Теоретико-методологічні засади роботи 7Сторінка1/16
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ЗМІСТ

ВСТУП 1

РОЗДІЛ І 7

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ 7

1.1. Творчість Гарта Крейна в літературно-критичній рецепції 7

1.2. Міфопоетика: сучасний стан осмислення 30

1.3. Міф у літературі американського модернізму 44

Висновки до розділу І 56

РОЗДІЛ ІІ 59

МІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РАННЬОЇ ПОЕЗІЇ ГАРТА КРЕЙНА 59

2.1. Естетичні засади міфотворчості Гарта Крейна 59

2.2. Своєрідність міфопоетики ранньої лірики Гарта Крейна 71

2.2.3. Структурна парадигма першостихій у ранній ліриці Гарта Крейна 91

2.2.4. Поетика маскулінного і фемінного у ранній поезії Г. Крейна 104

Висновки до розділу ІІ 109

РОЗДІЛ ІІІ 112

МІФОПОЕТИЧНА МОДЕЛЬ АМЕРИКИ В ПОЕМІ ГАРТА КРЕЙНА «МІСТ» 112

3.1. Міфічний синкретизм художнього простору поеми «Міст» 114

3. 2. Індіанські міфи як базис міфотворення Г. Крейна 117

3.3. Християнські мотиви поеми Гарта Крейна 123

3.4. Першостихії як засіб гармонізації художнього простору поеми 126

3.5. Гендерні категорії фемінності та маскулінності в поемі 134

3.6. Крейнівська варіація часопростору в поемі 139

Висновки до розділу ІІІ 142


ВСТУП


Творчість Гарта Крейна (Hart Crane,1899 – 1932) посідає особливе місце в літературному процесі XX століття. Сьогодні цей поет визнаний творцем найбільш довершеного літературного епосу США (поема «Міст» /The Bridge), що є канонічно-репрезентативною як у сенсі утілення засадничих для нації ідей, так і художніх констант доби модернізму. Відчутний вагомий вплив особистості й творчості Крейна і на його сучасників, і на митців наступних поколінь зумовив стійку увагу до нього істориків літератури та літературознавців США. Вітчизняна американістика його творчу спадщину практично не досліджувала. Наразі наявні кілька розвідок Т. Михед, котрі присвячені поемі Гарта Крейна «Міст».

Спектр досліджень, здійснених літературознавцями США, доволі розмаїтий і показово відображає актуалізацію того чи іншого вектору літературознавчих методик і практик: поезія Крейна досліджується крізь призму гендерних преференцій / гомосексуальності (Т. Їнглінг), апропріації національних художніх традицій (романтизм) і новаторства (Б. Рід, Р. Комбз), орфізму як філософсько-художнього первня поетичної образності (Г. Блум), різнорівневих експлікацій платонізму (Дж. Арпед), діалогу з художніми викликами модернізму (Г. Теппер) і т. д. Міфологічний дискурс творчості Крейна, зауважений майже всіма дослідниками, здебільшого розглядається дотично, у межах обраного аналітичного ракурсу. Водночас (нео)міфологічна парадигма, що функціонує на всіх рівнях поетичного універсуму Крейна і забезпечує його гармонійну цілісність, не була предметом цілеспрямованого комплексного дослідження. Тож здійснений у дисертації аналіз міфопоетики митця покликаний сприяти як формуванню релевантних методологічних підстав для вивчення творчості Гарта Крейна і його ролі у становленні модерністської літератури ХХ століття, так і з’ясуванню й окресленню естетичних параметрів його творчості.Актуальність проведеного дослідження зумовлена необхідністю комплексного вивчення процесу розвитку і становлення літератури американського модернізму, однією з визначальних складових якої визнана творчість Гарта Крейна як творця новітнього міфу, осердя якого – «міф Америки», що ліг в основу модерністського трактування американської ідентичності. Аналіз міфопоетики творчості Крейна уможливив цілісне осмислення його художнього універсуму, з’ясування характерних для національної (США) та світової літератури ідейно-естетичних кластерів і концептів, що, притаманні складній і неоднорідній художній системі модернізму, визначили певні тенденції постмодерністської культури США.

Зв’язок роботи із науковими програмами. Дисертація виконана на кафедрі англійської філології та зарубіжної літератури Класичного приватного університету в межах науково-дослідної теми «Шекспір і його сучасники: поетологічний, аксіологічний і рецептивний аспекти вивчення», затвердженої вченою радою Класичного приватного університету (номер державної реєстрації 0110U006236). Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою радою Класичного приватного університету (протокол № 4 від 23 грудня 2015 року) та на засіданні бюро координаційної ради при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол № 2 від 12 листопада 2015 року).

Мета дисертаційної роботи – розкрити особливості міфопоетики творчості Гарта Крейна, проаналізувати основні архетипні образи, універсальні та індивідуальні символічно-міфологічні комплекси у контексті світової та національної художньої традиції.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань: • проаналізувати основні поняття міфопоетики, конкретизувати термінологію і з’ясувати її доцільність принагідно проблематики роботи;

 • окреслити основні напрямки теоретично-критичної рецепції творчості Г. Крейна;

 • конкретизувати історико-культурний контекст, взаємодію традиції і поетикальних експериментів модерністів як дієвий фактор формування світогляду митця;

 • з’ясувати основні джерела запозичення класичних міфів та проаналізувати їхню художню трансформацію митцем;

 • проаналізувати своєрідність міфологізації і семантизації артефактів і об’єктів сучасності в неоміфологічному художньому просторі Крейна;

 • дослідити вербальний дискурс як фактор міфологізації;

 • на основі здійсненого аналізу визначити особливості міфопоетики Крейна, що стали результатом цілеспрямованого формування поетом «нового міфу Америки».

Об’єктом дослідження є поетична спадщина Гарта Крейна, його епістолярій та есеїстика, і, зокрема, поема «Міст» як модерністський національний літературний епос.

Предметом цієї роботи стало з’ясування особливостей міфологічного дискурсу творчості Гарта Крейна, визначення ключових міфологем його художнього універсуму та їхньої функціональності.

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації уклали наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників і критиків, присвячені осмисленню різних аспектів життя і творчості Гарта Крейна (В. Френк, А. Тейт, Б. Рід, Р. Мартін, Г. Лейбовіц, П. Шерман, В. Стрендберг, Л. Шапіро, П. Джилз, Л. Едельман, М. Бакінгем, Т. Михед та ін.); теоретичним проблемам міфопоетики та міфокритики (М. Еліаде, К. Леві-Строс, Дж. Р. Толкін, К.-Г. Юнг, А. Нямцу, О. Кобзар, О. Киченко, С. Шубович, Г. Драненко, В. Мусій та ін.); культурологічним та літературознавчим дослідженням доби і літератури модернізму в США (Р. Грей, Л. Геммер, Г. Мур, Г. Теппер, О. Бандровська, Н. Висоцька, Т. Денисова, Д. Затонський, Т. Морозова та ін.), також психоаналітичні засади вчення З. Фройда й теорії першостихій Г. Башляра.

Методи дослідження, визначені його проблематикою і завданнями, зумовили комплексне застосування елементів біографічного методу – для з’ясування факторів упливу особистого життя на становлення творчої особистості Гарта Крейна, що поєднується з порівняльно-історичним – для виявлення важливих віх національної художньої традиції та окреслення сучасного митцеві контексту появи його творів; архетипокритики, що дозволило з’ясувати первинні джерела поетичної образності митця; а також інструментарію міфокритики для вияву тих символів і міфологічних комплексів, що сформували авторський неоміф.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше:

 1. Здійснений комплексний аналіз міфопоетики Гарта Крейна в контексті літератури американського модернізму.

 2. Проаналізовані особливості складної взаємодії архаїчного міфу, національної художньої традиції і феноменів модерної дійсності у створенні авторського неоміфу.

 3. Окреслені різнорідні міфологічні дискурси – індіанський, античний, християнський і т. д., їхня трансформація і синтез.

 4. Вперше твори Гарта Крейна перекладені українською мовою.

Практичне значення дисертації визначається можливістю використання її положень і результатів у наукових дослідженнях з проблем міфопоетики; при викладанні загальних курсів з літератури США ХХ століття; для роботи над українськими перекладами творів Гарта Крейна.

Особистий внесок здобувача. Робота виконана самостійно, без співавторів.

Апробація положень дисертації здійснювалась у доповідях і виступах на наукових конференціях та семінарах: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей», Київ, 2014; VІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті д. філол. наук, проф. А. К. Корсакова «Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку», Одеса, 2014; ІІ Міжнародний симпозіум «Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії», Київ, 2014; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті», Одеса, 2015; Міжнародна науково-практична конференція «Філологія, соціологія і культурознавство», Варшава, 2015; Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури», Дніпропетровськ, 2015; Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури», Львів, 2015; Міжнародна науково-практична конференція «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація», Київ, 2016; V міжнародна наукова шекспірознавча конференція «Вільям Шекспір і дискурс вигнання», Запоріжжя, 2016.

Публікації. Результати та висновки дослідження відображені у 15 публікаціях, 4 з яких опубліковані у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному фаховому виданні.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 174 сторінки, у тому числі 154 основного тексту та 20 списку використаної літератури – 206 позицій.

Каталог: bitstream -> NAU -> 26749
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
NAU -> Програма «Психодіагностика»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconТеоретико-методологічні засади глобального громадянського суспільства
«суспільство», котре до націоналізації соціології використовувалося в універсальному значенні
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconІ. Теоретико методичні засади державотворення на сучасному етапі суспільного розвитку 8
Теоретико методичні засади державотворення на сучасному етапі суспільного розвитку 8
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconДержавний заклад
Розділ I. Теоретико-методологічні основи дослідження взаємозв’язку музичних смаків та стильових особливостей життя студентів
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconТеоретико-методологічні основи обдарованості особистості в системі освіти
Комунальний заклад «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5», місто Нікополь
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconРозділ Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
Розділ Розробка уроків української літератури з використанням проблемних методів навчання (5-6 класи)
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconЛекція №1 Тема. Теоретико-методологічні основи соціології. Мета
Мета. Розглянути специфіку соціологічного підходу до суспільства, ознайомитися зі структурними та методологічними особливостями соціологічної...
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconСолдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби
Візуальний поворот в соціології. Візуальна соціологія – підходи до визначення
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
Тема Предмет, система І завдання науки криміналістики. Методологічні основи науки криміналістики та тенденції їх розвитку
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconКонтрольні питання з дисципліни «Естетичні засади українського літературного шістдесятництва» доц. Біляцька В. П
Виникнення, початок вивчення шістдесятництва як літературного явища. Естетичні засади шістдесятників
Теоретико-методологічні засади роботи 7 iconЗміст зміст вступ розділ 9 історичний факт революції 1917 Р. Як об’єкт вивчення: теоретико-методологічна парадигма 9
Сторичний факт революції 1917 Р. Як об’єкт вивчення: теоретико-методологічна парадигма 9


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка