Титульний аркушСторінка1/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директорДербаков Валерiй Олександрович

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)24.04.2014

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рікI. Загальні відомості1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"2. Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство3. Код за ЄДРПОУ018601244. Місцезнаходження68001, Одеська, Iллiчiвський, м. Iллiчiвськ, вул. Промислова буд. 75. Міжміський код, телефон та факс(04868) 6-15-00, 3-06-606. Електронна поштова адресаao@ivt.od.uaІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії24.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у№ 79, Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку25.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернетwww.ivt.il.od.ua__.05.2014

(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки

У річній звітності емітента не заповнено наступні розділи так як:
- емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб у звітному періоді;
- посада корпоративного секретаря відсутня;
- емітент не потребує визначення рейтингової оцінки, згідно статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в України" тому інформація про рейтингове агентство відсутня;
- згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013 р. "Інформацiю про органи управлiння" емітенти створені у вигляді акціонерних товариств не заповнюють;
- загальними зборами акціонерів прийнято рішення за звітний період дивіденди не нараховувати та сплачувати;
- емітент не здійснював випуск: облігації емітента, інші цінні папери, похідні цінні папери;
- емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, так як види діяльності емітента не класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- емітент не здійснював випуск: боргових цінних паперів;
- емітент не здійснював випуск: іпотечних облігацій;
- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття у емітента не виникала;
- інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у емітента не виникала;
- емітент не здійснював випуск: іпотечних сертифікатів;
- інформація щодо реєстру іпотечних активів у емітента не виникала;
- емітент не здійснював випуск: сертифікатів ФОН;
- емітент не надає "Звіт про стан об'єкта нерухомості" у звітному періоді, так як не здійснював випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;
- емітент не має статусу фінансової установи.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А 01 № 659506

3. Дата проведення державної реєстрації

07.09.1993

4. Територія (область)*

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

4427507,50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

2249. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.29, Вантажний автомобільний транспорт 49.41, Вантажний морський транспорт 50.20

10. Органи управління підприємства

згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013 р. "Інформацiю про органи управлiння" емітенти створені у вигляді акціонерних товариств не заповнюють

11. Банки, що обслуговують емітента:1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАО ПУМБ в м.Одеса

2) МФО банку

328191

3) поточний рахунок

26003964866177

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАО ПУМБ в м.Одеса

5) МФО банку

328191

6) поточний рахунок

26003964866177

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Посередницька діяльність митного брокера

АВ № 480069

30.06.2009

Державна митна служба України

30.06.2014

Опис

Прогнозується подальше продовження термiну дiї виданої лiцензiї після дати зікінчення дії ліцензії.

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

2 114 акцiонера фiзичнi особи

д/в, д/в, д/в

100,000000

Усього

100,000000

* Заповнювати не обов'язковоЗвіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дербаков Валерiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ, 280869, 31.01.2005, Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

вища, Одеський інститут інженерів морського флоту

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", виробничий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2012, строком на 3 роки

9) опис

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.


Генеральний директор, має право:
1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
2) приймати рішення про укладення правочинів на суму до 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
4) відкривати рахунки у банківських установах;
5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
7) затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
8) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
9) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
До компетенції Генерального директора належить:
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи;
3) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
5) розробка штатного розкладу та посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
6) призначення керівників філій та представництв Товариства;
7) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, за погодженням із Наглядовою радою.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi складає 130284.48 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 35.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління, Голова правління - Генеральний директор, Генеральний директор ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiнiка Володимир Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 728521, 27.06.1997, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2012, до звільнення

9) опис

Головного бухгалтера призначено за наказом керівника № 17/1-л від 10.04.2012р., термін на який обрано посадову особу до звільнення (прийняття рішення керівником про звільнення або зави головного бухгалтера особи про звільнення з посади за власним бажанням).


Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право:
а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства;
б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю;
в) за довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства;
До компетенцiї головного бухгалтера належить:
а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв;
д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик;
е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi складає 52952,08 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 29.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член правління, головий бухгалтер ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левченков Валерiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 423798, 25.02.2000, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", заступник Генерального директора з юридичних питань

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, строком на 3 роки

9) опис

НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства.


До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) обрання та відкликання Генерального директора;
9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру іх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленного закондавством;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, передбачених закондавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберегача) власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi складає 63318,79 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 11.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, голова Наглядової ради, заступник генерального директора з юридичних питань ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яндiєв Салман Османович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 238795, 17.05.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", заступник Генерального директора з зовнiшньоекономiчних зв'язкiв

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, строком на 3 роки

9) опис

НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства.


До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) обрання та відкликання Генерального директора;
9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру іх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленного закондавством;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, передбачених закондавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберегача) власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi складає 54445,95 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 8.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, заступник генерального директора з зовнішніх зв'язків ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Завьорткiн Геннадiй Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 966264, 25.02.1998, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", фiнансовий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, строком на 3 роки

9) опис

НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства.


До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) обрання та відкликання Генерального директора;
9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру іх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленного закондавством;
14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, передбачених закондавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберегача) власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi складає 25095,65 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 44.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бобров Володимир Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 451206, 27.11.1996, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", заступник начальника вiддiлу економiки

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, строком на 3 роки

9) опис

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, яка контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.


Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, Статутом та положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi складає 40171,76 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 15.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Ревізійної комісії, заступник начальника відділу економікі ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кострицька Світлана Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 026426, 12.06.1998, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник керуючого Іллічівського філіалу АБ "МТБ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, строком на 3 роки

9) опис

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, яка контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.


Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, Статутом та положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Винагороду в будь-якiй формi у звітному році не отримувала.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 8.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа обiймає посаду заступника керуючого Іллічівського філіалу ПАТ "МАРФІН БАНК" (м. Іллічівськ, вул. Ленина, 28).
1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панченко Янна Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 506217, 25.12.1996, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провiдний економiст ЗАТ"Iллiчiвськзовнiштранс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, строком на 3 роки

9) опис

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, яка контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.


Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, Статутом та положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Розмiр виплаченої заробітної платі в звiтному перiодi складає 28019,72 грн.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 24.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провiдний економіст, член Ревізійної комісії ПАТ "Iллічівськзовніштранс.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.** Заповнюється щодо фізичних осіб.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка