Тетяна Борисівна ПартикоСторінка1/5
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,74 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології


Тетяна Борисівна Партико
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ»

Для студентів напряму підготовки „Психологія”

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

(денна форма навчання)

Львів 2017

ЗМІСТ1.

Вступ ………………………………………………………………………………………...

3

2.

Семестровий план дисципліни …………………………………………………………….

3

3.

Навчальна література ………………………………………………………………………

3

4.

Теми та зміст лекційних занять …………………………………………………………...

4

5.

Теми та зміст семінарських занять. ……………………………………………………….

6

6.

Завдання для практичної роботи. …………………………………………………………

9

7.

Бланки для проведення практичної роботи……………………………………………….

17

8.

Завдання для самостійної роботи………………………………………………………….

20

9.

Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів ……………………………..

20

10.

Контрольні питання для підсумкового контролю (іспиту) ……………………………..

22

11.

Система підсумкового оцінювання знань ………………………………………………..

23

12.

Бланк для семестрового контролю знань (модулів) …………………………………….

24

13.

Екзаменаційний бланк ……………………………………………………………………

25 1. ВСТУП

Психологічна допомога людині у похилому віці є важливим завданням психолога. Втілення його на практиці неможливе без знань геронтопсихології. В основу курсу покладено освітньо-професійна програма підготовки магістра галузі знань 05 –соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія.

«Геронтопсихологія» належить до нормативних навчальних дисциплін. На денній формі навчання її викладають на п’ятому курсі у другому семестрі. Курс передбачає 90 год. (3 кредити), з яких 32 год. аудиторних (16 год. лекційних і 16 год. практично-семінарських) і 58 год. самостійної роботи. Формою контролю знань є іспит (тести).

Основні завдання курсу: оволодіння майбутніми спеціалістами теоретичними знаннями та практичними уміннями з геронтопсихології; ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку людини похилого віку як соціального індивіда та особистості; формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, спрямованих на виявлення особливостей психічного, особистісного та індивідуального розвитку людини похилого віку.

Прослухавши курс, студенти повинні знати теоретичні та практичні засади геронтопсихології у професійній діяльності психолога; основні закономірності геронтогенезу; чинники, що зумовлюють тривалість життя людини; причини старіння людини; особливості пізнавальної сфери людей похилого віку; емоційно-мотиваційні зміни в період старіння; особливості самосвідомості та Я-концепції людини в похилому віці.

Вивчення курсу передбачає формування в студентів умінь працювати з особами похилого віку і надавати їм психологічну допомогу. Курс «Геронтопсихології» формує у студентів навички проведення діагностичної роботи та психологічних тренінгів з подолання психологічних проблем у період старіння.2. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН


темиТема заняття


Кількість годин

Лекції

Семінарсько-практичні

1

Вступ до геронтопсихології

4

4

2

Пізнавальна сфера людей похилого віку

2

2

3

Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння

4

2

4

Особистісний та соціокультурний розвиток у старості

2

2

5

Завершення життєвого шляху людини

2

2
Модулі
4
Підсумкове заняття

2Усього:

16

163. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Долинська Л.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2012. – 240 с.

 2. Ермолаева М.В. Практическая психология старости. – М.: ЕКСМО–Пресс, 2002. – 318 с.

 3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008 – С. 719-818.

 4. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие – М.: Академия, 2002. – 288 с.

 5. Малкина-Пых И.Г. Кризисы пожилого возраста: справочник практ. психолога. – М.: Эксмо, 2005. – 366 с.

 6. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник. – К.: Кондор, 2011. – С. 404-444.

 7. Партико Т. Б. Геронтопсихологія: навчально-методичний посібник. – Львів, 2012. – 136 с.

 8. Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. – М.: Академия, 2003. – 412 с.

 9. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 347-395.

 10. Райгородский Д.Я. Психология старости: Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ–М, 2004. – 733 с.

 11. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.

 12. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2005. – 208 с.

 13. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология: Учеб. пособие. – М.: Владос, 1999. –224 с.4. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Вступ до геронтопсихології.

Об’єкт та предмет геронтопсихології. Зв’язок геронтопсихології з геронтологією. Коротка історія розвитку геронтології (Гіппократ, Г. Цербис, І. Фішер, І. Мечников, О. Богомолець) та геронтопсихології (Дж. Холл). Причини розвитку геронтопсихології у ХХ ст. Поняття про “пірамідальне” та “прямокутне” суспільство. Сучасна демографічна тенденція у світі. Відповідальність держави за немічних старих людей. Поняття про ейджизм та геронтофобію.

Основні закономірності геронтогенезу: гетерохронність, специфічність, різноманітність, пластичність. Періодизація життя людей похилого віку. Міжнародна періодизація геронтогенезу. Періоди життя людей похилого віку (І. Бернсайд): передстаречий, старечий, післястаречий та старезний вік. Феномен “виживання найбільш пристосованих”.

Тривалість життя та фактори, що її зумовлюють. Максимальна, нормальна, середня та ймовірна тривалість життя.

Поняття про старіння та старість. Базові критерії старіння (Б. Стрехлер). Різновиди старіння: біологічне, патологічне та психологічне. Первинне, вторинне та третинне біологічне старіння. Синдроми Хатчинсона-Гілфорда та Вернера. Поняття про психологічний та соціальний вік. Різновиди старості: хронологічна, фізіологічна, психологічна та соціальна старість.

Теорії старіння. Біологічні теорії старіння: еволюційна теорія, теорія накопичення мутацій, теорія запрограмованого старіння, стохастична теорія, теорія катастрофи помилок. Вклад О. Богомольця, І. Мечникова і В. Фролькіса в біологічні теорії старіння. Соціальні теорії старіння: теорія “виходу з гри”, теорія активності, теорія неперервного життєвого шляху. Психологічні концепції та теорії старіння: епігенетична концепція життєвого шляху особистості, екзистенційна психологія, каскадна теорія старіння.


Тема 2. Пізнавальна сфера людей похилого віку.

Зниження ефективності роботи відчуттів та сприймань. Старіння слухових відчуттів та сприймань. Стареча туговухість (пресбіакузис). Феноменом зростання відчуття голосності. Тиннитус. Старіння зорових відчуттів та сприймань. Пресбіопія. Катаракта. Глаукома. Старечий (сенильний) міоз. Зміни смакової, нюхової, тактильної, температурної, больової, вестибулярної, вібраційної чутливості. Вікові зміни сприймання часу. Закономірність С. Пако.

Особливості уваги, пам’яті та мовлення у похилому віці. Найпоширеніші причини забування. Чинники послаблення мовленнєвої діяльності.

Позитивні та негативні інтелектуальні зміни в старості. Зниження швидкості інтелектуальних операцій у старшому віці. Гіпотеза загального уповільнення (гіпотеза швидкості). Феномен “останнього спаду” (термінального спаду). Модель мудрості П. Балтеса. Когнітивні властивості мудрості. Поняття про поточний (динамічний) інтелект та кристалізований інтелект.

Об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки пізнавальних функцій у літніх людей. Деменція. Фізичні, соціальні та психологічні чинники зниження інтелектуальних функцій. Теорія невикористання.
Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння.

Особливості емоційності людини у старості. Стратегії емоційного старіння (М. В. Єрмолаєва). Переживання самотності літніми людьми. Причини старечої самотності. Протистояння самотності. Наслідки переживання самотності. Психологічна допомога самотнім літнім людям.

Фізичні, соціально-демографічні та психологічні чинники задоволеності життям у старості. Вплив фізичного здоров’я, соціального, сімейного та економічного положення на задоволеність життям. Вихід на пенсію як психотравмуючий фактор. Етапи виходу на пенсію.

Зміна потреб, мотивів і ціннісних орієнтацій у старості. Діапазон та ієрархія потреб. Характеристика потреб та мотивів на окремих етапах старіння. Особливості мотиваційно-потребової сфери. Фактори розвитку мотиваційної сфери. Мотиваційні дефекти. Переоцінка цінностей у старечому віці.

Мотивація сімейних відносин: подружні стосунки, стосунки з дітьми та онуками, з братами/сестрами. Феномени “спорожнілого гнізда” та “переповненого гнізда”. Типи взаємодії батьків похилого віку з дорослими дітьми. Типи поведінки бабусь (О. В. Краснова).
Тема 4. Особистісний та соціокультурний розвиток у старості.

Завдання розвитку людини у похилому віці (А. В. Мудрик): природно-культурні, соціально-культурні та соціально-психологічні. Погляди Е. Еріксона, Ш. Бюллер та Р. Пекка. Криза пізньої дорослості, її зміст та суть.

Я-концепція в структурі самосвідомості літньої людини. Зміни самосвідомості (В. С. Мухіна). Основні завдання Я-концепції. Складові Я-концепції: психосоматична, когнітивно-поведінкова, оцінкова. Особливості Я-концепції. Рівень, адекватність та стійкість самооцінки у пізній дорослості. Умови успішного розвитку Я-концепції. Особливості темпераменту та характеру.

Проблеми соціалізації та соціально-психологічної адаптації в осіб похилого віку. Теорія дисоціалізації (Р. Хевігхерст, Дж. Розен, Б. Нойгартен, В. Генрі та ін.). Джерела дисоціалізації. Фактори соціально-психологічної адаптації у похилому віці.

Типологія особистості людей похилого віку. Типи пристосування людини до старості (С. Рейхард), типи особистості людей старечого віку (Б. Нойгартен), соціально-психологічні типи старості (І. С. Кон), типи старих людей (Ф. Гізе). Типи старіння: безконфліктне адаптивне (продуктивне) та конфліктне дезадаптивне (непродуктивне). Прометеївський та продуктивно-автономний шляхи старіння.


Тема 5. Завершення життєвого шляху людини.

Помирання та смерть як психологічна проблема. Поняття про танатологію. Проблема страху смерті; чинники, що його зумовлюють.

Стадії процесу пристосування до думки про смерть (Е. Кюблер-Росс). Передсмертні та посмертні переживання. Стадії передсмертних переживань (Р.Нойес). Дослідження К. Осіса та Р. Муді.

Проблема “доброї смерті”. Поняття про хоспіси, історія виникнення. Евтаназія, її різновиди (активна, пасивна, автоевтаназія).5. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Вступ до геронтопсихології


 1. Предмет і завдання геронтопсихології. Зв’язок з геронтологією.

 2. Коротка історія розвитку геронтології та геронтопсихології.

 3. Поняття про “пірамідальне” та “прямокутне” суспільство.

 4. Соціальні установки та стереотипи стосовно людей похилого віку. Поняття ейджизму та геронтофобії.

 5. Основні закономірності геронтогенезу.

 6. Характеристика періодів життя людей похилого віку: передстаречий, старечий, післястаречий та старезний вік.

 7. Максимальна та нормальна тривалість життя людини. Середня та ймовірна тривалість життя населення. Фактори, що їх зумовлюють.

 8. Поняття про старіння та старість. Біологічне, патологічне та психологічне старіння.

 9. Біологічні, соціальні та психологічні теорії старіння.


НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – С. 6-16, 120-122.

 2. Альперович В. Д. Проблемы старения. Демография, психология, социология. – М., 2004. – 349 с.

 3. Давыдовский И. В. Что значит стареть? – М.: Знание, 1967. – С. 3-14, 36-44.

 4. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 719-730, 741-744.

 5. Краснова О. В. Стереотипы и аттитюды к пожилым людям (опыт социально-психологического исследования). – М.: Прометей, 2004. – 303 с.

 6. Краснова О. В., Лидерс А. Г. Социальная психология старения. Учебное пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с.

 7. Максимова С. Г. Социально-психологические проблемы в геронтологии. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. – 223 с.

 8. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник. – К.: Кондор, 2011. – С. 404-411.

 9. Психология старости и старения. Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Т. Лидерс. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 416 с.

 10. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. – М.: Прогресс, 1981. – С. 18-27, 34-36, 44-52, 169-182, 184-209.

 11. Россет Э. Процесс старения населения. – М.: Статистика, 1968. – С. 108-114, 116-151.

 12. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – С. 13-41.

 13. Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни. – Л.: Наука, 1988. – 239 с.Тема 2. Пізнавальна сфера людей похилого віку


 1. Старіння слухових відчуттів та сприймань. Форми втрати слуху: пресбіакузис і тиннитус.

 2. Втрата зору в похилому віці. Пресбіопія, катаракта, глаукома. Старечий міоз.

 3. Вікові зміни смакової, нюхової, тактильної, температурної, больової, вестибулярної та вібраційної чутливості.

 4. Вікові зміни сприймання часу.

 5. Особливості уваги, пам’яті та мовлення у похилому віці.

 6. Зниження швидкості інтелектуальних операцій у старшому віці. Гіпотеза загального уповільнення. Феномен “останнього спаду” (термінального спаду).

 7. Модель мудрості П. Балтеса. Когнітивні властивості мудрості.

 8. Об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки пізнавальних функцій у похилому віці. Теорія невикористання.


НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – С. 49-58, 94-99.

 2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 734-741, 744-758.

 3. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 349-350.

 4. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – С. 25-33, 42-125.Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння


 1. Особливості емоційності людини у старості. Стратегії емоційного старіння.

 2. Переживання самотності літніми людьми. Психологічна допомога.

 3. Фізичні, соціально-демографічні та психологічні чинники задоволеності життям у старості.

 4. Емоційні проблеми виходу на пенсію.

 5. Зміна потреб, мотивів і ціннісних орієнтацій у старості. Мотиваційні дефекти.

 6. Мотивація сімейних відносин: подружні стосунки, стосунки з дітьми та онуками, з братами/сестрами.

 7. Типи взаємодії батьків похилого віку з дорослими дітьми.

 8. Типи поведінки бабусь.


НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

    1. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002. – С.406-407.

    2. Краснова О. В., Лидерс А. Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие – М.: Академия, 2002. – С. 53-59, 176-187.

    3. Мартинюк І. А. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 32-38; № 2. – С. 15-17.

    4. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 359-373.


Тема 4. Особистісний та соціокультурний розвиток у старості


 1. Завдання розвитку людини у похилому віці.

 2. Криза пізньої дорослості, її зміст та суть.

 3. Зміни у самосвідомості літньої людини.

 4. Основні завдання та складові Я-концепції у старості.

 5. Особливості Я-концепції та умови її успішного розвитку в осіб похилого віку.

 6. Рівень, адекватність та стійкість самооцінки.

 7. Особливості темпераменту та характеру літньої людини.

 8. Теорія дисоціалізації. Джерела дисоціалізації.

 9. Фактори соціально-психологічної адаптації у похилому віці.

 10. Типологія особистості людей похилого віку.


НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Александрова М. Д. Особенности субъектности человека на поздних этапах онтогенеза // Развитие личности. – 2002. – № 3-4. – С.101-125.

 2. Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – С. 33-39.

 3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 759-792.

 4. Лидерс А. Г. Кризис пожилого возраста: гипотеза о его психологическом содержании // Психология зрелости и старения. – 2000. – № 2. – С. 6-11.

 5. Малкина-Пых И. Г. Кризисы пожилого возраста. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 368 с.

 6. Мартинюк І. А. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 32-38; № 2. – С. 15-17.

 7. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 374-380.

 8. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – С. 126-149.

 9. Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и обществе. – М.: Финансы и статистика, 1984.

 10. Ястребов А. Л. Мужчина от 17 до 71: режиссура возрастных кризисов. – М.: 2010. – 270 с.


Тема 5. Завершення життєвого шляху людини


 1. Помирання та смерть як психологічна проблема. Поняття про танатологію.

 2. Проблема страху смерті; чинники, що його зумовлюють.

 3. Стадії процесу пристосування до думки про смерть.

 4. Передсмертні та посмертні переживання. Стадії передсмертних переживань.

 5. Поняття про хоспіси, історія виникнення.

 6. Евтаназія, її різновиди.


НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М.: Прогресс, 1992.

  2. Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти. – М.: Изд-во Трансперсонального ин-та, 1996.

  3. Зорза Р., Зорза В. Путь к смерти: Жить до конца. – М.: Прогресс, 1990.

  4. Калиновский П. П. Переход: Последняя болезнь, смерть и после. – М.: Новости, 1991.

  5. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 793-818.

  6. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 388-391.

  7. Мартинюк І. А. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 32-38; № 2. – С. 15-17.

  8. Ярмусь С., Ярмусь А. До питання старості, хворіння і смерті. – Вінніпег: Екклезія, 1989.


6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Студенти проводять індивідуальне обстеження двох осіб віком 60 років і старше за трьома методиками.

Перелік методик: 1. тест-опитувальник самоставлення В. Століна та С. Пантелєєва (ТСС)1,

 2. індекс життєвого стилю Р. Плутчика та Х. Келлермана (ІЖС)2,

 3. методика особистісної біографії О. Моткова (МОБ)3.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тетяна Борисівна Партико iconКобеляцька районна рада
Веде засідання голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери,...
Тетяна Борисівна Партико iconСлаветні люди України Підготувала Михайловська Тетяна Іванівна
Підготувала Михайловська Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів спеціалізованої школи №291 м. Києва
Тетяна Борисівна Партико iconОльга Олійник Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист Контактний телефон 0671237367 Тетяна Заставенко
Леонідівна І заставенко Тетяна Олексіївна вже довгий час є шанувальниками Вашого журналу. Щомісяця з нетерпінням чекаємо нового випуску....
Тетяна Борисівна Партико iconСінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тетяна Борисівна Партико iconСценарій родинного свята
Черненко Т. Б. Позакласні заходи з української літератури як важливий засіб формування творчої особистості / Тамара Борисівна Черненко....
Тетяна Борисівна Партико iconПоетеса тетяна ульянівна корнійчук (до 60-річчя від дня народження) Біобібліографічний нарис
Поетеса Тетяна Ульянівна Корнійчук : біобібліогр нарис до 60-річчя від дня народження / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Тетяна Борисівна Партико iconТетяна остапенко

Тетяна Борисівна Партико iconМережева взаємодія методичних служб І педагогічних працівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти
Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та іт миколаївського оіппо
Тетяна Борисівна Партико iconМонолатій Тетяна ПетрівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка