела:

1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.


 1. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 2. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.

 3. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. Світу»).

 4. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. Пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 5. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 6. Стоцкий  Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.

 7. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 8. Організація служби підтримки в школі. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 с.

 9. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч./За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.: іл.Тема 9. Психологія навчальної діяльності.

Рекомендована література: 1. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 2. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры/Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 3. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 4. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.

 5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

 6. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.

 7. Максимова Н., Порох Л. Розвиток творчої особистості школяра як психолого-педагогічна проблема сучасності // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 8. Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність // Рідна школа. - № 10. – 2002. – С. 13-17.

 9. Мулліс Іна В.С., Мартін М.О., Руддок Г.Дж. TIMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів / Переклад з англійської. – Х.: Факт, 2006. – 672 с.

 10. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 11. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 608 с.

 12. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 13. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров’я молодого покоління: Навч.-метод. посібник. – Вид. 2-е, доп. – Тернопіль, 2005. – 216 с.

 14. Підсумкова колегія МОН. // Освіта України, № 59, 10 серпня 2007 р.

 15. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

 16. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти//Управління освітою.-№8.–2003.–С.2-3.

 17. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 18. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 19. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина.– СПб.: Питер, 2003.–224 с.

 20. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 21. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 22. Савчин М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич.: Відродження. – 1998. – 142 с.

Тема 10. Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання та виховання.

Рекомендована література: 1. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры/Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 2. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 3. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.

 4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

 5. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Книга для вчителя /За ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука. – К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1997

 7. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. - №5. – 2002. – С. 28-30.

 8. Компетентнісна освіта // «Відкритий урок», № 3-4, 2004

 9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdfТема 11. Психологічні ознаки особистісно-орієнтованої освіти

Рекомендована література: 1. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.

 2. Максимова Н., Порох Л. Розвиток творчої особистості школяра як психолого-педагогічна проблема сучасності // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 3. Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність // Рідна школа. - № 10. – 2002. – С. 13-17.

 4. Мулліс Іна В.С., Мартін М.О., Руддок Г.Дж. TIMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів / Переклад з англійської. – Х.: Факт, 2006. – 672 с.

 5. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 6. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 608 с.

 7. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 8. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров’я молодого покоління: Навч.-метод. посібник. – Вид. 2-е, доп. – Тернопіль, 2005. – 216 с.

 9. Освітні технології:Навч.-метод. посіб./За заг. ред. О. М. Пєхоти.–К.:А.С.К.,2002.–С.27-45.

 10. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченко.- К.: Пед. думка, 2001.- 516с.

 11. Пєхота О. М. Особистісно орієнтована освіта і технології // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 281.

 12. Пищулин В.Н. Профессиональная компетентность специалиста в контексте модернизации образования // Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и современные проблемы модернизации образования. - М.: МПГУ, МАНПО, 2004, с. 415-419.

 13. Підсумкова колегія МОН. // Освіта України, № 59, 10 серпня 2007 р.

 14. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

 15. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти//Управління освітою.-№8.–2003.–С.2-3.

 16. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 17. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 18. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина.– СПб.: Питер, 2003.–224 с.

 19. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 20. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 21. Савчин М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич.: Відродження. – 1998. – 142 с.


Тема 12. Реалізація аксіологічного підходу в навчально-виховному процесі.

Рекомендована література: 1. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб.–К.:Вища школа, 2004.–335 с.

 2. Ситенко Н. Особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу в початковій школі // Освіта і управління. - 2003.- Т.6 - №1.- С. 115-121.

 3. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Серия „Учебники и учебные пособия”: Ростов -на- Дону: „Феникс”, 2000. − 544 с.

 4. Халперн Д. Психология критического мышления–СПб.:Издательство «Питер»,2000.–512 с.

 5. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. − Науково-методичний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. − Київ: ТОВ „Видавничий дім „Професіонал”. − 2004. − 150 с.

 6. Чудновский В.Е. Проблема субъективности в свете современных задач психологии воспитания. – Вопросы психологии. –1998. - №4. – с. 15-25.

 7. Якиманская И.С. Разработка технологи личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – №2. – С. 10

 8. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_6/a17.html

Тема 13. Акмеологічні засади професійно-педагогічної діяльності вчителя.

Рекомендована література: 1. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченко.- К.: Пед. думка, 2001.- 516с.

 2. Пєхота О. М. Особистісно орієнтована освіта і технології // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 281.

 3. Пищулин В.Н. Профессиональная компетентность специалиста в контексте модернизации образования // Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и современные проблемы модернизации образования. - М.: МПГУ, МАНПО, 2004, с. 415-419.

 4. Підсумкова колегія МОН. // Освіта України, № 59, 10 серпня 2007 р.

 5. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

 6. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти//Управління освітою.-№8.–2003.–С.2-3.

 7. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 8. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 9. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина.– СПб.: Питер, 2003.–224 с.

 10. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 11. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 12. Савчин М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич.: Відродження. – 1998. – 142 с.


Тема 14. Концептуальні основи виховання.

Рекомендована література:Каталог: predmety
predmety -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
predmety -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
predmety -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
predmety -> Життєвий І творчий шлях Володимира Кириловича Винниченка, його багатогранна діяльність. Рання творчість. Висока оцінка збірки “Краса І сила” І. Франком та М. Коцюбинським
predmety -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
predmety -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
predmety -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
predmety -> Ольга Юліанівна Кобилянська Життєва стежина Ольги Кобилянської
predmety -> Тема проекту


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconВ результаті засідання учасники: познайомляться з синдромом професійного вигорання

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconШукаємо обдарованість Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів
Шукаємо обдарованість. Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів: Збірник тестів, анкет, методик діагностики обдарованості...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconЛекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
Характеристика опитувальних методів (бесіда, анкетування, тестування, педагогічне інтерв’ю)
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconЗаконі України «Про освіту»
Саме тому, на сьогодні широке коло педагогів звертаються та шукають відповіді на вирішення питання в педагогічній спадщині відомих...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconМетоди діагностики : Методи діагностики

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconТема Психологiчнi основи розслідування злочину
Психологія професійного спілкування, установлення контакту І довірливих стосунків
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconТема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
Мета: схарактеризувати особливості шекспірівського театру, розкрити особливості побудови та конфлікту в трагедії; розвивати навички...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconПлан роботи бібліотеки Харківського професійного ліцею машинобудування на 2016-2017 навчальний рік
Харківського професійного ліцею машинобудування активно підтримує освітній процес та спрямовує свою роботу на озброєння педпрацівників...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка