Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 стСкачати 137,18 Kb.
Дата конвертації14.02.2018
Розмір137,18 Kb.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ :»Українські Землі в др пол. 19 ст»

 1. Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії:

 1. 1861 р.;

 2. 1864 р.;

 3. 1870 р.;

 4. 1874 р.
 1. Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.:

 1. потужний розвиток цукробурякового виробництва;

 2. формування Південного та Правобережного нафтових районів;

 3. завершення промислового перевороту;

 4. дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві;

 5. бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей;

 6. створення розгалуженої системи залізниць;

домінування темпів розвитку текстильної промисловості та машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей

 1. Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися:

 1. діяльність у Львові гуртка “Руська трійця”;

 2. реформи Олександра ІІ в Російській імперії;

 3. оборона Севастополя під час Кримської війни;

 4. реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії. 1. 1854–1855 рр.;

 2. 1832–1837 рр.;

 3. 1770-і – 1780-і рр.;

 4. 1892–1893 рр.;

 5. 1860-і – 1870-і рр.Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860–1870-х років у Російській імперії?  1. Формування високого рівня концентрації виробництва.

  2. Завершення промислового перевороту.

  3. Витіснення іноземного капіталу національним.

  4. Формування ринку вільнонайманої праці.

  5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.

  6. . Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.

  1. А 1, 4, 5

Б 2, 3, 6

  1. В 1, 2, 4

  2. Г 3, 5, 6
5 Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?

1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.

2. Викуп селянами польових наділів.

3. Скасування селянської земельної общини.

4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.

5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.

6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.

А 1, 2, 4

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 6

Г 3, 5, 6

6 Земська реформа 1864 р. не поширювалася на

А Лівобережну Україну.

Б Слобідську Україну.

В Південну Україну.

Г Правобережну Україну.

7 Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст.

1. Д. Яворницький

2. І. Франко

3. М. Шашкевич

4. М. Кропивницький

5. Ю. Бачинський6. Ю. Федькович

А 1, 2, 6

Б 2, 5, 6

В 3, 4, 6

Г 1, 3, 5
8 Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.

на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-

політичну єдність із російським народом і російською державою, називали

А москвофіли.

Б хлопомани.

В народовці.

Г радикали.
9. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які

спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної

свідомості українців, називали

А москвофіли.

Б хлопомани.

В народовці.

Г радикали.
10. 1863 р. і 1876 р. в історії України пов’язані з

А упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти.

Б заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.

Г утворенням перших гуртків хлопоманів і народників.
11. Ким запроваджено викладені нижче заборони?

«Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за

кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і

перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»

А імператрицею Катериною ІІ

Б імператором Олександром ІІ

В імператрицею Марією-Терезією

Г імператором Миколою І
12.Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з

А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні.

В викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства.

Г виданням українського альманаху «Русалка Дністровая».

13. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив

А закриття недільних шкіл і журналу «Основа».

Б ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні.

В розпуск Загальної української безпартійної організації.

Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
14. Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям

А М. Остроградського.

Б М. Максимовича.

В В. Антоновича.

Г В. Каразіна
15. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України?Акласицизм

Б неореалізм

В бароко

Г модерн
16 . З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано

А створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції.

Б винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну.

В відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини.

Г відкриття Новоросійського університету.
17. Об’єднання української інтелігенції – громади – відновили свою діяльність у

А 1860-х рр.

Б 1870-х рр.

В 1880-х рр.

Г 1890-х рр.
18. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років?

1. Т. Шевченко

2. В. Антонович

3. Ю. Бачинський

4. М. Драгоманов

5. І. Франко

6. Ф. Вовк

7. О. ПотебняА 1, 2, 4, 5

Б 2, 3, 4, 7

В 1, 3, 5, 6

Г 2, 4, 6, 7
19. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і

диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в

Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу».

А М. Костомарова

Б М. Максимовича

В М. Міхновського

Г М. Драгоманова
20. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто..., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»

                        А  Новоросійський університет

                        Б  Чернівецький університет

                        В  Київський університет

                        Г  Харківський університет21.  Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

1. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

2. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

3. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»

А  москвофілів

Б  хлопоманів

В  народовців

Г  радикалів


22. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив

А ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини,

Польщі та України.Б переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній

незалежній державі.В пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-

Угорського Союзу.Г ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний

коронний край.


23 . З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?

А І. Франко, М. Лисенко

Б М. Лисенко, П. Чубинський

В П.Чубинський, М. Вербицький

Г М. Вербицький, Л. Українка

24. На карті заштриховано українські землі, що наприкінці

ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на товарному

А буряковому виробництві.

Б зерновому виробництві.

В виноградарстві.

Г садівництві.25. Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися.

1 Діяльність у Львові гуртка «Руська трійця».

2 Реформи Олександра ІІ в Російській імперії.

3 Оборона Севастополя під час Кримської війни.

4 Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській

імперії.


А 1854 – 1855 рр.

Б 1832 – 1837 рр.

В 1770 – 1780-ті рр.

Г 1892 – 1893 рр.

Д 1860 – 1870-ті рр.

26 Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці

роки.

1 1861 р.

2 1864 р.

3 1870 р.

4 1874 р.

А Створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у

лівобережних та південних губерніях України.Б Скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові

права отримати землю в приватну власність (відруб).В Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського

самоврядування.Г Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян

землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.Д Скасування рекрутської повинності та впровадження загальної

військової повинності строком до 6 – 7 років.


27. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1 М. Костомаров

2 В. Антонович

3 М. Драгоманов

4 М. Максимович

А Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.),

де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал

«Громада».

Б Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення

Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був

ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

В Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу

«Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-

кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

Г Працював викладачем Московського університету, директором

ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св.

Володимира (1834 – 1835 рр.).

Д Організатор і голова Київської громади, головний редактор

Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор

Київського університету (з 1878 р.).
28. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).

1 М. Лисенко

2 М. Пимоненко

3 С. Гулак-

Артемовський4 М. Леонтович
А Художник, член Товариства «передвижників», автор картин

«Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння»,

«Ярмарок».

Б Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня»,

класичних обробок українських пісень «Козака несуть»,

«Дударик», «Щедрик».

В Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців

на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією

Вишневецьким».

Г Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери,

Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за

Дунаєм».

Д Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор

опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда».29. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Видання в Петербурзі українського часопису «Основа».

Б Утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка

«Руська трійця».В Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.

Г Утворення Кирило-Мефодіївського братства.
30. Установіть хронологічну послідовність подій, відображених у цитованих документах.

А «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в

Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським

розпочинає видавати український місячник «Основа».

Б «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного

управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у

якій бути головним... графу Рум’янцеву».

В «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на

могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву

не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»

Г «...Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало

обстоювати перед центральним правительством... національні

потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька».
31. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна».

Б Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» у

Львові.


В Перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в

Петербурзі.Г Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі.
32. Установіть послідовність здійснення російських реформ 1860 – 1870-х років.

А Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського

самоврядування.Б Уведення нової системи комплектування армії на основі

загальної військової повинності замість рекрутських наборів.В Упровадження місцевого (земського) самоврядування в

лівобережних і південних губерніях Наддніпрянської України.Г Скасування кріпосного права на Наддніпрянській Україні.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconТестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень
Нереєстровій обрали гетьманом Тараса Федоровича, більше відомого під прізвиськом Трясило. У березні 1630 року він зі своїм військом...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconУроків історії України клас. Тема Українські землі в XVI ст. Урок Вступ Формування картографічних знань та вмінь
Користуючись картою атласа «Українські землі в XVI — І половині XVII ст.», назвіть
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconІсторія України. Тест 17. Українські землі наприкінці XVII – початку XVIII ст
...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconІсторія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст icon8 клас Завдання районної олімпіади з історії
Вкажіть, на які територіально-адміністративні одиниці поділилися українські землі, що входили до складу Речі Посполитої та перерахуйте...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconЗавдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події
Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII у першій половині XIX ст
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconЛохвиця, 2010 Титенко О. М
Вони можуть використовуватися вчителем як засіб контролю під час проведення першого етапу уроку – актуалізації опорних знань. Контрольні...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconТестові завдання: зміст, форма, структура
Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconТест тренувальний за казкою братів Грімм "Пані Метелиця"
Вони можуть використовуватися вчителем як засіб контролю під час проведення першого етапу уроку – актуалізації опорних знань. Контрольні...
Тестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка