Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівеньСкачати 145,79 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір145,79 Kb.

Тестові завдання

Тестові завдання з історії України для 8-го класу.

Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої»

Варіант 1

І рівень.

А. Пригадайте.

1. Назвіть одну - дві дати з вивченої теми.

2. Що було раніше: повстання С.Наливайка чи Люблінська унія?

3. 1621 р. - це XVII ст. Так чи Ні

Б. Назвіть подію.

Нереєстровій обрали гетьманом Тараса Федоровича, більше відомого під прізвиськом Трясило. У березні 1630 року він зі своїм військом дійшов до Черкас.

Фортецю вирішили будувати на правому березі Дніпра біля першого порога - Козацького, що і дало укріпленню назву де Самара впадає в Дніпро.

В. Про кого йдеться?

Народився між 1577-1578 рр. в с. Кульчиці поблизу Самбора на Львівщині в сім'ї дрібного українського православного шляхтича. Брав участь у численних походах козаків, а незабаром став їх очолювати.

Г.Оберіть правильну відповідь:

Реєстрові козаки отримали чималі привілеї

Так Ні

Робота селян з власним інвентарем на панській ниві - панщина?Так Ні

Люблінський сейм об'єднав Литву й Польщу в Річ Посполиту

Так Ні

Д. Орієнтуємось у часі.1. Що було раніше? (Правильне підкресліть)

Заснування Запорозької Січі чи Люблінська Унія

Повстання К. Косинського чи Повстання С. Наливайка

Хотинська війна чи Похід козаків на Кафу

Е. Орієнтуємось в історичному просторі.

Оберіть правильну відповідь:

Запорозька Січ входила до складу Речі Посполитої? Так Ні

Кримське ханство входило до складу Речі Посполитої? Так Ні

Руське, Белзьке, Волинське воєводства входили до складу Речі Посполитої? Так Ні

ІІ рівень

А. Виділяємо головне.

1. У Речі Посполитої на українських землях стало шість воєводств (з відповідними центрами) воєводства Річ Посполита, Руське, Белзьке, Подільське, Волинське, Брацлавське, Київське, Київ

2. Охарактеризуйте суть угод козаків з Річчю Посполитою: Куруківська Переяславська 1630

- Кількість козацького реєстру за договором

- Зобов'язання козаків за договором

- Кому належала військова влада за угодою

- За якою угодою встановлювався чіткий устрій реєстровців. Поставте +. Дайте визначення понять.

Запорозька Січ

Козацька символіка «Доба героїчних походів» «Ординація» полонізація

Б. Орієнтуємось у часі.

1. Розташуйте у хронологічній послідовності повстання кінця XVI ст. - поч. XVII ст.

Під керівництвом С. Наливайка. Під керівництвом Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні. Під керівництвом К. Косинського. Під керів­ництвом Т. Федоровича.

В. Орієнтуємось у історичному просторі. Міста належали державі (користуватися атласом). Бахчисарай Ясси Черкаси Курське

Г. Виявляємо зміни, відмінність та подібність.

1. Які зміни в упорядкуванні козацького війська сталися за П.Сагайдачного?

2. Які зміни в господарстві України сталися з поширенням фільварково-панщинного господарства в XVII ст.?

3. Чим відрізнялися повстання К. Косинського та С. Наливайка?

4. Які спільні риси повстання Т.Федоровича 1630 р. та І.Сулими 1635 р.?

Д. Виявляємо причини й наслідки історичних подій.

1. Які причини морських походів козаків?

2. Які причини польсько-козацького збройного конфлікту 1625 р.?

3. Які наслідки для України мала «Ординація...» 1638 р.?

4. Які наслідки мало здобуття Кодака запорожцями 1635 р.?ІІІ рівень

А. Узагальнюємо. Підготуйте розповідь на тему: «Суспільно - політичні зміни на українських землях після Люблінської унії». План

1. Адміністративно - територіальний устрій на українських

землях після Люблінської унії.

2. Третій Литовський статут 1588 р.

3. Берестейська церковна унія 1596 р., посилення впливу католицизму.

4. Втрата Україною державності.

Б. Орієнтуємось у часі

Поставте в хронологічній послідовності дати: Повстання Т. Федоровича. Люблінська унія. «Золотий спокій». Повстання К. Косинського.

В. Орієнтуємось в історичному просторі.

На контурній карті позначити:

1. Похід козацьких військ у 1595-1596 рр.

2. Район зосередження війська К. Косинського 1690 р. та війська

С. Наливайка у 1594 р.

Г. Виявляємо зміни, відмінність та подібність.

1. Порівняйте зміни в становищі українських земель до і після Люблінської унії.

2. Порівняйте військове мистецтво Д.Вишневецького та П.Сагайдачного.

3. Простежте, які зміни сталися серед козацтва з появою реєстрового козацтва.

Д. Виявляємо причини й наслідки історичних подій та явищ.

1. Які причини виникнення українського козацтва?

Причини Історична подія, явище Наслідки

Куруківська угода Повстання П.Павлюка

Хотинська війна Доба історичних походів

IV рівень

А. Розв'язуємо проблеми, доводимо думку.

1. Чим можна пояснити виникнення такої соціальної верстви, як

козацтво?

2. Охарактеризуйте значення «Епохи героїчних походів». Б. Орієнтуємось у часі

Розташуйте події у хронологічному порядку:

Хотинська війна.

Люблінська унія.

Куруківська угода.

Заснування першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.

Похід П. Сагайдачного в Московію.

Молдовський похід І. Підкови.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

Створіть картосхему «Українські землі в І пол. XVII ст.».

1. Чим, на ваш погляд, можна пояснити те, що багато європейців

у ХУІ-ХУІІ ст.. писали про козаків, залишили багато свідчень про їхнє життя?

2. Чи згодні ви з думкою, що козацько - селянські повстанці 20-30 рр. відіграли важливу роль у процесі формування української нації? Доведіть свою точку зору.

Контрольна робота «Національно-культурний рух в Україні в другій половині XVI - першій половині XVII ст.».

Варіант І

І рівень

І. Чи правильне твердження:

Українська уніатська (греко-католицька) церква була утворена

внаслідок Люблінської унії 1569 р.? А) так Б) ні

2. Яке з двох православних братств виникло раніше: А) Львівське Б) Київське

3. Закінчіть речення:

В Україні протистояли дві конфесії (релігійні течії):.

ІІ Рівень

4. Розкрийте суть понять: полемічна література, братства

5. Заповніть схему.

Східнослов' янські першодрукарі
6. Відзначте факти, що стосуються біографії П. Могили:

а) підтримував визвольну війну під проводом Б. Хмельницького;

б) здобув освіту у Львівській братській школі;

в) був київським митрополитом;

г) похований у Львові;

д) виступав проти унії католицької та православної церков.

ІІІ Рівень

7. Про які релігії тогочасного життя йдеться у джерелі?

Того ж року, місяця вересня 3 дня, від'їжджаючи з Києва, святійший патріарх... поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов Борецький, у письмі слов'янськім, і грецькім, і латинськім ученого, і з ним чотирьох єпископів на різні 3 Київського літопису: «Року 1620 місяця березня 22 дня прибув з Москви до Києва святійший патріарх єрусалимський іменем Феофан».

8. Які причини появи братств в Україні?

9. Іван Вишенський - це -

IV Рівень


  1. Розкрити роль Й. Борецького. П. Могили у діяльності православної церкви.

11. Яку роль у розвитку освіти в Україні відіграла Острозька школа?

12. У чому полягає історичне значення братського руху в Україні?Варіант II

І Рівень

1. Чи правильне твердження:

Перший друкований в Україні підручник - Буквар - Був виданий у Львові?

А) Так Б) Ні

2. Який із двох колегіумів створено пізніше: А) Київський Б)Острозький

3. Закінчіть речення: Берестейська унія підписана в...ІІ Рівень

1. Розкрийте суть понять: інтермедія, греко-католицька церква.

2. Заповніть схему:

Види шкіл за релігійним принципом (концесією)


3. Відзначте факти, що стосуються біографії К. Острозького.

а) виступав на підтримку гетьмана П. Конашевича -Сагайдачного;

б) виступав на захист православ'я;

в) був великим Литовським гетьманом;

г) заснував першу вищу школу в Україні;

д) брав участь у придушенні повстання під проводом К. Косинського.

ІІІ Рівень.

1. Про які релігії тогочасного життя йдеться у джерелі?

Відомий церковний діяч Павло Алеппський, який 1654 р. мандрував Україною, записав у своєму щоденнику: «Починаючи з цього міста (Рашкова) і по всій козацькій землі ми помітили прекрасну рису, що нас дуже здивувала: усі вони, крім не багатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні співи; крім того, священики навчають сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неукам по вулицях».

2. Які релігійні реформи здійснив П. Могила?

3. Мелентій Смотрицький - це -

IV Рівень

1. Покажіть роль братського руху у формуванні національної свідомості українського народу.

2. У чому проявився вплив європейського Ренесансу на розвиток української літератури?

3. Які наслідки Берестейської церковної унії для України?


Контрольна робота «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитоїсередини XVII ст. Відродження Української держави.»

І варіант

І рівень

1. Назвіть кілька подій, дат, історичних осіб або один-два історико-географічні об'єкти, пов'язані з даною темою:

2. Про яку історичну подію йде мова?

«Битва почалася, коли розсіявся густий туман. Під вогнем польської артилерії хан відвів більшість татар за пагорб. Козаки і татарські загони відбили атаку поляків і самі перейшли в наступ. Однак під натиском переважаючих сил супротивника стали відступати. Тим часом хан не діяв, спостерігаючи за битвою з пагорба. Коли поляки вистрілили з гармати в напрямку Іслам - Гирея, він зі своїм військом кинувся навтьоки. Хмельницький вночі помчався за Іслам - Гиреєм, щоб умовити його повернутися назад. Однак хан не бажав повертатися на місце битви. Він став відступати на південь, силою утримуючи при собі Хмельницького. Іслам - Гирей відпустив гетьмана тільки через кілька днів, коли українці програли битву.» Мова йде про....

3. Зборівський мир був укладений пізніше Білоцерківського мирного договору.
II рівень

4. Підкресліть правильну відповідь.

Після перемоги Б.Хмельницького в битві під Корсунем козацьке повстання;

а) вступило в стадію загальнонародної війни за національне звільнення;

б) набуло характеру боротьби за козацькі станові права;

в) почало згортатися.

5. Гетьманська держава - це

6. Розставте події у хронологічному порядку:

- Віленське перемир'я;

- Битва під Зборовом;

- Битва під Батогом;

- Березневі статті.III рівень

7. У своєму універсалі до народу гетьман Б.Хмельницький писав: «Нас, чуйних і живих, вважають дикими й неспокійними, відважних і добре заслужених, назвали нас бунтівниками... відомо цілому світу, що польське військо знищує козацьке і селянське добро, безчестить їхніх дружин і дітей. Усім накладають невільничі послуги,...панські роботи... Усі вважають, аби знищити козацький рід...»

Вкажіть причини Національно-визвольної війни під проводом Б Хмельницького.


  1. Заповніть таблицю «Українська гетьманська держава Б. Хмель­ницького».
Територія та адміністративно-територіальний поділ

Система органів влади й управління

Збройні сили

Судочинство і судоустрій

Фінансова система9. У чому полягає основний зміст Березневих статей?IV рівень

10. Доведіть, що Переяславський договір 1654 р. не був «примхою волі гетьмана» чи «незаконнонародженим дитям інтриги купки старшини», як це стверджують деякі дослідники.

11. Як ви вважаєте, чому Б.Хмельницький домагався укладення воєнно-політичного союзу з Іслам-Гиреєм?

12. Якби вам запропонували написати'статтю «Славні сторінки Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої під проводом Б.Хмельницького», про що б ви написали обов'язково і чому?


ІІ варіант

I рівень

1. Назвіть кілька подій, дат, історичних осіб або один-два історико-географічні об'єкти, пов'язані з даною темою:

2. Про яку історичну подію йде мова:

«Під дзвони церков і гарматний салют Хмельницький з тріумфом в'їхав у місто через Золоті ворота - символ державної величі давньоруських часів. Його, а також козаків з невимовною радістю зустрічали тисячі городян, урочисто вітало православне духівництво на чолі з єрусалимським патріархом Паісієм і київським митрополитом Сильвестром Косовим. Студенти прославляли Хмельницького «яко Мойсея, рятівника, визволителя народу з лядської неволі, добрим знаком названого Богданом - від Богом даний.»

Мова йде про....

3. Переяславська Рада була раніше битви під Берестечком.


II рівень

4. Підкресліть правильну відповідь:

Початок Національно-визвольної війни пов'язаний з:

а) прибуттям на початку січня 1648 р. Б. Хмельницького на Запорожжя;

б) оволодінням Б. Хмельницьким на початку лютого 1648 р. Запорозькою Січчю;

в) битвою під Жовтими Водами (29 квітня - 16 травня 1648 р.).

5. Військо Запорозьке - це.....

6. Складіть правильні пари:

а) генеральний писар; а) відав артилерією і військовим постачанням;

б) генеральний обозний; б) охоронець гетьманського бунчука та ад'ютант;

в) наказний отаман; в) керував Генеральною військовою канцелярією;

г) генеральний бунчужний; г) командував військом;

д) генеральні осавули; д) виконували обов'язки гетьмансь­ких ад'ютантів насамперед у військовій сфері

ІІІ рівень

7. Установіть причинно-наслідковий зв'язок. Національно-визвольна війна —> українсько-московський договір.

8. Виберіть твердження, з яким ви згодні. Поясніть свій вибір. Боротьба українського народу в середині XVII ст. була:

1. Національно-визвольним повстанням;

2. Національно-визвольною війною;

3. Національно-визвольною революцією.ІVрівень.

9.Простежте еволюцію поглядів Б. Хмельницького на процес державної розбудови в ході Національно-визвольної війни українського народу. Зробіть висновки.Контрольна робота «Українські землі в другій половині XVII ст.»

Варіант І

І рівень

  1. Чи правильне твердження:

Слобідська Україна у другій половині XVII ст. входила до складу Гетьманщини, а) так б)ні

2. Визначте, яка з двох подій відбулась раніше:

А) Андрусівське перемир'я. Б) Гадяцький договір.

3. Закінчіть речення:

6 травня 1686 р. В Москві між Польщею та Московісю було укладено новий договір.

ІІ Рівень

4. Розкрийте суть понять: слобода, займанщина.

5. Заповніть схему.

6. Розставте події у хронологічному порядку:

Козацькі полки на

території Слобідської

України


- Гетьманство П. Тетері;

- Бучацький мирний договір;

- Андрусівське перемир'я;

- Гадяцький договір.

ІІІ Рівень

7. Про яку подію у своєму романі писав Пантелеймон Куліш?

«Ось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота. Підняв грамоту високо - два дяки йому руки піддержували - і почав вичитувати царське ім'я...».

8. Установіть причинно-наслідковий зв'язок. Російсько-польські відносини - Андрусівське перемир'я.

9. Заповніть таблицю.


Причини Руїни

Причини Руїни

Внутрішні

Зовнішні


IV Рівень

10. Розкрийте зміст статей, що їх підписували гетьманські уряди з московським царем від 1659 р., назвіть їх наслідки для Української держави.

11. Який, з вашого погляду, фактор - зовнішня експансія з інших держав чи внутрішні протиріччя в Україні - були причиною Руїни? Аргументуйте свою відповідь.

12. У чому полягала історична місія Запорозької Січі?Варіант II

І Рівень

1. Чи правильне твердження:

Андрусівське перемир'я - це перемир'я між Україною та Польщею.

А) Так Б) Ні

2. Виберіть, яка з двох подій відбулася раніше: А) гетьманство Д. Многогрішного Б) гетьманство І. Брюховецького.

3. Співвіднесіть термін (поняття) та його визначення. Назва договору, укладеного

Ю. Хмельницьким з Польщею: А) Гадяцький; Б) Слободищенський; В) Андрусівський.

ІІ Рівень

4. Розкрийте суть понять: Руїна, «Великий згін».

5. Розставте події у хронологічному порядку:

- «Вічний мир»;

- «Чорна рада»;

- гетьманство Д. Многогрішного;

- турецько-татарські походи на Чигирин.

6. Згрупуйте факти, що стосуються біографії І. Виговського:

А) Уклав Андрусівське перемир'я;

Б) Уклав Гадяцький договір;

В) Спирався на підтримку всього козацтва;

Г) Проводив антимосковську політику;

Д) Був соратником Б. Хмельницького.

ІІІ Рівень

7. Про які реалії тогочасного життя йдеться у джерелі? Гетьман Петро Дорошенко в січні 1668 р. писав московському вельможі: «Ось недавно уклали договір з поляками на нашу згубу; розірвали надвоє й обидва монархи умовились між собою, що будуть нас викорінювати....» Які релігійні реформи здійснив П. Могила?

8. Виберіть твердження, з яким ви згодні. Коротко обгрунтуйте свій вибір.

Діяльність кошового отамана І. Сірка:

А. сприяла зміцненню Гетьманщини;

Б ослабляла Гетьманщину;

В. не може бути оцінена однозначно.

IV Рівень

9. Історик Д. Дорошенко зазначав, що «вже наприкінці XVII віку козацький шар зробився досить замкнутим, вступити до нього було дуже трудно для селян».

Як ви поясните це твердження історика? Доведіть свою думку.

10. Гадяцький договір спізнився мінімум на 60-70 років.

Чи згодні ви з такою точкою зору? Доведіть слушність чи спростуйте.

11.Що б ви записали в український літопис, якщо б жили у другій половині XVII ст.? Чому?Контрольна робота Культура України другої половини ХУІІ – першої половини ХУІІІ ст..

Варіант 1

1 рівень

1) Авторами козацьких літописів були:

а) Ф.Прокопович, Самовидець, Г.Граб'янка;

б) Самовидець, Граб'янка, С. Величко;

в) Самовидець, С Величко, І.Гізель

2) Перший спеціалізований музичний заклад був: а) Глухів; б) Київ; в) Одеса.

3) Коли було укладено першу-Конституцію України, хто її автор? А)1709 Б)1710 В)1711 а) І. Мазепа б) П.Орлик в) І. Скоропадський

ІІ рівень

4) Поясніть значення понять: Меценат, автономія, бароко

5) Доповніть речення

Після смерті Д.Апостола нова імператриця... (ім'я) заборонила обрання нового гетьмана. Для управління Україною було створено....ІІІ рівень

6) Чому населення Гетьманщини не підтримало перехід Мазепи на бік шведів?

7) 3 якою метою Петро І створив Малоросійську колегію?

IV рівень


  1. Складіть історичний портрет: «Наказний гетьман - П. Полуботок»


Варіант 2

І рівень

1) Автор графічних портретів, алегоричних сценок:

а) І. Мирський;

б) І Буткевич.

2) Частина запорожців на чолі з К. Гордієнком приєдналася до шведсько-українського союзу а) Так; б) Ні.

3) Запорозьку Січ було зруйновано: а) 1708 р.; б) 1709 р.; в) 1711р..ІІ рівень

4) Поясніть значення понять: Конституція, кант, акровірш

5) Доповніть речення:

На козацькій раді, шо відбулася в ... році на р. Коломак новим гетьманом було обрано генерального писаря .... який підписав договір з ... (назва держави)ІІІ рівень

6) До яких заходів вдався Петро І, дізнавшись про зраду І. Мазепи?7) Як склалася доля запорожців після Полтавської битви?

IV рівень

8) Складіть історичний портрет П.Орлика

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень icon8 клас Завдання районної олімпіади з історії
Вкажіть, на які територіально-адміністративні одиниці поділилися українські землі, що входили до складу Речі Посполитої та перерахуйте...
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.»
...
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconЗавдання для вступних випробувань з історії України
А запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – Речі Посполитої
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconТема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття
Позначте назву української землі, де у 1810 – 1815 рр., І в 1831 р були «холерні бунти»
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconТестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст
Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconКультурно-освiтнi заходи П. Могила Біографія
Симеона Могили та після захоплення в 1612 році Кантемиром Мурзою молдавсько-валахійських володінь, княжна Марґарет разом з сином...
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconУроків історії України клас. Тема Українські землі в XVI ст. Урок Вступ Формування картографічних знань та вмінь
Користуючись картою атласа «Українські землі в XVI — І половині XVII ст.», назвіть
Тестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень iconУкраїнські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої Україна у складі Великого князівства ЛитовськогоБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка