Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5Сторінка1/28
Дата конвертації09.04.2017
Розмір5,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 травня 2011 року

Том 2.

Гуманітарні науки

Бердянськ

2011

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 308 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 29.04.2011 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2011 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ПОЛІТОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ПРАВО. PR-ТЕХНОЛОГІЇ
Агарин Ефим. Общественная деятельность толстовцев на Украине в 1914-1922 гг.


11

Антипенко Катерина. Тізерна реклама та перспективність її застосування


12

Артамонов Олександр. Культ Деметри Елевсинії у Північному Причорномор’ї


13

Артамонов Олександр. Ніцшеанський нігілізм


15

Асєєва Олена. Образ матері в українській культурі

17

Братишко Наталья. Этические аспекты вегетарианства

18

Буреш Дарья. Специфика на българските обреди за дъжд и плодородие


20

Бурлакова Екатерина. Национально-культурные особенности английских и русских рекламных текстов


21

Бухарина Мария. Проблемы политического абсентеизма в современной России


22

Военнов Владислав. Роль и значение видения G12 в структуре религиозной организации “Посольство Иисуса”


23

Воротилина Оксана. Проблемы освещения религиозной тематики в средствах массовой информации


25

Вюн Світлана. Місце жінки в українській політиці

26

Гнибіда Євген. Охорона здоров’я в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку


28

Гнибіда Євген. Роль ЗМІ у виборчих процесах

29

Гогиашвили Пикрия. Сократ – філософ

31

Голубева Веста. Социологический подход к изучению образа жизни городского населения


31

Григор’ян Ірина. Релігійні інституції в контексті державної політики

33

Гурбич Марина. Політичні конфлікти та основні шляхи їх врегулювання

35

Єрьоменко Ольга. Правові засади захисту прав дитини

36

Іванова Анастасія. Особливості охорони праці неповнолітніх та молоді

37

Іорганська Ганна. З. Фрейд – видатний дослідник психічного життя людини


39

Картамишева Крістіна. Національний характер філософії І. Франка

40

Кім Любов. Теорія Фрейда та її застосування в Public Relations

42

Кіянець Людмила. Візуальний мерчандайзинг

43

Коженко Анна. Институт медиации в России

45

Кондрахин Алексей. Молодёжь и её участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности


46

Котикова Елена. Благотворительная деятельность нижегородской католической организации “Каритас” как религиозная практика


48

Куліш Анна. Андеґраунд: культура у підпіллі (на матеріалі творчості В. Діброви)


51

Кущ Галина. Дослідження втілення жіночих архетипів в образи сучасних жінок-політиків


53

Мазина Екатерина. Староверы-инглинги о юджизме древних славян

54

Пономаренко Анна. Сватбената обредност на приазовските българи в контекста на традиционния български сватбен ритуал


57

Рычкова Мария. Современная интерпретация традиционных праздников

58

Сідельнікова Анастасія. Об’єднання Німеччини 1989–1990 рр.: причини та етапи


60

Сідельнікова Анастасія. Соціальна філософія Г. Сковороди: у пошуках людського щастя


61

Сідельнікова Анастасія. Творчість Г. Сковороди в контексті культури другої половини XVIII століття


63

Фарафонтов Антон. Методика оценки политических рисков

64

Цинклер Юлія. Невдала реклама

66

Чиркина Елена. Православный фундаментализм в России: попытка анализа


68
ІСТОРІЯ
Боровиков Сергей. Хворостинины -–исторический бренд Диево-Городища

71

Васєніна Валентина. Демографічні процеси в Таврійській губернії II пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.


72

Вюн Світлана. Перший всезагальний перепис населення Російської імперії 1897 р. як джерело з вивчення соціальної структури населення Мелітопольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.73

Гурбич Марина. Перший всезагальний перепис населення 1897 р. як джерело у вивченні соціальної структури населення Маріупольського повіту74

Долгіх Юрій. Історія повсякденності історії Південної України (за матеріалами селянських мемуарів та щоденників)


76

Зезюліна Аліна. Піраміда Хеопса – одна з найвизначніших пам’яток архітектурного мистецтва давнини


77

Іванчук Владислав. Походження та вживання терміну “Україна”

79

Карташова Валентина. Перший всезагальний перепис населення 1897 р. як джерело вивчення соціальної структури населення Бердянського повіту80

Мартиненко Юлія. Своєрідність соціальної структури населення Бессарабії у другій половині ХІХ ст.


81

Назаров Петр. Строительный комплекс № І (итоги раскопок 2010 г.)

83

Nowak Maciej. Polscy biskupi na Soborze Watykanskim II – udział i działalnosc

84

Прилипка Олексій. Спогади з історії БДПІ / БДПУ

87

Романченко Віталій. Калабораціонізм та рух опору у країнах Європи і Азії під час Другої світової війни 1939–1945 рр.


88

Савчук Ганна. Єврейське населення Північного Приазов’я (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


90

Сопотніцька Ганна. Демографічні процеси в Катеринославській губернії в другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст.


92

Stukus Katarzyna. Zarys sytuacji kosciola katolickiego I polskiego duchowienstwa na wilenszczyznie w latach 1939 – 1945


93

Hanik Daniel. Osadnictwo celtyckie na slowacji (IV – I w p. n. e.)

96

Цуркан Людмила. Гіпотези походження тризуба

97

МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
Абраменко Галина. Основи вивчення категорії числа іменників в українській та російській мовознавчий науці


100

Андрющенко Інна. Особливості англійських та українських паремій


101

Амелина Елена. Субстантивная метонимия в поэзии А. Пушкина

103

Арчебасова Ангелина. О сущности и функциональном назначении концепта


104

Бандурко Наталя. Функціонування кольороніму blue в англійських фразеологізмах


105

Белікова Юлія. Особливості функціонування опису як одного з типів композиційно-мовленнєвих форм у прозі М. Коцюбинського


106

Богдан Марина. Особливості функціонування біблеїзмів у газетному тексті


108

Богданець Олена. Колективна навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови


109

Бурса Валерія. Сучасна лексикографічна картина Великобританії

111

Вайшля Інна. Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)


112

Виноградова Тетяна. Значення фразеологізмів із компонентом “head” у зіставному аспекті


113

Волобуєва Аліна. Особливості функціонування зіставної семантики у структурі складнопідрядних конструкцій сучасної української мови115

Герасименко Олена. Діалогізм риторизації мовленнєвого розвитку як запорука формування риторичної компетентності учнів


116

Головина Ольга. Репрезентация эмоциональных оценочных значений в тексте повести Н. Гоголя “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” при помощи грамматических средств языка118

Грядунова Катерина. Конструкции экспрессивного синтаксиса как форма воздействия современной коммуникации


119

Дзюба Олена. Діалектна лексика на позначення предметів побуту як об’єкт лінгвістичного дослідження


121

Дорогобід Анна. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови


123

Дуйловська Христина. Вплив комунікативних ознак на формування змістового відношення зіставлення між частинами складного речення124

Захаревич Станіслав. Лексичні конотації як засіб вираження іронії в англійській мові


126

Зуб Юлія. Експресивно-стилістичне забарвлення фразеологізмів у творах Панаса Мирного


127

Иванова Валерия. Звуковая организация текста как средство художественной выразительности в поэзии М. Цветаевой


129

Камінська Ірина. Фразеологія української та російської мов у зіставно-стилістичному аспекті


129

Кир’янова Тетяна. Психолінгвістичний підхід до вивчення морфологічних понять


131

Ковачова Альона. Від риторизації мовленнєвого розвитку дев’тикласників за канонами риторики до риторичної компетентності


132

Козинець Ольга. Приєднувальні конструкції як ознака індивідуально-авторського стилю Д. Фаулза


134

Колєсник Оксана. Фразеологічні одиниці із часовим компонентом: зіставний аспект


135

Корян Ася. Существительные с суффиксами субъективной оценки в произведениях и письмах А. Чехова


136

Котолевець Маргарита. Лексика на позначення емоційно-експресивного стану людини у поезії Миколи Вінграновського


139

Кочетова Тетяна. Втілення розвивального аспекту під час навчання української мови


140

Куркчі Марія. Непрямі мовленнєві акти директива в англійській мові

141

Курочкіна Марина. Варіативна методика формування культури логічного мислення студентів-лінгвістів на заняттях з англійської мови143

Кущ Вікторія. Реалізація комунікативного навчання на уроках англійської мови в середній школі


144

Логвинович Олена. Медіа-комунікація в контексті сучасних когнітивних досліджень


146

Лукіна Інна. Конотативність молодіжного сленгу в зіставному аспекті (на матеріалі німецької та української мов)


147

Луначевська Катерина. Емоційно-оцінна лексика у творах Ю. Мушкетика


149

Миронець Лілія. Вживання абревіатур в електронному спілкуванні


150

Мирошниченко Альона. Особливості функціонування складнопідрядних багатокомпонентних речень у сучасному мовознавстві152

Місевич Світлана. Особливості проектного методу у формуванні міжкультурної компетенції особистості при навчанні іноземної мови


153

Мусенко Юлія. Антропоцентризм фразеологізмів на матеріалі російської, української та німецької мов


155

Мусенко Юлія. Позакласна робота з іноземної мови

156

Обломій Юрій. До питання аналізу концепту “гріх” як базової одиниці християнської етики


157

Обломій Юрій. Семантична організація з’ясувальних складнопідрядних речень мовленнєвої діяльності (на матеріалі роману Ю. Андруховича “12 обручів”)159

Остапчук Руслана. Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови


161

Павлюк Ілона. Стилістичний аспект порівняльних конструкцій у поезіях Ліни Костенко


163

Пелехата Ганна. Іншомовна лексика – джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі прози Ірени Карпи)164

Переверзєва Дар’я. Особливості функціонування зоосимволів в українській та польській фразеологічній системі


166

Пискун Наталія. Семантична структура морально-етичних категорій у сучасній українській поезії


167

Подолянчук Вікторія. Фразові дієслова у сучасній англійській мові

168

Простітова Марина. Системи вокалізму та консонантизму в різних стилях української мови


170

Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка