Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5Сторінка1/27
Дата конвертації06.05.2017
Розмір4,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 13 травня 2010 року

Том 2.

Гуманітарні науки

Бердянськ

2010

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 276 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №8 від 08.04.2010 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор, відповідальний редактор; Лиман Ігор Ігорович – д.іст.н., проф., зав. каф. Історії України, проректор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2010 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософских, історичних, філологічних наук та методики їх викладання.© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ПОЛІТОЛОГІЯ. ПРАВО. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Холод Анастасія. “Філософія абсурду” А. Камю

10

Фейгельман Артём. Проблема субъекта и объекта в философии Ю. Хабермаса


11

Гурбич Марина. Доля України у світлі концепції “історичного колооберту цивілізацій” А. Тойнбі


13

Холод Анастасія. Конфуціанство – духовна основа китайського суспільства14

Шичкова Клавдия. Христианская топография раннесредневековой Ирландии и коллективная память


16

Knutel Damian Grzegorz. Synagogi międzywojennego Drohobycza

16

Літвінцев Микола. Вплив греко-католицької церкви на розвиток шкільництва у Західній Україні кінця ХVІІІ століття


18

Воротилина Оксана. Состояние религиозных свобод в Нижегородском регионе


20

Долгіх Юрій. Українська міфологія за межею здорового глузду

22

Małgorzata Mika. Sepulkralna symbolika roślinności w micie o Demeter i Persefonie w świetle misteriów eleuzyńskich


24

Прокофьева Ирина. Феминистические идеи А. Коллонтай

25

Романченко Віталій. Трансформація німецької культури у 1933–1945 роках: феномен тоталітаризму


27

Чухнова Ирина. Миф в постмодернистском кинематографе датского движения “Догма”


28

Королевська Юлія. Неоязичництво як феномен української культури ХХ століття


32

Позднякова Ольга. Національно-культурні відмінності американського й українського студентства


33

Гурбич Марина. Моральна дилема у політиці

35

Гнибіда Євген. Демократія в Україні: минуле та сьогодення

37

Пінчук Олександра. Причини молодіжного радикалізму на Україні

38

Нестеренко-Солоха Катерина. Коран та ісламський екстремізм: віровчення та практика


39

Горбачова Тетяна. Моделювання державної політики щодо релігійних інституцій


41

Черкунов Микола. Політико-правові засади ЗМІ у виборчих процесах

42

Гурбич Марина. Політична ситуація напередодні президентських виборів 2010 року


44

Гаврилова Анастасія. Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави

46

Григор’єва Марина. Жінка у сучасному суспільстві

48

Тадіущук Олександра. Динаміка соціально визнаних причин розлучень у Давній Греції


50

Підручна Юлія. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинювані неповнолітніми дітьми


51

Пронин Михаил. Особая жестокость убийства

53


ІСТОРІЯ
Артамонов Олександр. Вплив хозар на слов’ян

55

Логунов Александр. Призвание варягов и гибель трансконтинентального торгового пути


56

Холод Анастасія. Повсякденний костюм епохи Великої французької революції


57

Гурбич Марина. Соціокультурна політика російського уряду на Півдні України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття


59

Thomas Katarzyna. Udział Michała Tokarzewskiego Karaszewicza w drohobyckich wyborach z 19 czerwca 1911 roku


60

Korzeniowski Paweł. Drezdeńska dywizja piechoty w latach 1944–1949 r.

63

Татарова Тетяна. Голодомор 1932–1933 років

65

Ошека Ірина. Внесок українського народу у розгром нацизму у 1941–1945 роках


66

Золотар Людмила. Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного інституту 1953–1991 років у фондах ДАЗО і архіву БДПУ


68

Логвиненко Микола. Історія БДПУ 1953–1991 років у фотодокументах

69

Королевська Юлія. Рівень освіченості населення Бердянська кінця ХІХ століття за даними всеросійського перепису 1897 року


70

Шолойко Тетяна. Соціокультурний розвиток Катеринославської губернії у другій половині ХІХ століття


72

Разбаєв Станіслав. Економічний розвиток німецьких і менонітських колоній Бердянського повіту (ХІХ – початок ХХ століття)


73

Євсельєв Дмитро. Особливості вивчення джерел з історії Миколаївщини другої половини ХІХ – початку ХХ століть


75

Андрій Піменов. Поліцейська справа на теренах Південної України кінця ХІХ – початку ХХ століття


76

Іванова Анастасія. Огляд статистичних джерел з історії Одеси 60–80 років ХІХ століття


78

Єрьоменко Ольга. Аналіз статистичних джерел з історії Одеси 90-х років ХІХ – початку ХХ століття


79

Мартиненко Юлія. Статистичні дані з історії Херсонщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)


81

Гнибіда Євген. Міста Північного Призов’я в Інтернет-ресурсах

83УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Трюхан Ольга. “Ліс речей” в українській бароковій поезії

85

Ковачова Альона. Концепція танцю в українській літературі

86

Герасименко Олена. Рецепція історичних постатей у драматургії П. Куліша


88

Хорольська Тетяна. Конфлікт особи і суспільства у повістях М. Костомарова


90

Марченко Тетяна. Постать І. Вишенського у науковій і художній рецепції І. Франка


91

Бурлак Катерина. Інтерпретація традиційного сюжету в поемі-казці І. Франка “Лис Микита”


93

Петренко Леся. Тематика малої прози К. Поліщука

94

Лозицька Аліна. Роман А. Головка “Бур’ян”: нове прочитання

96

Кузьменко Галина. Особливості художньої прози Л. Мосендза

97

Тонких Наталя. Мультикультуралізм як основа художньої концепції Н. Королеви


98

Хорольська Тетяна. Риси антиутопії у романі В. Винниченка “Сонячна машина”


99

Станчевська Тетяна. Проблема антигероя в українській прозі ХХ століття


101

Дузенко Наталя. Стан української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття в контексті сучасної культури


103

Губрієнко Оксана. “Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина” П. Білецького-Носенка у рецепції українського літературознавства ХХ століття104

Врубель Олександр. І. Качуровський як дослідник німецької літератури

106

Макаренко Світлана. Категорія топос: літературознавчий аспект

107ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. КОМПАРАТИВІСТИКА
Невзорова Евгения. Ребенок и детство в поэтическом творчестве руського народа (ХVІ–ХІХ век)


110

Сердюк Алеся Болгарський фольклор – скарбниця великої нації

111

Єлошина Ірина. Жіночі образи в українському та болгарському фольклорі


112

Рашкова Ольга. Інфернальні жінки вроманах “Ідіот” і “Злочин і кара” Ф. Достоєвського


114

Мульченко Вадим. Символіка у творчості В. Висоцького

115

Подолянчук Вікторія. Поэтика пейзажа в лирике М. Волошина

116

Косенко Ирина. Вещный мир в романе И. Шмелева “Лето Господне”


118

Моржухин Виталий. Модель видеоклипа в повествовательной структуре “Военных рассказов” П. Пепперштейна


120

Бутенко Анна. Мифологическая основа романа В. Пелевина “Числа”


121

Арчакова Ольга. Образ Клавдії Прокули у новелі Г. фон Ле Форт “Дружина Пілата”


123

Мульченко Вадим. Міський текст у романі Й. Рота “Марш Радецького”


124

Давиденко Іван. Модифікація топосу Риму у романі Я. Боденського “Овідій Назон – поет”


126

Крамчанінова Олена. Романи Дж. Роулінг як розвиток жанру фентезі та їх виховний вплив на дітей


127

Задворна Ксенія. Проблема дитячої жорстокості в оповіданні В. Підмогильного “Ваня” і романі В. Голдінга “Володар мух”


129ЛЕКСИКА. СИНТАКСИС. РЕДАГУВАННЯ
Дзюба Олена. Прагматичний підхід до аналізу висловлювань у лінгвістиці


131

Макарій Анастасія. Особливості актуалізації мовних одиниць у художньому тексті


132


Будаєва Катерина. Структурно-семантичний аналіз метафори у поетичних творах Т. Осьмачки134

Петровська Мар’я. Специфіка метафоризації у поезії Ю. Андруховича


135

Кондратенко Вікторія. Семантико-стилістична роль оказіоналізмів у художньо-поетичному мовленні В. Стуса


137

Волошина Марина. Образно-метафоричні особливості у поетичному дискурсі В. Стуса


138

Самойленко Юлія. Семантико-стилістична характеристика дієслівних синонімів у творах І. Багряного


140

Яценко Людмила. Особливості граматичного вираження епітетів у художньо-поетичному мовленні Є. Маланюка


141

Біла Наталія. Експресивні можливості синонімів у поезії В. Симоненка


143

Абакуменко Ганна. Роль порівняльних конструкцій у структурі тексту (на прикладі повісті А. Чехова “Острів Сахалін”)


144

Регуш Евгения. Грамматические средства выражения категории художественного пространства в произведениях А. Чехова


146

Смикалова Анастасія. Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)


147

Бондаренко Тетяна. Функціонування порівнянь у публіцистичних текстах


148

Черненко Олександра. Функціонувальна своєрідність дієслів умовного способу в епістолярному мовленні


150

Плешкова Тетяна. Теоретичні засади дейксису

151

Павленко Наталья. Жаргонизация разговорной речи как одна из важнейших доминант современного языкового развития


153

Казанцева Христина. Вживання молодіжного сленгу в російській мові

154

Дорфман Ирина. Этикетные речевые жанры приветствия/прощания в речи младших школьников


156

Михайлюк Юлия. Речевой портрет младшего школьника (на материале семейного и школьного общения)


157

Самсонова Елизавета. Портретное описание человека в устной и письменной речи младших школьников (лингвометодический анализ)


159

Сидорська Світлана. Народно-розмовна лексика у гуморесках П. Глазового


160

Ставицька Катерина. Жанрова класифікація фразеологізмів на позначення рис людини у сучасній українській мові


161

Крива Лідія. Фразеологізми як засіб створення гумору Є. Дударем

163

Крупнікова Олександра. Особливості функціонування зоосимволів в українській та польській фразеологічній системі


165

Пелехата Ганна. Причини та шляхи новітніх запозичень з англійської мови


166

Шеін Надія. Особливості лексичних запозичень у сучасній українській мові

168

Никишина Татьяна. Специфика употребления заимствованной лексики в пьесах А. Чехова


169

Зиборова Елена. Функционирование англицизмов в современном русском языке


171

Єлошина Ірина. Складність перекладу інтернаціональних слів в англійській мові


172

Новікова Анастасія. Зіставний аналіз ознак найменувань англійських, українських та російських фразеологізмів


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка