Титульний аркушСторінка7/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X
Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

так


Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій
X

Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

29.03.2013

яким органом управління прийнятий:

загальними зборами акціонерів від 29.03.2013р.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

-

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Правила та принципи Кодексу корпоративного управління дотримуються


Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
коди

Дата (рік, місяць, число)

14

01

01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"

за ЄДРПОУ

01860124

Територія
за КОАТУУ

5110800000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

за КВЕД

52.29

Середня кількість працівників (1)

224Адреса, телефон:

68001, Одеська, Iллiчiвський, м. Iллiчiвськ, вул. Промислова буд. 7 (04868) 6-15-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2013
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

112

69

108

первісна вартість

1001

684

699

620

накопичена амортизація

1002

572

630

512

Незавершені капітальні інвестиції

1005

10Основні засоби

1010

35113

32396

27685

первісна вартість

1011

72930

68351

73320

знос

1012

37817

35955

45635

Інвестиційна нерухомість

1015


Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016


Знос інвестиційної нерухомості

1017


Довгострокові біологічні активи

1020


Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021


Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022


Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

5582

5731

5252

інші фінансові інвестиції

1035

11

11
Довгострокова дебіторська заборгованість

1040


Відстрочені податкові активи

10451763

Гудвіл

1050


Відстрочені аквізиційні витрати

1060


Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065


Інші необоротні активи

1090


Усього за розділом I

1095

40828

38207

34808

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1016

266

1374

- виробничі запаси

1101

1003

215

1374

- незавершене виробництво

1102


- готова продукція

1103


- товари

1104

13

51
Поточні біологічні активи

1110


Депозити перестрахування

1115


Векселі одержані

1120


Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1826

2885

960

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

1256

1245
з бюджетом

1135

48

51
- у тому числі з податку на прибуток

1136


Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140


Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

4Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

756

643
Поточні фінансові інвестиції

1160


Гроші та їх еквіваленти

1165

1339

1205

1893

- готівка

1166

8

1
- рахунки в банках

1167


Витрати майбутніх періодів

1170

28

28
Частка перестраховика у страхових резервах

1180


- в резервах довгострокових зобов'язань

1181


- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182


- в резервах незароблених премій

1183


- в інших страхових резервах

1184


Інші оборотні активи

1190

286

153

1279

Усього за розділом II

1195

6559

6476

5506

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200


Баланс

1300

47387

44683

40314

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4428

4428

4428

Капітал у дооцінках

1405


Додатковий капітал

1410

26867

26867
- емісійний дохід

1411


- накопичені курсові різниці

1412


Резервний капітал

1415

1214

1214
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

7264

6927

24053

Неоплачений капітал

1425


Вилучений капітал

1430


Інші резерви

1435


Усього за розділом I

1495

39773

39436

28481

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500


Пенсійні зобов'язання

1505


Довгострокові кредити банків

1510


Інші довгострокові зобов'язання

1515


Довгострокові забезпечення

1520


- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521


Цільове фінансування

1525


- благодійна допомога

1526


Страхові резерви

1530


- резерв довгострокових зобов'язань

1531


- резерв збитків або резерв належних виплат

1532


- резерв незароблених премій

1533


- інші страхові резерви

1534


Інвестиційні контракти

1535


Призовий фонд

1540


Резерв на виплату джек-поту

1545


Усього за розділом II

1595


IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

16001245

Векселі видані

1605


Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

21

21
товари, роботи, послуги

1615

505

595

5297

розрахунками з бюджетом

1620

200

220
- у тому числі з податку на прибуток

1621


розрахунками зі страхування

1625

97

76
розрахунками з оплати праці

1630

168

137
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

5301

3775
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

23

111
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

1Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650


Поточні забезпечення

1660


Доходи майбутніх періодів

1665


Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670


Інші поточні зобов'язання

1690

1298

312

1744

Усього за розділом IІІ

1695

7614

5247

8286

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700


V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800


Баланс

1900

47387

44683

36767

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/вКерівникДербаков Валерiй ОлександровичГоловний бухгалтерСiнiка Володимир Анатольйович
коди

Дата (рік, місяць, число)

14

01

01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"

за ЄДРПОУ

01860124
найменування

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка