Титульний аркуш


Інформація щодо вартості чистих активів емітентаСторінка5/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

39436

39773

Статутний капітал (тис. грн.)

4428

4428

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

4428

4428

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 35008 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 35008 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


3. Інформація про зобов’язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X
X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

0,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

5247,00

X

X

Усього зобов'язань

X

5247,00

X

X

Опис

Товариство: не має зобов'язань за цiнними паперами (за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)), а також за за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.02.2013

26.02.2013

Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

36921215

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4347 25.03.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Адреса: Україна, 65009,м.Одеса, провулок Курортний, буд.2
Код за ЄДРПОУ: 36921215
Банківські реквізити:
р/р 26009240427 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
Контакти: телефон/факс: (048) 758-04-12
E-mail:profaudit@mail.ua,адреса веб- сайту: prof-audit.com.ua

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)


щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"
станом на 31.12.2013 року

Адресат:


Власникам цінних паперів, Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", НКЦПФР.
Вступний параграф:
Основні відомості про емітента:
Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"
Код за ЄДРПОУ 01860124
Місцезнаходження 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ, вулиця Промислова, будинок 7
Дата державної реєстрації 07.09.1993 р.
Опис аудиторської перевірки:
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Пiдприємства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ.
Опис перевіреної фінансової звітності
Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності за МСФЗ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:
- Звіт про фінансове положення на 31.12.2013 рік;
- Звіт про сукупний дохід за 2013 рік;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк;
- Звiт про зміни у власному капіталі за 2013 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів


Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, а саме:
Голова Правління - Генеральний директор -Дербаков В.О.
Головний бухгалтер - Синіка В.А.
Відповідальність аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Аудиторська думка
Підстава для висловлення модифікованої думки
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань. Проте, ми виконали альтернативні процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Пiдприємством не створювався резерв забезпечення майбутнiх виплат персоналу, що є порушенням норм МСБО (IAS) 19 п.14.
Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" станом на 31.12.2013р. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання інформації про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення модифікованої думки" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2013р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та його фiнансовi результати вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".
Інша допоміжна інформація
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.
Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає 39 436 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 4 428 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає. Розрахункова вартість чистих активів більше статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом с фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Значні правочини
Підприємство у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Підприємства на початок звітного року вартість активів складає 44 683 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 4 468,3 тис. грн.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства".
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
Загальні збори акціонерів - вищий орган,
Наглядова рада - наглядовий орган,
Правління - виконавчий орган,
Ревізійна комісія - контролюючий орган.
Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями.
Під час здійснення аудиту не отримано свідоцтв того, що на Товаристві був створений комітет з питань аудиту чи запроваджено посаду внутрішнього аудитора згідно ст. 56 Закону України "Про акціонерні товариства".
За результатами отриманої інформації стосовно стану корпоративного управління не виявлено обставин, які свідчать про невиконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту чи внутрішніх документів Товариства.
Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 р.
Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773
Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір № 18-А/2014 від 11.02.2014 р.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудит проводився з 11 лютого 2014 р. по 24 лютого 2014 р.
Виконавець - Аудитор сертифікат № 007044, рішення Аудиторської палати України
№ 269 від 29 квітня 2013 р. Т.С. Козак
Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" сертифікат № 007040, рішення Аудиторської палати України
№ 269 від 29 квітня 2013 р. А.П. Дворнікова
24.02.2014 року м. Одеса, Україна
Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка